(12ο ἀπο 17) ”Μποροῦν  οἱ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί και ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν;” Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία;

Μιά μελέτη Νεκταρίου Μοναχοῦ τοῦ ἐκ Κορίνθου

(12ον) π.Ἀντωνίου Ἀλεβιζόπουλου: Βάπτισμα και Νηπιοβαπτισμός

ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

[σ.σ. Θέλοντας νά ἀποτυπώσουμε καί τή γνώμη τῶν σύγχρονων “καθηγητῶν” Θεολογίας ὡς πρός τό θέμα πού μᾶς ἀπασχολεῖ στήν παρούσα μελέτη μέ γενικό τίτλο:  ”Μποροῦν οἰ ἀβάπτιστοι, αἱρετικοί και ἀλλόθρησκοι νὰ σωθοῦν;” διαλέξαμε τόν ἂοκνο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου  στόν ἀντιαιρετικό ἀγώνα (καί ὂχι μόνο), τή μεγάλη μορφή στην Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ περασμένου αἰώνα, τόν μακαριστό  Πρωτοπρεσβύτερο π. Ἀντώνιο Ἀλεβιζόπουλο (1931-1996) Βλέπε βιογραφικό του στην ἰστοσελίδα: http://o-nekros.blogspot.com/2013/09/blog-post_2370.html

Πρωτοπρεσβυτέρου ντωνίου λεβιζόπουλουΔρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας

Βάπτισμα και Νηπιοβαπτισμός

Βάπτισμα

«Κατὰ τὴν ὀρθόδοξη πίστη ἡ ἀναγέννηση τοῦ ἀνθρώπου πραγματοποιεῖται μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα. Δὲν πρόκειται ἐδῶ γιὰ τὸ βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη, γιατί αὐτὸ διακρίνεται ἀπὸ τὸ Χριστιανικὸ  βάπτισμα (Πράξ. θ‘ 3-5). Τὸ Χριστιανικὸ βάπτισμα γίνεται εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Ματθκ‘ 19)

Μὲ τὸ Χριστιανικὸ βάπτισμα ἐνδύεται κανεὶς τὸν Χριστό, λαμβάνει τὸ Πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας καὶ γίνεται κληρονόμος Θεο κα συγκληρονόμος ησο Χριστο (Γαλ. Γ’ 26-29. ΡωμΗ‘ 17).

Ἡ ἁγία Γραφὴ βεβαιώνει πώς δὲν ὑπάρχουν δύο βαπτίσματα γιὰ τοὺς πιστούς. Τό βάπτισμα μὲ νερό, πού ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὸ ἅγιο Χρίσμα, εἶναι ἡ «νωθεν ναγέννησή» του (ωγ‘ 3-5).

Τ Χριστιανικ λοιπν βάπτισμα εναι παραίτητο γι τ σωτηρία (ΜάρκΙΣΤ‘ 16. Α’ Πέτρ. Γ’ 20-21). Μ’ αὐτὸ ἀποθνήσκουμε ὡς πρὸς τὴν ἁμαρτία καὶ ἀναγεννώμεθα πνευματικὰ (ΠράξΒ‘ 38. Ρωμ. ΣΤ’ 1-11. Τίτ. Γ’ 5). Μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα λαμβάνουμε τὸ Πνεῦμα τῆς υἱοθεσίας καὶ γινόμαστε «τέκνα Θεο» (ΡωμΗ‘ 5-11. Γαλ Δ’ 5-6), γιατί μὲ τὸ βάπτισμα ἐvτασσόμαστε στὸ σῶμα τοῦ Κυρίου, στὴν Ἐκκλησία (Πράξβ‘ 41.47. ‘ Κορ. lβ‘ 13. Γλ ‘ 26-28) «ν σμα κα ν Πνεμα… μία πίστιςνα βάπτισμα» (φεσδ‘ 4-5). Ἡ Ἐκκλησία, πού εἶναι «στύλος κα δραίωμα τς ληθείας» (Α‘ ΤιμΥ‘ 15), ἑρμήνευσε τὸ Ἰω. γ’ 3-5 σὲ ἀναφορὰ μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα.

Ὁ ἅγιος Ἰουστίνος (†165) συνδέει τὸ βάπτισμα μὲ τὴν ἀναγέννηση (ωγ‘ 3-5’) μάλιστα τὸ χαρακτηρίζει «τρόπον ναγεννήσεως» (πολ Α‘ 61).  Ὁ Ὡριγένης (185-254) λέγει πῶς τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ὑπάρχει «ες μόνους τούς μεταλαβόvτας ατο ν τ το βαπτίσματος δόσει» (παρ θαν., Πρς ΣεραππΔ‘, 10). Ὁ Τερτυλλιανὸς (†220) ἀναφέρει πῶς «χωρς τ βάπτισμα δν νήκει σ κανένα  σωτηρία, λως διαιτέρως ξ ατίας το Λόγου το Κυρίου«ἐὰν τς δν ναγεννηθε ξ δατος‘, δν χει τν Ζων» (Περ βαπτ. 12).

Ὁ Μ. Ἀθανάσιος ἀναφέρει πώς ὁ βαπτιζόμενος «τν μν παλαιν πεκδύεταινακαινίζεται δ νωθενγεννηθες τ το Πνεύματος χάριτι» (Πρς Θεράπ., πιστΔ‘,13). (295-373)

Ἀλλὰ καὶ στὴν ἐποχὴ τῶν μεγάλων πατέρων, ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἑρμήνευσε τοὺς Λόγους τῆς Γραφῆς, ταυτίζοντας τ σωτηρία κα τν ναγέννηση μ τ βάπτισμα.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἀναφέρεται στὸ διάλογο μὲ τὸν Νικόδημο (ωγ‘ 1-21) καὶ ὀνομάζει τὸ βάπτισμα «λοχείαν», δηλαδ τοκετν κα «νέον δημιουργίας τρόπον… ξ δατος κα Πνεύματος», «κα ν ρωτήση κανες ‘πς π δωρ;’, τότε πρέπει ν δοθε  πάvτησηπως κριβς ες τν ρχν τ πρώτον ποκείμενον στοιχεον το τό χμα κα τ πν το ργο το Δημιουργοτσι κα τώρα τ μν δωρ εναι τ ποκείμενον στοιχεοντ πν δ εναι ργον τς χάριτος το Πνεύματος» (Χρυσ., Ες τ ω., μιλ ΚΕ‘ 2)

«Διότι τίποτε τὸ αἰσθητὸν δὲν μᾶς παρέδωσεν ὁ Χριστὸς ἀλλὰ μὲ αἰσθητὰ μὲν πράγματα, ὅλα ὅμως νοητά. Ἔτσι καὶ τὸ βάπτισμα, ἡ μὲν δωρεὰ τοῦ ὕδατος γίνεται μὲ αἰσθητὸν πράγμα, ἀλλὰ τὸ συντελούμενον, δηλαδὴ ἡ ἀναγέννησις καὶ ἀνακαίνισις εἶναι νοητά. Διότι, ἐὰν μὲν ἤσουν ἀσώματος, γυμνὰ θὰ σοῦ παρέδιδε τὰ ἀσώματα αὐτὰ δῶρα. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ ψυχὴ εἶναι στενὰ συνδεδεμένη μὲ τὸ σῶμα, μὲ αἰσθητὰ πράγματα σοῦ παραδίδει τὰ νοητὰ» (Χρυσ.,Εἰς τὸ Ματθ.,ὁμιλ.ΠΒ’ 4).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (381) ἀναφέρει τρεῖς γεννήσεις: «τν σωματικήτν δι το βαπτίσματος κα τν δι τς ναστάσεως» (Λόγος Μ‘ 2, Ες τ γιον βάπτισμα).

Ἀλλὰ καὶ οἱ Πατέρες τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Αὐγουστίνος, ὀνομάζουν τὸ βάπτισμα «μυστήριον ναγεννήσεως». Γι’ αὐτὸ καὶ ὅποιος ἀρνεῖται τὸν νηπιοβαπτισμό, βρίσκεται ἀντιμέτωπος μὲ τὴν ἁγία Γραφή, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ «τυπικό της κκλησίαςπού παραδόθηκε π παλαι κα τηρεται πάντοτε» (Αγουστ., πιστπρς Σίξτο VII 32. Χ 43).

Τὸ γεγονὸς τῆς ταύτισης τοῦ βαπτίσματος μὲ τὴν ἀναγέννηση, δὲν σημαίνει βέβαια πώς τὸ βάπτισμα μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὸν προσωπικὸ ἀγώνα γιὰ τὴν διατήρηση καὶ τὴν καρποφορία τοῦ πνευματικοῦ δώρου.

Ἀντίθετα ἡ Ἐκκλησία εὔχεται στὸν Κύριο νὰ ἀναδείξει τὸν νεοφώτιστο «ήττητον γωνιστν κατ τν μάτην χθραν φερομένων κατ‘ ατο» καὶ νὰ δώσει σ’ αὐτὸν «πάντα μελετν ν τ νόμω σου κα τ εάρεστά σοι πράττειν».

Ὅπως ἀναφέρθηκε, τὸ βάπτισμα μᾶς «νδύει» τὸν Χριστὸ καὶ μᾶς εἰσάγει στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ στὴ «Βασιλεία το Θεο» (ωγ‘ 3-5), ὅμως αὐτὸς εἶναι ὁ «ρραβν» (Β‘ ΚορΕ‘ 5. φεσ. Α‘ 14), τὸν ὁποῖο ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ καὶ νὰ χάσει. Ἄλλωστε ἡ περίοδος τοῦ ἀρραβώνα, ἀκόμη καὶ στὶς ἀνθρώπινες σχέσεις, εἶναι περίοδος δοκιμασίας. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀπαιτεῖται ἄσκηση καὶ ἀγώνας (Α‘ ΘεσΕ‘ 6-11 καί Α‘ ΠέτρΕ‘ 8-9).».

Νηπιοβαπτισμός

«Ὅπως ἀναφέραμε, στὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἡ ἀναγέννηση ταυτίζεται μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα, δὲν προηγεῖται τοῦ βαπτίσματος. Τ βάπτισμα εναι σωτηρία, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν τὸ στεροῦμε ἀπὸ τὰ μικρὰ παιδιά. Ὁ Κύριος παρήγγειλε πῶς δὲν πρέπει κανεὶς νὰ ἐμποδίζει τὰ παιδιὰ νὰ λάβουν τὴ χάρη (ΜατθΙΘ‘ 14).

Ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος (†202), ἀναφέρει πῶς ὁ Χριστὸς «ἦλθε νὰ σώσει διὰ Τοῦ ἐαυτοῦ Του ὅλους λέγω, ὅσοι δὶ’ Αὐτοῦ ἀναγεννῶνται εἰς Θεόν, βρέφη καὶ παιδιὰ καὶ νέους καὶ γέρους. Γι’ αὐτὸ ἦλθε χάριν ὅλων των ἡλικιῶν καὶ ἔγινε βρέφος γιὰ τὰ βρέφη, ἁγιάζων τὰ βρέφη νήπιος μεταξύ τῶν νηπίων, ἁγιάζων τοὺς ἔχοντας τὴν ἡλικίαν αὐτήν…» (Εἰρ.,MPL 7,784).

Ὁ Ὠριγένης μᾶς πληρoφoρεῖ γιὰ τὴν πράξη τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἐποχῆς του: «Τὰ παιδιὰ βαπτίζονται εἰς ἄφεσιν ἁμαρτημάτων… μήποτε ἐπεῖ οὐδεὶς καθαρὸς ἀπὸ ρύπου, τὸν ρύπον δὲ ἀποτίθεται τὶς διὰ τοῦ μυστηρίου τοῦ βαπτίσματος, διὰ τοῦτο καὶ τὰ παιδιὰ βαπτίζονται» (Ὑπομν. εἰς Ρωμ. Ε’ 9, βλ. Π. Τρεμπέλα, Δογματική, τόμος 3, σ. 114).

Ὁ Τερτυλλιανός, κάτω ἀπὸ αἱρετικὲς ἐπιδράσεις ἀντιτίθεται στὴν τότε πράξη τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἀναφέρει: «Γιατί ἡ ἀθώα ἡλικία σπεύδει εἰς τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν; Ἐπιθυμεῖ ἴσως νὰ συμπεριφερθεῖ σὲ πρόσκαιρα πράγματα μὲ μεγαλύτερα προσοχή, καὶ τὰ θεϊκὰ ἀγαθὰ νὰ ἐμπιστευθεῖ σὲ κάποιον, στὸν ὅποιον δὲν ἐμπιστεύεται ἀκόμη τὰ γήϊνα;» (Τερτυλ, Περὶ βαπτ. 18).

Ὁ ἅγιος Κυπριανὸς († 258), μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀρνηθοῦμε σὲ κανένα ἄνθρωπο, πού γεννήθηκε, τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ. Διότι, ἀφοῦ ὁ Κύριος λέγει στὸ εὐαγγέλιό Του πώς ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου δὲν ἦλθε νὰ καταστρέψει τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ νὰ τὶς σώσει (Λουκ. θ’ 56), δὲν ἐπιτρέπεται, καθόσον ἐξαρτᾶται ἀπό μᾶς, νὰ ἀπολεσθεῖ καμία ψυχή. Διότι τί λείπει ἀκόμη σὲ αὐτὸν πού σχηματίσθηκε στὴν κοιλία τῆς μητέρας του μὲ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ;». «Ἐὰν κάτι θὰ μποροῦσε νὰ ἐμποδίσει τοὺς ἀνθρώπους νὰ λάβουν τὴ χάρη, τότε θὰ ἦταν πιὸ πολὺ γιὰ τοὺς ἐνήλικες καὶ ἡλικιωμένους καὶ γέρoντες ἐμπόδιο οἱ βαρύτερες ἁμαρτίες. Ἐὰν ὅμως παρέχεται ἄφεση ἁμαρτιῶν ἀκόμη καὶ σὲ πιὸ βαριὰ ἁμαρτωλοὺς καὶ σὲ ἐκείνους πού προηγουμένως πολλαπλὰ ἁμάρτησαν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ δὲν ἀποκλείεται κανεὶς ἀπὸ τὸ βάπτισμα καὶ τὴ χάρη, ἐὰν ἀργότερα ἐπιστρέψει, πόσο λιγότερο ἐπιτρέπεται τό νὰ ἐμποδίζει κανεὶς ἕνα παιδί, πού εἶναι νεογέννητο καὶ δὲν διέπραξε καμία ἁμαρτία, ἀλλὰ ἔχει ὑποστεῖ μόνο μὲ τὴν πρώτη γέννηση τὴ δραστικότητα τοῦ παλαιοῦ θανάτου, ἐπειδὴ κι αὐτό, ὅπως καὶ ὁ Ἀδὰμ ἐγεννήθη κατὰ σάρκα! Ἔτσι μπορεῖ νὰ φθάσει στὴν ἄφεση ἁμαρτιῶν γι’ αὐτὸ τὸ λόγο πιὸ εὔκολα, ἐπειδὴ δὲν ὑπάρχουν γιὰ συγχώρηση προσωπικὲς ἁμαρτίες, ἀλλὰ μόνο ξένες ἁμαρτίες» (Κυπρ., Ἐπιστ. πρὸς Φίντους (BKV 2,273. 275).

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, γιὰ νὰ κατοχυρώσει τὸν νηπιοβαπτισμὸ ἀναφέρει τὴν περιτομή, πού γινόταν τὴν ὄγδοη ἡμέρα ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ παιδιοῦ (Γεν. ΙΖ’ 12) καὶ τὴν ἐπάλειψη τῶν θυρῶν μὲ αἷμα τοῦ ἀμνοῦ (Ἐξόδ. ΙΒ’ 7) καὶ ὑπογραμμίζει: «Ἔχομεν αἰτιολογίαν, τὴν ὀκταήμερον περιτομήν, πού ἦτο μιὰ τυπικὴ σφραγὶς καὶ ἐδίδετο εἰς αὐτούς, στοὺς ὁποίους δὲν εἶχεν ἀναπτυχθεῖ ἀκόμη τὸ λογικόν. Ὁμοίως καὶ ἡ ἐπάλειψις τῶν φλιῶν τῶν θυρῶν, ἡ ὁποία ἐφύλαττε μὲ τὰ ἀναίσθητα, τὰ πρωτότοκα» (Γρηγ. Θεολόγ., Λόγος μ’ 28, ΕΠΕ 4,339)

«Ἔχεις νήπιον; μὴ δίδεις καιρὸν εἰς τὴν κακίαν, βάπτισέ το ἀπὸ τὴν βρεφικὴν ἡλικίαν, ἀφιέρωσέ το εἰς τὸ Πνεῦμα ἀπὸ τὴν ἡλικίαν τῶν μαλακῶν ὀνύχων» (Γρηγ. Θεολ. Λόγος , 17, ΕΠΕ 4,311).»

γχειρίδιο αρέσεων καί παραχρηστιανικν μάδων

π. ντώνιος λεβιζόπουλος  

Δρ. Θεολογίας, Δρ. Φιλοσοφίας

Αναδημοσιευση:  http://www.egolpion.net/baptisma.el.aspx

 Βλέπε τη συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων και στο προηγούμενο μέρος (ἀνάρτηση) με γενικό τίτλο: “Μποροῦν ἂραγε οἱ ἀλλόθρησκοι καὶ οἱ αἱρετικοὶ νὰ σωθοῦν;”  Ποιά εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη διδασκαλία; (11ο μέρος ἀπό 17) “Περί τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος”  

https://www.triklopodia.gr/11%ce%bf%ce%bd-%e1%bc%80%cf%80%cf%8c-17-%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%e1%bf%a6%ce%bd-%ce%bf%e1%bc%b1-%e1%bc%80%ce%b2%ce%ac%cf%80%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%b9-%ce%b1%e1%bc%b1%cf%81%ce%b5/

Αφήστε μια απάντηση