(4ον ἀπό 16) Μποροῦν οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί και ἀλλόθρησκοι να σωθοῦν; (μιά μελέτη)

Μποροῦν ἂραγε οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ αἱρετικοὶ νὰ σωθοῦν; (4ον)

Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία;

Μιά μελέτη  Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου

4ον Ἀπάντησις τοῦ ἉγίουἹερομάρτυρος και Ἰσαποστόλου Κοσμᾶ τοῦ Αἱτωλοῦ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ: 3ον Ἀπάντησις τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Δανιήλ Σισόγιεφ.  https://maxomaiyperpistews.blogspot.com/2020/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html

Μποροῦν ἂραγε οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ αἱρετικοὶ νὰ σωθοῦν; (4ον)

γίου Κοσμᾶ τοῦ Ατωλοῦ ἀπόσπασμα πό την

7η διδαχή του, περί γίου Βαπτίσματος.

ΔΙΔΑΧΗ 7η πόσπασμα ἀπό σελ. 127  και 128,  Βιβλίου ἠγουμένης Ἱ.Μονῆς Ἁγ.Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Μεγαδένδρου Αίτολοακαρνανίας Εὐθυμίας Μοναχῆς: “Ὁ Ἀποστολικός ἂμβωνας τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ”  Ἒκδοση Ἱ.Μονῆς Ἀθῆναι 2010

 «…….Θέλοντας ὁ Κύριος να μᾶς δείξῃ τον τρόπον, πῶς να βγάνωμεν ἐκείνην την κατάραν, ὁποῦ ἒλαβεν ὁ πατέρας μας ὁ Ἀδάμ μέσα εἰς τον παράδεισον και ἡ μητέρα μας, ἐβαπτίσθη ὁ Κύριος μέσα εἰς τον Ἰορδάνην ποταμόν ἀπό τον Τίμιον Πρόδρομον.

Πρέπει και ἐμεῖς οἱ εὐσεβεῖς χριστιανοί, ἀδελφοί μου, να χαιρώμαστε και να εὐφραινώμαστε χιλιάδες φορές εἰς τα πολλά καλά ὁπού μᾶς ἐχάρισεν ὁ Κύριος και μάλιστα εἰς το ἃγιον Βάπτισμα. Πρέπει και ἐμεῖς να φυλάγωμεν το Βάπτισμα καθαρόν και ἀμόλυντον ὃσον εἶναι δυνατόν.

Εἰ δε και τύχει και σφαλῶμεν ὡς ἂνθρωποι, ἂς εἶναι δοξασμένος ὁ πανάγαθος Θεός, ὁπού μᾶς ἐχάρισε και δεύτερον Βάπτισμα, την ἁγίαν Ἐξομολόγησιν, διατί ἀβάπτιστος και ἀνεξομολόγητος ἂνθρωπος εἶναι ἀδύνατον να σωθεῖ. 

 Καλύτερα, ἀδελφέ μου, να  θανατώσῃς ἑκατό ἀνθρώπους βαπτισμένους, παρά να ἀφήσῃς ἓνα παιδίον ἀβάπτιστον να ἀποθάνῃ. Και ἂν τύχῃ ἀνάγκη και θέλῃ (κινδυνεύει) να ἀποθάνῃ το παιδίον και δεν ἐπρόφθασεν ὁ παπᾶς να το βαπτίσῃ, ἂς το βαπτίςῃ ὃποιος τύχῃ, ὁ πατέρας, ἡ μητέρα, ἀδελφός, γείτονας και μάλιστα ἡ μαμμή.  Βάλε ἀρκετό νερό και λάδι, σταύρωσέ το και βάπτισέ το. Εἰπέ: ¨Βαπτίζεται ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ….εἰς το ὂνομα τοῦ Πατρός και τοῦ Υἱοῦ και τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν”. Και ἂν ζήσῃ, το τελειώνει ὁ παπᾶς.

Μα ἒτυχε και δεν ἒχεις νερό; Πάρε τρεῖς φοῦχτες χῶμα και χύσε το στο κεφάλι του και εἰπέ καθώς και πρῶτα. Ἒτυχε πάλιν και δεν ἒχεις και χῶμα; Βάπτισέ το εἰς τον ἀέρα και εἰπέ ὁμοίως. Καί μην το κάμνετε καθώς ἓνας τρελλός και ἀνόητος ἂνθρωπος ἒλεγε πώς γίνεται κουμπάρος και ἂφησε το παιδίον ἀβάπτιστον και ἀπέθανε, διά να μη χωρισθῆ ἀπό την γυναῖκά του. Εἰς την ἀνάγκην δεν γίνονται κουμπάροι και ὁ ἂνδρας ὡσάν θέλῃ ματασμίγει με την γυναῖκά του, δεν ἒχουν κανέν ἐμπόδιον.

Ὁμοίως πάλιν, ἂν τύχῃ ἀνάγκη και θέλῃ (κινδυνεύει) να ἀποθάνῃ και ἓνας ἂνθρωπος και δεν ἐπρόφθασεν ὁ παπᾶς να τον ἐξομολογήσῃ, ἂς ἐξομολογηθῆ εἰς ὃποιον τύχῃ και να ἀποθάνῃ ἐξομολογημένος·εἶναι ἐλπίδα πώς ἠμπορεῖ να σωθῆ· εἰ δε να μεταλάβῃ ἀνεξομολόγητος, δεν ὠφελεῖ τίποτες.

Ἃγιοι ἱερεῖς, πρέπει να ἒχετε καλυμβήθρας μεγάλας εἰς τας ἐκκλησίας, ἓως ὁπού να χώνεται ὃλον το παιδίον μέσα, να κολυμβᾶ ὁπού να μην μείνῃ ἲσα με τοῦ ψύλλου το μάτι ἂβρεχο, διατί και ἐκεῖ προχωρεῖ ὁ διάβολος, γίνονται κακορρίζικα, διατί δεν εἶναι  καλά βαπτισμένα.………………….»

ΣΧΟΛΙΟ ἰστολογίου μαςἘπειδή μερικοί  λέγουν ὃτι ἐάν κάποιος ἀβάπτιστος εἶναι ‘’καλός ἂνθρωπος’’ και δεν ἂκουσε ποτέ για τον Χριστό, ὃτι  τάχα μπορεῖ να τον σώσει «ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος γιατί ἂλλως θα πρέπει να εἶναι ἂδικος ὁ Θεός» ἢ (στην καλύτερη περίπτωση) λέγουν ὃτι «θα κριθεῖ βάσει τῆς συνειδήσεώς του», ἢ «δεν ξέρουμε πῶς θα τον κρίνει ο Θεός», ἀφήνοντας ὑπονοούμενα, ὃτι ἲσως και να τον σώσει ὁ Θεός, να τον βάλλει στη Βασιλεία Του, ἀπαντᾶμε:

Γιατί ἡ Ἐκκλησία σπεύδει να βαπτίσει ἢ να ἀεροβαπτίσει τα νήπια,  ὃπως ἀκριβῶς παρακινεῖ τους πιστούς ὁ Ἃγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός (ὃπως εἲδαμε παραπάνω),  ὣστε να μην πεθάνουν ἀβάπτιστα; Ἀκριβῶς γιατί ἡ αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὃτι, για να σωθοῦν τα  νήπια πρέπει να εἶναι Βαπτισμένα.

Ἐάν λοιπόν ἓνα ἀθῶο νήπιο δεν μπορεῖ να σωθεῖ ἐάν πεθάνει ἀβάπτιστο, πῶς μπορεῖ να σωθεῖ ἓνας μεγαλύτερος στην ἡλικία ἀβάπτιστος (αἱρετικός ἢ ἀλλόθρησκος), που ὁπωσδήποτε θα ἒχει και πολλές ἁμαρτίες και μάλιστα ἀνεξομολόγητες

Αφήστε μια απάντηση