Γ.Μ : Είδωλα και ειδώλια πρίν το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ …
Χαίρεται
Ρωμ. 1,21    διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὐχ ὡς Θεὸν ἐδόξασαν ἢ εὐχαρίστησαν, ἀλλ᾿ ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία·
 
Αυτός είναι ο ορισμός της ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ για τον άνθρωπο  ,η εκούσια  ,με τη απόλυτη θέληση μου, διακοπή της σχέσης μου με τον Θεό  .

Ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό με τη θέληση του και πέφτει στην πλάνη των επιλογών του κάτι που το παραχωρεί ο Θεός ως ευκαιρία ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ .
Πέφτει στο σκοτάδι ,έξω από την Χάρη του Θεού ,πονάει μέσα στην ματαιότητα  ,την μωρία των  ανθρωπίνων διαλογισμών .Φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν.
Ο Θεός συνεχώς με καλεί ,ο άνθρωπος όμως αδυνατώ να βγω  ,ακόμα και όταν κατέβει ο Χριστός να με πάρει αρνούμαι  ΕΓΩΙΣΤΙΚΑ να τον ακολουθήσω ,επιμένοντας να μένω μέσα στην ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ μου .
 
 
Ρωμ. 1,24          Διὸ καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς
 
Κάποτε ήταν ο Αδαμάντιος Κοραής που μας έσπρωξε στους πεφωτισμένους διεφθαρμένους  δυτικούς , για να μας φωτίσουν και να μας μπάσουν στο σκοτάδι τους και να μας σώσουν από τους σκοταδιστές της Ορθοδοξίας …
Δυτικοί που πέφτουν συνεχώς ,παιδεραστία ,παιδοφιλία ,πέφτουν όλο και περισσότερο στο παρά φύση  .
Τώρα είναι πολλοί οι κοραήδες που τους ταίζει το θηρίο , από πακέτο στήριξης σε πακέτο στήριξης 
Έτσι  μας προβάλλουν το  δυτικό πρότυπο ,την δυτική κουλτούρα  ,μας προβάλλουν το GREAT RESET ,την μεγάλη επανεκκίνηση.  την ψηφιοποίηση  των πάντων ως  τον δρόμο πρός την Θέωση ,δηλαδή την placebo ΕΥΤΥΧΙΑ τους ,που ειναι απερίγραπτός πόνος ,μέσα τους ουρλιάζουν αυτοί οι άνθρωποι  .
 
 
ΨΑΛΜΟΣ 22ος    καὶ τὸ ἔλεός σου καταδιώξει με πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου.
 
Ο Θεός δεν με εγκαταλείπει ποτέ, μπαίνει εμπόδιο στον δρόμο πρός την καταστροφή , εις τρόπον ώστε να διατηρώ το αυτεξούσιο και την ελευθερία επιλογής .
Βάζει εμπρός μου συνεχώς τις επιλογές ,με βοηθάει με σημεία για να επιλέξω  τον δρόμο που οδηγεί στην σωτηρία της ΨΥΧΗΣ μου ,την ΕΙΡΗΝΗ μαζί του ,μακριά από την καταστροφή μακριά του .
Ο Θεός εκπέμπει  συνεχώς ΦΩΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ  δεν γίνεται διαφορετικά είναι ΑΓΑΠΗ  ,εγώ είμαι διεστραμμένος .
Ματθ. 6,23   ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. 
Η δύναμή της πλάνης είναι μεγάλη  , μπορεί να φαντάζουν πετυχημένοι  ,μεγάλοι  άνθρωποι και πνεύματα κάποιοι πεθαμένοι οι ζωντανοί
Ο Αδαμάντιος Κοραής ,ο Νίκος Καζαντζάκης ,ο Νόα Χαράρι ,ο Κλαούς Σβάμπ ,ο Elon Musk ,ο Bill  Gates καί άλλοι πολλοί .
Αλλά είναι μεγάλα είδωλα άλλοι μικρά ειδώλια που συναγωνίζονται για οπαδούς , ανάλογα με τι μάτι τους βλέπω και πόσο έχει διαφθαρεί από πονηρία αυτό το μάτι , αν βλέπει τον Θεό ή τον έχασε ,βλέπω πλάνη ή είδωλα 
Ρωμ. 1,32    οἵτινες τὸ δικαίωμα τοῦ Θεοῦ ἐπιγνόντες, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες ἄξιοι θανάτου εἰσίν, οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι.
Ο Θεός εκπέμπει  συνεχώς ΦΩΣ και ΑΛΗΘΕΙΑ  εκπέμπει ΧΑΡΗ  από εμένα εξαρτάται αν είμαι διεφθαρμένος  ακάθαρτος  ,κατεστραμμένος   ο ὀφθαλμός μου πονηρὸς  και παρά τις κλήσεις του Θεού ,δεν έχω καμία διάθεση να τον καθαρίσω .
Τότε  η κατρακύλα δεν έχει τέλος , καταλήγει στο παρά φύση ,να έχω πρότυπα ,είδωλα και οδηγούς και να θέλω να μοιάσω  σε αυτούς που είναι άξιοι Θανάτου .
 
Ο ορισμός του κατεστραμμένου που καλεί περήφανα στην παρά φύση καταστροφή του  ….
Για να απολαύσουμε την ειρήνη, πρέπει σχεδόν όλοι   ….
Όταν απομακρυνθώ απο τον Θεο ,όταν τον αρνηθώ σαν δημιουργό ,σαν ΚΥΡΙΟ  μου ,αρνηθώ σταδιακά να γίνω υιός του ,σύμμορφος του Χριστού .
 όταν θελήσω μόνος μου να βρώ  την άκρη  ,μέσα από δικούς μου ατελείωτους  διαλογισμούς ,τότε έρχεται ο άλλος,  ο αντίθετος του Θεού ,να με πληρώσει με τους δικούς του  και να γίνει ΚΥΡΙΟΣ μου .
 πρέπει σχεδόν όλοι   ….
Τότε έρχεται ένα όργανο του  ,ένας  Νοά Χαράρι να με υποτάξει στον δικό του Κύριο   ,σε αυτόν που υποτάχτηκε αυτός και να με υποχρεώσει να πιστέψω ότι και αυτός πρέπει σχεδόν όλοι  ….
ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι….
Η άλογη λογική που την κάνει ο αντίθετος να μοιάζει λογική …
Ο ίδιος είναι χορτοφάγος, λατρεύει τα διανοητικά ταξίδια, αγαπά τον διαλογισμό, ζει με τον σύζυγό του Ιτζίκ .
Πιστεύει ότι σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από ασύνδετες πληροφορίες η διαύγεια είναι η δύναμη.
Πρόκειται για έναν διανοούμενο ο οποίος έχει μια εκπληκτική ικανότητα να συνθέτει την ιστορία, την επιστήμη και τη φιλοσοφία…..πιάσε το αυγό και κούρεφτό λέει ο λαός .
 
Ρωμ. 1,27          ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.
Κατά παρόμοιον τρόπον και οι άρρενες αφήκαν την φυσικήν σχέσιν και χρήσιν της γυναικός και εφλογίσθησαν εις τας εμπαθείς ορέξεις μεταξύ των, ώστε άνδρες εις άνδρας να ενεργούν αναισχύντους και εξευτελιστικάς πράξεις και να λαμβάνουν τον μισθόν, που τους έπρεπε δια την πλάνην των, από τον ίδιον τον ευατόν των.
Αδελφική διδασκαλία προς τους Γραικούς….
Από την  εποχή του Αδαμάντιου Κοραή ,που μας αναφέρει  στα πρώτα του διαφωτιστικά φυλλάδια ως ΓΡΑΙΚΟΥΣ  δυτικοθρεμμένος  ,
Αυτόν  που  είχε δασκάλους και πρότυπα  αυτούς που ἐματαιώθησαν ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία
τι Θα μας πει λοιπόν  ; ΓΡΑΙΚΟΥΣ …
 
Έως και την εποχή του Νοά Χαράρι αυτούς  που  ζει με τον σύζυγό του Ιτζίκ . ….
δηλαδή  ; όπως λέει ο Λόγος του Θεού  παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶν αὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν αὐτοῖς  …μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν,
Τα βιβλία του κοσμούν τις βιβλιοθήκες μας και απολαμβάνει τιμές και δόξες από  κάποιους υπερήφανους  Γραικούς και ευτυχώς  όχι από τους  ταπεινούς  Έλληνες ,τους Ρωμιούς .
 
Η Καταστροφή είναι Θέμα της καρδιάς ,σκοτισμού ,διαφθοράς και διαβολής του πνευματικού οφθαλμού  , να έχεις για πρότυπα τους  θεομάχους ,τους αντίθεους ,να πλανάσαι  
 
Να μην βλέπεις ότι ακολουθείς και έχεις πρότυπο , πεπληρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξία, κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς ,ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόργους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας· ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευρετὰς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,
 
Πίσω από άψυχα νεκρά είδωλα και ειδώλια …
 
Εάν γοητεύομαι από τον Αδαμάντιο Κοραή ,τον Καζαντζάκη ,τον Χαράρι ,τον Σβάμπ ,τον γκουρού Sadhguru  είναι δικό μου πρόβλημα και όχι δικό τους ,αυτούς ήδη τους έχει καταπιεί ο δράκοντας ,ο Θάνατος ,ο Αδης .
Αυτοί επέλεξαν να γίνουν  ΑΨΥΧΑ ΕΙΔΩΛΑ κατά την διάρκεια της ζωής τους ,να λατρεύονται από όμοιους τους και να απολαύσουν την μάταιη και σύντομη δόξα των ανθρώπων ,τα LIKE του κόσμου .
Εγώ το δημιούργησα το πρόβλημα  στον εαυτό μου ,είναι η δική μου εσωτερική ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ που με έφερε να λατρεύω τα είδωλα του χθες ,του σήμερα και του αύριο
Άψυχα Είδωλα που δεν έχουν πλέον ψυχή ,την έχασαν , της έδωσαν στον σατανά ,για να ξεδιψάσουν με αλατόνερο ,την δοξα του κόσμου .
 
Η πτώση των ειδώλων .
 
Εδώ και πλέον διακόσια χρόνια  είμαστε υπό την κυριαρχία των ειδώλων .
 ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΙ τρέχουμε πίσω από νεκρούς φανταχτερούς πολυλογάδες ,καλαμαράδες ,λαλίστατούς γραφιάδες  ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς, ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας
Ανθρώπους που είναι πλέον άψυχα είδωλα χωρίς ψυχή ζώσα ,νεκροί και μας οδηγούν μαζικά στην καταστροφή που εκείνοι είναι ήδη  .
Πίσω πλανηθήκαμε .
 
Λουκ. 15,21        εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ υἱός· πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου.
 
Αρκεί να το καταλάβουμε ,να το κατανοήσουμε ,να το αποδεχθούμε ,ως πρώτο βήμα ,ως ΑΛΗΘΕΙΑ ,κάτι που δεν είναι εύκολο ,αλλά είναι η ΑΡΧΗ της επιστροφής πρός την ΑΛΗΘΕΙΑ 
ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ο Χριστός και ότι λέει και ότι μας προτρέπει να κάνουμε  κατά περίπτωση
Για να ξεφύγουμε από τα δεσμά που εμείς βάλαμε, αυτεξούσια ,μόλις απομακρυνθήκαμε , γεμίσε σκοτάδι ο χώρος και έτρεξε ο άρχων του σκότους να πιάσει θέση .
Λουκ. 15,20     ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
Αν ο καθένας μας πεί ΠΙΣΩ ΠΛΑΝΗΘΗΚΑΜΕ ..
Αυτό σημαίνει άρνηση των ειδώλων  ,αμέσως θα τρέξει ο Θεός να γεμίσει το κενό και να μας φυλάξει ,να γίνει αυτός ΚΥΡΙΟΣ μας ,προστάτης ,βοηθός ,ΠΑΤΕΡΑΣ 
Το πίσω πλανηθήκαμε  ,είναι δήλωση ΜΕΤΑΝΟΙΑ ενεργοποιεί τον Θεό .
 
Τα γαρ είδωλα ταύτης Σωτήρ, μη ενέγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν,
 
Εκείνη την ευλογημένη ώρα που θα γίνουν πολλά τα ΠΙΣΩ ΠΛΑΝΗΘΗΚΑΜΕ, εκείνη την ευλογημένη ώρα της ΕΠΙΓΝΩΣΗΣ της ΑΛΗΘΕΙΑΣ .
τότε που με αυτή την φράση να βγαίνει από την καρδιά μας ,θα γκρεμίζονται τα είδωλα γύρω μας , όταν και θα  κατανοήσω ότι  πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου .
Ο Θεός θα τρέξει προς τα εμάς ,θα πέσει στην αγκαλιά μας και θα μας καταφιλήσει ,μόλις μας δεί από μακριά να επιστρέφουμε ,δεν θα προλάβουμε να του πούμε τίποτα …
 δραμὼν ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ κατεφίλησεν αὐτόν.
 
Ο Χριστός μας έβγαλε ,μας έσωσε από την λατρεία ,την πλάνη των δαιμόνων που κρύβονται μέσα στα κούφια είδωλα του δωδεκάθεου .
Αυτός θα οικονομήσει εκ νέου την απελευθέρωση μας  από τα είδωλα και τα ειδώλια γιατί  ; Ο Πατήρ μου έως άρτι εργάζεται καγώ εργάζομαι.
όσο υπάρχει ο κόσμος αυτός ο Θεός δεν μας εγκαταλείπει εργάζεται την σωτηρία μας ,μέχρι να σώσει και τον τελευταίο που έχει ΠΙΣΤΗ .
Η σφράγιση των πυλών της αβύσσου ….
Εμείς οι πρώην ειδωλολάτρες γκρεμίσαμε τους νούς των ειδώλων ,εκεί που καταλάβαμε ότι καλούσαμε τα δαιμόνια από την άβυσσο , μέσω των βωμών να έλθουν στον κόσμο .
Όταν γνωρίσαμε τον μόνο και αληθινό Θεό και φτιάξαμε εκκλησίες πάνω στους βωμούς  .
Βωμούς που αποτελούσαν και αποτελούν  φρέαρ εισόδου δαιμόνων στον κόσμο .
Με την δημιουργία εκκλησιών πάνω στα ερείπια των ειδωλολατρικών ναών ,σφραγίστηκαν αυτές οι πανάρχαιες πύλες εισόδου της αβύσσου .
 
Μας ελευθέρωσε από την  ειδωλολατρία του δωδεκάθεου  ,των Αιγυπτιακών Μυστηρίων ,που τα έφερε ο Ορφέας στη Ελλάδα , τελετές που ήταν  επικλήσεις και λατρεία  δαιμόνων , που  στο τέλος τον διαμέλισαν …
Εμείς επιστρέψαμε  πάλι στην λατρεία των ειδώλων και ο κλοιός σφίγγει γιατί αυτός που κρύβεται πίσω από τα είδωλα ζητάει αίμα ,ψυχές .
Αφού δέσει ,πλανήσει ,κοροϊδέψει  ,διαλύει ,όπως τον Ιούδα που τον κρέμασε και τον ξεκοίλιασε .
Όταν θα πούμε το ΠΙΣΩ ΠΛΑΝΗΘΗΚΑΜΕ, τότε  θα αρνηθούμε τα είδωλα και τα ειδώλια .
 
τότε θα  έλθει και το ΠΟΘΟΥΜΕΝΟ  εντός ημών  ,αλλά και με εξωτερικά γεγονότα θα έλθει Η Βασιλεία των Ουρανών  για κάποια χρόνια .
Όταν θα μπορούμε να διακρίνουμε την πλάνη των ειδώλων του Κοραή ,του Χαράρι ,του Σβάμπ ,του Μασκ ,του Γκέιτς και άλλων μικρών και μεγάλων κούφιων ειδώλων και ειδωλίων, στην επιστήμη ,στην τέχνη ,στα γράμματα ,στην πολιτική ,στην εκκλησία .
Θα έλθει ,θα επιστρέψει ο Χριστός θα συντριβούν τα είδωλα  ,Θα πληρωθεί , ,Θα γεμίσει  η ΚΑΡΔΙΑ του νέου  Ισραήλ  με ΦΩΣ με ΑΛΗΘΕΙΑ .
 
Άγιος Κοσμάς Αιτωλός .    Οταν θα ιδήτε το χιλιάρμενο στα ελληνικά νερά, τότε θάρθη το ποθούμενο   …
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση