Γ.Μ : Πρίν και για το ποθούμενο …
Χαίρεται
Ιω. 9,39      καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς· εἰς κρῖμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.
 
ΚΡΙΜΑ είναι το αποτέλεσμα της κρίσεως  ,είναι η ΑΠΟΦΑΣΗ της κρίσεως του Θεού ,που χρονικά παρουσιάζεται και ως προφητεία μέσω των προφητών του .
Η έλευση του Θεανθρώπου στην γή , η δημιουργία της Εκκλησίας του , η συνεχής παραμονή του μέσα στην Εκκλησία, ως ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·.
Δημιουργεί ανοιχτομάτηδες και τυφλούς συνεχώς ,εντός του κόσμου και της Εκκλησίας του .
Τυφλώθηκαν τότε οι γραμματείς , φαρισαίοι ,οἱ βλέποντες τυφλοὶ  έγιναν και  είδαν οι ψαράδες ,οι πόρνες ,οι τελώνες ,τα  μωρά ,τα αγενή  ,τα μή όντα ,τα εξουθενωμένα ,τα περικαθάρματα ,είδαν και ακουσαν με τα πνευματικά τους μάτια .
  οἱ μὴ βλέποντες  είδαν.. τα αφανή και κρυμμένα αδελφάκια του Κυρίου ,αυτό  συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
 
Αποκ. 1,13         καὶ ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη καὶ περιεζωσμένον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν·
 
Από την στιγμή της ενανθρώπισης του ,από την στιγμή που ο λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας  και δημιούργησε την Εκκλησία του  ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν.
Από τότε περιπατεί μέσα σε αυτήν ,ανοίγει και κλείνει πνευματικούς οφθαλμούς καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰάσατο.
τυφλώνει και σκοτίζει επηρμένους που καταλήγουν με  αδόκιμο νού  ,με ράσο ή Χωρίς ,φωτίζει ,οδηγεί ταπεινωμένους και τους δίνει  την ΜΕΤΑΝΟΙΑ και τους αρπάζει..
Ιω. 5,42             ἀλλ᾿ ἔγνωκα ὑμᾶς ὅτι τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς.
 
Χωρίς την γνήσια ἀγάπην τοῦ Θεοῦ στην καρδιά ,αλλά με την αγαπολογία ,την υποκρισία ,τις δημόσιες σχέσεις ως κρυφά και φανερά χαρακτηριστικά  .
Τότε  το ιερατείο , οι σταυρωτές ,τα είχαν  καλά  με την εξουσία διαπλεκόμενοι.  
Απολάμβαναν  μιά άνετη ζωή ,ενώ ο λαουτζίκος ,ο λαός του Θεού , στέναζε υπό το βάρος της αμαρτίας ,της άγνοιας ,της πλάνης  .
Ενώ ήλθε καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰάσατο αυτοί παρασύρθηκαν από το ιερατείο και έγιναν συμμέτοχοι σταυρωτές ,τον σταύρωσαν .
Το ίδιο γίνεται και σήμερα  ,ιερατείο και εξουσία χέρι χέρι ,καλοπερνάνε  ,κάνουν πολυδάπανες Business .
Ενώ ο λαός του Θεού, τα παιδιά του Θεού  ,οι ελάχιστοι αδελφοί του Χριστού  στενάζουν υπό το βάρος της αμαρτίας ,στα παγκάκια  ,στα άλση , στον δρόμο ,χωρίς ποιμένες και χωρίς βοήθεια από έναν τυφλό λαό και κλήρο  σταυρώνονται συνεχώς .
 
Ενώ κάθε χρόνο διαβάζουν και ακούμε υποκριτικά με ευσέβεια και προσοχή , την παραβολή του Πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου ,τον Λάζαρο δίπλα μας δεν τον βλέπουμε ..
 
Μαρκ. 2,17         καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾿ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
Οι εκκλησία ως θεσμός τώρα ,έχει επιτρέψει ο Θεός να  είναι  γεμάτοι βολεμένους  ,λαϊκούς και κληρικούς που πλανήθηκαν και πήραν τα ΕΣΠΑ το ἔλαιον του  ἁμαρτωλοῦ, της δύσης …
 ἔλαιον δὲ ἁμαρτωλοῦ … λιπανάτω τὴν κεφαλήν μου.
Ζιζάνια  ,που κάθε μέρα τυφλώνονται ,πετρώνουν , σκληραίνουν ,ξεραίνονται ,μωραίνονται  όλο και πιο πολύ .
Λαός και κλήρος ένα κλειστό VIP κύκλωμα που απολαμβάνει ασυλία ,ενώ οι ελάχιστοι ,κατασκανδαλίζονται ,υποφέρουν ,διώκονται ,μένουν εκτός από τα γεύματα ,τα δείπνα , τα συσσίτια , τις προσφορές του κόσμου  ,που υποτίθεται είναι για αυτούς .
Ανθρώπους  που τους δίνεται η εξουσία να  διακονήσουν  τους ελαχίστους ,ως ανάξιοι και αχρείοι δούλοι .
Ανθρώπους που παίρνουν την ευκαιρία τους ,τον χρόνο τους ,αλλά δεν το εκλαμβάνουν ως Χάρη ,αλλά ως δίκαια αξιομισθία ,για την αξία που νομίζουν ότι έχουν .
Δεν βλέπουν ότι ο ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ είναι κατά πολύ ανώτερος από αυτούς και είναι με την καρδιά του πιο κοντά στον Χριστό παρά στα λόγια …
 
Ιω. 5,44             πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε;
 
Αν δεν κατανοήσω ,αν δεν αποκτήσω ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ της ΗΘΙΚΗΣ ΜΟΥ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ ,αλλά έχω μία ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ και μόνο εξωτερική φαινομενική ΓΝΩΣΗ του άθλιου εαυτού μου και της ανωτερότητας των ελαχίστων .
Εάν στην καρδιά μου κρύβεται το πνεύμα της πονηρίας που με αυτοδικαιώνει και καταδικάζει τους ελαχίστους . 
πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι ; 
Πως είναι δυνατόν να πιστέψω ότι χρειάζομαι τον Χριστό ,όταν  δεν καταλαβαίνω ότι είμαι άρρωστος ,αλλά περιφέρομαι σαν υγιείς και θεράπων ,αλλά είμαι αθεράπευτη μολυσματική εστία που κατάντησε να κοινωνεί με αιρετικούς και να τους θεωρεί αδελφούς ,ενώ δεν βλέπει τα  αδέλφια  γύρω που υποφέρουν .
δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ οὐ ζητεῖτε.
Αυτή η πανδημία της  ανθρώπινης δόξας που απολαμβάνουν οι ποιμένες από τους πιστούς ,είναι το μεγάλο διαχρονικό πρόβλημα ,τυφλώνει  εις βόθυνον οδηγεί ,χάνοντας την  δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου Θεοῦ.
 
Ιω. 5,43             ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, ἐκεῖνον λήψεσθε.
 
‘Οταν το ιερατείο και ο λαός τυφλώνεται και δεν βλέπει οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται   ,τότε ο Χριστός φροντίζει ώστε να δημιουργήσει μία άλλη αιχμή του πνευματικού δόρατος . 
Τροχίζει μία άλλη κοφτερή πνευματική ΜΑΧΑΙΡΑ από μη βλέποντες  που βλέπωσι για να καθαρίσει την Εκκλησία του .
Αυτούς που θα αναγνωρίσουν τον αντίχριστο ,θα τον πολεμήσουν ,θα τον καθυστερήσουν .
 
Αποκ. 1,16    καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη…..
 
Άγιος Γέροντας Παΐσιος: Μέρος από  την επιστολή του για την Παπική Εκκλησία και τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Αθηναγόρα
 
Ο Κύριος, όταν θα πρέπη, θα παρουσίαση τους Μάρκους τους Ευγενικούς και τους Γρηγόριους Παλαμάδες, δια να συγκεντρώσουν όλα τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας, δια να ομολογήσουν την Ορθόδοξον Πίστιν, να στερεώσουν την Παράδοσιν και να δώσουν χαράν μεγάλην εις την Μητέρα μας.
 
Μέ πολύν σεβασμόν προς όλους
Εν Αγίω όρει τη 23η Ιανουαρίου 1969
Παϊσιος μοναχός
Αυτή την στιγμή αυτοί που έπρεπε να έχουν αναλάβει την Θεραπεία και την φροντίδα των τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας  αδελφών .
Ματθ. 25,30       καὶ τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
 
Δεν μπορούμε  να τους διακρίνουμε  και αδιαφορούμε  για αυτους ,εστιάζοντας σε κοσμικές  δόξες και λάμψεις .
Έχουμε  στραφεί στον κόσμο και απολαμβάνουμε  δόξαν παρὰ ἀλλήλων ,εγκατέλειψαμε  ,πλανηθήκαμε ,ξεχάσαμε ή δεν καταλάβαμε  ποτέ ότι  είμαστε  ΑΧΡΕΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΔΟΥΛΟΙ όλοι μας .
Δεν κατανοούν και δεν κατανοούμε  με την καρδιά τι διαβάζουν και τι ακούμε  , τι λένε από τον άμβωνα και τι ακούμε τις Κυριακές ,δεν έχουν και δεν έχουμε  καρπούς ,δεν έχουμε  πράξεις , ταπείνωσης ,ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,απέναντι στους ελαχίστους αδελφούς μας, ως κριτήριο.
 
οἱ μὴ βλέποντες βλέπωσι καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται.
 
Δεν αναγνωρίζουμε τα κατασκανδαλισμένα αδέλφια μας γύρω μας ,του επαίτες .τους αστέγους ,τους απόρους , τους  εξουθενωμένους ,τους  ασθενείς ,τους φυλακισμένους ,τους φίλους ,συγγενείς μας ,ως ανώτερους από εμάς πνευματικά ,που προηγούνται από εμάς  μικρούς  εσταυρωμένους .
Δεν κάνουμε ΠΡΟΣΕΥΧΗ για αυτούς που υποφέρουν ,η μεγαλύτερη ελεημοσύνη για κάποιον είναι να προσευχηθείς ,να διαβάσεις Ψαλτήρι ,τους Χαιρετισμούς  ,να κάνεις κομποσκοίνι για αυτόν.
Ενώ έπρεπε να παρακαλάμε να μας κάνουν παρέα ,να κάνουμε προσευχή για αυτούς ,τους  αποφεύγουμε και κυνηγάμε τις δημόσιες σχέσεις  με  τους  βλέποντες που  τυφλοὶ γένωνται
 
Πραξ. 12,5         ὁ μὲν οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ φυλακῇ· προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ.
Ετσι, λοιπόν, ο Πετρος εφρουρείτο μέσα εις την φυλακήν. Από όλην όμως την Εκκλησίαν εγίνετο συνεχώς μακρά και θερμή προσευχή δι’ αυτόν στον Θεόν.

προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας.

Η  Κύρια εργασία της Εκκλησίας  και κάθε μέλους της  είναι η ΠΡΟΣΕΥΧΗ  ,είναι η επίκληση της Βοήθειας του Θεού ,για κάθε αδελφό που χρειάζεται βοήθεια .
Οι ποιμένες ,οι πνευματικοί , οι κάθε τάξεως κληρικοί και μοναχοί  ,ρασοφόροι , ακόμα και εμείς οι πιστοί , πλανηθήκαμε , ξεχάσαμε ,ότι η μόνη δύναμη της εκκλησίας είναι η προσευχή ,που λύνει τα πάντα .
προσευχὴ δὲ ἦν ἐκτενὴς γινομένη ὑπὸ τῆς ἐκκλησίας πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ.
Η Προσευχή της Εκκλησίας έλυσε τον απόστολο Πέτρο και τον έσωσε τότε  και όχι οι δημόσιες σχέσεις με τους πολιτικούς ..
Πρός το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ…
Θέλω κάτι από τον Θεό ,Θέλω και αγαπώ κάποιον και θέλω να τον βοηθήσω ;
Γιατί είναι στην  αιχμάλωτος από την αμαρτία στον άδη  ,στην κατάθλιψη ,στην στεναχωριά ,στον πόνο
θέλω και ποθώ να ελευθερωθεί η πατρίδα μου ,εγώ ,τα αδέλφια μου .απο τους  λυκοποιμένες ,από τους πολιτικάντηδες και να φανερώσει ο Θεός αγίους και Βασιλέα ,το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ τι κάνω ;
Άς αφήσουμε τις δημόσιες σχέσεις ,ό έχων ώτα ακούειν ακουέτω και ας πιάσουμε την ΠΡΟΣΕΥΧΗ για τον Βασιλέα ,να σηκωθεί και να βγάλει το σπαθί από την θήκη και να μας οδηγήσει στο ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ .
Προσευχὴ  ἐκτενὴς πρὸς τὸν Θεὸν ὑπὲρ αὐτοῦ……..
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση