Γ.Μ : Η αδικία του δευτέρου Θανάτου …
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,την ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ.
 
Αποκ. 2,11         Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
 
Ο πρώτος θάνατος δεδομένος για όλους μας ,ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα ,ο δευτερός θάνατος είναι ο χωρισμός σώματος και ψυχής ,του όλου ψυχοσωματικού ανθρώπου αιώνια από τον Θεό είναι επιλογή  .
Στην  λήξη του χρόνου η ψυχή οδηγείται στον προθάλαμο της αιωνιότητας που επέλεξε ,τον άδη ή τον Παράδεισο
Ενώ το σώμα και αυτό Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει αναμένοντας  την επανένωση του  με την ΨΥΧΗ για να  αντιμετωπίσει ο ολοκληρωμένος ο άνθρωπος την ΚΡΙΣΗ ,που θα ακολουθήσει της δευτέρας του Χριστού παρουσίας .
Εκεί θα οδηγηθούμε στην αιώνια ζωή μακριά από τον δεύτερό, τον αιώνιο Θάνατο ,αυτό του χωρισμού μας από τον Θεό ή στον δευτερά αιώνιο Θάνατο του αιωνίου χωρισμού μας από την Χάρη του Θεού ,από το ΦΩΣ του.
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,το  ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ από την παραβολή του άφρονα πλουσίου .
Λουκ. 12,20  εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;
 
Ο χρόνος πέρασε , ο  άφρονας πλούτισε  από υλικά αγαθά. ,έγινε άφρονας πλούσιος  ,ήρθε η νύκτα  ο χρόνος του τελείωσε και πρέπει να φύγει .
Κέρδισε  αυτόν τον κόσμο ,σπατάλησε  όμως τον χρόνο που του δόθηκε για να βρεί τον Θεό ,να ενωθεί μαζί του .
Ἦλθε η ώρα να βγεί από τον χωροχρόνο να χωριστεί η ψυχή από το σώμα  και να πάει στον ανάλογο προθάλαμο της αιωνιότητας , τον άδη ή τον παράδεισο, εκεί να περιμένει την κρίση κατά τα έργα του .
Συνοδευόμενη ,εγκλωβισμένη από τα πνεύματα που υπηρετούσε και υπάκουε ,μέσα στον χωροχρόνο .
θα οδηγηθεί η ψυχή του ταύτῃ τῇ νυκτὶ  , στον χώρο που επέλεξε  ,αναμένοντας την επανένωση με το σώμα ,μετά την κρίση .
Εις ανάσταση ζωής  στην Βασιλεία των Ουρανών ή εις ανάσταση κρίσεως  στην κόλαση .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,το  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.
 
Ιω. 5,28  μὴ θαυμάζετε τοῦτο· ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ.
Ιω. 5,29  καὶ ἐκπορεύσονται οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες εἰς ἀνάστασιν ζωῆς, οἱ δὲ τὰ φαῦλα πράξαντες εἰς ἀνάστασιν κρίσεως.
 
ἔρχεται ὥρα…
 
Είναι   Η εξουσία του Υιού  τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ, να μας κρίνει  κατά τα έργα μας στον ΧΡΟΝΟ που μας δόθηκε για ΜΕΤΑΝΟΙΑ  ,για  αγώνα  επιστροφής  μας στον  πατέρα .
Ο χρόνος κυλάει  ,τα ρολόγια  γυρνάνε και γράφουν ,ο χρόνος περνάει  ,όπως αυτος εδώ ο κόσμος  είναι με αρχή και τέλος ,έτσι και ο χρόνος έχει αρχή και τέλος ,είναι φθαρτός .
Οι  κλήσεις  του Θεού για ΜΕΤΑΝΟΙΑ και επιστροφή είναι συνεχείς  ,η τάση μας πρός ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ δεδομένη ,έτσι συνεχώς αγωνιζόμαστε να βάζουμε ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ,να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε .
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Παλαιά Διαθήκη , ΓΕΝΕΣΙΣ
 
Γεν. 1,5   καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία.
 
Είναι πολύτιμο αγαθό ο ΧΡΟΝΟΣ ,δώρο Θεού η δυνατότητα εξόδου από την αιωνιότητα  και  η παραμονή  μέσα στον χωροχρόνο των πειρασμών  ,της τριβής ,των θλίψεων .
Καταστάσεις που μας μαλακώνουν ,μας λειαίνουν , μας στρογγυλεύουν ,μας ΤΑΠΕΙΝΩΝΟΥΝ ώστε να γίνουμε δεκτικοί της Θεία Χάρης  του Αγίου Πνεύματος και των άπειρων σαν ωκεανό ενεργειών του ,χαρισμάτων του .
Αν ο Θεός μας έστελνε κατευθείαν στην αιωνιότητα ,χωρίς το πέρασμα από τον χωροχρόνο  ,αποδεδειγμένα κανείς δεν θα έμπαινε στην Βασιλεία του .ως απόγονοι του Αδάμ και της Εύας .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Παλαιά Διαθήκη ,το ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ Ψαλμός 89.
 
Οτι χιλια ἔτη ἐν ὀφθαλμοῖς σου, Κύριε ὡς ἡμέρα ἡ ἐχθὲς ἥτις διῆλθεν καὶ φυλακὴ ἐν νυκτὶ  
τὰ ἐξουδενώματα αὐτῶν ἔτη ἔσονται τὸ πρωῒ ὡσεὶ χλόη παρέλθοι. 
τὸ πρωῒ ἀνθῆσαι καὶ παρέλθοι τὸ ἑσπέρας ἀποπέσοι σκληρυνθείη καὶ ξηρανθείη
 
ΨΑΛΜΟΣ 89 – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΦΕΥΓΕΙ, Ο ΘΕΟΣ ΜΕΝΕΙ ΑΙΩΝΙΑ.
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή  ,την Παλαιά Διαθήκη ,την ΓΕΝΕΣΙΣ
Γεν. 2,7             καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
Είμαστε κτίσματα κανονικά  θα έπρεπε να είχαμε  αρχή μέση και τέλος  .
Η ΑΓΑΠΗ του Θεού όμως από  χωμάτινους   χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς μας χάρισε  την αιώνια ζωή  ,όταν

ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν. ΠΑΝΤΟΤΙΝΗ 

Για άλλους η αιώνια ζωή  θα είναι  πλήρης χαρά  Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

Για άλλους καταδίκη ,ελεύθερή η επιλογή και ο χρόνος της επιλογής  μετράει όσο ζώ εδώ κάτω ,στον στίβο μάχης που λέγεται γή .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,το ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
Λουκ. 10,41        ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά·
Λουκ. 10,42        ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς.
Την αδικία του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ  του αιωνίου , εξ ολοκλήρου ΕΓΩ  την προκαλώ στον εαυτό μου .
Όταν τον χρόνο που μου  χαρίζεται για να βάζω ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ παρά τις κλήσεις του Θεού  μεριμνώ  καὶ τυρβάζω περὶ πολλά·
Εγώ  τον σπαταλάω εξ ολοκλήρου  σε κραιπάλες ,μέθες και μέριμνες βιοτικές ,ενώ ἑνὸς δέ ἐστι χρεία…
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,το  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.
Ιω. 6,27             ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει· τοῦτον γὰρ ὁ πατὴρ ἐσφράγισεν ὁ Θεός.
 
Ενὸς δέ ἐστι χρεία ,Μαρία, δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 
Η Μαρία  επέλεξε την  αληθινή  τροφή  .τον Λόγο του Θεού ,τον Χριστό τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον.
 
Ο Χρόνος είναι μία ευθεία  ,μετράει  και κάποια στιγμή τελειώνει …
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση