Γ.Μ Δεν είναι η κλιματική αλλαγή ….
Χαίρεται

Ρωμ. 8,22   οἴδαμεν γὰρ ὅτι πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν·

Κλιματική αλλαγή: Ο πλανήτης μόλις έζησε τη θερμότερη μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ

Αποκ. 16,8         Καὶ ὁ τέταρτος ἐξέχεε τὴν φιάλην αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἥλιον· καὶ ἐδόθη αὐτῷ καυματίσαι ἐν πυρὶ τοὺς ἀνθρώπους.
 
Όταν έχω χάσει την θεωρία του Θεού ,η καρδιά μου δεν βλέπει ,δεν ακούει τον Θεό  ,λόγω πώρωσης ,σκληροκαρδίας ,που προκαλεί  η χρόνια αμαρτία και αμετανοησία στην ψυχή μου  .
Η καρδιά ,η ψυχή ,σκληραίνει ,πωρώνεται ,από την αμαρτία ,γίνομαι άκαρδος , άσπλαχνος ,ιδιοτελής ,αδιάφορος για τους άλλους και κοιτώ μόνο τον εαυτό μου ,ΕΓΩΙΣΤΙΚΑ .
Προσποιούμαι ότι νοιάζομαι και αγαπώ τους άλλους ,αλλά μέσα μου υπάρχει ιδιοτέλεια ,ζήλεια ,εμπάθεια ,ψυχρότητα ,χλιαρότητα ,θυμός ,ένταση συγκαλυμμένη ,είμαι αποκομμένος από την Χάρη του Θεού .
Τότε προσπαθώ να εξηγήσω τα φαινόμενα με το μυαλό ,εξωτερικά ,φαινομενικά ,ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
χωρίς να βλέπω τον Θεό πίσω και πάνω απο όλα , Θεό που με καλει έτσι σε αφύπνιση και ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
 
Αποκ. 16,9         καὶ ἐκαυματίσθησαν οἱ ἄνθρωποι καῦμα μέγα, καὶ ἐβλασφήμησαν οἱ ἄνθρωποι τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας, καὶ οὐ μετενόησαν δοῦναι αὐτῷ δόξαν.
 
τοῦ Θεοῦ τοῦ ἔχοντος ἐξουσίαν ἐπὶ τὰς πληγὰς ταύτας
 
Ο πλάστης ,ο δημιουργός , είναι αυτός που ελέγχει την δημιουργία ,δεν την δημιούργησε και την εγκατέλειψε .
Για να βοηθήσει ,για να ωθήσει το πλάσμα του σε  ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,παραχωρεί αυτό που ορισμένοι βλέπουν ως κλιματική αλλαγή .
Όσο ο ἄνθρωπος δεν μετανοώ να στραφώ πρός τον Θεό ,τόσο θα προγεύομαι σταδιακά τον άδη και την κόλαση με το σώμα μου ,αλλά και την ψυχή .
Όσο έχω σώμα τόσο εχω χρόνο και ευκαιρία ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
 
Α Κορ. 6,3          οὐκ οἴδατε ὅτι ἀγγέλους κρινοῦμεν; 
 
Το σώμα  μπορεί να   καυματισθει καύμα μέγα  ,γιατί μπαίνει εμπόδιο στην σωτηρία της ψυχής  ,το σώμα μπορεί να βασανισθεί με ασθένειες , ταλαιπωρίες , κόπους , αλλά στο τέλος αυτό να δώσει την σωτηρία στην ψυχή και από αντίπαλος να γίνει σύμμαχος .
διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν·
Αυτό το σώμα που δεν έχουν οι δαίμονες ,που είναι πεσμένοι οριστικά ως πνεύματα ,ως άγγελοι πεπτωκότες ,η νίκη ενάντια σε αυτό το σώμα ,θα μας  δώσει την δύναμη ως επιχείρημα να κρινοῦμεν τους δαίμονες .
 
Ρωμ. 8,35          τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα;
 
Η φαινομενική κλιματική αλλαγή ,είναι ἡ κτίσις συστενάζει καὶ συνωδίνει ἄχρι τοῦ νῦν για την κατάσταση του Βασιλιά της ,του ανθρώπου ,που αντί να άρχει και να βασιλεύει ,πέφτει συνεχώς .
Άνθρωπος που  με τα έργα και τις ημέρες του βλασφημεί τον Θεό και δενδοῦναι αὐτῷ δόξαν  ,δεν επιστρέφει ΑΓΑΠΗ και ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ στον Θεό αλλά αχαριστία και αγνωμοσύνη .
Αυτη η κατάσταση είναι δεδομένη και δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό ,αν υπάρχει στερεωμένη ΠΙΣΤΗ με αυτήν θα βιώνουμε και θα συναυξάνουμε .
Δεν θα αλλάξουμε το Ευαγγέλιο ,δεν θα το νοθεύσουμε ,με την δικαιολογία να αλλάξουμε τον κόσμο ,γιατί αυτός στο τέλος θα αλλάξει εμάς .
Ομολογία του Ευαγγελίου και των εντολών του χωρίς ίσως ,ναι αλλά , έχω την άποψη , να το συζητήσουμε …
 
 
Αποκ. 16,15   Ἰδοὺ ἔρχομαι ὡς κλέπτης· μακάριος ὁ γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἵνα μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσι τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοῦ.
 
Όλοι είμαστε γυμνοί απέναντι στον Θεό ,με καμμία δυνατότητα ατομική να παραμείνουμε γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια  μας   και το μόνο που διαθέτουμε είναι  ἀσχημοσύνην 
Αντί να το κατανοήσουμε  μέσα από τις παιδαγωγίες που μας στέλνει ο Θεός και μας καλεί κάτω από την προστασία του ,μέσα στο ΕΛΕΟΣ του.
Εμείς τον αρνούμαστε ,τον βλασφημούμε , νοθεύουμε ακόμα και τον λόγο του και τον φτιάχνουμε στα μέτρα μας ώστε να αρέσει και στους αιρετικούς .
Το Ευαγγέλιο ,οι εντολές του ,δεν είναι άποψη αλλά η μόνη ΑΛΗΘΕΙΑ και αυτό θέλει τόλμη και παρρησία για να ειπωθεί ως ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ,χωρίς ίσως και αλλά …
 
 
Α Ιω. 2,18          Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
 
Μπορεί να βλέπω κλιματική αλλαγή που συνεχώς θα  επιδεινώνεται ,έως ότου γίνει εφιαλτική ,αφόρητη ,θα λιώνει το σώμα και την ψυχή ,όσων είναι αμετανόητοι .
Παρ όλα αυτά δεν θα στρέφομαι πρός τον Θεό ,δεν θα μετανοώ ,αλλά θα ζητώ την λύση από την επιστήμη ,από άνθρωπο .
Αυτό κάνουμε συνεχώς εγωιστικά με προοδευτική αύξηση της αποστασίας , νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν πέφτοντας συνεχώς στα δίχτυα μικρών αντίχριστων  και προφητών του 
Όπως της Έλενας Μπλαβάτσκι ,της Αλίκης Μπείλυ ,του Osho ,του Μπιλ Γκέιτς ,του Χαράρι ,του Σβάμπ ,του Ελον Μασκ και διαφόρων γκουρού εξ ανατολών .
 
Αποκ. 9,21         καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.
 
Έτσι αρνούμενοι την βοήθεια του Θεού ,οὐ μετενόησαν…πέφταμε ,πέφτουμε και θα πέσουμε στην σαγήνη 
Μέσα στα δίχτυα των μικρών αντίχριστων και τέλος του ίδιου του διαβόλου που θα του δοθεί σωμα ανθρώπου για κατοικητήριο ,αυτού του  αντίχριστου .
Βλέποντας κλιματική αλλαγή ,εκεί που πρέπει να βλέπουμε την Οργή του Θεού ,την κλήση για Μετάνοια.
 
Ιωηλ. 3,5           καὶ ἔσται, πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου, σωθήσεται·
 
 
Όλα καλά αυτά ,αλλά πως θα μπορέσω να ξεφύγω από την σαγήνη του αντίχριστου ; 
Όποιος θελήσει ,παλέψει και τα καταφέρει να χαράξει στην καρδιά του αυτή την φράση θα σωθεί .
Όταν θα είναι χαραγμένη στην καρδιά ,υποσυνείδητα και συνειδητά θα την χρησιμοποιώ στα δύσκολα ,στον πόλεμο με τους δαίμονες και θα με οδηγεί σταδιακά σε όλο και περισσότερο άκτιστο  ΦΩΣ ,μέσα στην άπειρη πληροφορία κατά Θεόν και την δική μου  ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ και γυμνότητα  .
 
Κύριε Ιησού Χριστέ Ελεησόν με .
 
Ιωηλ. 3,5   καὶ εὐαγγελιζόμενοι, οὓς Κύριος προσκέκληται. 
 
έτσι δεν θα σωθεί μόνο αυτόςπου επικαλείται το όνομα Κυρίου τοπικά και τροπικά , που κατοικεῖ  ἐν τῷ ὄρει Σιὼν καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ Αλλά όπως περιγράφει και ο Ιωηλ
 
 Θα υπάρχουν επίσης ευαγγελισταί και κήρυκες, τους οποίους θα έχη καλέσει ο Κυριος, δια να κηρύξουν την σώζουσαν αλήθειαν στους λαούς.
 
Λέει ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος  οτι Είναι  ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.
 
Όσο προχωράει η καταστροφή  ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα  στο περιβάλλον  όπως περιγράφουν οι προφήτες του Θεού καὶ δώσω τέρατα ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ· πολέμους , από ψηλά θα φαίνονται σαν ατμίδες καπνού τα  καπνισμένα  ερείπια που θα αφήνουν πίσω. 
Μέσα σε αυτόν τον  προοδευτικό χαμό ,κάποιοι θα βλέπουν κλιματική αλλαγή και κάποιοι θα μετανοούν και θα φωτίζονται από το άκτιστο ΦΩΣ ,όπως το περιγράφει ο προφήτης Ιωηλ.
 
Δεν είναι η κλιματική αλλαγή …..
Αλλά η κλήση πρός ΜΕΤΑΝΟΙΑ κάποιους θα αγγίξει ,θα απαντήσουν θετικά στην κλήση του Θεού .
το αποτέλεσμα εκεί που πλεονάζει η αμαρτία να την επικαλύπτει να την σκεπάζει , να υπερπερισσεύει η ΧΑΡΗ που δίνει η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται·
 καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου.
 
 
Ὅπου ἐπλεόνασε ἡ κλιματική αλλαγή …., ὑπερπερίσσευσε ἡ χάρις.
 
 
  αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·…..

Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας

Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση