Γ.Μ : ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;
Χαίρεται
Πραξ. 8,30         προσδραμὼν δὲ ὁ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος τὸν προφήτην Ἡσαΐαν, καὶ                              εἶπεν· ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις;
 
 
Μπορεί να διαβάζω την Αγία Γραφή ,να μελετώ  τους πατέρες  ,μέχρι και να έχω σπουδάσει Θεολογία ,αλλά να μην γινώσκω ἃ ἀναγινώσκω…
Η ανάγνωση  ,η συσσώρευση γνώσεων ,τα πτυχία δεν αποτελούν  εγγύηση  ότι γινώσκω τι αναγινώσκω  .Οι μεγαλύτεροι αιρετικοί ήταν ,είναι και θα είναι μορφωμένοι ,παραμορφωμένοι καλαμαράδες . 
 
φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν…
Τί είναι αυτό που  του λείπει και κάποιος  μορφωμένος   ,διαβασμένος ,καλαμαράς  ,μπορεί να είναι πλανεμένος ,αιρετικος , βλάσφημός ,ενώ είναι μια κινητή Θεολογική ,πατερική Βιβλιοθήκη .
Η αρετή της διάκρισης είναι  αυτό που κάνει την γνώση ωφέλιμη και χωρίς αυτήν ,η γνώση είναι επικίνδυνη .  
Πρίν την διάκριση δίνεται η ταπείνωση , ο άνθρωπος υπομένει τις θλίψεις ,τις δοκιμασίες , τον πειρασμό  ,τον  ΠΟΝΟ με υπομονή .
Υπομένει τον καθαρισμό της καρδιάς του ,από τα ακάθαρτα πνεύματα ,παλεύει με το κακό .
Μετά γίνεται  κατάλληλη η καρδια του ,για να  κατέβει η περιστερά ,μετα τον κατάκλυσμο  …
 
Ἐν τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε τάς ψυχάς ὑμῶν
 
Χωρίς Θλίψεις  και τον  πόνο που προκαλούν οι θλίψεις  , χωρίς υπομονή σε αυτή την δύσκολή,  αλλά απαραίτητη δοκιμασία  ,δεν καθαρίζεται η καρδιά. 
διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
Με ΠΙΣΤΗ στον Θεό ότι πρέπει να το υποστείς  για να καθαρίσει η καρδιά ,έτσι  δίνει ο Θεός πρώτα την ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ .
Όταν ο άνθρωπος που  ο Θεός προέγνω αντέξει ,έρχεται η ώρα μετά την ταπείνωση ,που λαμβάνει και το ξύλο της γνώσης ,την αρετή της  ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ καλού  κακού 
 ο Θεός μιλά στην καθαρισμένη ,ταπεινωμένη καρδιά του και  τον πληροφορεί , που είναι το καλό και που το κακό  και τον φυλάει .
Τό πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ, καί τήν φωνήν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾿ οὐκ οἶδας πόθεν ἔρχεται καί ποῦ ὑπάγει
 
Αυτός είναι ο δρόμος πρός την γνώση και την Θεωρία του Θεού ,  όσα και πτυχία ,όσες και γνώσεις να έχεις ,όσα και βιβλία να διαβάσεις ,ολόκληρες βιβλιοθήκες .
Την ΥΠΟΜΟΝΗ ,την ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ,την ΔΙΑΚΡΙΣΗ ,την ΑΓΑΠΗ την δίνει ο Θεός  ,όπου θέλει  εκείνος  και όχι οι γνώσεις .
Ο Θεός αποφασίζει ποιος  θα   γεννηθῇ ἄνωθεν, και ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. και όχι εμείς με πλάγιους τρόπους .
 
Οι γραμματιζούμενοι (καλαμαράδες) θα φέρουν το κακό.
 
Η γνώση είναι χρηστή  εναντία στο κακό ,αλλά  όταν υπάρχει ΔΙΑΚΡΙΣΗ, όταν υπάρχει αγιότητα ,όπου την ΜΟΡΦΩΣΗ την κάνει ο Θεός .
Την  γνώση την χρησιμοποιούν ορθά  οι Άγιοι ,όπως ο Μέγας Βασίλειος ,ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κ.α ενάντια στην αίρεση ,στην κακοδοξία ,στην πλάνη.
Οι Άγιοι που πέρασαν καμίνους ταπεινώσεων ,θλίψεων ,διωγμών ,δοκιμασιών ,που μέσα από αυτά μορφώθηκαν και μόρφωσαν τις γνώσεις τους .
Η χρήση της γνώσης χωρίς ΔΙΑΚΡΙΣΗ ,χωρίς αγιότητα ,είναι επιβεβαίωση της προφητείας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Οι γραμματιζούμενοι (καλαμαράδες) θα φέρουν το κακό.
 
ἆρά γε γινώσκεις ἃ ἀναγινώσκεις; 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση