Γ.Μ : Ταυτότητα η συνέχεια του εμβολίου ,αλλά πρώτα ΑΝΑΛΑΜΠΗ ….
Χαίρεται
Ταυτότητα  μην βιαστείτε να την πάρετε  ,αγωνιστείτε για αυτή την σφραγίδα ….
 
Αποκ. 7,3    λέγων· μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
 
Πρίν ξεκινήσει κάθε κύκλος χαλασμού που σαρώνει τα πάντα από γενεά σε γενεά ,έως της τελευταίας σάλπιγγας και της τελικής  μάχης και κρίσης 
Μπαίνει πρώτα η προστατευτική σφραγίδα του Θεού στους δούλους του .
Το λέει η Αγία Γραφή μέσα στο τελευταίο της βιβλίο την ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  ,πρίν ο Θεός αποσύρει την Χάρη του ,το ΕΛΕΟΣ του ,από πάσα την κτίση του ,σφραγίζει τους δούλους του .
 
Αυτό πρέπει να φοβόμαστε ότι δεν έχουμε ,όχι αυτό που μας απειλούν  ότι θα μας δώσουν…
Εξομολόγηση ,Θεία κοινωνία .Ιερό ευχέλαιο  .συμμετοχή στα Μυστήρια με την ελπίδα να λάβω αυτό το Ορθόδοξο σφράγισμα .
 
Αποκ. 7,9           Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·
 
Αφού τους  σφραγίσει  αυτούς που  ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν 
Μετά τους ντύνει  και τους εξοπλίζει  στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν.
Είναι αυτή που πίστεψαν ,που κατανοήσαν κατά την διάρκεια της ζωής τους  ,που ζουν την  ζωή τους μεσα από τα βάσανα ,τις δυσκολίες ,ότι ἡ σωτηρία τῷ Θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ τῷ ἀρνίῳ.
Αυτός ο αμέτρητός όχλος  δεν πήρε κανένα χάραγμα ,δεν πήρε καμία ταυτότητα ,πίστεψε με την ΚΑΡΔΙΑ στον 
Θεό και στον Υιό  και για αυτό  επετράπη να αδικηθούν από τους ανθρώπους , αλλά δικαιώθηκαν  και θα δικαιώνονται  από τον Θεό.
 
Αποκ. 9,21         καὶ οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν φόνων αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν φαρμακειῶν αὐτῶν οὔτε ἐκ τῆς πορνείας αὐτῶν οὔτε ἐκ τῶν κλεμμάτων αὐτῶν.
 
Μετά το εμβόλιο  το πρώτο ΟΥΑΙ αφού  οὐ μετενόησαν  έρχεται  η Ταυτότητα με τον ίδιο ύπουλο  ,πονηρό τρόπο  όπως και το  εμβόλιο ,πριν το δεύτερό ΟΥΑΙ τον μεγάλο σεισμό .Αποκ. 11,13  .
Αφού δεν αναζητήσαμε  την σφράγιση του Θεού ,έρχεται να μας σφραγίσει ο διάβολος …
Θα δούμε πολλούς να φωνάζουν για τις ταυτότητες  ,όπως φώναζαν για τα εμβόλια  ,στο τέλος να την παίρνουν
Να την παίρνουν και να την κουβαλάνε στα κρυφά και να δηλώνουν  ότι δεν μπορούν να πούν αν την πήραν ,γιατί είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ 
Η Ταυτότητα είναι η συνέχεια της πίεσης που ασκήθηκε με τα εμβόλια ,το ίδιο σενάριο που χωρίς την Θεία σφραγίδα δεν αντιμετωπίζεται  .
Εμβόλια που στην αρχή παρουσιάστηκαν ως προαιρετικά και σταδιακά έγιναν άμεσα και έμμεσα υποχρεωτικά καταναγκαστικά  .
Όπως και με τα εμβόλια ,ετσι και με τις ταυτότητες ,θα δοκιμαστεί η ΠΙΣΤΗ  μας ,αλλά για λίγο ,γατί θα μας δοθεί  χρόνος ,ευκαιρία ,παράταση κοντά στις τρείς δεκαετίες .
 
Την ταυτότητα θα την πάρουν πρώτοι πρώτοι και θα  υποστηρίξουν ότι δεν είναι τίποτα,  αρκετοί ,αλλά όχι όλοι οι αρχιερείς .
Μην μας ξαφνιάσει  ,να μην μας σκανδαλίσει  ,θα το επιτρέψει ο Χριστός και δεν μας αφορά , καιρός του σιγάν ….
Είναι για να γίνουν φανεροί οι αδόκιμοι ,οι φανεροχριστιανοί  ,οι καλαμαράδες , μέσα στον πειρασμό όπως του εμβολίου ,που έτρεξαν να το κάνουν μόλις πιέστηκαν με τον φόβο του Μαμωνά  …
Αποκ. 9,12         Ἡ οὐαὶ ἡ μία ἀπῆλθεν· ἰδοὺ ἔρχονται ἔτι δύο οὐαὶ μετὰ ταῦτα.
 
Ενώ αποδεικνύεται καθημερινά από τους αναπάντεχους ,απροσδόκητους θανάτους  ,με αδιευκρίνιστα αίτια ,την εξάπλωση της ξαφνικίτιδας , ότι .
το ΕΜΒΟΛΙΟ αποτέλεσε και αποτελεί πλέον μία ανοιχτή μια πληγή ,ένα ΟΥΑΙ , μία κλήση για ΜΕΤΑΝΟΙΑ για την ανθρωπότητα,  αλλά  όπως προφητεύει η Αποκάλυψη οὐ μετενόησαν.
 
Αποκ. 13,17        καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
Η συνέχεια  μετά την ΟΥΑΙ των εμβολίων , που εξ αντικειμένου  είναι  κλήση του Θεού  για ΜΕΤΑΝΟΙΑ και επιστροφή από τα δεσμά που επέβαλε ο σατανάς .
Δεν καταλάβαμε όμως  ,δεν ξυπνήσαμε ,δεν αφυπνιστήκαμε  και η συνέχεια  θα είναι  η  γρήγορη ανάδειξη των δύο  θηρίων ἐκ τῆς θαλάσσης  και  ἐκ τῆς γῆς  να αναδειχθούν  και να κυριεύσουν την γή ,την αθρωπότητα όπως περιγράφεται από το 13ο κεφ. της Αποκάλυψης .
 
Αποκ. 13,18   Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.
 
Η TAYTOTHTA  είναι η συνέχεια του ΕΜΒΟΛΙΟΥ ,είναι το σχέδιο του σατανά που κρύβεται πίσω από το GREAT RESET .
Η τακτική που θα ακολουθήσει το σύστημα είναι COPY  PASTE  όπως και με τα εμβόλια  και αν ο Θεός το επέτρεπε , μετά από την πρώτη ΟΥΑΙ   ,πηγαίναμε καρφί για την  μάχη του συστήματος με την εκκλησία και την εκκλησία να φεύγει στα βουνά και να φυλάγετε από τον Θεό .
Με την εμφάνιση των δύο θηρίων  , του  αντιχρίστου .  θα επιτρέψει ο Θεός  να  ηττηθεί  όπως λέει  στην 
Αποκ. 13,7    καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, 
Να μην υπάρχει πλέον καμία βοήθεια ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος αλλά να αφεθούμε στην πλήρη εξουσία των επιλογών μας   ,υποχείρια του σατανά …
Μην τρέξετε να πάρετε την ταυτότητα ,  γιατί ….
 
 
Αποκ. 9,16         καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευμάτων τοῦ ἵππου δύο μυριάδες μυριάδων· ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν.
 
Βρισκόμαστε στο τέλος της πέμπτης σάλπιγγας ,λίγο πρίν την έκτη σάλπιγγα ,όπου προαναγγέλλει τον ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΕΜΟ .
Ο Ευαγγελιστής αναφέρει περί  στρατευμάτων τοῦ ἵππου ,αυτού που  περιγράφεται   στο έκτο κεφάλαιο ως  ἵππος πυῤῥός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξωσι, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.
 
Αποκ. 13,17        καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.
Η ταυτότητα  που θα γίνει έμμεσα  και άμεσα υποχρεωτική  στο μέλλον  ,θα είναι η  φυσική συνέχεια του εμβολίου που περιγράφεται ως η  οὐαὶ ἡ μία  στο ένατο κεφάλαιο της Αποκάλυψης .
Ουαί η οποία και ἀπῆλθεν  με την ανθρωπότητα να μετράει τις πληγές της ,με την ξαφνικίτιδα να θερίζει .
Η ταυτότητα θα είναι κάποια στιγμή αργότερα  η έναρξη του χαράγματος στα Ορθόδοξα Έθνη ,Ἑλλάδα, Κύπρος κ.α 
Τότε  που πρίν θα ξεκινήσει φοβερό πόλεμο με την διοικούσα εκκλησία ,με τον μοναχισμό στο κεφάλαιο 12 . και θα φέρει την ανάδειξη των θηρίων στο κεφάλαιο 13 την ανάδειξη και την επικράτηση του αντιχρίστου 
Αλλά δεν ήρθε ακόμα η ώρα της , είναι η ώρα που θα κοσκινίσει ο Θεός την  γή, και θα γίνει ο επανευαγγελισμός της 
 
Ματθ. 24,14       καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καὶ τότε ἥξει τὸ τέλος.
Η ταυτότητα  είναι η συνέχεια της πρώτης  ΟΥΑΙ , δεν θα προλάβει να δοθεί  ,θα μας δοθεί παράταση ,αλλά θα δοθεί ,θα προταθεί ,αργότερα στα παιδιά μας ,στα εγγόνια μας. 
Τώρα θα γίνει  μεγάλος πόλεμος ,θα γίνει μία εκκαθάριση  και  στην συνέχεια ένας  τελευταίος  Ευαγγελισμός της οικουμένης .,μετά θα σαλπίσει η τελευταία τρομερή σάλπιγγα .
Μετά την πρώτη ΟΥΑΙ το εμβόλιο και τις επιπτώσεις του, όπως περιγράφονται στο ένατο κεφάλαιο της αποκάλυψης ως Η πέμπτη σάλπιγγα   .
Ακολουθεί στο ίδιο κεφάλαιο το ένατο και η Η έκτη σάλπιγγα  ο  Μεγάλος Πόλεμος .
Στο δέκατο κεφάλαιο καλείται ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μετά τον πόλεμο πρώτον πάλιν προφητεῦσαι ἐπὶ λαοῖς καὶ ἔθνεσι καὶ γλώσσαις καὶ βασιλεῦσι πολλοῖς. ενάντια στο Βιβλιδάριον κάθε αίρεσης και κακοδοξίας .
 
Αποκ. 11,1         Καὶ ἐδόθη μοι κάλαμος ὅμοιος ῥάβδῳ, λέγων· ἔγειρε καὶ μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
 
Μετά τον επανευαγγελισμό τη οικουμένης ,καλείται να  μετρήσει και να ασφαλίσει την εκκλησία πρίν την μάχη της με τον σατανά  μέτρησον τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ τοὺς προσκυνοῦντας ἐν αὐτῷ·
Θα μετρηθούν ,θα ασφαλιστούν οι εκλεκτοί ,αφού θα τους έχουν  προειδοποιήσει και οι δύο προφήτες, θα  έχουν υποδείξει τον αντίχριστο ,μετά θα θανατωθούν και θα αναληφθούν μετά από τρείς ημέρες .
 
Ανάμεσα στην προτελευταία και τελευταία σάλπιγγα .
Ανάμεσα στην έκτη και την έβδομη σάλπιγγα την τελευταία, πρίν της φιάλες της οργής του Θεού ,θα υπάρξει η ΑΝΑΛΑΜΠΗ της Ορθοδοξίας  .
Μετά θα ακολουθήσει η έβδομη  σάλπιγγα και  τα φοβερά γεγονότα που περιγράφονται από το 12ο κεφάλαιο και μετά,
Τον πόλεμο εναντία στην εκκλησία ,την εμφάνιση και επικράτηση των Θηρίων ,την επικράτηση της ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ 
και την τελική νίκη του Χριστού  μετά των Αγίων του .
 
Άγιος Παίσιος : Δεν θα προλάβουν  …..
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετάνοιας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση