Γ.Μ : ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει…
Χριστός Ανέστη.
ω. 3,3              ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.
 
Η γυναίκα για να φέρει στον κόσμο ένα παιδί πονάει  ,περνάει τις ὠδῖνες του τοκετού .
Έτσι και για να γεννηθεί ο νέος πνευματικός άνθρωπος εν πυρί και Πνεύματί περνάει τις  ὠδῖνες ὡς τικτούσης.
Μέσα από το πυρ των σωματικών και ψυχικών δοκιμασιών πεθαίνει ο παλαιός και αντικαθίσταται από τον νέο .
Αν δεν περάσει αυτή την κάθαρση ο άνθρωπος δεν γίνεται ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ,όσα και βιβλία να διαβάσει ,όση και ανθρώπινη προσπάθεια να καταβάλλει .
Ο δρόμος προς την Βασιλεία των ουρανών περνάει από την άνωθεν προσχεδιασμένη πορεία ,δοκιμασία .
Δεν την επιλέγει ο άνθρωπος ,αλλά ο Θεός εισάγει τον άνθρωπο  στο καμίνι .
 
 
Ρωμ. 8,30          οὓς δὲ προώρισε, τούτους καὶ ἐκάλεσε, καὶ οὓς ἐκάλεσε, τούτους καὶ ἐδικαίωσεν, οὓς δὲ ἐδικαίωσε, τούτους καὶ ἐδόξασε.
 
Η εκλογή ενός ανθρώπου  ,ενός λαού  ,για να μπει στο καμίνι των θλίψεων ,των δοκιμασιών ,να περάσει τις ωδίνες της κάθαρσης ,δεν είναι ανθρώπινη επιλογή ,αλλά του Θεού .
Αποκ. 2,26  ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου…
οὓς δὲ προώρισε  αυτους και εκάλεσε  ,γιατί αυτοί θα αντέξουν την διαδικασία ,θα ταπεινωθούν και θα ακολουθήσουν τον δρόμο που τους υποδεικνύεται  ἄχρι τέλους 
Δρόμος που καταλήγει στην ΔΟΞΑ του Θεού ,στην Χαρά την πεπληρωμένη .
 
 
Ρωμ. 8,35          τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;
 
Όλη η προσπάθεια  ,η κάθαρση   ,ο αγώνας ο πόνος  ,είναι  για την ΕΝΩΣΗ με τον Χριστό  ,με την ΑΓΑΠΗ του .
Όλη η αντίθετη προσπάθεια είναι  να μας αποκόψει από αυτή την σύνδεση ,να μας χωρίσει ολοκληρωτικά .
Να μας κάνει να τον  ξεχάσουμε ,να τον μισήσουμε ,να τον αποστρεφόμαστε ,να μην τον θέλουμε ,ενώ εκείνος μας ΑΓΑΠΑ αληθινά και θα εξαντλήσει κάθε μέσο για να μην τον χάσουμε .
Ιω. 12,24           ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.
 
Για να γεννηθεί ο νέος άνθρωπος ο νέος Ρωμιός ,πρέπει πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ ο παλαιός
Αν δεν πεθάνει ο παλαιός ,ο νέος δεν θα γεννηθεί  .
Όταν ο Ιησούς άκουσε ότι τον ζητούν οι Έλληνες και είπε πρώτα  ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου
Στην συνέχεια είπε  για τον αναγκαίο Θάνατο του παλαιού ανθρώπου ,του παλιού Έλληνα ,για να γεννηθεί ο Ρωμιός ,ο νέος άνθρωπος  ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν,  ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει.

Η ανάσταση του Ρωμιού 
Πρέπει να πεθάνουμε για να αναστηθούμε ,πρέπει να πεθάνει το παλαιό για να γεννηθεί στην θέση του το νέο .
Πρέπει να πεθάνει ο Ευρωπαίος Έλληνας ,για να γεννηθεί ο παγκόσμιος Ρωμιός .
Αυτό θα γίνει γιατί το είπε ο Κύριος ,θα γίνει με
 θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα.
 
Ο κόσμος ,η δύση  σήμερα  χρησιμοποιεί κάθε δυνατό όπλο ,για να μας κάνει να ξεχάσουμε τον Χριστό
Να σβήσει το καντηλάκι μέσα μας ,να γκρεμίσει τον ναό του Αγίου Πνεύματος που χτίστηκε μέσα μας στην βάπτιση και το χρίσμα  .
Απλά με θάβει ως κόκκο τοῦ σίτου ,με θάβει στο χώμα ως Έλληνα ,για να γεννηθεί ο Ρωμιός που….
πολὺν καρπὸν φέρει.
Ο Έλληνας πεσὼν εἰς τὴν γῆν  θα ἀποθάνῃ  ,πρέπει να πεθάνει ο ειδωλολάτρης ,δυτικός ,Εθνικός ,ακάθαρτος ,μολυσμένος πνευματικά από την άθλια ηθικά δύση .
Αλλα ο Θάνατος του  Έλληνα θα σημαίνει την γέννηση του Ρωμιού που πολύ καρπόν φέρει 
Η επερχόμενη πολιτική ανωμαλία είναι η αρχή …
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση