(9ον ἀπό 17) “Μποροῦν οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί καί ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν;” Μιά μελέτη

Μιά μελέτη Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου

(προστέθηκε και 17ο μέρος στην μελέτη)

 9ον Ἀπαντήσεις Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου και Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα”

Στο βιβλίο  “ΝΕΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ” τοῦ Ἱεροδιακόνου Γεωργίου Σουγδουρῆ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων,  (με τις προϋπάρχουσες σ’αὐτὀ περιεχόμενες ὀμιλίες), τοῦ ὁποίου ἀκριβή ἐπανέκδοση τῆς ἐν Βενετίᾳ ἐκδόσεως τοῦ 1858, ἐπιμελήθηκε το Ἱερό Ἡσυχαστήριο τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς στα Κατουνάκια τοῦ Ἁγίου Ὂρους κατά το ἒτος 2008, διαβάζουμε στον πρόλογο, ἐκτός τῶν ἂλλων και τα ἐξῆς:  «Το βιβλίο τοῦ Ἱεροδιακόνου Γεωργίου Σουγδουρῆ με τον τίτλο “Νέος Θησαυρός”,……ἀποφασίσαμε να φέρουμε στο φῶς τῆς δημοσιότητας προς ψυχική ὠφέλεια τῶν ἀναγνωστῶν……..

Εἰς το τέλος τοῦ βιβλίου, σαν με την μορφή παραρτήματος, για την ἀναίρεση τοῦ πεπλανημένου οἰκουμενιστικοῦ φρονήματος, προσθέσαμε την πραγματεία τοῦ Ρώσου Ἁγίου Ἰγνατίου Μπριατζιανίνωφ (1807 – 30/4/1867) [*] περί τοῦ ἀδύνατου τῆς ψυχικῆς σωτηρίας ἀλλοθρήσκων και αἱρετικῶν, και τη συμπληρωματική για το θέμα αὐτό γνώμη τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου, που ἐκφράζει την κοινή πίστη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας.                     

                   Ἒγραφα ἐν Ἁγίῳ Βασιλείῳ  Ἁγίου  Ὃρους  21/4/2008

Αὐγουστῖνος Μοναχός».

[*] Ἡ πραγματεία αὐτή ἀποτελεῖ το Α’μέρος τῆς παρούσης μελέτης (βλέπε: https://www.triklopodia.gr/%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%e1%bf%a6%ce%bd-%ce%bf%e1%bc%b1-%e1%bc%80%ce%b2%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%e1%bc%b1%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%af-%ce%ba%ce%b1/ )

 

ΑΓΙΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΤΟΥ  ΜΕΓΑΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΟΧΟΝ, ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ

  

          Ἐρώτηση ρα΄ (101η):  «Ἐπειδὴ τινὲς  καὶ Ἰουδαῖοι καὶ Ἕλληνες  πολλάκις εὐποιίας  ἐργάζονται,  ἄρα  διὰ τοῦτο  εἰς τὴν  Βασιλείαν  τῶν  οὐρανῶν εἰσέρχονται, ἢ τί χρὴ περὶ αὐτῶν λογίζεσθαι;»

              Μετάφραση:..Ἐρώτηση..101η:. «Ἐπειδὴ μερικοὶ καὶ Ἰουδαῖοι καὶ Ἕλληνες (εἴδωλολάτρες) πολλὲς φορὲς κάνουν καλὰ ἔργα, ἄραγε γι’αὐτὸ εἰσέρχονται στὴν Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἢ τί πρέπει νὰ σκεπτόμαστε γι’ αὐτούς;»

     Ἀπόκρισις :  «Τοῦ Κυρίου λέγοντος πρὸς Νικόδημον: «Ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μὴ τὶς γεννηθῆ  δὶ’ ὕδατος καὶ πνεύματος οὐ μὴ  εἰσέλθη  εἰς τὴν βασιλείαν τῶν Οὔρανῶν», εὔδηλον ὅτι οὐδεὶς ἀβάπτιστος  εἰς  αὐτὴν  εἰσελεύσεται. Τοῦτο δὲ χρὴ περὶ ἀπίστων ἀγαθοποιῶν λογίζεσθαι` ἢ ὅτι διὰ τῆς ἐνταύθα  αὐτῶν  εὐημερίας τὸν  ἴδιον μισθὸν λαμβάνουσιν` ἢ ὅτι ἐν τῷ μέλλοντι αἰώνι ἐλαφροτέρως κολάζονται παρὰ τοὺς λοιποὺς ἀπίστους, τοὺς μηδὲν ἀγαθὸν ποιήσαντας. Εἰ δὲ καὶ γέγραπται` «Δόξα καὶ τιμὴ καὶ  εἰρήνη παντὶ τῷ ἐργαζομένω τὸ ἀγαθόν, Ἰουδαίω τὲ πρῶτον καὶ Ἕλληνι», μὴ θαυμάσης` περὶ γὰρ τῶν πρὸ τῆς Χριστοῦ παρουσίας ταῦτα εἶπεν ὁ Ἀπόστολος».

                 Μετάφραση:  Ἀπάντηση:  «Ἐπειδὴ ὁ Κύριος εἶπε στὸν Νικόδημο (τὸν νυκτερινὸ μαθητή Του):  “Σὲ βεβαιώνω ὅτι, ἐὰν κάποιος δὲν γεννηθεῖ (ἀναγεννηθεῖ) μὲ νερὸ καὶ Ἅγιο Πνεῦμα, δὲν θὰ μπεῖ στὴν βασιλεία τῶν Οὐρανῶν” (κατά Ἰω. Γ’ 5), εἶναι πασιφανές, ὅτι κανεὶς ἀβάπτιστος δὲν θὰ μπεῖ σ’αὐτήν. Αὐτὸ πρέπει νὰ σκέπτεσθε γιὰ τοὺς ἀπίστους πού κάνουν καλὰ ἔργα` ἢ γιατί μὲ τὴν εὐημερία τους σ’αὐτὴν τὴν ζωὴ παίρνουν τὸν μισθό τους, ἢ γιατί στὸν  μέλλοντα  αἰώνα  θὰ  κολάζονται  ἐλαφρότερα  ἀπὸ τοὺς ὑπόλοιπους ἄπιστους  πού δὲν ἔκαναν κανένα καλὸ ἔργο. Ἐὰν δὲ ἔχει γραφεῖ ὅτι “Δόξα καὶ τιμὴ καὶ εἰρήνη στὸν καθένα ποῦ ἐργάζεται τὸ ἀγαθό, Ἰουδαῖο πρῶτα καὶ Ἕλληνα (εἱδωλολάτρη)” (προς Ρωμ. Β’10), μὴ ἀπορήσεις, γιατί ὁ Ἀπόστολος εἶπε αὐτά, γιὰ ὅσους ἔζησαν στὴν περίοδο πρὸ τῆς α’ παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο».

 (Σχόλιο σ.: Βλέπουμε λοιπόν ὃτι και ὁ Ἃγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας, ἐπιβεβαιώνει την συμφωνία τῶν ἁγίων Πατέρων περί τῆς ἑρμηνείας τοῦ χωρίου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ρωμ. Β’10), καθώς και για το θέμα το ὁποῖο μᾶς ἀπασχολεῖ σ’αὐτή τη μελέτη, ὃτι “κανεὶς ἀβάπτιστος δὲν θὰ μπεῖ στην Βασιλεία τῶν  Οὐρανῶν”.

Ἅγιε Ἀθανάσιε Μεγάλε,  πρέσβευε ὑπὲρ ἠμῶν. 

————-*————–

Ἂς δοῦμε τώρα και την ἀπάντηση τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα στο θέμα μας, ὃτι δηλαδή:

Χωρὶς Βάπτισμα δὲν ὑπάρχει σωτηρία, ὁ ὁποῖος μᾶς τονίζει ὃτι 

“ἡ ἀρχή τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου, εἶναι το Βάπτισμα”.

Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ἀποσπάσματα ἀπ’τὸν  Α’ και Β’ λόγους  τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα

“Ἀρχή τῆς ὑπάρξεως τοῦ ἀνθρώπου, το Βάπτισμα”.

«Στὰ ἱερὰ Μυστήρια εἰκονίζουμε τὴν ταφὴ καὶ ἐξαγγέλλουμε τὸν θάνατο τοῦ Χριστοῦ. Μὲ αὐτὰ γεννιόμαστε, μορφοποιούμαστε καὶ συναπτόμαστε ὑπερφυῶς μὲ τὸν Σωτῆρα. Αὐτὰ εἶναι ἐκεῖνα μὲ τὰ ὁποῖα, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, “ἐν αὐτῶ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν”.

Τὸ Βάπτισμα χορηγεῖ τὴν ὕπαρξη καὶ τὴν ὑπόσταση κατὰ Χριστόν, γιατί μᾶς παίρνει νεκροὺς καὶ διεφθαρμένους καὶ μᾶς εἰσάγει γιὰ πρώτη φορὰ στὴ ζωή. Ἡ χρίση μὲ τὸ Μύρο τελειοποιεῖ αὐτὸν πού γεννήθηκε, γιατί προσφέρει ἐνέργεια κατάλληλη γι’αὐτὴ τὴ ζωή.

Ἡ Θεία Εὐχαριστία συντηρεῖ καὶ διατηρεῖ τὴ ζωὴ αὐτὴ καὶ τὴν ὑγεία, γιατί ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς δίνει τὴ δυνατότητα νὰ διαφυλάξουμε ὅσα ἀποκτήσαμε καὶ νὰ παραμείνουμε ζωντανοί. Ζοῦμε λοιπὸν μὲ αὐτὸν τὸν Ἄρτο, κινούμαστε μὲ τὸ Μύρο, ἔχοντας λάβει τὴν ὕπαρξη ἀπὸ τὸ Βάπτισμα.

Τὸ Βάπτισμα εἶναι ἀρχὴ βίου καὶ βάση καὶ θεμέλιο ζωῆς. Ἀλλὰ καὶ ὁ Χριστὸς πού, μαζὶ μὲ ὅλα ὅσα ἀνέχθηκε γιά μᾶς, ἔπρεπε καὶ νὰ βαπτισθῆ, τὸ βάπτισμα δέχθηκε πρὶν ἀπὸ τὰ ἄλλα. Καὶ τὰ ὀνόματα τοῦ Βαπτίσματος τί ἄλλο δηλώνουν; Γέννηση, ἀναγέννηση, ἀνάπλαση καὶ σφραγίδα ὀνομάζεται, κι’ ἀκόμη βάπτισμα, ἔνδυμα, χρίσμα, χάρισμα, φώτισμα καὶ λουτρό.

 Ὅλα δηλώνουν ἕνα καὶ τὸ αὐτὸ πράγμα· Ἀρχὴ τῆς ὑπάρξεως αὐτῶν ποῦ ὑφίστανται καὶ ζοῦν κατὰ Θεὸν εἶναι τὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Ἡ γέννηση λοιπὸν εἶναι φανερὸ ὅτι σημαίνει αὐτὸ καὶ τίποτε ἄλλο. Καὶ ἡ ἀναγέννηση καὶ ἡ ἀνάπλαση ἐπισημαίνουν μόνο ἐκεῖνο· Αὐτοὶ πού τώρα γεννιοῦνται καὶ πλάθονται εἶχαν γεννηθῆ προηγουμένως καὶ ἐπειδὴ ἔχασαν τὴ μορφή τους, ἐπανέρχονται τώρα μὲ δεύτερη γέννηση στὴν πρώτη μορφή.

Νὰ βαπτισθοῦμε σημαίνει νὰ γεννηθοῦμε κατὰ Χριστὸν καὶ νὰ λάβουμε ὕπαρξη καὶ ὑπόσταση, ἐνῶ δὲν ἤμασταν τίποτε.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἔργο τοῦ Βαπτίσματος. Ἐλευθερώνει ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες, συμφιλιώνει τὸν Θεὸ μὲ τὸν ἄνθρωποκάνει τὸν ἄνθρωπο υἱὸ τοῦ Θεοῦ, ἀνοίγει τὰ μάτια τῆς ψυχῆς, δίνει τὴν αἴσθηση τοῦ θείου φωτός, μὲ λίγα λόγια προετοιμάζει γιὰ τὴν μέλλουσα ζωή» .

Ἅγιε Νικόλαε  Καβάσιλα,  πρέσβευε ὑπὲρ ἠμῶν.

 Βλέπε τη συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων και στο προηγούμενο μέρος (ἀνάρτηση) με γενικό τίτλο:  “Μποροῦν οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί και οἱ ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν;”   8ον:  Ἀπάντηση Ἁγίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ   

https://www.triklopodia.gr/8%ce%bf%ce%bd-%e1%bc%80%cf%80%cf%8c-16-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%e1%bf%a6%ce%bd-%ce%bf%e1%bc%b1-%e1%bc%80%ce%b2%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%e1%bc%b0%cf%81%ce%b5/

Αφήστε μια απάντηση