«Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με»: Σε αυτές τις λέξεις υπάρχει ολόκληρη η θρησκεία μας

Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεΐτης

“Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με”. Εις τας λέξεις αυτάς υπάρχει ολόκληρη η θρησκεία μας.

Λέγοντας “Κύριε”, πιστεύομεν ότι ημείς είμεθα δούλοι του Θεού και Εκείνος κύριός μας· και αυτό τιμά τον Χριστόν, που Τον κάνομεν κύριόν μας, αλλά τιμά και ημάς, όπου είμεθα υπηρέται ενός τοιούτου κυρίου, ο οποίος είναι Θεός.

Λέγοντας “Ιησού”, που είναι το ανθρώπινον όνομα του Θεού, μας έρχεται εις τον νούν όλη η επί της γης ζωή του Χριστού, από την γέννησιν μέχρι την ανάληψίν Του.

Λέγοντας “Χριστέ” που σημαίνει κεχρισμένος από τον Θεόν, βασιλεύς του ουρανού και της γης, δηλαδή σημαίνει Θεός με άλλους λόγους, ομολογούμεν και πιστεύομεν, ότι ο Χριστός είναι ο Θεός μας, όστις εδημιούργησε τα πάντα και είναι εις τον ουρανόν και θα έλθη πάλι να κρίνη τον κόσμον.

Λέγοντας “ελέησόν με”, παρακαλούμεν τον Θεόν να στείλη εις ημάς την βοήθειάν Του και το έλεός Του, διότι παραδεχόμεθα ότι χωρίς την θείαν βοήθειαν είναι αδύνατον να κάμνωμεν τίποτε.

ΠΗΓΗ

ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΕΦΡΑΙΜ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ

simeiakairwn

Αφήστε μια απάντηση