Γ.Μ : Η προσευχή του Ταλιμπάν…
Χαίρεται
Ιω. 10,14    ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν,
 
γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν…λέει ο Χριστός  ,όπως  καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσι  και γενήσεται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.
 
Ο Χριστός μιλά , καλεί ,συγκεντρώνει τα δικά του προβατάκια ,με έναν μυστικό καρδιακό τρόπο ,που τα άλλα προβατάκια δεν τον ακούν .
Τα προβατάκια του μέσα στον κόσμο και από τον κόσμο θλίβονται , περιμένουν υπομονετικά να τον ακούσουν ,να τον δούν ,να είναι μαζί του .
Αυτό όμως θέλει χρόνο ,θέλει αντοχή ,αγώνα και υπομονή , θέλει ΘΥΣΙΕΣ για να μοιάσει ,να πλησιάσει το ποίμνιο με τον ποιμένα .
 
Ιω. 10,17           διὰ τοῦτο ὁ πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.
 
Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΘΥΣΙΑ τη ίδιας του της ψυχής , υπέρ όλων και όχι για ίδιον συμφέρον ,είναι αυτό που έκανε ο Ιησούς ,ως τέλειο παράδειγμα  
Αυτό ζητά από τα δικά του προβατάκια ,για το καθ ομοίωση υπομονή και θυσία .
Πρώτος εκείνος τελείως αναίτια θυσιάστηκε υπέρ πάντων ημών ,για αυτό ζητά την τελεία υπακοή ,ΠΙΣΤΗ από εμάς ,μέσα στις θλίψεις με υπομονή αλλήλων βάρη βαστάζετε .
Πραξ. 20,29      ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· 
 
Μέσα στον κόσμο υπάρχουν ,κινούνται ,ζουν ,τα προβατάκια  , ο ποιμένας, οι λύκοι βαρεῖς  ο κακός ο λύκος ,που αλλάζει συνεχώς φορεσιές και μάσκες ,για να ξεγελάσει τα προβατάκια .
Αλλά οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. γιατί εχουν ένα αόρατο ,κρυφό ΜΥΣΤΙΚΟ αισθητήριο επικοινωνίας με τον καλό ποιμένα και μεταξύ τους και δεν χάνονται .
Μπορεί ο καλός ποιμήν να τα αφήσει λίγο να χαθούν ,,για να αποκτήσουν πείρα του λύκου , για να δυναμώσουν Αλλά , θα τον αναζητήσουν ,ότι και να γίνει ,όπου και αν βρεθούν ,την κατάλληλη στιγμή ,θα ενωθούν μαζί του .
 
Μην πλανάσθαι ….οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.
 
Αν ως οποιαδήποτε πολιτική παράταξη παίρνω 2 και κάτι % και το θεωρώ  ΝΙΚΗ  ,επειδή είναι κοντά στο τρία  που μπαίνει στην βουλή ,τότε απλά την είσοδο στην Βουλή στοχεύω ,καλυμμένος με προβιά προβάτου. 
Αν δεν βλέπω ότι σέ ένα υπόλοιπο  97 και 98  % δεν κατάφερε ο ποιμένας ,ο αρχηγός  μου ,να μιλήσει στην ΚΑΡΔΙΑ τους
Αν δεν καταλαβαίνω ότι  τῆς φωνῆς του δεν  ἀκούσουσι .τότε τα γεγονότα αποδεικνύουν ότι στην ΚΑΡΔΙΑ του υποτιθέμενου ποιμένα κατοικεί πονηρό πνεύμα η κενοδοξία , τα προβατάκια το διαισθάνονται και φεύξονται από αυτού …
 
Λουκ. 6,44         ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ γινώσκεται. οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου τρυγῶσι σταφυλήν.
 
εἰσελεύσονται , λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς ·   εντός εκκλησίας ,εντός ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ,εντός μοναχισμού , ΠΑΝΤΟΥ 
σε κάθε χώρο μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου  .
Είναι ένα σημείο από τα σημεία των καιρών ,που θα επιτρέψει ο Θεός ,για να ξεχωρίσουν οι δόκιμοι ,αυτοί που θα εισέλθουν καθαροί στον δείπνο ,δια των θλίψεων .
 
Αποκ. 7,14    οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.
 
Αυτός ο κόσμος έναν σκοπό έχει ,είναι ένας στίβος ,ένα πεδίο μάχης ,που καλούμαστε όλοι σε έναν πόλεμο ,σε μία πάλη ενάντίον του .
Να μπούμε  να τον αντιμετωπίσουν και να τον νικήσουμε  ,με μπροστάρη τον Χριστό που είπε  ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
Ενάντια στον κόσμο μόνο  ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου  μπορούμε να σταθούμε και να αντέξουμε την τεράστια έλξη που μας ασκεί .
 
Εἰσελεύσονται  εἰς ὑμᾶς …δηλαδή εντός ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ .
 
Όσο περνάει ο καιρός ,οι  λύκοι βαρεῖς , και το ποίμνιο τους ,που θα τους ακολουθεί τυφλό πιστά ,με κύριο χαρακτηριστικό την εξωτερική ευσέβεια  ,τον κεκαλυμμένο φανατισμό ,τις θεολογικές γνώσεις ,αλλά την άγνοια του ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ,έτοιμοι να επιτεθούν σε όποιον τους αμφισβητήσει ως Ταλιμπάν ….
Εἰσελεύσονται  εἰς ὑμᾶς  αδιαφορώντας για τους άλλους ,μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· ,με μόνο σκοπό την ικανοποίηση των παθών τους ,που επιμελώς κρύβουν ,ακόμα και στην πολιτική μπήκαν …
 
Ματθ. 26,52       τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἀπόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς· πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀποθανοῦνται.
 
Ο Χριστιανός δεν μπορεί να φέρεται σαν Ταλιμπάν ,μόλις πιεστεί λίγο από το σύστημα ,να απαντάει με τον ίδιο τρόπο είτε φραστικά ,είτε σωματικά ,είτε με οιονδήποτε τρόπο ,σε αυτόν που κινείτε καθ οιονδήποτε τρόπο εναντίον του .
Διαφορετικά ποια η διάφορά του από τον ΚΟΣΜΟ .
 
Ματθ. 12,19       οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κραυγάσει, οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνήν αὐτοῦ.
 Δεν θα φιλονεικήση ούτε θα κραυγάση ούτε θα ακούση κανείς εις τας πλατείας την φωνήν του.
Αν με λένε Ταλιμπάν ,εγώ  έδωσα το δικάιωμα , εγώ δεν έχω το σωστό Πνεύμα να πνέει και να με κινεί .
Αν φιλονικώ ,αν κραυγάζω μέσα από  δελτία τύπου και στις πλατείες ,δεν ‘εχω καμία σχέση με τον ποιμένα 
Οσο και αν το νομίζω ,αν προσπαθώ να πείσω και κράζω στις πλατείες , τα σημεία ,το αποτέλεσμα , με διαψεύδουν και τα προβατάκια τῆς φωνῆς μου ουκ ἀκούσουσι .
Ο δίκαιος Ταλιμπάν …
 
Ο Ταλιμπάν ξέρω πολύ καλά το γράμμα του νόμου ,τον ίδιο τον νόμο ,είμαι κινητή βιβλιοθήκη ,όπως και οι Φαρισαίοι με τους μαθητές τους .
Αγνοώ ,δεν έχω στην ΚΑΡΔΙΑ το ΠΝΕΥΜΑ του νόμου, θυμώνω  εύκολα με το παραμικρό ,δεν ξέρω τι θα πεί ΠΡΑΟΤΗΤΑ  έχω  μεσα μου μιά κασέτα που  παίζει συνεχώς το ίδιο και τα ίδιο , θυμό και ΑΥΤΟΣΙΚΑΙΩΣΗ …
Ο Ταλιμπάν δεν νοιώθω το ΕΛΕΟΝ ΘΕΛΩ ΚΑΙ ΟΥ ΘΥΣΙΑ και το  ΑΓΑΠΑΤΕ ΑΛΛΗΛΟΥΣ .
Το μόνο που ξέρω είναι η επίθεση ,η μάχαιρα ,οι φωνές ,οι κραυγές ,ζητώ την δόξα ,την αρχηγία ,την υπεροχή ,την αυτοδικαίωση ,λόγω καλά κρυμμένης υπερηφάνειας .
Θέλω μόνο να εφαρμόσω  τον νόμο του Ταλιμπάν ,φορώντας προβιά προβάτου …
 
Η προσευχή του Εν Μετανοία ,Ταλιμπάν …
Ιησού, το αρνίον το άκακον, το προσφερόμενον ενώπιον του ουρανίου Πατρός θυσία υπέρ ημών των αμαρτωλών και αχρείων, επάκουσον ημών εν τη ώρα ταύτη δεομένων Σου και ελευθέρωσον ημάς εκ του φοβερού του θυμού πάθους…
διότι απολλύμεθα εξ αυτού και δεν δυνάμεθα ποτέ να αφιερωθώμεν εις την αγάπην Σου και εις το θέλημά Σου το άγιον, ενόσω υπό του πάθους τούτου κατεχόμεθα. Ιησού ανεξίκακε, ο επί του Σταυρού υπέρ των σταυρωσάντων Σε προς τον ουράνιον Σου Πατέρα προσευχόμενος, ποίησον και ημάς τοιούτους, ώστε να προσευχόμεθα υπέρ των επηρεαζόντων και κακοποιούντων ημάς, ίνα ούτω γενόμεθα μιμηταί Σου και δοξάζεται και δι’ ημών το Πανάγιον Όνομά Σου, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
Αμήν.
Κύριε ρύσαι με από θυμού και οξυχολίας, και δώρησαί μοι πραότητα και μακροθυμίαν. Κύριε, ρύσαι με από του ψεύδους και της καταλαλιάς και της κατακρίσεως, και δώρησαί μοι εν πάση αλήθεια και συμπαθεία προσέχειν και ομιλείν εν τω συντυγχάνειν με τοις αδελφοίς μου.
Κύριε, ρύσαι με από της καυχήσεως και της αργολογίας και δώρησαί μοι ταπείνωσιν και σιωπήν. Κύριε, ρύσαι με από των παραπτωμάτων της γλώττης μου, ότι καθ’ εκάστην αμαρτάνω δι’ αυτής ο τάλας και ούκ αισθάνομαι.
Κύριε, ρύσαι με από της ολεθρίου κενοδοξίας και καθάρισόν με από των κρυφίων μου. Κύριε, δώρησαί μοι ταπεινοφροσύνην βαθείαν, αήττητον και κατάνυξιν τη καρδία μου, όπως κλαύσω τας ανομίας μου και εξάλειψον πάσας τας αμαρτίας μου, και εν μετανοία αληθή και εξομολογήσει, και εν συνειδότι ακαταγνώστω και εν πίστι καθαρά και αμωμήτω την εμήν ευδόκησον τελευτήν. Πρεσβείαις της παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και πάντων Σου των Αγίων.
Αμήν.
Οὐκ οἴδατε ποίου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς ….
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση