Γ.Μ : Τα ξυλοκέρατα του φοβιτσιάρη …
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ.21 
 
 
Αποκ. 21,8         τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις …
 
Πρώτοι πρώτοι που οδηγούνται  ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.
Είναι οι ΔΕΙΛΟΙ μαζί  με  τους ΑΠΙΣΤΟΥΣ .
Αυτοί που δεν  ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ ΧΡΙΣΤΟ όταν τους δόθηκε η ευκαιρία ,αλλά προτίμησαν να κρυφτούν μασκοφορεμένοι  ,να μην χάσουν την βόλεψη τους ,τις αποταμιεύσεις ,τα  ξυλοκέρατα που τρέφονται ‘ἔχοντας αρνηθεί ,χάσει την τροφή της ψυχής ,τον Χριστό .
 
Ο καιρός γαρ εγγύς .

Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη  , ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΣ Κεφ.3 
Εκκλ. 3,8   καιρὸς τοῦ φιλῆσαι καὶ καιρὸς τοῦ μισῆσαι, καιρὸς πολέμου καὶ καιρὸς εἰρήνης.
Καιρός να αγαπήση και καιρός να μισήση. Καιρός προς πόλεμον και καιρός προς σύναψιν ειρήνης.
Παρακολουθώντας αυτή την συζήτηση στην βουλή  το συμπέρασμα ειναι οτι ο Καιρός γαρ εγγύς .
Ο χρόνος που μας δόθηκε  της  ενός  εκάστου  προετοιμασίας  τελειώνει σύντομα και ξεκινάει η ΘΛΙΨΗ  .
Γιατί για να αντέξει κάποιος την πίεση και κυρίως να αφήσει την ζωή του με ΠΙΣΤΗ στον Θεό ,πρέπει να καθαρίσει την ΚΑΡΔΙΑ του 
Για να μπορέσει να δεί τον Θεό και να μην φοβάται ,αλλά να πιστεύει με θάρρος στην Θεία πρόνοια μας δίνεται χρόνος  και ευκαιρίες .
Τελειώνει ο χρόνος  της ειρήνης  ,της δειλίας και έρχεται η ώρα της σύγκρουσης ,του θάρρους , του πολέμου ,της αναταραχής ,του φόβου ,του λιμού και θα σταθούν μόνο οι δόκιμοι στην ΠΙΣΤΗ .
Σύγκρουση  των δυνάμεων που απαιτούν τις ψυχές μας και του λαού που δεν παραδίδεται  ,δεν αποστατεί  ,δεν φοβάται , μετά των αοράτων πανίσχυρών δυνάμεων που στηρίζουν και οδηγούν αυτό τον λαό, ενάντια στο σκότος 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ 12.
 
Λουκ. 12,20        εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός· ἄφρον, ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν ἀπὸ σοῦ· ἃ δὲ ἡτοίμασας τίνι ἔσται;
 
Τα πράγματα αρχίζουν να γίνονται πιεστικά και μοιάζουν τετελεσμένα  ,σύμφωνα με τα λόγια του υφυπουργού που είναι απλά συστηματικά καλόκουρδισμένος ,την  δουλειά του κάνει .
Η Ε.Ε  πλέον απαιτεί τις ΨΥΧΕΣ μας έως το 2026 ,ταύτῃ τῇ νυκτὶ πρέπει να έχουμε πάρει αυτήν την ταυτότητα ,το προχάραγμα ,διαφορετικά δεν θα μπορούμε να κινηθούμε ,να κάνουμε τίποτα .
Μετά απλά να περιμένουμε ποτέ θα απαιτήσουν να την εισάγουμε στο σώμα μας ,στο μέτωπο και στο χέρι και τότε δεν θα μπορούμε να αντισταθούμε .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ. 3 
Αποκ. 3,10         ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
 
 
Την ώρα που ο Θεός επιτρέπει τον Μεγαλο πειρασμό ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. το λέει ο κύριος και θα έλθει ,αλλά λέει και πως θα σταθώ μέσα σε αυτόν ,με την δική του Χάρη και μόνο.
Την ώρα που ο Θεός ,η Χάρη του εγκαταλείπει τα πλάσματα του ,τον χώρο και επιτρέπει στον σατανά να δράσει.
Εκείνη την ώρα  μετράει πόσο τήρησα τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς του  αν έκανα ΥΠΑΚΟΗ στο Θέλημα του το Άγιο ,αν όταν έπεφτα σηκωνόμουν και επέστρεφα σε αυτον .
Είτε την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών του , είτε των εντολών που έλαβα στο Μυστήριο της Μετανοίας εξομολόγησης .
 Λέει ο Λόγος του Θεού  ὁ ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτάς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με·   έτσι αποδεικνύω την ΑΓΑΠΗ μου σε αυτόν ,την ΠΙΣΤΗ μου ,με συνεχή επιστροφή και συντριβή εμπρός  του .
Αυτή είναι η προθπόθεση  που παρέχει την ΑΣΦΑΛΕΙΑ ,την εσωτερική ΕΙΡΗΝΗ ,την έλλειψη ΦΟΒΟΥ  στην ΚΑΡΔΙΑ όταν ο Μεγάλος ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ  ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.25
 
Ματθ. 25,12       ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς.
Η πρόοδο στην έκδοση των ταυτοτήτων  , η πίεση που θα ασκηθεί ,η  υποχρεωτικότητα  που θα επιβληθεί ,είναι οι ΔΕΙΚΤΕΣ της δικής μας ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ που προκαλεί ΔΕΙΛΙΑ .
Εγώ ,εσύ ,εμείς  ,είμαστε όλοι εμείς που  αποφασίζουμε με την ΚΑΡΔΙΑ μας ,ποιόν θέλουμε και αυτόν στο τέλος  παίρνουμε στην ταυτότητα μας  .
Αν αρνηθήκαμε τις εντολές του Χριστού ,την εκκλησία του ,τα Μυστήρια της εκκλησίας του ,τους λειτουργούς που εκείνος επέλεξε ,αυτόν αρνηθήκαμε 
έτσι  θα μας σφραγίσει ο άλλος για δικούς του ,μέσα στον φόβο και στην δειλία ,μακριά από την Χάρη του Θεού.
 
 
Τα ξυλοκέρατα του φοβιτσιάρη ή τον Άρτο της Ζωής τον Χριστό …
 
Ο καιρός γαρ εγγύς ,που θα χρειαστεί να επιλέξω τα ξυλοκέρατα του φοβιτσιάρη ,η να ομολογήσω τον Χριστό  ,να αρνηθώ την νέα ηλεκτρονική  ταυτότητα .
Επιλέγω Τον άρτον της ζωής , τον επιούσιον τον εκ του ουρανού καταβάς ή τον θάνατος τον δεύτερό  ,εκεί που οδηγεί με σχέδιο η νέα ταυτότητα .
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Κεφ. 16
 
 
Ιω. 16,33   ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.
 
Με τον νικητή στην αιώνια ζωή ….
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση