Ανέκδοτο : Προσευχή χρήστη Windows

Hacker ημών, ο εν των προγραμματιστών,

αγιασθήτω ο Κώδικάς Σου, ελθέτω το Πρόγραμμά Σου,

γεννηθήτω το Update Σου ως εν server και επι του client.

Το patch ημών το critical δος ημίν σήμερον,

και άφες ημίν τα exploits ημών ως, και ημείς αφίεμεν τα advisories υμών.

Και μη εισενέγκης ημάς εις μπλε οθών ,

αλλα ρύσαι ημάς απο το data loss.

Δι’ευχών των Hackerάδων και Crackerάδων ημών,

Κύριε Root Admin ο θεός, ελέησον και σώσων ημάς εκ των win.

ADMHN

Αφήστε μια απάντηση