ΑΡΘΡΑ 5 Απρ 2023 - 21:03

Γ.Μ : Ο θρόνος του σατανά…

Γ.Μ : Ο θρόνος του σατανά…
Χαίρεται
 
Ο θρόνος…ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
 
Ο πάπας είναι μία θέση ,μία ιδιότητα  ,ένας θρόνος ,που κάποιος διαφορετικός άνθρωπος μέσα στην ιστορία αναλαμβάνει ,οι άνθρωποι έρχονται και φεύγουν από τον θρόνο ,η ιδιότητα μένει.
Μπορεί και να παραιτηθεί ,έχει αυτό το δικαίωμα ,αλλά  είναι γλυκιά  η εκδούλευση του αντίθετου και σπανίζει… 
Δεν έχει να κάνει με το άνομα του ανθρώπου που αναλαμβάνει κάθε φορά ,με κάποιον συγκεκριμένο ,αλλά με την συγκεκριμένη θέση ,αξίωμα ,τον θρόνο .
Η χειροτονία και η ανάθεση των καθηκόντων του εκάστοτε πάπα δεν είναι έργο του Θεού ,αλλά του αντικειμένου ,αυτός χειροτονεί τους πάπες και τους ενθρονίζει , πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι.
Αποκ. 8,10         Καὶ ὁ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.
Ο εκάστοτε πάπας έχει ένα συγκεκριμένο έργο ,μία αποστολή ,να κρύψει τον Χριστό , να τον αντικαταστήσει με τον εαυτό του  ,παριστάνοντας αυτός τον  αλάθητο σωτήρα του κόσμου να κάνει τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον.
Έτσι ο ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.
ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ  και διέστρεψε  το σύμβολο της Πίστεως , την Κυριακή Προσεύχῃ ,τα Άγια Μυστήρια , την Ιερά παράδοση , το δόγμα .
Αφού  αυτή την αποστολή έλαβε όταν δέχτηκε , ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. κανεις ότι σου πώ στο αυτί και τότε έλαβε τα πάντα ταῦτα πάντα σοι δώσω. υλικό πλούτο και την κοσμική εξουσία .
 
Αποκ. 8,11         καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται ὁ Ἄψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.
 
Μαζί του παρέσυρε και παρασύρει ως διεστραμμένο πλέον ,καταραμένο αξίωμα και αμέτρητο πλήθος πιστών 
πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.
Η διαστροφή του ,η πτώση του , μολύνει με τις πλάνες του πλέον όλη την δύση ,την οικουμένη ,που με λύσσα πολεμάει να διαστρέψει ,να υποτάξει και παίρνει στο λαιμό του πολύ κοσμο ,ο κάθε φορά και ένας νέος πάπας .
 
Αποκ. 8,12         Καὶ ὁ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισε, καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν, καὶ τὸ τρίτον αὐτῆς μὴ φανῇ ἡ ἡμέρα, καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως.
 
Με τις πλάνες του διαστρέφει τον ορισμό του σωτήρα Χριστού ως Θεανθρώπου ,της μοναδικής Εκκλησίας της Ορθοδόξου  , των Μυστηρίων ,του ήλιου που αποτελεί την μόνη οδό και ΑΛΗΘΕΙΑ .
Διαστρέφει τον ορισμό της σελήνη ,της Παναγίας ως ΘΕΟΤΟΚΟΥ και την θεοποιεί ..
Μεταξύ των καινοφανών και αιρετικών δογμάτων του Παπισμού συγκαταλέγεται και η διδασκαλία περί της «ασπίλου συλλήψεως» (immaculata conceptio) της Θεοτόκου. Σύμφωνα με αυτήν η Θεοτόκος ήτο απαλλαγμένη όχι μόνον των προσωπικών αμαρτιών, αλλά και αυτού του προπατορικού αμαρτήματος, του μεταδιδόμενου δια της φυσικής γεννήσεως εις πάντας τους ανθρώπους.
Έτσι ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης ….από αυτον που ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς.
 
Αποκ. 9,1           Καὶ ὁ πέμπτος ἄγγελος ἐσάλπισε· καὶ εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἡ κλεὶς τοῦ φρέατος τῆς ἀβύσσου.
 
Αυτός ο  ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς  αυτός που ο Ευαγγελιστής λέει  εἶδον ἀστέρα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκότα εἰς τὴν γῆν 
ο  καταραμένος δεν ησυχάζει  ,αλλά  ωθούμενος πλέον από  δαιμονική κατοχή  ἤνοιξε τὸ φρέαρ τῆς ἀβύσσου….ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς τὴν γῆν, καὶ ἐδόθη αὐταῖς ἐξουσία ὡς ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ σκορπίοι τῆς γῆς·
 
Η κινητήρια δύναμη του κακού ,το όργανο που προσκύνησε τον σατανά όταν του ειπώθηκε  ταῦτα πάντα σοι δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς μοι. και τα έλαβε
Αυτό σήμαινε και την πτώση του από τον ουρανό και την διάθεση του στον τρισκατάρατο και ετσι ο παπικός θρόνος έγινε ο θρόνος του Θηρίου και ο πάπας καταραμένος ,όργανο του σατανά..
 
ο Πάπας είναι το πιο φυλασσόμενο πρόσωπο στον κόσμο…
 
Στον παπικό θρόνο κάθεται ο διάβολος τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ  έχει στα πόδια του τον εκάστοτε πάπα  .
Με πάνω από εκατό απόπειρες εναντίον του ,δηλητηριάσεις, μαχαιρώματα, απαγχονισμοί, λυντσαρίσματα και άλλα ευγενή μέσα χρησιμοποιήθηκαν εναντίον των Παπών, κατά την διάρκεια της ζωής της Καθολικής εκκλησίας.
Σημείο ΜΕΓΑ ότι δεν λαμβάνει  ο Θρόνος αυτός την προστασία του Θεού ,αλλά την κατάρα .
 Μια ματωμένη ιστορία που σταμάτησε το 1981. Έκτοτε, ο Πάπας είναι το πιο φυλασσόμενο πρόσωπο στον κόσμο.
Βατικανό  S.A …
 
Οι δαίμονες  έχουν ανταγωνισμό  ,λυκοφιλίες ,για να καταλάβει ο καθένας για τον εαυτό του τον θρόνο και να υπηρετήσει τον αφέντη του .
Κάτι σαν τις πολυεθνικές και τα μεγαλόστελέχη ,τις λυκοφιλίες ,εξάλλου το Βατικανό τι είναι ; 
Μία πολυεθνική με τεράστια κέρδη, είναι τράπεζα και δικό του κράτος που ελέγχει την παγκόσμια οικονομία.
O πάπας ένας πετυχημένος CEO και ένας αποτυχημένος καταραμένος αρχιερέας  , που έπεσε από τον ουρανό όπως ο διάβολος και  έγινε το Θηρίο …το επίγειο όργανο του σατανά .
 
  Αποκ. 12,4         καὶ ἡ οὐρὰ αὐτοῦ σύρει τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ.
 
Όταν ένας ΑΓΙΟΣ .ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός  λέει  Τον Πάπα να Καταράσθε διότι αυτος είναι η αιτία του κακού
Εμείς ο λαός ας γνωρίζουμε το γιατί ,ότι πρόκειται για την δεδομένη αιτία του κακού που πρέπει να τον αποφεύγουμε ,γιατί από αυτόν δεν βγαίνει τ΄΄τίποτα που δεν έχει σκοπό το κακό .
Όσοι τον ασπάζονται ,τον δέχονται  ,κοινωνούν και τον προσφωνούν φίλο ,πολυσέβαστο , κ.α είναι μία ουρά αστεριών που την σέρνει μαζί του και την ρίχνει στην γή 
΄Όπως ο σατανάς ἐβλήθη από τον ουρανό και παρέσυρε στη  πτώση μαζί του και όσους τον ακολούθησαν ,έτσι και όσοι κολλάνε με τον πάπα και τους συν αυτώ ,μολύνονται επικίνδυνα .
 
 ἀστέρας ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεπτωκώς.. 
 
Έτσι και ο πάπας ἐβλήθη στην γή ως ΑΨΙΝΘΟΣ ,δηλητηρίασε  και δηλητηριάζει  το ύδωρ  της ζωής  τον Λόγο του Θεού  
Του δόθηκε η εξουσία να ανοίξει το φρέαρ της Αβύσσου ,γέμισε τον πλανήτη δηλητήριο κακοδοξίας και πονηρά πνεύματα .
Σέρνει μαζί του  και πλήθος ΑΣΤΕΡΩΝ στην γή ,που ανέλαβαν να φωτίζουν από τον ουρανό τον κόσμο ,αλλά πλανήθηκαν και γκρεμίστηκαν .
 
 
Στον καθένα από εμάς τι μένει να κάνουμε ; 
 
Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου Θεού  και  πως γίνεται αυτό  ,μακριά από  αυτόν τον Θρόνο και αυτόν  που ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ ως μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς 
Μακριά από ότι έχει σχέση με  τον τον Πάπα να  τον Καταράσθε διότι αυτος είναι η αιτία του κακού .
H επαφή ,η  επικοινωνία ,η  κοινωνία με τον πάπα και ότι τον αφορά και τον περιτριγυρίζει είναι κοινωνία με τον ίδιο τον σατανά και δείχνει αφροσύνη ,  Όλα τα υπόλοιπα είναι αγαπολογίες ..
 
 
Μακριά από τον θρόνο του σατανά….
 
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση