Γ.Μ : Όσο υπάρχουν δραπέτες …
Χαίρεται
Τι είναι οι σφραγίδες της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ;
 
Αποκ. 5,1           Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά.
 
εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου. είναι δεδομένο μέσα στην ανθρώπινη ιστορία βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν ότι μας πλανά ,μας σαγηνεύει και μας δένει ο διάβολος  .
Μας ΣΦΡΑΓΙΖΕΙ συνεχώς  και μας κάνει κτήμα του ,μας κάνει όργανα ,σκεύη του .
Αυτές τις σφραγίδες  ,τα δεσμά , ποιος μπορεί να τα σπάσει και να μας ελευθερώσει ;
 
 
Αποκ. 5,3           καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὔτε ἐπὶ τῆς γῆς οὔτε ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.
 
Η ιστορία της ανθρωπότητας ,η ιστορία του καθενός μας ξεχωριστά ,είναι δεδομένη απαρχής του κόσμου .
Να πέσουμε στην πλάνη του σατανά ,όπου ουδείς δύναται από μόνος του να ξεφύγει ,χωρίς μία πολύ συγκεκριμένη βοήθεια ,αλλά και τρόπο διαφυγής .
οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό….που περιέχει και περιγράφει  ιστορικά τις νίκες του σατανά ενάντια στο πλάσμα του Θεού ,την φυλάκιση και  σφράγιση των ανθρώπων από γενιά σε γενιά .
 
 
Αποκ. 5,9           καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες· ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ Θεῷ ἡμᾶς ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους,
 
Έρχεται όμως η οικονομία ,το σχέδιο του πανάγαθου Θεού ,του Παντοκράτορα , για να μας σώσει ,να σπάσει τα δεσμά μας, να σπάει συνεχώς το σφράγισμα του πονηρού και να του αρπάζει τα σκεύη .
Nα μας  εξαγοράζει εκείνος  συνεχώς  και να μας σφραγίζει ι ἐν τῷ αἵματί του Χριστού ,δίνοντας μας την πραγματική ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ .
 
Αποκ. 7,9           Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·
 
Οι σφραγίδες και τα δεσμά  σπάνε ,τα έργα του σατανά λύνονται  ,ο λευκός καβαλάρης καλπάζει συνεχώς και καλεί   όλους 
Δεν θέλουν όλοι αυτεξούσια ελευθερά να απαρνηθούν τον σατανά .
Ο Θεός δίνει χρόνο  ,περιμένει ,καλεί   ,  σπάει ,λύνει και απαλλάσσει από τα δεσμά του σατανά όποιον το θελήσει .
Έρχεται η ώρα που αφού ελευθερωθούν αυτοί που θέλησαν ,ασφαλιστούν και αυτοί που δεν θέλουν έχουν πάρει την τελική απόφαση τους .
Τότε  μετά από το σπάσιμο των  σφραγίδων ξεκινούν   οι σάλπιγγες  ειδοποιούν  ότι ξεκινούν να δρουν οι ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ,αποδίδεται ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ στους τελικά αρνούμενους την ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Αποκ. 9,21         καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.
 
Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι ένας συνεχόμενος ,ασταμάτητος αόρατος πόλεμος  ,δυνάμεων που δεν κοιμούνται ,δεν κουράζονται ,δεν τρώνε , δεν αναπαύονται  ,αλλά παλεύουν  .
Παλεύει το σκοτάδι με το ΦΩΣ  για να μας  κερδίσει , το σκοτάδι να μας δέσει και το ΦΩΣ να μας ελευθερώσει.
 
Το ΦΩΣ αγωνίζεται να μας πείσει ,δια της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ να του δώσουμε την άδεια να μας βγάλει από το σκοτάδι ,που μας οδηγεί η αμαρτία .
Σκοτάδι είναι να πιστεύω το καλό κακό και το καλό κακό ,να έχω διαστραφεί ,από εκεί δεν βγαίνω χωρίς βοήθεια ,αν δεν απαρνηθώ τον εαυτό μου .
 
Απόδραση από τόν άδη.
 
Ο Χριστός ενεργεί δια των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ διαλύει κάθε σφραγίδα ,σπάει οποιαδήποτε δεσμά  .
Από εμένα εξαρτάται ,από την ΠΙΣΤΗ και την υπομονή μου ,στη τήρηση των εντολών του  ,που παίρνω από τον ίδιο κατά την διάρκεια του ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ της ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  .
Έτσι σπάνε οι σφραγίδες ,έτσι λύνονται τα νοητά δεσμά της αμαρτίας ,’ετσι ξεφεύγω από τον άδη …
 
 
Αρκεί να το θέλω , να ξεφύγω , να σπάσω το σφράγισμα ,να διαλύσω τα δεσμά μου
 
 
Μαρκ. 8,34         Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς·
 ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.
 
 
Το τελευταίο σφράγισμα θα είναι το ισχυρότερο ,η τελευταία σφραγίδα  θα σημάνει και το τέλος
Αλλά δεν έχει έλθει ακόμα ,υπάρχουν ακόμα δραπέτες …
Όσο υπάρχουν ψυχές που θέλουν να δραπετεύσουν ,τόσο θα σπάνε και οι σφραγίδες .
Μέχρι να γεμίσει ο παράδεισος…
 
 
Αποκ. 21,4         καὶ ἐξαλείψει ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ Θεὸς πᾶν δάκρυον ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι, οὔτε πένθος οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι· ὅτι τὰ πρῶτα ἀπῆλθον.
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση