ΑΡΘΡΑ 10 Απρ 2023 - 21:16

Γ.Μ : Πίσω πλανηθήκαμε….

Γ.Μ : Πίσω πλανηθήκαμε….
Χαίρεται
Πραξ. 1,7    εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς· οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ.
 
χρόνους ἢ καιροὺς δηλαδή ; το πότε και το πώς …
Ο Θεός  δεν πρόκειται να αποκαλύψει χρόνους ἢ καιροὺς γεγονότων  σε άνθρωπο  .Όποιος  κυνηγάει και αποκαλύπτει δήθεν   χρόνους ἢ καιροὺς γεγονότων δεν είναι εκ Θεού .
Ο στόχος ενός Χριστιανού δεν είναι οι  μαντείες των γεγονότων ,αλλά  να καταλάβω ότι  είναι δεδομένο ότι θα γίνουν  ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι.

Αφού καταλάβω το απροσδόκητο των γεγονότων , που κανείς δεν θα το περιμένει ,γιατί σε κανέναν δεν θα αποκαλυφθεί δια πνεύματος Αγίου , πότε θα γίνει χρόνους ….αλλά και πώς… καιροὺς .
Μόνο κάποια σημεία θα μας προειδοποιούν να εντείνουμε τον πνευματικό μας αγώνα ,την προετοιμασία μας για κάθε κύκλο γεγονότων που θα μας βρει μέσα .
 
Πραξ. 1,8           ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
 
Στα τελευταία του λόγια πρίν την ανάληψη του  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ μὴ χωρίζεσθαι  ,μην μπει έχθρα ,αίρεση, σκάνδαλο  ανάμεσα σας  .
οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς  δεν είναι η προφητολογία το ζητούμενο και αυτό που πρέπει να σας απασχολεί  ,αλλά πως  να λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
 
Πραξ. 1,4           καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι
 
μὴ χωρίζεσθαι…
Ενώ έδωσε την εντολή , εμείς αρχίσαμε να κοιτάμε αριστερά και δεξιά .πάνω και κάτω  ,στην δύση και την ανατολή και δεν εστιάσαμε ως η μόνη Εκκλησία  στον μόνο σκοπό ,του  λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς
 
Ματθ. 10,16       ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
 
Δεν φυλαχτήκαμε  από τις κοσμικές επιθέσεις  ,δεν φυλάξαμε την κεφαλή μας ,τις ΣΚΕΨΕΙΣ μας ,γιατί εκεί έγινε η ζημιά ,στο μυαλό ,στην σκέψη και γίναμε τροφή των λύκων.
Αναμιχθήκαμε με διάφορους κακόδοξους πλανεμένους ,σατανάδες  και διάφορες κακοδοξίες  απρόσεκτοι ,αδύναμοι  και χάσαμε την ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ μας ,σαν το νερωμένο κρασί ,σαν το χαλασμένο αλάτι ..
 
Αποκ. 12,6         καὶ ἡ γυνὴ ἔφυγεν εἰς τὴν ἔρημον, ὅπου ἔχει ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἵνα ἐκεῖ τρέφωσιν αὐτὴν ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα.
 
Αν δεν απομακρυνθώ από τον κόσμο ,που όλος εν τω πονηρώ κείται  δεμένος και ενωμένος με την εκκλησία του Χριστού  ,με τα αδέλφια μου , που και αυτά δεν είναι τέλεια ,αλλά αγωνίζονται κατά δύναμη 
Εν αναμονή  όλοι μας ,για το μόνο  όπλο ενάντια στον κόσμο ,το Άγιο Πνεύμα .
Αν ασχολούμαι με  χρόνους ἢ καιροὺς  ,αλλά όχι  την ομαδική προετοιμασία  για να λάβω το Άγιον Πνεύμα ,τότε είμαι σε ΠΛΑΝΗ .
Δυστυχώς επιτρέψαμε και μπήκε ο κόσμος εκεί που δεν έπρεπε.. ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ .
 
Αποκ. 12,17        καὶ ὠργίσθη ὁ δράκων ἐπὶ τῇ γυναικί, καὶ ἀπῆλθε ποιῆσαι πόλεμον μετὰ τῶν λοιπῶν τοῦ σπέρματος αὐτῆς, τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ καὶ ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ.
 
Κάποιοι έφυγαν ,πλανήθηκαν ,χωρίστηκαν , από την μόνη ΑΛΗΘΙΝΗ εκκλησία ,κατασπαράχθηκαν από τους λύκους .
Πλανήθηκαν από τον  δράκων  που ἐβλήθη οργισμένος εἰς τὴν γῆν και   ἐδίωξε τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκε τὸν ἄῤῥενα.
Αντί να αναζητώ τον τρόπο της λήψης του Αγίου Πνεύματος εντός εκκλησίας ,πέφτω ,χωρίζομαι από την εκκλησία ανακατεύομαι με τον κόσμο ,πλανώμαι και χάνομαι .
 
Πραξ. 1,8           ἀλλὰ λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ᾿ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
 
Στην κάθε Ορθόδοξη εκκλησία  , στην κάθε Ορθόδοξη ενορία , στον κάθε Ορθόδοξο ναό , επιφέρεται  το Άγιον Πνεύμα ,ἀποστελλόμενο μόνιμα πλέον εκ του Υιού .
Αναζητά και καλεί  ψυχές  να εισχωρήσει ,να του αφεθούν ,να εργαστεί  για να γίνουν Μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
Έξω περιμένουν οι λύκοι  να με κατασπαράξουν .
Ουαί υμίν γραμματείς και φαρισαίοι υποκριταί.
 
Ο κύριος σκοπός της εκκλησίας ,δεν είναι τα συσσίτια ,δεν είναι τα ορφανοτροφεία ,δεν είναι τα γηροκομεία ,τα φτωχοκομεία , δεν είναι η θρέψη και σωτηρία της κοιλιάς ,αλλά της ΨΥΧΗΣ .
Αυτά είναι οι προτεραιότητες των πλανεμένων ,των αιρετικών , τα έργα των καθολικών ,των προτεσταντών ,των μασόνων  κ.α για τα μπράβο και την δόξα  του κόσμου , των ψευδοχριστών ,της αγαπολογίας .
Αυτός είναι ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ υψηλός σκοπός της μόνης Αληθινής εκκλησίας  ,της Ορθόδοξης  
Να προετοιμάζει….  μάρτυρες  ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς .
Αυτή την μυστική Μυστηριακή δύναμη ΧΑΡΙΣΤΙΚΑ για χάρη κάποιων λίγων ακόμα που την νοιώθουν και σιωπούν , εμπρός στα εξωτερικά σχήματα των κουρεμένων , ευπαρουσίαστών  ποιμένων 
Ποιμένων που δεν δοκιμάστηκαν από τον σατανά , όπως οι πατέρες της πρώτης οικουμενικής , που έφεραν τα σημάδια  του αόρατου πολέμου πάνω τους και τους προσκυνούσε και τους ασπαζόταν  ο Μέγας Κωνσταντίνος ,καθήμενος σε μία πιο χαμηλή θέση .
Σκεύη που σήμερα επιτελούν προσωρινά  και δεν ενεργούν , την διατηρεί  στον κλήρο ,στην ιεροσύνη ,για τους εκλεκτούς .
Δεν ήλθε ακόμα η ώρα να πάρει την  χάρη από τα Μυστήρια και τους λειτουργούς του, θα δοκιμαστούμε όλοι για να χωρίσει τα ζιζάνια από το στάρι και τότε που θα παραχωρήσει  στο βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ ,
Να στέκεται στα άγια των αγίων ,στο ιερό του ναού …
 
ιδού αφιεται υμίν ο οἶκος υμων ἔρημος.
τότε και  ο ναός θα αφεθεί και δεν θα μείνει πέτρα στην πέτρα, ο διάβολος θα χρειαστεί μόνο μερικά λεπτά, αν όχι στιγμές ,δευτερόλεπτά. 
 
Οι τελευταίες οδηγίες ..
 
γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.
οὐχ ὑμῶν ἐστι γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ.
μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου·
 
Τι να περιμένετε ;
 
Ιωηλ. 3,2           καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου.
 
 
Κάθε ΠΑΣΧΑ και μετά το ΠΑΣΧΑ συμβαίνει γύρω μας , αλλά δεν το βλέπουμε ,δεν το κατανοούμε ,δεν το ζούμε ,ας το ελπίζουμε απλά .
θα έλθει και το ΠΑΣΧΑ που θα γίνει ολοφάνερο σε όλους μας ,όταν πέσουν δύο πασχαλιές μαζί,
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση