Γ.Μ : Πρώτα βγαίνει η έχιδνα …
Χριστός Ανέστη 
Ματθ. 24,5        πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός, καὶ πολλοὺς                                    πλανήσουσι.
 
ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου… 
 
Θα μιλούν για Χριστό ,θα χρησιμοποιούν το όνομα του  , θα φαίνονται εξωτερικά του Χριστού ,αλλά στην καρδιά θα είναι πονηροί ,ψευδοχριστοί ,ψευδοπροφήτες . 
Μέσα στους πολλούς δεν θα είναι μόνο λαικοι ,θα είναι και κληρικοί ,θα είναι και ρασοφόροι , αυτοί θα είναι  που θα φαίνονται ,αλλά δεν θα είναι .
Κληρικοί οι οποίοι θα τελούν τα Μυστήρια ,αλλά δεν θα μένει η Χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω τους ,εκτός Μυστηρίων .
Έτσι  οι αδόκιμοι  λαικοι θα πέφτουμε σε αδόκιμους ποιμένες ,μην έχοντας την ΔΙΑΚΡΙΣΗ να δούμε που υπάρχει η Χάρη  ,σε ποιο σκεύος .
 
Ματθ. 24,11       καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται καὶ πλανήσουσι πολλούς,
 
ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται .
 
Μέσα στην κοινωνία ,μέσα στην εκκλησία ,μέσα στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ,μέσα στην τέχνη  ,παντού  έχουν διεισδύσει 
οι  ψευδοπροφῆται  , οι λέγοντες, ἐγώ εἰμι ὁ Χριστός.
 
 
Ματθ. 24,24       ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.
 
 
Ο Χριστός δεν θα έρθει σαν ΕΝΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ … αλλά  ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου·
Ματθ. 12,34       γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν πονηροὶ ὄντες; ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ.
 
Στην πολιτική σκηνή , στην κοινωνία ,πουθενά ,δεν υπάρχει τώρα χρηστή  επιλογή ,ΜΗΝ ΠΛΑΝΑΣΘΑΙ .
Δεν είναι ακόμα η ώρα της αστραπής ,αλλά της οδύνης ,της δοκιμασίας , είναι η ώρα που αλωνίζουν οι ψευδοχριστοί  και οι   ψευδοπροφήτες ,τα γεννήματα ἐχιδνῶν.
Είναι η ώρα που ξεχωρίζουν οι εκλεκτοί ,από τους κλητούς ,τους φανεροχριστιανούς ,αυτούς που ἐπὶ τῷ ὀνόματί του ,κάνουν εμπόριο , απολαμβάνουν δόξα και υποκριτικά χειροφιλήματα και εναγκαλισμούς .
 
Είναι τα ζιζάνια που επιτρέπει ο Θεός να φυτρώνουν μέσα στο στάρι …
 
Ο ψευδοπροφήτης ,ο ψευδοχριστός ,κρύβεται  όπως του ζιζάνιο μέσα στο στάρι και  ἐπὶ τῷ ὀνόματί του  Χριστού ,εμφανίζεται   για να πλανήσει   εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.
Έτσι ξεχωρίζει ο Θεός  ,τα αρνιά από τα κατσίκια ,έτσι αφήνει πρώτα τους  πλάνους ,τα γεννήματα ἐχιδνῶν να δράσουν και μετά εμφανίζεται ως ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν
 
 
Δεν εμφανίζεται ως ένα τοις εκατό ….
 
Όταν θα έρθει η ώρα που κάποια πολιτική επιλογή θα είναι χρηστή ,θα το καταλάβουμε όλοι 
ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καὶ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου  σε κάποιο κόμμα ,σε κάποιον ηγέτη ,σε κάποιον Βασιλέα …
 
Καλή φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση