ΑΡΘΡΑ 22 Μαρ 2023 - 6:35

Γ.Μ : Άλμα στο καινό ..

Γ.Μ : Άλμα στο καινό ..
Χαίρεται
Η παλαιά Κιβωτός ….
Γεν. 7,16   καὶ ἔκλεισε Κύριος ὁ Θεὸς τὴν κιβωτὸν ἔξωθεν αὐτοῦ.
 
Ο Νώε αφού ως  μόνος δίκαιός  επί της  γῆς  εὗρε χάριν ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ.  
Κανένας πλέον δεν άκουγε ,δεν έβλεπε  τον Θεό ,όλοι  σκεπτόμενοι πονηρά ἐπιμελῶς ἐπὶ τὰ πονηρὰ πάσας τὰς ἡμέρας, εκτός του  Νώε .
Έτσι έφτασε η ώρα που  μίλησε ο Θεός και εἶπεν ὁ Θεός· ἀπαλείψω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ἐποίησα ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, ἀπὸ ἀνθρώπου ἕως κτήνους καὶ ἀπό ἑρπετῶν ἕως πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι μετεμελήθην ὅτι ἐποίησα αὐτούς.
Η κιβωτός κατασκευάστηκε από τον Νώε ,αλλα το πόμολο και η ασφάλιση της έγινε από τον Θεό 
Από το χέρι του ,ως προεικόνιση της  μετέπειτα παντοδυναμίας της νέας κιβωτού ,που εξίσου θα ασφάλιζε ο Θεός ‘ώστε Καί πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.
 
 
Ματθ. 24,37    ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.
 
Η πνευματική  κατρακύλα  ως ανθρωπότητα είναι δεδομένη  ,είναι ορμητικό ποτάμι ο κόσμος  ,που παρασύρει κατακλυσμιαία στο διάβα του ότι βρει ανέμελο ,λυτό ,απρόσεκτο .
Σήμερα ,ὥσπερ δὲ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε..
Η αδυναμία μου να τηρήσω τον νόμο του Θεού ,η  αδυναμία μου να κάνω το πιο απλό  ,το πιο εύκολο πλέον
 Να ακολουθήσω τον Θεό που έγινε άνθρωπος και με καλεί σε μία ασυγκρίτως πλέον ευκολότερη  δοκιμασία πρός τον ουρανό ,αντίθετα  γίνομαι  κούτσουρα που το παίρνει το ρέμα ,στον νέο κατακλυσμό.
Αφού   ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν μας  καλεί   στην καινή κιβωτό πάλι  πρίν την  νέα δεδομένη  πνευματικότερη πλέον  καταστροφή ,κατάκλυσμο ,εκκαθάριση , η οποία και προαναγγέλλεται από τον ίδιο τον Χριστό στο Ευαγγέλιο του, αλλά και εκατοντάδες χρόνια πρίν από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης.
Γεν. 7,7             εἰσῆλθε δὲ Νῶε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ αἱ γυναῖκες τῶν υἱῶν αὐτοῦ μετ᾿ αὐτοῦ εἰς τὴν κιβωτὸν διὰ τὸ ὕδωρ τοῦ κατατακλυσμοῦ.
 
Ο Νώε δεν σώθηκε μόνος του ,αλλά  οικογενειακώς  αφού εισήλθαν μαζί του  πρίν τὸ ὕδωρ τοῦ κατατακλυσμοῦ
καθαρίσει τον κόσμο .
Αν αγαπώ πραγματικά τον εαυτό μου ,αν αγαπώ  την οικογένεια μου  ,τους δικούς μου ,τον κόσμο , θα ψάξω και θα βρώ την νέα κιβωτό  ,θα μπώ και θα προσκαλέσω Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν.
Η ευθύνη της σωτηρίας του εαυτού μου ,των δικών μου ,των γύρω μου , είναι υπαρκτή και μεγάλη και περνάει από την δική μου πρώτα τελείωση.
καὶ ᾧ μὲν ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν.
 
 
Η καινή  κιβωτός ….
 
 
 Ματθ. 16,16……σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.
 
Αυτή η ΑΛΗΘΕΙΑ ότι ο τέλειος άνθρωπος Χριστός είναι και υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος  
Αυτός  είναι πλέον η ζωντανή κιβωτός ,  αυτός είναι που λέει   μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν για να σωθείτε στον νέο  κατάκλυσμο  που υφίσταται γύρω μας ,τον νοιώθετε ,αλλά δεν τον βλέπετε ,έγινε  πιο δύσκολος ,έγινε πνευματικός .
Η εκκλησία είναι ο θεάνθρωπος  Χριστός τέλειος άνθρωπος αλλά και πανταχού παρών και καλούμαστε  ελευθερά να ενωθούμε ,να εισέλθουμε μέσα του ,να γίνουμε σωμα του .
Αποκ. 12,15        καὶ ἔβαλεν ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ὀπίσω τῆς γυναικὸς ὕδωρ ὡς ποταμόν, ἵνα αὐτὴν ποταμοφόρητον ποιήσῃ.
Βλέπουμε γύρω μας  μία κατάσταση  περίεργη  ,όπου τείνουν αυτά που κάποτε θεωρούσαμε ανήθικα ,ανήκουστα , επικίνδυνα ,ανώμαλα , να θεωρούνται πλέον  ως κανονικά να προωθούνται ,να παρελαύνουν  και να επιβραβεύονται  σταδιακά  ως ΠΡΟΤΥΠΑ .
Μία αόρατη πνευματική ,ηθική κατάπτωση να  ορίζεται πλέον ως  απελευθέρωση ,ενώ είναι  πνευματική υποδούλωση της αληθινής ελευθερίας του ανθρώπου .
Ποιός που ενώ υποφέρει ,ενώ γνωρίζει και  νοιώθει την ανηθικότητα ,τον πόνο μπορεί να ξεφύγει ;
 κανείς μόνος του ,έτσι ως λύση  νομιμοποιεί ,προωθεί την ανηθικότητα του ως λύση ,ως φάρμακο
Αρνούμενος την ΑΛΗΘΕΙΑ αλλά και την λύση που είναι ο ΧΡΙΣΤΟΣ .
Αυτό είναι πλέον ο νέος κατακλυσμός , το ὕδωρ ὡς ποταμόν  που εξαπολύει  ὁ ὄφις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ
για να προκαλέσει τον νέο πνιγμό της ανθρωπότητας , να πνίξει και την εκκλησία ,η ΕΣΤΕΜΜΕΝΗ ΑΜΑΡΤΙΑ .
 
Αποκ. 12,16        καὶ ἐβοήθησεν ἡ γῆ τῇ γυναικί, καὶ ἤνοιξεν ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς καὶ κατέπιε τὸν ποταμὸν ὃν ἔβαλεν ὁ δράκων ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.
 
Η γυναίκα ,η εκκλησία του Χριστού γλύτωσε  , γλυτώνουν και όσοι είναι  μαζί της ,μέσα της .
Αλίμονο σε όποιον βρει ο   δράκων  ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΙΒΩΤΟΥ …
 
Αποκ. 12,17        καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.
 
 
Από την Γένεση στην Αποκάλυψη , από το προσκήνιο στο παρασκήνιο…
 
Τα ορατά  γεγονότα  εξιστορούνται σαν απλά παραμυθάκια στην Παλαιά Διαθήκη ,ως πνευματική προπαίδεια  διαδραματίζονται και εικονίζονται  φανερά  στο προσκήνιο .
‘Οπως η γνώση της προπαίδειας  είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε στα ανώτερα μαθηματικά .
Έτσι και η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ αποτελεί την προπαίδεια για να προχωρήσουμε  στα ΑΝΩΤΕΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ .
Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ περιέχει  πραγματικά γεγονότα στο προσκήνιο ,μιλάει ,παρουσιάζεται , ενεργεί ο Θεός ξεκάθαρα  .
Αποτελεί τον  οδηγό για τα  νοητά γεγονότα που αργότερα θα συμβαίνουν γύρω μας  στο πνευματικό παρασκήνιο . Αλλα θα αδυνατούμε να  τα ερμηνεύσουμε ,να προετοιμαστούμε και να τα αντιμετωπίσουμε ,αν δεν μελετήσουμε πρώτα τα γεγονότα της ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ που διαδραματίστηκαν στο ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ.
 
 
Β Τιμ. 3,16         πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ
 
Η μελέτη της Αγίας Γραφής ξεκινώντας από την Παλαιά Διαθήκη , δεν είναι έργο ανθρώπων ,αλλά του Αγίου Πνεύματος ,
Αγιον Πνεύμα που φώτισε τους Θεοφόρους πατέρες και μας την παρέδωσαν, η σειρά των βιβλίων της
 Αγίας Γραφής ,έτσι όπως είναι δομημένη ,όλη η Αγία Γραφή είναι θεόπνευστος.
 
Η πνευματική εκπαίδευση έχει και αυτή διαβάθμιση .
Έτσι δεν μπορώ να κατανοήσω ,να αντιληφθώ τα παρόντα , αν δεν μου δοθεί να κατανοήσω τα παρελθόντα που περιγράφονται στην Παλαιά Διαθήκη
Αν παρακάμψω την Παλαιά Διαθήκη  ,την κατωτέρα και μέση εκπαίδευση , μπορώ αλλά δεν με συμφέρει .
Δεν μπορώ ,δεν μου επιτρέπεται ,δεν με συμφέρει να πάω στα ανώτερα Πνευματικά ἐν δικαιοσύνῃ , αν δεν περάσω πρώτα από την κατωτέρα και την μέση πνευματική εκπαίδευση .
θα καταλήξω πλανεμένος  ΨΕΥΔΟΠΡΟΦΗΤΗΣ  αν αρνηθώ την Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή την οδηγία του αποστόλου Παύλου με την σειρά που δεν βάζει τυχαία αλλά εν  θεοπνευστία  ότι
πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, 
πρὸς ἔλεγχον, 
πρὸς ἐπανόρθωσιν, 
πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ.
Ο τελικά  ,αυτός που καταλήγει μετά από  παιδείαν ἐν δικαιοσύνῃ άνθρωπος είναι ο ΔΙΚΑΙΟΣ ,είναι δηλαδή ο ΑΓΙΟΣ …
Μέσα στο μάτι του κατακλυσμού ,εν αγνοία ..
 
Η απευθείας  ανάγνωση και προσπάθεια ερμηνείας της Καινής διαθήκης ,η αναγνώριση και αντιμετώπιση του κατακλυσμού δεν  είναι δυνατή ,είναι αδύνατη .
Αν δεν περάσω πρώτα από την Παλαιά ,είναι  σαν να βρίσκομαι στο μάτι ενός πνευματικού κυκλώνα μέσα στον κατακλυσμό  ,μέσα σε πνευματική ασιτία  ,με πλήρη άγνοια το τι συμβαίνει γύρω μου ,αλλά και τι πρέπει να κάνω .
Δεν μπορώ να τα κατανοήσω ,να τα ερμηνεύσω ,να τα αντιληφθώ ,γιατί  δεν τα  μελέτησα ,δεν τα είδα να γίνονται στο παρελθόν  ,δεν τα μάσησα ,δεν τα χώνεψα ,δεν τα βίωσα μέσα από την Παλαιά .
Πρώτα η διάβαση από το παλαιό και μετά το άλμα στο καινό…
Η ανάγνωση ,η επιμονή στην μελέτη της Καινής  ,χωρίς να έχει προηγηθεί η μελέτη  ,πατερική ερμηνεία και γνώση ,η διάβαση της Παλαιάς Διαθήκης .
Είναι  αποτέλεσμα  εγωισμού και υπερηφάνειας και προκαλεί  αντί για την μετάβαση στο καινό ,το άλμα στο κενό χωρίς αλεξίπτωτο Προκαλεί την συνεχή πτώση ,την τελική συντριβή στην άβυσσο ,καταλήγει στην απώλεια  ,στην ΠΛΑΝΗ  ,στην ΑΙΡΕΣΗ .
Για να κάνω άλμα  στο καινό ,είναι απαραίτητη η διάβαση από το παλαιό ….
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση