Γεώργιος Φλώρος : «Ου δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν και ποτήριον δαιμονίων.

Ου δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν και τραπέζης δαιμονίων»  (Α΄Κορινθ.Ι’21)

«Ποία δε συμφωνία μπορεί να γίνει μεταξύ του Χριστού και του σατανά;» (Β’Κορινθ. ΣΤ’15)

Το δύσκολο σε εμάς είναι να ξετρυπώσουμε τα όργανα του σατανά που παρουσιάζονται ως ευεργέτες και «ενδιαφέρονται σφόδρα για το καλό μας», γι’ αυτόν τον λόγο, σκοτώνουν το σώμα και την ψυχή μας.

Ας προσέχουμε επομένως γιατί οι δυνάμεις που ενεργούν είναι μόνο δύο, του Αγαθού και του πονηρού.

Αν «πέσουμε» λόγω απροσεξίας μπορεί να μην υπάρξει δυνατότητα επιστροφής, γι’ αυτό ΓΡΗΓΟΡΟΥΜΕ και ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ!!

Ας δούμε τώρα ποιούς ονομάζει δαιμόνια ο Κύριος ,εκ των οποίων πρέπει να απέχουμε του Ποτηρίου  και από τις Τράπεζες τους, όπως επίσης καμία συμφωνία δεν μπορούμε να κάνουμε με τα όργανα του σατανά, που είναι εχθροί του Θεού και δικοί μας.. φυσικά!

«(…) Αιρετικοί και σχισματικοί, επειδή αυτοί είναι εχθροί και πολέμιοι με τον Θεόν, και αντίχριστοι ονομαζόμενοι από τον Ιωάννην.» (Κανών της εν Καρχηδόνι ,επί Κυπριανού, Ιερ. Πηδάλιο σελ. 370)

Ο μαθητής της αγάπης, ο Απόστολος Ιωάννης πρώτος μάς βεβαιώνει:

«(…) καθώς ηκούσατε από το Ευαγγελικόν κήρυγμα, ότι πρόκειται να έλθη ο αντίχριστος, και τώρα έχουν αναφανή πολλοί αιρετικοί, πρόδρομοι του αντιχρίστου. Εξ’αυτού λοιπόν μανθάνομεν, ότι η εποχή μας είναι εποχή κρίσιμος.» (Α’Ιωάν.Β’18)

Αλλού επαναλαμβάνει:

«Και τώρα πλέον είναι ο αντίχριστος εν τω κόσμω, δια των αιρέσεων και των ψευδοδιδασκαλιών, που προπαρασκευάζουν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσίν του». (Α’Ιωάν.δ’3)

Τοις πάσι γνωστό πλέον, ποιοι θα φέρουν τον άνομο (αντίχριστο).

Αυτό μας έλειπε, να συζητάμε πλέον αν οι πρόδρομοι του αντιχρίστου, εχθροί του Χριστού (τα δαιμόνια δηλαδή), έχουν χάρη, πνευματική δύναμη και ζωή.

Ας ακούσουμε και ας κατανοήσουμε, πώς το διατυπώνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός:

«Όποιος δεν μείνη ενωμένος μαζί μου ..( «έχει ήδη πεταχθεί έξω» {Κολιτσάρα} )..θα ξεραθή και δεν θα του μείνη κανένα ίχνος χάριτος και πνευματικής δυνάμεως και ζωής  {Τρεμπέλα}» (Ιωάν.ΙΕ’6)

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται επιπλέον ερμηνεία ΣΤΙΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, είναι απόλυτα κατανοητό ότι τα τέκνα του Θεού απέχουν του Ποτηρίου και της τραπέζης των δαιμονίων, έχοντας ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ ΠΛΗΡΩΣ τον εαυτό τους από τους εχθρούς του Θεού, αιρετικούς , αντιχρίστους!

*Τον εωσφόρο δεν τον παρακίνησε κανένας να «πέσει». Δεν τον απέβαλε ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ.

ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ αποστάτησε και αυτομάτως κατακρημνίστηκε , μολονότι ήταν ο φωτεινότερος των Αγγέλων και η Χάρις του Θεού περίσσια τον περιέλουε.

Τί θα πούμε τώρα…; Αφού ΚΑΠΟΤΕ ήταν ο φωτεινότερος, να τον ακολουθήσουμε ΣΗΜΕΡΑ;

ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ!

**Ο Ιούδας έλαβε εξουσίες και αυτός. Έβγαζε δαιμόνια, αλλά πάραυτα τις έχασε όταν εισήλθε ολοκληρωτικά ο σατανάς μέσα του, παρόλες τις προσπάθειες επαναφοράς του που κατέβαλε ο Κύριος (και δεν ήταν… λίγες)!

Μόνος του έφυγε, δεν τον έδιωξε κανένας. Δεν τον απέβαλε ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ. Όποια χάρη έλαβε την έχασε! Έχασε και το σώμα του αλλά και την εν δυνάμει αιώνια ψυχή του, γιατί πρόδωσε τον Κύριο. Γι’ αυτό «Η ενοχή εκείνων μένει,  διότι εν επιγνώσει ενήργησαν κατά του αθώου…» (Ματθ.ΚΣΤ’56)

***Άλλοι έλαβαν μεγάλες χάρες τις οποίες έχασαν λόγω πτώσης (περί βίου) και τις έλαβαν εκ νέου ,μετά από μετάνοια που χαρακτηρίζεται παραδειγματική στην εκκλησιαστική ιστορία. Το βεβαιώνει και ο Ιερός Χρυσόστομος με το «…Το καλόν δεν είναι αμετάβλητον..»

Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις εκ των οποίων οι δύο  αφορούν  προσωπικές πτώσεις.

Η πρώτη είναι ξεχωριστή, αφού έπεσε και δεν αρκέστηκε στη δική του πτώση, αλλά, παρασύρει από φθόνο και τα τέκνα του Θεού. Εντελώς ιδιάζουσα περίπτωση, μάχεται τον ίδιο τον Θεό και επειδή δεν μπορεί να κάνει κακό σε Αυτόν, στρέφεται προς τα τέκνα Του ,παρασύροντάς τα και μετατρέποντάς τα σε τέκνα διαβόλου. Αυτοί είναι οι αιρετικοί που γίνει ή ΔΕΝ γίνει σύνοδος να τους καταδικάσει και καθαιρέσει, αυτοί θα επιτελέσουν το έργο του πατρός τους του διαβόλου, δηλαδἠ θα προετοιμάσουν τον δρόμο για την προσωπικήν έλευσιν αυτού που αντιμάχεται τον Χριστό, δηλαδή του αντιχρίστου. Για τους προαναφερόμενους και για τους λόγους που προείπαμε, ελέχθη από τους Αποστόλους το:

«(…) Πρέπει γαρ τους αιρετικούς να μισούμεν και να αποστρεφόμεθα, αλλ’όχι ποτέ και  να συμπροσευχόμεθα με αυτούς ή να συγχωρούμεν εις αυτούς να ενεργἠσουν τί εκκλησιαστικόν λειτούργημα ,ή ως κληρικοί ,ή ως ιερείς.» (Ι.Πηδ.45ος Αγ. Αποστ. ,σελ.51) πόσο δε μάλλον να πίνω εκ του ποτηρίου αυτών των δαιμονίων και να μετέχω της τραπέζης των!

Εάν ο Ιησούς Χριστός διαχωρίζει τον Εαυτόν Του και από τους δεύτερους καταστροφείς, αυτούς δηλαδή που σιωπούν και δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τη σφαγή που προξενούν οι πρώτοι καταστροφείς (οι αλλαχόθεν εισερχόμενοι),πόσο δε μάλλον διαχωρίζει τον Εαυτόν Του από τους εχθρούς Του που επιβουλεύονται την Εκκλησία Του!

Και εάν διαχωρίζει τον εαυτόν Του από τους εχθρούς Του, ποιός αποστέλλει το εκπορευόμενον εκ του Πατρός Άγιο Πνεύμα  για να τελέσει τα φρικτά Μυστήρια;

Να υποθέσουμε ότι διαχωρίζεται η αδιαχώριστη και αδιαίρετη ομοούσιος Αγία Τριάς;

Άπαγε της βλασφημίας!

Φυσικά ,τον διάβολο και τα όργανά του ,τα συμφέρει να διαδίδουν ότι έχουν χάρη, μυστήρια, πως κάνουν θαύματα και έργα αγάπης διαφημίζουν, αλλά υπάρχει ένα συγκλονιστικό ΑΛΛΑ που αποδεικνύει αυτά που κάποιοι αδυνατούν να κατανοήσουν..

Ποιο είναι αυτό; Είναι το εξής:

Τα Μυστἠρια και η Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας, δεν περιγράφονται, δεν εξηγούνται, δεν κατανοούνται με τη λογική. Μάς το βεβαιώνουν όσοι τα βίωσαν και πρώτος ο Απ. Παύλος που το περιέγραψε όσο μπορούσε.

Γίνονται αντιληπτά ,μόνο εκ των αποτελεσμάτων και από εκεί αντιλαμβάνεται ο έχων νου, αν είναι του Θεού ή του διαβόλου η ενέργεια.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:

«Από εδώ είναι τα εμβόλια και από εκεί είναι ο θάνατος, διαλέξτε!» είπε ο διάβολος μέσω των οργάνων του και ο κόσμος διάλεξε, τα δε αποτελέσματα ορατά. Άραγε τα βλέπουν όλοι ή βλέπουν μόνο τα καλά και στα κακά μολονότι είναι καταστροφικά, εθελοτυφλούν;

Φέρτε πίσω όσους οδηγήσατε στον θάνατο  και μετά μιλάμε για μετάνοια και υπακοή, πονηροί αρχιδαίμονες !!, που τεχνηέντως λησμονείτε ότι πρώτα είναι τα της Πίστεως και μετά τα έργα αγάπης!

Όσα είπαν και έκαναν ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΟΥΝ!!

Θα τούς θυμόμαστε …γιατί θα καταγραφούν στην εκκλησιαστική ιστορία… :

Έτσι θα πορεύεται ο Ορθόδοξος λαός δια της ειλικρινούς μετάνοιας, της καθαρής εξομολόγησης, δια των Μυστηρίων της Εκκλησίας του Χριστού και όχι των δαιμονίων. Θα ζήσει και θα σωθεί ο δίκαιος με την Πίστη και την Υπομονή που θα δείξει μέχρι τέλους. Η Εκκλησία του Χριστού διώκεται! Αν δεν διωχθεί, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΧΡΙΣΤΟΥ, αλλά του Π.Σ.Ε. (Παγκοσμίου Συμβουλίου Εωσφόρων)

(Αυτό δε σημαίνει ότι πρέπει να προκαλούμε τον διωγμό.)

Ο κάθε Ορθόδοξος Χριστιανός οφείλει ,βάσει των Εντολών να διαχωρίσει τον εαυτό του από τους προδρόμους του αντιχρίστου, εχθρούς του Θεού-αιρετικούς!

Το θέμα είναι να προλάβει ,μη τυχόν και τον βρει ο θάνατος εντός της πόλης της Βαβυλώνας και λάβει και αυτός μέρος των τιμωριών.

Λένε ότι «ακούμε τους ειδικούς», οι ίδιοι όμως δεν ακούνε τον κατεξοχήν Ειδικό, τον Ιατρό των ψυχών και των σωμάτων, μολονότι λένε ότι Τον γνωρίζουν.

Πώς να πιστέψει κανείς μετά από όλα αυτά ότι είναι του Θεού, αφού «ὁ λέγων, ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·»

(Α’ Ιωαν.β’4)

Άλλοι λένε ότι το εμβόλιο είναι θέμα ιατρικό και όχι πνευματικό, άλλοι πάλι ότι είναι.. πρόοδος της επιστήμης, ωστόσο όσοι ιερείς δεν το κάνουν είναι …σχισματικοί , αδελφοκτόνοι και δεν έχουν θέση στην… εκκλησία!

ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΛΕΝΕ!!!

Μεταλλάχθηκαν δυστυχώς τα.. «λιοντάρια»!

Κι αν η Αλήθεια απουσιάζει, τη θέση Της κατέχει το ψεύδος και η πλάνη, κι αν πολυκαιρίσει ,ως επακολούθημα έρχεται η αίρεση. Αν κι αυτή πολυκαιρίσει ,τότε όλα τα δαιμόνια πανηγυρίζουν στην ψυχή που ήθελε να βάλει αρχικά το δικό της θέλημα. Ξεκινάει από κάτι που φαίνεται αρχικά ασήμαντο και καταλήγει στην καταστροφή και την απώλεια.

Λένε ότι το συγκεκριμένο μπόλι δεν είναι δογματικό θέμα. Μα…δόγμα δεν είναι οι Εντολές του Θεού;

Δόγμα δεν είναι οι Θεόπνευστοι Λόγοι των Αποστόλων;

Δόγμα δεν είναι οι Ιεροί Κανόνες του Πηδαλίου και οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, αφού έχουν διαχρονική ισχύ και είναι απαρασάλευτοι όπως αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος;

Και αν είναι απαρασάλευτοι, έχοντας διαχρονική ισχύ οι Κανόνες ,πόσο μάλλον απαρασάλευτοι είναι οι Λόγοι των Αποστόλων που γράφτηκαν κατ’ Εντολή του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού;

Δόγμα επομένως απαρασάλευτο, έχοντας διαχρονική ισχύ, ο Λόγος  του Αποστόλου:

«Εάν κανείς σάς επισκέπτεται και δεν φέρη την διδαχήν αυτήν (του Ιησού Χριστού),μη δέχεσθε αυτόν προς φιλοξενίαν εις την οικίαν σας και ούτε χαιρετισμόν να απευθύνετε προς αυτόν.» (Β’Ιωαν.10)

Δεν αθετείται τώρα το δόγμα όταν δέχεται κάποιος όχι απλά στο σπίτι του αλλά, μέσα στο ίδιο του το σώμα ,στο αίμα του, να βάλει άγνωστο σκεύασμα που του «χάρισαν» οι μακράν του Θεού ευρισκόμενοι, οι μη φέροντες την διδαχήν του Χριστού;

Δεν είναι δογματικό το θέμα όταν μάς δίνει Εντολή να μην παίρνουμε «δώρα» από αντίχριστους και εμείς όχι μόνο τα δεχόμαστε, αλλά τα τοποθετούμε μάλιστα σε μέρος που μολύνει όλο μας το σώμα, το κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος και πλέον δεν μπορεί να εξέλθει;

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας».

«Φοβού τους παπικούς και δώρα φέροντας».

(Βλέπε: https://www.triklopodia.gr/%cf%86%ce%bf%ce%b2%ce%bf%cf%8d-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%83-%cf%80%ce%b1%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%b1/ )

Όταν παρακούω τις Εντολές «θεληματικώς και με ψυχρόν υπολογισμόν» δεν έρχομαι σε ρήξη με το δόγμα;

Δεν είναι επομένως δογματικό το θέμα όταν άλλα μάς λέει ο Κύριος να κάνουμε για να σωθούμε και άλλα κάνουμε εμείς;

Το χειρότερο μάλιστα είναι όταν παρακινούμε κι ..άλλους! Καθαρά εωσφορικό και αντίθετο του δόγματος.

Να και άλλο «αντιλεγόμενον σημείον» για τον Ιησού Χριστό που προφήτευσε ο ευλαβής, δίκαιος Συμεών.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει, αλλά αυτό δεν αναιρεί την υποχρέωση που έχουν ειδικά οι ονομαζόμενοι Ορθόδοξοι χριστιανοί ως προς την υπακοή των Εντολών. Δεν ενοχλεί όμως τους πονηρούς η ανυπακοή προς την Αλήθεια, αλλά μόνο η ανυπακοή προς τους ψεύτες και μακράν του Θεού ανθρώπους!

Έτσι θα παραπλανά ο αντίχριστος δια των οργάνων του, τον κόσμο, θεωρώντας επουσιώδες το ένα, δεν είναι τίποτα το.. άλλο, οικονομία εδώ, οικονομία εκεί, έφτασαν σε σημείο συμπροσευχής για τον ερχομό του αντιχρίστου (την πανθρησκεία). Πολλοί όμως δεν έχουν καταλάβει ακόμα τίποτα. Μεγαλύτερος ξεπεσμός στα εκκλησιαστικά δρώμενα δεν έχει ξαναγίνει!

Το χριστεπώνυμο πλήρωμα έχει τεράστια δύναμη αλλά και ευθύνη.

Εάν τούς αφήναμε μόνους μέσα στους ναούς όταν έπρεπε ή θα μεταμελούνταν ή θα έφευγαν μόνοι τους. Έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στην Εκκλησία του Χριστού. Η Εκκλησία δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, τα δε φρικτά Μυστήρια Της δεν μπορεί κανένας μα κανένας να τα ορίζει ει μη μόνον ο Ιησούς Χριστός ο Παντοκράτωρ!

Tάδε έφη Κύριος:

«Εκείνο που τώρα σας λέγω ιδιαιτέρως,είπατέ το δημόσια.Και εκείνο που ακούετε τώρα μυστικά εις το αυτί κηρύξατέ το από τις ταράτσες,ώστε να το ακούσουν όλοι.» (Ματθ.Ι’27)

Και αλλού:

«Αυτά δε που σας λέγω, τα λέγω δι’ όλους τους μέχρι της δευτέρας παρουσίας μου χριστιανούς. Σας επαναλαμβάνω και πάλιν: Γρηγορείτε.» (Μαρκ.ΙΓ’37.)

ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΕΙ ΜΕ ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ, Η  ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΕΪΑ ΚΑΙ  ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ.

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη.» Δια του λόγου και όχι δια της σιωπής.

Η ομολογία γίνεται δια του ….λόγου και όχι δια της σιωπής.

Η αντιμετώπιση των αιρετικών δε γίνεται με τη σιωπή, αλλά με τον λόγο (αυστηρό πολλές φορές) ακόμα και με φραγγέλιο αν χρειαστεί. Ο Άγιος Νικόλαος μάς λέει τον… τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για τους αιρετικούς, τους εχθρούς του Θεού!

Αν δεν μιλήσουμε εμείς ,οι πέτρες θα κράξουν και θα είμαστε αναπολόγητοι ακόμα και σ’ αυτές ..και στο χώμα που δεν θα μάς δεχθεί όπως δεν δέχτηκε τους τυμπανιαίους της Λαύρας. Όποιος εμπαίζει διαστρεβλώνοντας τον Λόγο του Θεού, να περιμένει -αργά ή γρήγορα- τις ανάλογες συνέπειες.

«Θα έρθουμε νύκτα» -είπε- και νύκτα την «πάτησε» από εκεί που δεν το περίμενε.

«Το εμβόλιο είναι μονόδρομος»- είπαν- και από αυτόν τον μονόδρομο την «πάτησαν», λες και άλλος δρόμος δεν υπήρχε!

«Στους απολυμένους ο αντίχριστος έχει τη δύναμη ,που είτε έρχονταν είτε όχι, αυτοί ήταν απολυμένοι.» (Ι.Χρυς.ΕΠΕ).

«Εάν κανείς σύρη άλλους εις αιχμαλωσίαν, θα αιχμαλωτισθή και αυτός. (…) Με το κρίμα της θείας δικαιοσύνης(…)όλα τα αδικήματα και αι καταπιέσεις, που θα κάμη με τα όργανά του το θηρίον, θα πληρωθούν και θα τιμωρηθούν με το αυτό μέτρον και νόμισμα. Εδώ θα δειχθή η υπομονή και η πίστις των χριστιανών». (Αποκ.ΙΓ’10)

«Ο προσκρούων εις τον βράχο της αληθινής Πίστεως όπου οικοδομήθηκε η Εκκλησία του Χριστού θα συνθλιβεί» «Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».

«(…) η Βασιλεία των Ουρανών που εγκαθιδρύεται εις την γην, αποκτάται με αγώνα και όσοι αγωνίζονται εναντίον της αμαρτίας που υπάρχει μέσα των και μέσα εις τον κόσμον, την αρπάζουν και την κρατούν σφικτά.» (Ματθ.ΙΑ’12)

Εντολή έχουμε ,εκτός από τον αγώνα εναντίον των παθών μας, να αγωνιστούμε και εναντίον της αμαρτίας που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Όχι βεβαίως δια της σιωπής ,αλλά δια στεντόρειας φωνής, χωρίς να περιμένουμε πότε θα καθαρίσουμε εμείς για να αγωνιστούμε μετά ,εναντίον των αιρέσεων και των αμαρτιών του κόσμου.

Και αλλού:

«Δι’ αυτούς δε που εδειλίασαν εις τον κατά του θηρίου αγώνα (…) και δι’ όλους εν γένει, που ηγάπησαν το ψεύδος της αμαρτίας, έχει ετοιμασθεί (…) η κόλαση.» (Αποκ.ΚΑ’8)

Ας προσέξουν επομένως οι μανιώδεις υποστηρικτές της σιωπής,μήπως χάσουν τη Βασιλεία των ουρανών, ένεκα σιωπής!

Όλα αυτά για της ψυχής μας το όφελος και τίποτα.. παραπάνω.

Δεν απογοητευόμαστε.

Δεχόμαστε το σπάσιμο του αποστήματος και τον καθαρισμό γιατί είναι το συμφέρον μας.

Δεχόμαστε τη βοήθεια του αδερφού, χωρίς εγωισμούς.

«Έτσι ενωμένοι δια της αγάπης θα παρουσιασθείτε ισχυροί και ανίκητοι εις όσους θα σάς μισούν.» (Ιωαν.ΙΕ’17)

 

                  ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ – ΚΑΛΟ ΣΤΑΔΙΟ!

               

                Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

                                                      Γεώργιος  Φλώρος

Αφήστε μια απάντηση