Γ.Μ : Θανάσιμο αμάρτημα ….
Χαίρεται
Άρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.
Πραξ. 23,5         ἔφη τε ὁ Παῦλος· οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς· γέγραπται γάρ· ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.
 
Ο νόμος του Θεού λέει ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς.  αυτό το γνώριζε ο απόστολος Παύλος ,για αυτό είπε γέγραπται γάρ·
Μετάνιωσε  όταν  του είπαν τον αρχιερέα του Θεού υβρίζεις ;  εκείνος  τους είπε ότι δεν γνώριζε ότι ήταν ἀρχιερεύς οὐκ ᾔδειν, ἀδελφοί, ὅτι ἐστὶν ἀρχιερεύς·
Έτσι απέφυγε την ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ που προκαλείται με την  εξύβριση της αρχιεροσύνης .
Οταν ο ίδιος ο Χριστός λέει  για τους ιερείς  και τους αρχιερείς του .
 
 
Ματθ. 23,3        πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.
 
Σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα θα τους φωτίζει  να λένε το σωστό  με το στόμα  , θα τους χρησιμοποιεί ως σκεύη  εκλογής  με το μυστήριο της Ιεροσύνης  , να λένε αυτό που πρέπει να τηρούμε και να κάνουμε .
Αλλά θα υπάρξουν και περιπτώσεις που  θα λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι αυτό όμως αφορά τον Χριστό και όχι εμάς …
Εμείς πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε  έτσι λέει το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ 
 
 
Μαρκ. 3,29         ὃς δ᾿ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾿ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως·
 
Η οποιαδήποτε   κατηγορία πρός έναν Ιερέα ή Αρχιερέα ,Επίσκοπο ,Πατριάρχη , για αυτά που λέει  είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος ,είναι  αποτέλεσμα ΕΩΣΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΙΑΣ .
 
Αλίμονο σε αυτόν που την  εξαπολύει και σε όσους τον ακολουθούν ,έτσι ξεκινούν οι αιρέσεις …
 
Ο Θεός επιλέγει  τους  λειτουργούς του  και μυστηριακά μέσα από αυτούς ενεργεί ,πληροφορεί ,ΜΙΛΑΕΙ  καθοδηγεί τον λαό του .
Αυτό δεν αποτελεί  όμως εγγύηση της προσωπικής Αγιότητας του σκεύους  ,έτσι  ενώ το σκεύος ,το σώμα ,η διάνοια του ,τα μέλη του , ΜΙΛΟΥΝ ως  αναμεταδότης του Αγίου Πνεύματος .
Η καρδιά του σκεύους  όμως παραμένει ακάθαρτη ,εκκοσμικευμένη ,χωρίς ΜΕΤΑΝΟΙΑ δεν είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος .
Πράγμα που τόνισε ο Χριστός στους Φαρισαίους ,την ακάθαρτη καρδιά Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς αὐτῶν καθαρόν
 
Αυτό ‘όμως δεν μας αφορά , μας ενδιαφέρουν μόνο αυτά που λέει να κάνουμε 
 
 
Μαρκ. 3,30         ὅτι ἔλεγον, πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.
 
Ο  Χριστός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.  πλήρης ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ έλεγαν οι Φαρισαῖοι ὅτι  πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.
Αυτό είναι ο ορισμός της βλασφημίας του Αγίου Πνεύματος. 
Έτσι και όποιος υβρίζει ιερέα ,λοιδορεί, αρχιερέα  ,επίσκοπο ,αρχιεπίσκοπό ,Πατριάρχη ,το ίδιο θανάσιμο αμάρτημα επαναλαμβάνει .
Αρνείται την δύναμη και την φώτιση που τους δόθηκε μέσω του Μυστηρίου της Ιεροσύνης ,αρνείται το Άγιο Πνεύμα λέγοντας ὅτι  πνεῦμα ἀκάθαρτον ἔχει.
 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ .
 
Είναι το ΜΥΣΤΗΡΙΟ της ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ που ενεργεί ,είναι το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, μας προειδοποιεί ο Χριστός 
 
Ματθ. 23,3        πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.
 
Εάν δεν το καταλάβουμε  και αν  επιμείνουμε Εωσφορικά ,σε ιεροκατάκριση είναι γιατί οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα
Είναι γιατί μας εγκατέλειψε η Θεία Χάρις ,το ΦΩΣ ,Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
 
Μαρκ. 3,29         ὃς δ᾿ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾿ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως·
 
 

Βιογραφικό

Administrator

Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών

Αυτός είναι ο Mακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. κ. Ιερώνυμος Β
 
Α .πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε… 
Β. γέγραπται γάρ· ἄρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐκ ἐρεῖς κακῶς….
Γ. ὃς δ᾿ ἂν βλασφημήσῃ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἰς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾿ ἔνοχός ἐστιν αἰωνίου κρίσεως·…

Καλή Φώτιση και αρχή Μετανοίας

Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση