Μποροῦν οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί και ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν; (μιά μελέτη)

(1ον ἀπό 16) Μποροῦν οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί και ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν; (μιά μελέτη)

ΑΔΥΝΑΤΗ Η ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΒΑΠΤΙΣΤΩΝ,

ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Μποροῦν ἂραγε οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί καί ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν; Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία;

Μιά μελέτη (1ον ἀπό 16)

1ον Ἀπάντησις τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριατσιανίνωφ

Πρόλογος:

 [“Κανείς ἀβάπτιστος δεν μπορεῖ να σωθεῖ” λέγει ὁ Κύριός μας.(Ἰω.Γ΄5). Ἀντίθετα οἱ παναιρετικοί οἰκουμενιστές, ἀλλά δυστυχῶς και μερικοί λεγόμενοι ἀντιοικουμενιστές, διδάσκουν τα ἀντίθετα.

Πρόκειται για την αἳρεση που στηρίζεται στην λεγομένη “βαπτισματική θεολογία” ἡ ὁποῖα δεχεται τα βαπτίσματα τῶν αἱρετικῶν σαν κανονικά και ἒγκυρα ὃπως και τα Ὀρθόδοξα.

 Ἂλλοι διδάσκουν την παλαιά αἳρεση που ἐπανεμφανίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες, τῆς “ἐργοσωτηρίας”, ὃτι οἱ μὲν ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας αἱρετικοί, θὰ κριθοῦν μὲ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ ὅσοι ἂπ΄ αὐτοὺς ἔχουν, δῆθεν, καλὰ ἔργα θὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο !!!, οἱ δὲ ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας ἀλλόθρησκοι, θὰ κριθοῦν μὲ τὸν νόμο τῆς συνειδήσεως καὶ ὄχι μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, ἢ ὅσοι ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἄκουσαν ποτὲ περὶ Χριστοῦ καὶ τῆς διδασκαλίας Του, οἱ ὁποῖοι θα κριθοῦν δῆθεν και αὐτοί με τον νόμο τῆς συνειδήσεώς τους, ὁπότε, καὶ αὐτοὶ μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν Παράδεισο! Συνεπῶς, κατὰ τὴν νέο-οἰκουμενιστικὴ  διδασκαλία τους, ὑπάρχουν σωστικά ἒγκυρα μυστήρια και  σωτηρία καὶ ἐκτός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας!   Kατ΄ αὐτούς, δὲν ἐκηρύχθη, δῆθεν, τὸ Εὐαγγέλιο σ’ὅλο τὸν κόσμο !!!

Ἐπειδή ἓνα ἀπό τα δεκανίκια τοῦ οἰκουμενισμοῦ εἶναι και ἡ διαστροφή τοῦ νοήματος τοῦ σημερινοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος, (19/6/2023), στην Β’ Κυριaκή Ματθαίου (Ρωμ.Β’10-16) την ὁποία ἑρμηνεύει ὁ Ἃγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, ὃτι ὁ Ἃγιος Ἀπόστολος ἀναφέρεται στους πρό Χριστοῦ ἀνθρώπους και ὂχι στους μετά Χριστόν ὃπως θέλουν οἱ παναιρετικοί οἰκουμενιστές, ἂς δοῦμε τι λέγουν  οἱ Ἃγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας περί αὐτῆς τῆς αἱρέσεωνς τῆς “ἐργοσωτηρίας”, γιατί αὐτοί εἶναι οἱ ἀσφαλεῖς Φάροι τῆς ἀληθείας, που φωτίζουν πνευματικά στα ἀπέραντα σκοτεινά πελάγη τῶν αἱρέσεων και κακοδοξιῶν τοῦ αἰῶνος τοὐτου τοῦ ἀπατεῶνος. 

Ἂς δοῦμε πρῶτα την ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ τοῦ Ρώσου (1807 – 1867) που ἀπαντᾶ σε ἐπιστολή που τοῦ ἒστειλαν με το ἐρώτημα «Διατί δεν δύνανται οἱ εἰδωλολάτραι – ἀλλόθρησκοι και ἂπιστοι, Μουσουλμάνοι και οἰ λεγόμενοι αἱρετικοί να σωθοῦν;».

Θα ἀκολουθήσουν και ἂλλες ἀναρτήσεις με κείμενα ἂλλων Ἁγίων Πατέρων στο ἲδιο θέμα, ὣστε να φανεῖ ἡ διαχρονική συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων με τα λόγια τοῦ Κυρίου μας στην Ἁγία Γραφή.

Εὐχόμαστε καλή μελέτη και αἱτούμεθα την βοήθεια Τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ να δώσει την φώτιση, ὣστε να ἐξαληφθεῖ ἀπό τους “ὀρθοδόξους πιστούς”  τουλάχιστον, αὐτή ἡ αἳρεση – δεκανίκι τοῦ ἐπάρατου οἰκουμενισμοῦ, εὐχαριστῶντας ἐκ τῶν προτέρῳ το ἰστολόγιο “ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ”,  γιά την φιλοξενία].

19/6/2023

Μνήμη ἁγίου Ἀποστόλου Ἰούδα και

Ὁσίου Παϊσίου τοῦ Μεγάλου

Νεκτάριος Μοναχός ὁ ἐκ Κορίνθου

  

Ἁγίου  Ἰγνατίου Μπριαντσιανίνωφ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ  ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ  ΚΑΙ  ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

«Ἀξιοδάκρυτον θέαμα ἀληθῶς εἶναι οἱ Χριστιανοὶ οἱ ὁποῖοι  δὲν κατανοοῦν τὴν οὐσίαν τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ἕνα θέαμα ποῦ μαρτυρεῖται σχεδὸν παντοῦ εἰς τὰς ἡμέρας μας. Εἶναι σπάνιον νὰ παρηγορήση κανεὶς τοὺς ὀφθαλμούς του ἀπὸ ἓνα ἀντίθετο φαινόμενο. Βλέποντας τὸ πλῆθος τῶν λεγομένων «χριστιανῶν» σπανίως διακρίνει τὸ βλέμμα σου κατ’ ὄνομα καὶ κατ’ ἔργον ἀληθινὸν χριστιανόν.

Παρουσιάζω τώρα τὴν ἔρωτησί σας: «Διατὶ δὲν δύνανται οἱ εἰδωλολάτραι – ἀλλόθρησκοι καὶ ἄπιστοι, Μουσουλμάνοι καὶ οἱ λεγόμενοι αἱρετικοὶ νὰ σωθοῦν». Γράφετε ὅτι «ἀνάμεσά τους ὑπάρχουν πολλοὶ καλοὶ ἄνθρωποι. Ἐὰν ἀπεστέλαμεν εἰς τὴν ἀπώλεια τόσο καλοὺς ἀνθρώπους αὐτὸ θὰ ἦτο ἐναντίον εἰς τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ… ναὶ πράγματι μιὰ τέτοια σκέψις εἶναι ἐναντία στὴν κοινὴν ἀντίληψιν. Οἱ αἱρετικοὶ ἐν τούτοις δὲν εἶναι λιγότερο χριστιανοί. Λογίζοντας τὸν ἐαυτὸν σας σεσωσμένο καὶ τὰ μέλη μιᾶς διαφορετικῆς πίστεως νὰ εἶναι στὴν ἀπώλεια εἶναι παραφροσύνη καὶ ἄκρα ὑπεροψία».

θὰ προσπαθήσω νὰ ἀπαντήσω μὲ ὀλίγα λόγια χωρὶς νὰ φθαρῆ ἡ σαφήνεια τῆς ἐξηγήσεως λόγω μακρυλογίας.  Χριστιανοὶ Μυθολογεῖτε γύρω ἀπὸ τὴν σωτηρία ἀγνοοῦντες αὐτὴν καὶ τὸν λόγο διὰ τὸν ὁποῖον ὁ κόσμος ἔχει ἀνάγκην σωτηρίας καὶ τελικὰ ἐσεῖς οἱ ἴδιοι δὲν γνωρίζετε τὸν Χριστὸν ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Μόνος διὰ τοῦ ὅποιου ἀποκτοῦμεν τὴν σωτηρίαν.

 Ἰδοὺ λοιπὸν ἢ ἀληθινὴ διδασκαλία ἐπὶ τοῦ προκειμένου, ἡ διδασκαλία τῆς Ἁγίας καὶ Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ σωτηρία συνίσταται εἰς τὴν ἐπιστροφὴν τοῦ ἀνθρώπου εἰς ἕνωσιν μὲ τὸν Θεόν. Αὐτὴ ἡ ἕνωσις ἦτο χαμένη ἀπὸ ὅλο το ἀνθρώπινον γένος διὰ μέσου της πρώτης πτώσεως τῶν προπατόρων μας. Ἔκτοτε ἡ κοινὴ «μοίρα» ὅλων των ἀνθρώπων εἶναι ἡ ἀπώλεια εὐσεβῶν καὶ ἀσεβῶν, δικαίων καὶ ἀδίκων.

 Συνελήφθημεν ἐν ἀνομίαις καὶ ἐγεννήθημεν ἐν ἁμαρτίαις συμφώνως μὲ τὸν ψαλμωδὸν καὶ ὁ Πατριάρχης Ἰακὼβ ὅσον ἀφορᾶ τὸν ἐαυτόν του καὶ τὸν ἁγνὸ καὶ σώφρονα υἱὸν του Ἰωσὴφ λέγει: «Καταβήσομαι πρὸς τὸν Υἱόν μου πενθῶν εἰς Ἅδου»(Γεν.λς’ 33). Οἱ ἄνθρωποι μετὰ τὸ πέρασμα τοὺς ἐπὶ τῆς γῆς, κατέβαιναν εἰς τὸν Ἄδην ὄχι μόνον οἱ ἁμαρτωλοὶ ἀλλὰ ἀκόμη καὶ οἱ δίκαιοί τῆς περιόδου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Αὐτὴ ἦταν ἡ δύναμις τῶν καλῶν ἔργων τῆς ἀνθρωπότητος.

Αὐτὴ ἦτο ἡ ἀξία τῶν ἀρετῶν τῆς ξεπεσμένης μας φύσεως.

Διὰ νὰ ἐπανέλθη ἡ ἀπωλεσθεῖσα ἕνωσις τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεὸν διὰ τὴν σωτηρίαν τοῦ ἄνθρωπου ἦτο ἀναγκαία ἡ ἐξαγορά, ἡ ἀπολύτρωσις. Ἡ λύτρωσις τοῦ ἀνθρωπίνου γένους δὲν ἐπετελέσθη ἀπὸ Ἄγγελον ἡ Ἀρχάγγελον ἢ ἀπὸ κάποιο ἄλλο ἀνώτερο ὃν κτιστὸν καὶ ἑπομένως περιωρισμένον. Ἡ σωτηρία ἐπετελέσθη ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν ἀπεριόριστον Θεόν. Ἡ τιμωρία τοῦ Ἅδου ἡ μερίδα τῆς ἀνθρωπότητος κατηργήθηκε καὶ ἀντικατεστάθη διὰ μέσου τῆς τοῦ Χριστοῦ καταδίκης.

 Ἡ ἔλλειψις τῆς ἀνθρωπίνης ἀξίας συνεπληρώθη μὲ τὴν δική Του ἄπειρον ἀξίαν. Ὅ,τι ἦτο ἀδύνατον νὰ κατορθώσει τὸ ἀνθρώπινον γένος μὲ ὅλα τα καλὰ ἔργα ἐν τούτοις ὅμως τόσο ἀδύναμα ὥστε κατέβαινεν μὲ αὐτὰ εἰς τὸν Ἀδήν, κατωρθώθη δὶ ἑνὸς δυναμικοῦ ἔργου. Διὰ τῆς πίστεως εἰς τὸν Κύριόν μας Ἴησουν Χριστόν.

 Οἱ Ἰουδαῖοι ἠρώτουν τὸν Κύριον, καὶ ὁ Κύριος τους ἀπαντοῦσε: «εἶπον οὒν πρὸς Αὐτὸν τί ποιῶμεν ἴνα ἔργαζωμεθά τα ἔργα τοῦ Θεοῦ; ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς• τοῦτο ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, ἴνα πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλε ἐκεῖνος».(Ἴωαν. στ’ 28-29). Ἐν λοιπὸν καλὸν ἔργον εἶναι ἀναγκαῖον διὰ τὴν σωτηρίαν μας -ΠΙΣΤΙΣ-.

Ἡ πίστις εἶναι ἔργον. μὲ τὴν πίστιν καὶ μόνον αὐτὴν μποροῦμε νὰ κατορθώσωμε τὴν ἕνωσι μὲ τὸν Θεὸν διὰ μέσου τῶν μυστηρίων τῆς ἐκκλησίας, τὰὁποῖα μᾶς ἔδωσε ὁἴδιος ὁ Χριστός. Δὲν ὑπάρχουν θεμέλια πού νὰ στηρίζουν τὴν πίστιν σας. Σφάλλετε ὅταν λέτε ὅτι θὰ σωθοῦν οἱ καλοὶἄνθρωποι ἀνάμεσα στοὺς ἀλλόθρησκους καὶ μουσουλμάνους, διότι αὐτὸ σημαίνει ὅτι καὶ αὐτοὶ θὰἑνωθοῦν μὲ τὸν ἀληθινὸν Θεόν         Σπαταλᾶτε τὸν χρόνον σας συλλογιζόμενοι ὅτι μία ἰδέα ἀντίθετη ἀπὸ τὴν ἰδικήν σας, εἶναι καινοτομία, ὅτι εἶναι κάποια ἐσφαλμένη διδασκαλία πού μόλις τώρα εἰσεχώρησε μέσα στὴν Ἐκκλησία.

Ὄχι: Μιὰ τέτοια διδασκαλία διατηροῦσε πάντοτε ἡἀληθινὴἘκκλησία καὶ στὴν παλαιὰ καὶ στὴν καινὴν Διαθήκη. Ἡἐκκλησία ἔδεχετο πάντοτε ὅτι ὑπάρχει μόνον ἐν μέσον πρὸς σωτηρίαν ὁ Λυτρωτής. Ἐπίσης πάντοτε ἐδέχετο ὅτι τὰ μεγαλύτερα ἔργα τῆς ξεπεσμένης μας φύσεως στὸ τέλος καταβαίνουν εἰς τὸν Ἄδην καὶ μόνον ἐκεῖ. Ἐὰν οἱ δίκαιοι τῆς ἀληθινῆς Ἐκκλησίας, οἱ φωτισμένοι διὰ τῶν ὁποίων ἐνεργοῦσε τὸἍγιον Πνεῦμα, οἱ προφῆται καὶ θαυματουργοὶ οἱὅποιοι ἐπίστευαν στὸν ἐρχομὸ τοῦ Σωτῆρος καὶ πού ἀπέθαναν πρὶν ἀπὸ τὴν ἔλευσίν του, ἐὰν ἐκεῖνοι κατέβαιναν εἰς τὸν Ἄδην, τότε πῶς ἐσεῖς τοὺς θέλετε αὐτοὺς τοὺς ἀλλόθρησκους καὶ μωαμεθανοὺς ἐπειδὴ σᾶς φαίνονται τόσο καλοὶ νὰ λάβουν τὴν σωτηρίαν, χωρὶς ποτὲ νὰ γνωρίσουν ἡ νὰ πιστεύσουν στὸν Λυτρωτήν; Πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ τοὺς ἐγγυηθῆ σωτηρίαν ἡὅποια ἀποκτᾶται μόνον καὶ τὸἐπαναλαμβάνω – μόνον μὲἕναν τρόπο – πίστιν εἰς τὸν Λυτρωτήν;

Χριστιανοί! Γνωρίστε τὸν Χριστόν. Θυμηθεῖτε ὅτι δὲν τὸν κατανοήσατε, ὅτι τὸν ἀπορρίπτετε ὅταν πιστεύετε ὅτι μπορεῖ νὰὑπάρξη σωτηρία χωρὶς Αὐτὸν βασιζόμενοι στὴν χάρι κάποιου εἴδους καλῶν ἔργων. Μὲ τὸ νὰ δέχεσθε ὅτι μπορεῖ νὰὕπαρξη σωτηρία χωρὶς πίστιν εἰς τὸν Χριστόν, τὸν ἀπορρίπτετε καὶἴσως χωρὶς νὰ τὸ θέλετε πίπτετε εἰς τὴν θανάσιμην ἁμαρτίαν τῆς βλασφημίας. «Λογιζόμεθα ον… λέγει ὁἀπόστολος Παλος «πίστει δικαιοσθαι νθρωπον χωρς ργων νόμου… δικαιοσύνη δ θεο δι πίστεως ησοΧριστο ες πάντας καὶἐπ πάντας τους πιστεύοντας• ο γρ στι διαστολή, πάντες γρ μαρτον καὶὑστερονται τς δόξης το Θεο, δικαιούμενοι δωρεν τ ατο χάριτι δι τς πολυτρώσεως τς ν ΧριστῷἸησο…»(Ρωμ.γ’ 22-25).

Ἐσεῖς ἀπαντᾶτε: ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος παραγγέλλει καὶ ὑπαγορεύει ὅτι τὰ καλὰ ἔργα εἶναι ἀναγκαῖα καὶ μᾶς διδάσκει ὅτι ἡ πίστις χωρὶς ἔργα εἶναι νεκρή.

Κοιτάξτε πιὸ προσεκτικὰ τί παραγγέλλει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος. Θὰ δῆτε ὅτι παραγγέλλει – τὰ ἔργα τῆς πίστεως- ὅπως ἄλλωστε καὶ ὅλοι οἱ θεῖοι καὶ ἐμπνευσμένοι συγγραφεῖς τῆς Ἅγιας Γραφῆς καὶ ὄχι τὰ ἔργα τῆς ξεπεσμένης μας φύσεως, τὰ ὁποῖα εἶναι μισητὰ πρὸς τὴν πίστιν. Ὁ ἀπόστολος παραθέτει τὴν ἐνέργειαν τοῦ πατριάρχου Ἀβραάμ, ἕνα ἔργο τὸ ὁποῖον ἀπεκάλυπτε τὴν πίστιν ἑνὸς δικαίου ἀνδρός.

      Αὐτὸ τὸ ἔργο συνίστατο ἀπὸ τὴν οὐσία Τοῦ μονογενοῦς Του Υἱοῦ εἰς Τὸν Θεόν.     Τὸ νὰ θυσιάση κανεὶς τὸν υἱόν του δὲν λογίζεται καλὸν ἔργον εἰς τὴν ἀνθρώπινην κρίσιν εἶναι ὅμως ἐν καλὸν ἔργον μόνον ἐπειδὴ ἐκπληρώνει τὴν θέλησι τοῦ Θεοῦ. Ἐξετάστε τὴν καινὴ Διαθήκη καὶ τὰς ἁγίας Γραφᾶς γενικῶς καὶ θὰ ἰδῆτε ὅτι αὗται παραγγέλουν τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ ὅτι ἡ ἐκπλήρωσις αὐτῶν τῶν ἐντολῶν ὀνομάζεται μὲ μία λέξη -ἔργα-. Ἀπὸ τὴν ἐκπλήρωσιν αὐτῶν τῶν ἐντολῶν ἡ πίστις ζωοποιεῖται καὶ γίνεται ἐνεργός.

       Θὰ ἀνακαλύψετε ἐπίσης μέσα στάς γραφάς ὅτι τὰ καλὰ ἔργα πού προέρχονται ἀπὸ τὴν πεσμένη μας φύσιν, ἀπὸ συναισθήματα, ἀπὸ πάθη (τὸ αἷμα) ἀπὸ μία συγκεκινημένη καρδία, εἶναι ἀπαγορευμένα, ἀπερριμένα. Αὐτὰ ἀκριβῶς εἶναι τὸ εἶδος τῶν καλῶν ἔργων πού ἐσεῖς ἐπιβραβεύετε ἀνάμεσα στοὺς ἀλλόθρησκους καὶ μουσουλμάνους.

Χάριν αὐτῶν τῶν ἔργων, ἂν καὶ πράττονται ἀπ’ αὐτοὺς πού ἀπορρίπτουν τὸν Χριστόν, ἐσεῖς εἶστε διατεθειμένοι νὰ τοὺς ἐγγυηθεῖτε τὴν σωτηρίαν. Ἀληθῶς ἡ προσέγγισίς σας εἶναι παράξενη στὴν κοινὴ ἀντίληψιν.

Ἀπὸ ποῦ παίρνετε τὸ δικαίωμα αὐτό; νὰ υἱοθετήσετε ἕνα τέτοιον νόμον; Ἐὰν εἶστε χριστιανοί, τότε πρέπει νὰ ἔχετε χριστιανικὴν ἀντίληψιν γύρω ἀπ’ αὐτὸ τὸ θέμα καὶ ὄχι μίαν ἀντίληψιν πού τὴν ὀνειρευτήκατε ἀπὸ τὸ τίποτε.

Τὸ εὐαγγέλιον μᾶς διδάσκει ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδὰμ ὁ νοῦς μας (ἡ λογικὴ – ἡ διάνοια) διεστράφη. Ὅσο καὶ ἂν ἐπροικίσθη ἀπὸ τὴν φύσιν ὁ πεσμένος μας νοῦς, ὅσον καὶ ἂν ἐφωτίσθη ἀπὸ τὴν μάθησιν δὲν παύει νὰ παραμένη σὲ μιὰ πεσμένη κατάστασι ἐσφαλμένος. Πρέπει κανεὶς νὰ τὸν ἀπορρίψη καὶ νὰ παραδώση τὸν ἐαυτὸν του εἰς τὴν καθοδήγησιν τῆς πίστεως. Διαμέσου αὐτῆς τῆς καθοδηγήσεως καὶ μὲ ἀξιόλογον προσπάθειαν πρὸς τὴν εὐσέβεια, στὸν κατάλληλο χρόνο ὁ Θεὸς ἐγγυᾶται εἰς τους πιστοὺς δούλους του ἀληθινὸ καὶ πνευματικὸ νοῦ. Μόνον αὐτὸς ὁ ἀληθινὸς νοῦς πρέπει νὰ ἀναγνωρίζεται ὡς ὑγιής.

Αὐτὸς ὁ νοῦς ὁ γεννημένος ἀπὸ τὴν πίστιν εἶναι – ὑπὲρ νοῦς – ὅπως τὸ περιγράφει ὁ ἄγ. Ἀπόστ. Παῦλος στὴν ἐπιστολήν του πρὸς Ἑβραίους.

Τὸ θεμέλιο τῆς πνευματικῆς συνέσεως εἶναι ὁ Θεός, καὶ ἡ πίστις στηριγμένη σ’ αὐτὴν τὴν σταθερὰν πέτραν δὲν κλονίζεται οὔτε πλανᾶται. Ἐμεῖς οἱ χριστιανοὶ θεωροῦμε αὐτὸ ποῦ ἐσεῖς ὀνομάζετε κοινὴν ἀντίληψιν ὅτι εἶναι τόσο ἀρρωστημένη, τόσο σκοτεινή, τόσο παραπλανημένη πού δύναται νὰ γιατρευτῆ μόνον ἂν ἀποκοπῆ μὲ τὴν μάχαιραν τῆς πίστεως ὅλη ἡ γνῶσις ἡ ὁποία τὴν ἔχει οἰκοδομήσει αὐτὴν τὴν κοινὴν ἀντίληψιν καὶ νὰ πεταχθῆ μακρυά. Ἐὰν κάποιος θεωρεῖ τὸν νοῦ του ὑγιῆ, βασισμένος σὲ κάποιο ἀόριστο κάτι, τὸ ὁποῖον συνεχῶς μεταβάλλεται τότε αὐτό το νὰ εἶναι «ὑγιὴς» ἐνδεχομένως νὰ ἀπορρίψη τὸν Χριστόν. Ἡ πείρα ἐβεβαίωσε ὅτι οὕτω (ἒτσι) ἔχει τὸ πράγμα.

Τί ἀκριβῶς σᾶς λέγει «ἡ κοινὴ ἀντίληψίς σας»; Μήπως σᾶς λέγει ὅτι προσβάλλεται ἀπὸ τὴν σκέψιν ὅτι οἱ καλοὶ ἄνθρωποι πού δὲν πιστεύουν στὸν Χριστὸν θὰ χαθοῦν; αὐτὸ εἶναι ὅλο; ἐπὶ πλέον σᾶς λέγει ὅτι γιὰ τέτοιους ἀνθρώπους το νὰ χαθοῦν θὰ πήγαινε ἐναντίον ἑνὸς τέτοιου πανάγαθου ὄντος σὰν τὸν Θεό; Φυσικὰ θὰ εἴχατε μίαν ἀποκάλυψιν ἄνωθεν γύρω ἀπὸ τὸ ζήτημα αὐτό, δηλαδὴ ὅτι ἀφορᾶ τὸ τί εἶναι καὶ τί δὲν εἶναι ἐναντίον στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Ὄχι, στὴν πραγματικότητα ὄχι· Ἀλλ’ ὅμως ἡ κοινὴ ἀντίληψις ἔτσι λέγει.

Ἅ!!! ἡ κοινὴ ἀντίληψίς σας· μὲ ἀφορμὴ τὴν κοινὴ ἀντίληψί σας ἀπὸ ποὺ ἐμάθατε ὅτι μὲ τὸν περιορισμένο ἀνθρώπινο νοῦ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ φθάση στὴν γνῶσιν τοῦ τί εἶναι παραδεκτὸ καὶ τί δὲν εἶναι παραδεκτὸ στὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ;

Ἐπιτρέψτε μας νὰ ἐκφράσωμε τὶς σκέψεις μας.  Τὸ εὐαγγέλιον ποὺ εἶναι οἱ διδασκαλίες τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἅγιες Γραφὲς καὶ τὸ σύνολο τῆς (Παραδόσεως τῆς) Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἔχουν ἀποκαλύψει σὲ μᾶς ἐκεῖνα ποῦ θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ γνωρίζη, γύρω ἀπὸ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ ἡ γνῶσις ὑπερβαίνει τὰ ὅρια τοῦ νοός, εἶναι ὑπεράνω ἀπ’ ὅτι ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ σκεφθεῖ, ἀπρόσιτος εἰς ἐμᾶς.

Ὁ ἀνθρώπινος νοῦς περιπλανᾶται ἀσκόπως ὅταν προσπαθεῖ νὰ ὁρίση ποιὰ εἶναι τὰ ὅρια τοῦ Θεοῦ ὅταν προσπαθεῖ νὰ ἐξηγήση τὸ ἀνεξήγητον, νὰ τὸ ὑποτάξη στοὺς δικούς του λογισμούς….νὰ ὑποτάξη ποῖον; Τὸν Θεόν. Μία τέτοια ἀγέρωχος ὑπεροψία εἶναι σατανιστική.

Φαντασθεῖτε λοιπόν, νὰ ὀνομάζετε τὸν ἐαυτὸν σας χριστιανό, χωρὶς ἀκόμη νὰ γνωρίζετε τὶς διδασκαλίες τοῦ Χριστοῦ. Ἐὰν δὲν ἔχετε μάθει γιὰ τὴν ἀκατανοησία τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴν γεμάτη χάρι Οὐράνια διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, τότε πηγαίνετε εἰς τὸ σχολεῖον καὶ ἀκοῦστε τί μαθαίνουν τὰ παιδιά.

Οἱ δάσκαλοι τῶν μαθηματικῶν ἐξηγοῦν σ’ αὐτὰ τὴν θεωρίαν τοῦ ἀπείρου το ὁποῖον ἐπειδὴ εἶναι μία ἀπροσδιόριστος ἀξία δὲν ὑπόκειται στοὺς κανόνας τοὺς ὁποίους ὑπόκεινται οἱ πεπερασμένες ἀξίες. τὰ συμπεράσματα πού θὰ μποροῦσε νὰ σχηματίση κανεὶς ὅσον ἄφορά το ἄπειρον μπορεῖ νὰ εἶναι καθ’ ὁλοκληρίαν τὰ ἀντίθετα ἀπ’ ἐκεῖνα ὅσον ἀφορᾶ τὸ πεπερασμένον. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἐσεῖς θέλετε νὰ προσδιορίσετε τοὺς νόμους ποῦ ρυθμίζουν τὴν δράσι τοῦ Θείου ἐλέους.

Ἐσεῖς λέτε λοιπόν: αὐτὸ καὶ αὐτὸ εἶναι εὔαρεστο στὸν Θεὸ καὶ ἄλλα πράγματα ὅτι δὲν εἶναι. Ὅλα αὐτὰ ταιριάζουν ἡ δὲν ταιριάζουν μὲ τὴν κοινήν σας ἀντίληψιν, μὲ τὴν κατανόησί σας καὶ τὴν αἰσθαντικότητά σας.

Μήπως ἀκολουθεῖ ἀπ’ αὐτὸ, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ κατανοῆ καὶ νὰ αἰσθάνεται ὅπως ἐσεῖς; Ἐσεῖς πραγματικῶς αὐτὸ ἀπαιτεῖτε ἀπὸ τὸν Θεόν. Πόσον παράφρων καὶ ὑπεροπτικὴ ἀξίωσις! Μὴν κατηγορεῖτε τὴν Ἐκκλησίαν γιὰ ἔλλειψιν κοινῆς ἀντιλήψεως καὶ ταπεινώσεως- αὐτὰ εἶναι τὰ δικά σας σφάλματα.

Ἡ ἅγια Ἐκκλησία τὸ μόνο ποὺ κάνει εἶναι νὰ ὑποτάσσεται χωρὶς ἐρώτηση εἰς τὴν διδασκαλία τοῦ Θεοῦ σε ὅτι ἀφορᾶ τὴν ἐνεργητικότητα τοῦ Θεοῦ τὴν ὁποία Αὐτὸς μᾶς ἔχει ἀποκαλύψει. Τὰ παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀκολουθοῦν αὐτὴν στὸ ζήτημα αὐτὸ ὑπακούοντας. Εἶναι φωτισμένα ἀπὸ τὴν πίστι καὶ ἀπορρίπτουν κάθε ὑπερφίαλο συλλογισμὸ ὁ ὁποῖος ἐγείρεται ἐναντίον τοῦ Θεοῦ.

Ἐμεῖς πιστεύομεν ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρίζωμεν περὶ τοῦ Θεοῦ, μόνον ἐκεῖνα τὰ ὅποια ὁ Θεὸς ηὐδόκησε νὰ μᾶς ἀποκάλυψη. Ἐὰν ὑπῆρχε ἕνα ἄλλο μονοπάτι πρὸς τὴν γνώση τοῦ Θεοῦ, τὸ ὁποῖον θὰ μπορούσαμε νὰ ἀκολουθήσομε σύμφωνα μὲ τὴν ἰδικὴν μας διανοητικὴν δύναμιν τότε ἡ Θεία ἀποκάλυψις δὲν θὰ εἶχε δοθῆ σὲ μᾶς. Ἡ ἀποκάλυψις ἐδόθη ἐπειδὴ εἶναι ἀναγκαία. Ἡ περιπλάνησις τοῦ ἀνθρωπίνου νοὸς καὶ οἱ ρεμβασμοὶ τοῦ εἶναι μάταια καὶ λανθασμένα.

Λέγετε ἀκόμη, ὅτι «οἱ αἱρετικοὶἐντούτοις εἶναι Χριστιανοί». Ἀπὸ ποῦ τὸ πήρατε αὐτό; Θέλετε νὰ πῆτε ὅτι ἄνθρωποι πού ὀνομάζουν τοὺς ἑαυτοὺς των χριστιανοὺς χωρὶς νὰ γνωρίζουν τίποτε περὶ Χριστοῦ, ἀπὸ τὴν ὑπέρμετρον ἀγνωσίαν των θὰἀπεφάσιζαν νὰὀνομάζουν τοὺς ἑαυτοὺς τῶν χριστιανοὺς τοῦἰδίου εἴδους σὰν τοὺς αἱρετικούς, ἐκείνους τοὺς αἱρετικοὺς οἱὁποῖοι εἶναι ἀποκεκομμένοι ἀπὸ τὴν ἁγίαν ὀρθόδοξον πίστιν ἐξ’ αἰτίας τῆς βλάσφημου αἱρέσεώς των; Οἱἀληθινοὶ χριστιανοὶ πραγματικῶς κρίνουν μ’ αὐτὸν τὸν τρόπον;  Ἕνα πλῆθος ἀπὸἉγίους ἐξέλεξε τῶν μαρτυρικῶν στεφάνων προτιμώντας τὰ χειρότερα καὶ διαρκέστερα βασανιστήρια, φυλακίσεις καὶἐξορίες, παρὰ νὰ συμμετέχη μὲ τοὺς αἱρετικοὺς στὶς βλάσφημες διδασκαλίες τους.

Ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία θεωροῦσε πάντοτε ὅτι ἡ αἵρεσις εἶναι θανάσιμος ἁμαρτία, καὶ τὸν ἄνθρωπον τὸν μολυσμένον μὲ τὴν τρομερᾶν ἀρρώστια τῆς αἰρὲσεως ὅτι εἶναι πνευματικὰ νεκρὸς ξένος πρὸς τὴν Θείαν χάριν καὶ σωτηρίαν, σὲ κοινωνία μὲ τὸν διάβολο καὶ τὴν ὀλέθρια συνοδεία του. Αἵρεσις εἶναι ἁμαρτία τοῦ νοός.

Ἡ αἵρεσις εἶναι πιὸ πολὺ δαιμονικὴ παρὰ ἡ ἀνθρώπινη ἁμαρτία. Εἶναι ἡ κόρη τοῦ διαβόλου, ἡ κληρονομιά του, ἡ ἀσέβειά του, σχεδὸν εἰδωλολατρία. Οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ὀνομάζουν τὴν εἰδωλολατρείαν ἀσέβεια καὶ τὴν αἵρεσιν διαφθοράν. Στὴν εἰδωλολατρεία ὁ διάβολος λαμβάνει τὴν λατρείαν πού ὀφείλεται στὸν Θεό, ἀπὸ τυφλωμένους ἀνθρώπους, ἐνῶ στὶς αἱρέσεις συσσωματοποιεῖ τὴν τυφλωμένη ἀνθρωπότητα, εἰς τὴν κυριωτέρα ἁμαρτία του τὴν βλασφημία.

Ἐὰν κανεὶς διαβάσει τὶς πράξεις τῶν Συνόδων μὲ προσοχὴ θὰ πεισθῆ ὅτι ὁ χαρακτὴρ τῶν αἱρετικῶν εἶναι σατανιστικός. Διαβάζομεν διὰ τὴν τρομακτικήν τους ὑπόκρισιν, γιὰ τὴν ἄμετρον ὑπερηφάνειάν τους. Βλέπομεν τὴν συμπεριφοράν τους νὰ ὑποκινεῖται ἀπὸ συνεχῆ ψέμματα. Παρατηροῦμεν ὅτι εἶναι αἰχμάλωτοι εἰς τὰ μεγαλύτερα πάθη. Ὅποτε εἶναι δυνατὸν εἰς αὐτοὺς διαπράττουν τὰ χειρότερα ἐγκλήματα καὶ τὶς πιὸ τρομακτικὲς θηριωδίες.  Τὸ ἀσύγκριτον μίσος τους πρὸς τὰ μέλη τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι ἰδιαιτέρως παρατηρημένον. Ἡ αἵρεσις συνοδεύεται ἀπὸ μίαν σκλήρυνσιν τῆς καρδίας, ἀπὸ μία φοβερὰ σκοτίζουσα βλάβη τοῦ νοός, ἀπὸ μία ἰσχυρογνώμονα ἐπιθυμία τῆς ψυχῆς νὰ παραμείνη μολυσμένη, ἀπὸ μία δυσκολία στὴν θεραπεία τοῦ προσώπου πού πάσχει ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀσθένειαν. Κάθε αἵρεσις εἶναι βλασφημία ἐναντίον τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ αἵρεσις δὲν βλασφημεῖ μόνον τὸ δόγμα περὶ τοῦ Ἁγιου Πνεύματος ἡ τὴν ἐνέργειάν του, ἀλλὰ βλασφημεῖ τὸ Ἃγιον Πνεῦμα εἰς τὴν ὁλότητά Του. Ἡ οὐσία ὅλων των αἱρέσεων εἶναι ἡ βλασφημία.

    Ὁ Ἃγιος Φλαβιανὸς Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, πού ἐσφράγισε τὴν ὁμολογία διὰ τὴν ἀληθινὴν πίστιν μὲ τὸ αἷμα του, προσφέρει τὴν Ἀπόφασιν τῆς τοπικῆς συνόδου τῆς Κων/λεως ἐναντίον τοῦ αἱρετικοῦ Εὐτυχοῦς, μὲ τὰ ἀκόλουθα λόγια: « Ετυχς  πρώην ερες καὶ ἀρχιμανδρίτης ξ’ λων σων χει δη πράξει καὶ ἀπ τς τωρινς καταθέσεις του φανερώθη σαφς τι νοσε τν κακοδοξίαν τοῦ Ἀπολλιναρίου κα Βαλεντίνου καὶ ἀκολουθε τς βλασφημίας των νυποχωρήτως, ὁ ὁποος πιπροσθέτως οδ τν δικν μας συμβουλν σεβάσθη κα διδασκαλίαν κα δν κατεδέχθη ν συμμορφωθ μ τὰ ὀρθ δόγματα. Δι τοτο μετ δακρύων κα στεναγμν δι τν λοκληρωτικν πώλειά του, ρίσαμεν δι το Κυρίου τοῦ ὓπ’ ατο βλασφημηθέντος  ν εναι στερημένος  κα ξένος π κάθε ερατικν  τάγμα καὶ ἀπ τν κοινωνίαν μαζί μας, καὶ ἀπ τν διακυβέρνησιν μοναστηρίου καὶ ἃς γνωρίζουν λοι κενοι οἱ ὅποιοι μετὰ ἀπ’ ατ θ τν συναντήσουν  θ το συνομιλήσουν τι θ εναι πεύθυνοι κα ατο ες τὸ ἐπιτίμιον τς κοινωνησίας διότι δν πεμακρύνθησαν π τν συναναστροφήν του».

Αὐτὴ ἡ Ἀπόφασις εἶναι ἓν παράδειγμα ἀπὸ τὴν γενικὴν ἄποψιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ὅσον ἄφορά τους αἱρετικούς. Ἡ Ἀπόφασις αὐτὴ ἔγινε δεκτὴ ἀπ’ ὅλην τὴν Ἐκκλησίαν καὶ ἐκυρώθη ἀπὸ τὴν οἰκουμενικὴν σύνοδον τῆς Χαλκηδόνος. Ἡ αἵρεσις τοῦ Εὐτυχοῦς συνίστατο στὸ ὅτι δὲν ὁμολογοῦσε δύο φύσεις στὸν Χριστὸ μετὰ τὴν ἐνσάρκωσί του ὅπως κάνει ἡ Ἐκκλησία. Παρεδέχετο μόνον μία φύσι τὴν Θεία. Ἐσεῖς λοιπὸν λέτε: Μόνον ατό;….

Διαβάζομε τὴν ἀντίδρασιν ἑνὸς συγκεκριμένου προσώπου τῆς ἐξουσίας πρὸς τὸν πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως σχετικῶς μὲ τὴν Ἀρειανικὴν αἵρεσιν. Ἡ ἀντίδρασίς του εἶναι διασκεδαστικὴ διὰ τὴν ἔλλειψιν γνώσεως καὶ ἄξια οἴκτου εἰς τὴν οὐσίαν της. Αὐτὸ τὸ πρόσωπο παραγγέλλει εἰς τὸν πατριάρχην νὰ διατηρῆ εἰρήνην καὶ νὰ μὴ δημιουργῆ συγχύσεις, πράγματα πού εἶναι τόσον ξένα πρὸς τὸ Πνεῦμα τῆς χριστιανοσύνης, καταπιανόμενος μὲ δύο τρεῖς λέξεις.

Γράφει ὅτι δὲν εὑρίσκει τίποτε τὸ ἐσφαλμένον εἰς τὴν διδασκαλίαν τοῦ Ἀρείου καὶ ὅτι ἡ διαφορὰ εὑρίσκεται μόνον στὴν ἀλλαγὴ μιᾶς φράσεως. Μόνον!!! ὁ ἱστορικὸς Φλέρρυ παρατηρεῖ ὅτι σ’ αὐτὲς τὶς λεγόμενες ἀθῶες καὶ ἀβλαβεῖς φράσεις, ἡ Θεότης τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀποκηρύττεται. Μόνον!!! Εἶναι μόνον ἡ ἄρνησις τς λης χριστιανικς πίστεως.

Ὅλες οἱ παλαιὲς αἱρέσεις κάτω ἀπὸ διάφορες βιτρίνες ἀπέβλεπαν σὲ ἕνα μονάχα στόχο: Ἠρνοῦντο τὴν Θεότητα τοῦ Λόγου (τοῦ Θεοῦ) καὶ διέστρεφον τὸ δόγμα τῆς ἐνσαρκώσεώς Του. Οἱ νεώτερες αἱρέσεις ἀποβλέπουν εἰς τὴν ἀποκήρυξιν τῆς ἐνεργείας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μὲ μεγάλες βλασφημίες ἀρνοῦνται τὴν θείαν λειτουργίαν, ὅλα τὰ Μυστήρια, ὅλους αὐτοὺς τοὺς τύπους ὅπου ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πάντοτε ἀνεγνώριζε τὴν ἐνέργειαν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τὰ ὀνομάζουν σὰν ἕνα καθαρὰ ἀνθρώπινον κατασκεύασμα, σὰν ἀμαθῶν, σὰν λάθη… τί αὐθάδεια!

Ἴσως αὐτὸς εἶναι ὁ μόνος λόγος διὰ τὸν ὁποῖον ἐσεῖς δὲν θεωρεῖτε τὴν αἵρεσιν σὰν ἁμαρτία. Ἐκεῖ οἱ αἱρετικοὶ ἀπορρίπτουν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ, ἐδῶ ἀπορρίπτουν καὶ βλασφημοῦν τὸ Ἅγιον Πνεῦμα… κα ατ εναι λο;

Αὐτοὶ οἱ ὁποῖοι παραδέχονται βλάσφημες διδασκαλίες καὶ βλασφημοῦν, δὲν εἶναι κακοποιοί, δὲν κλέπτουν καὶ ἀκόμη κάνουν καὶ καλὰ ἔργα (τῆς πεσμένης μας φύσεως) εἶναι θαυμάσιοι ἄνθρωποι. Πῶς θὰ μποροῦσε ὁ Θεός σας νὰ τοὺς ἀρνηθῆ τὴν σωτηρία;… ἡ ὅλη βάσις στὴν ἔλλειψι τῆς κατανοήσεώς σας εἶναι μιὰ βαθεία ἀγνωσία τῆς χριστιανοσύνης. Μὴ νομίσετε ὅτι μία τέτοια ἀγνωσία εἶναι ἀσήμαντος.  Ὄχι: τὰ ἀποτελέσματα μποροῦν νὰ εἶναι καταστρεπτικὰ προπαντὸς τώρα πού τόσα φυλλάδια διανέμονται τριγύρω μὲ χριστιανικὸ τίτλο καὶ σατανικὸ περιεχόμενο. Εὐρισκόμενος κανεὶς εἰς ἄγνοια τῆς ἀληθινῆς χριστιανικῆς διδασκαλίας μπορεῖ νὰ δεχθῆ μίαν ἐσφαλμένην καὶ βλάσφημον σκέψιν ὡς ἀληθινὴν καὶ δεχόμενος αὐτὴν νὰ ἀπωλεσθῆ διὰ πάντα.

 Οἱ βλάσφημοι δὲν σώζονται. Αὐτὲς οἱ ἀμφιβολίες πού ἐκφράζετε εἰς τὴν ἐπιστολήν σας ἀπὸ τώρα σημαδεύουν ἐναντίον σας καὶ κατὰ τῆς σωτηρίας σας. Ἡ οὐσία τῆς ἀπορίας σας εἶναι χωρισμὸς ἀπὸ τὸν Χριστόν.

Μὴν παίζετε μὲ τὴν σωτηρίαν σας, μὴν τὸ ρισκάρετε. Διαφορετικὰ θὰ θρηνεῖτε εἰς τὴν αἰωνιότητα.

Νὰ μελετᾶτε τὴν Καινὴν Διαθήκην καὶ τοὺς Ἁγίους Πατέρας τῆς Ὀρθόδοξου Ἐκκλησίας διὰ νὰ κατανοήσετε σωστὰ τάς Γραφάς, διὰ νὰ μάθετε νὰ ζῆτε ὅπως πρέπει, διὰ νὰ σκέπτεσθε καὶ νὰ αἰσθάνεσθε ὅπως ἁρμόζει εἰς χριστιανόν. Πρὶν νὰ ἔλθη ἡ φοβερὴ ὥρα κατὰ τὴν ὁποίαν πρόκειται νὰ παρουσιασθῆτε διὰ κρίσιν, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, κερδίσατε τὴν δικαίωσιν πού δίδεται δωρεὰν εἰς ὅλους τους ἀνθρώπους ἀπὸ τὸν Θεὸ διὰ μέσου τῆς χριστιανοσύνης».

 γιε γνάτιε,  πρέσβευε πρ μν.

Αφήστε μια απάντηση