Περὶ ψηφιακῶν ταυτοτήτων … ὑπενθυμίσεις, ἐρωτήματα, θέσεις

Τὸ παρὸν κείμενο ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς (ἐν Ἑλλάδι κυρίως) ὀρθοδόξους, μικροὺς καὶ μεγάλους. Ἀκόμη καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο, διότι ἦταν καὶ εἶναι κοινὸς ὁ ἀγώνας. Στοὺς μικροὺς δὲ γιὰ νὰ μάθουν τὴν ἱστορία τῆς ἐν Ἑλλάδι ἀντιστάσεως στὴν ἠλεκτρονικὴ τυραννία, ποὺ ἤδη ἐπιβάλλεται παγκοσμίως, καὶ στοὺς μεγάλους γιὰ νὰ θυμηθοῦν τὰ σχετικὰ γεγονότα τῶν τελευταίων δεκαετιῶν, στὰ ὁποῖα ἔλαβαν μέρος πολλοὶ ἐξ αυτῶν.  

    Ταπεινῶς παραθέτουμε τὰ ἑξῆς ἐρωτήματα:  

   Γιατὶ πλέον πολλοὶ ἐκ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, ἐπαύσαμε νὰ ἀντιδροῦμε, ἢ ἀντιδροῦμε χλιαρώτερα, κατὰ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων καὶ τοῦ γενικευμένου φακελλώματος, στὰ ὁποῖα μάλιστα (ἔστω πιθανῶς – κάτι ποὺ ὀφείλουμε νὰ ἐξακριβώσουμε) ἐμπλέκεται καὶ ὁ δυσώνυμος ἀριθμὸς 666; Πότε θὰ ἀποφανθῇ ἡ Σύνοδος, ἀλλὰ καὶ ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους, οἱ ὁποῖες ὑπέγραψαν κατὰ τὸ παρελθὸν ἐγκυκλίους κατὰ τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων (ἀναφέρουμε παρακάτω τελείως ἐνδεικτικῶς καὶ ἀποσπασματικῶς κάποιες ἀπὸ αὐτές, καὶ ἀκολουθοῦν οἱ ἐπὶ τοῦ θέματος θέσεις συγχρόνων μακαριστῶν Γερόντων: τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀθανασίου Μυτιληναίου, τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ ἁγιορείτου, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πίρβου τοῦ Ρουμάνου); Εἶναι πολλοὶ οἱ πατέρες καὶ οἱ ἀδελφοὶ ποὺ ἔχουν ἐπηρεασθεῖ – ἔχει ἀλλάξει, κυριολεκτικῶς, ἡ ζωή τους – ἀπὸ τὶς ἐγκυκλίους αὐτὲς καὶ τὴν γενικωτέρα ἀρνητικὴ στᾶσι τῶν περισσοτέρων (παλαιότερα)  Ἱεραρχῶν, τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ πολλῶν κληρικῶν καὶ λαϊκῶν ἔναντι τῶν ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, τοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος, τοῦ 666. Εἶχαν ἀναλογισθῇ ἐπαρκῶς αὐτοί, ὅταν συνέτασσαν τὶς ἐγκυκλίους καὶ τὰ ἄλλα κείμενα, τὴν μεγίστη εὐθύνη τῶν λεγομένων καὶ γραφομένων τουςΟἱ παλαιότερες ἀποφάσεις καὶ θέσεις τους ἦταν ἀποτέλεσμα θείου φωτισμοῦ; Τί θὰ φανερώνῃ ἡ ἐνδεχομένη  ὀπισθοχώρησι ἐκ τῆς ἀρχικῆς θέσεώς των; Χλιαρότητα, δειλία, προσαρμογὴ στὰ δεδομένα τῆς ψηφιακῆς (καὶ Νέας) Ἐποχῆς ἢ κάτι ἄλλο; Μήπως γλυκαθήκαμε ἀπὸ τὴν τεχνολογία, ἀπὸ τὴν ἄνεσι, τὸ μέγα αὐτὸ δέλεαρ τοῦ διαβόλου καὶ τοῦ κόσμου (ὅπως τόνιζε ὁ μακαριστὸς π. Ἀθ. Μυτιληναῖος); Εἶναι ἢ δὲν εἶναι δικαιολογημένη ἡ ἄρσι τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς Ποιμένες του, τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ πολλοὺς πατέρες καὶ ἀδελφούς, ἀφοῦ ἀκριβῶς αὐτοὶ μεταβάλλουν (ὅσοι ἔχουν μεταβάλῃ ἢ θὰ μεταβάλουν) τὴν στᾶσι τους γιὰ τὸ ἴδιο ἀκριβῶς θέμα;  

   Μὲ τὰ ὡς ἄνω ἐρωτήματα ἐπιδιώκουμε νὰ δώσουμε κάποια ἐναύσματα ὥστε νὰ σκύψουμε ὅλοι μας, κλῆρος καὶ λαός, ταπεινῶς τὴν κεφαλὴ καὶ νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὸν Κύριο καὶ τὴν Παναγία μας νὰ μᾶς φωτίσουν τί δέον γενέσθαι, διότι τὸ μέλλον προδιαγράφεται μᾶλλον ζοφερώτερο. Νὰ ἀρχίσουμε νὰ ζοῦμε ἀσκητικώτερα, νὰ κατηχηθοῦμε ὀρθῶς, νὰ πολεμήσουμε τὴν ἐκκοσμίκευσι στὴν Ἐκκλησία μας, νὰ προσευχηθοῦμε, καὶ νὰ συναγωνισθοῦμε πάλι, κλῆρος καὶ λαός, Νέου καὶ Παλιοῦ ἡμερολογίου, κατὰ τῆς παγκοσμίου ψηφιακῆς δικτατορίας ποὺ πλέον ἀπειλεῖ κάθε πτυχὴ τῆς ζωής μας.  

Ἀκολουθοῦν, ἐνδεικτικῶς καὶ ἀποσπασματικῶς, οἱ προαναφερθεῖσες Ἐγκύκλιοι καὶ οἱ θέσεις τῶν συγχρόνων μας Γερόντων. 

Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους 

   Γιὰ τὴν Προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπὸ τὴν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα, τὸ Εὐρωπαϊκὸ Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν καὶ τὴν κύρωση καὶ ἐφαρμογὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τῆς Συμφωνίας Σένγκεν […] Ἐπαινοῦμε κατ’ ἀρχὰς τὴν προσπάθεια τῆς πολιτείας νὰ ἐκσυχρονιστεῖ ἡ ἑλληνικὴ νομοθεσία καὶ νὰ τεθοῦν κανόνες καὶ ὅρια στὴν «ἐν πολλοῖς» ἀνεξέλεγκτη μέχρι σήμερα διείσδυση τῆς πληροφορικῆς στὴ ζωή μας. Πληροφορούμαστε, ὅμως, παραλλήλως καὶ τὰ ἑξῆς: Μὲ τὶς τεράστιες δυνατότητες τῆς σημερινῆς τεχνολογίας στὴν πράξη, κανένας νόμος καὶ καμμία διαδικασία δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ἐλέγξει τὴ συλλογή, ἐπεξεργασία καὶ διακίνηση τῶν σχεδόν «ἄυλων» αὐτῶν ἠλεκτρονικῶν πληροφοριῶν.[…] Καὶ ἀπὸ καθαρὰ ὀρθόδοξη χριστιανικὴ ἄποψη ὑπάρχουν σοβαρὲς ἀνησυχίες καὶ ἐπιφυλάξεις γιὰ ἐνδεχόμενη καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καὶ προσβολὴ τοῦ χριστιανικοῦ αἰσθήματος, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε καὶ μὲ τὴν σχεδὸν ἄνευ ἀντιστάσεως ἐπιβολὴ στὴ χώρα μας τῆς λεγόμενης Παγκόσμιας Κωδικοποίησης Προϊόντων (U.P.C.) (σ.σ. δηλ. τὸ barcode) μὲ τὸ γνωστὸ δυσώνυμο ἀριθμὸ τῆς Ἀποκαλύψεως: 666 . Κατὰ μία σοβαρὴ ἄποψη δὲν εἶναι καθόλου φαντασίωση ὁ ἐνδεχόμενος κίνδυνος ἕνα τέτοιο εὐρωπαϊκὸ καὶ κατόπιν παγκόσμιο σύστημα πληροφοριῶν, ὅπως τὸ Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν, νὰ χρησιμοποιηθεῖ καὶ ἀπὸ ἀντιχριστιανικὲς δυνάμεις μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπιβολὴ μίας παγκόσμιας πολιτικῆς, οἰκονομικῆς καὶ κατόπιν πνευματικῆς δικτατορίας, ὅπως αὐτὴ περιγράφεται καὶ στὸ δέκατο τρίτο κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀντίθετα μᾶλλον, ἡ σημερινὴ πρόοδος τῆς τεχνολογίας καὶ πληροφορικῆς καὶ ἡ διεθνὴς προώθηση τέτοιων συστημάτων πληροφοριῶν εἶναι αὐτὰ ποὺ κάνουν κατανοητὴ καὶ πραγματοποιήσιμη τὴν ὄντως ἐφιαλτικὴ αὐτὴ περιγραφὴ τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη.[…]Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μεριμνᾶ φιλανθρώπως γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ προσώπου του, χωρὶς τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατο νὰ «ἐκκλησιοποιηθεῖ» καὶ νὰ σωθεῖ. Γι’ αὐτὸ καὶ ἀνέκαθεν πρωτοπόρησε στοὺς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν ἐλευθερία. Εἰδικότερα μάλιστα ὁ Ἁγιορείτικος Μοναχισμός, ὡς πνευματικὴ ἐμπροσθοφυλακὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὡς θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τοῦ Γένους, εἶναι ἀναγκασμένος νὰ διαμηνύσει τὴ ζωηρὴ ἀνησυχία του γιὰ τὸν ἁπτὸ πλέον κίνδυνο ἑνὸς θεσμοθετημένου καὶ γενικοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελώματος μὲ ὅλες τὶς προαναφερθεῖσες ἀρνητικὲς συνέπειες γιὰ τὴ θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καὶ τὴν «ἐν Χριστῷ» σωτηρία του. […] 

   Ἅγιον Ὄρος, Ἄθως, (11/24.02.1997). Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν Εἴκοσι Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους τοῦ Ἄθω. 

Εγκύκλιος (2641/98) της Ιεράς Συνόδου (ὑπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κυρὸ Σεραφείμ) σχετικά με τη Συνθήκη Schengen 

   […] 

  1. Η Συνθήκη όμως αυτή συνδέεται άμεσα και με την έκδοση των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων και την χρήση σ’ αυτές του αριθμού 666, πού είναι ο αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου, σύμφωνα με το θεόπνευστο κείμενο της Αποκαλύψεως, και όχι ένας τυχαίος αριθμός. Η Ιερά Σύνοδος σε προηγούμενη Εγκύκλιό Της (7-4-1997) είχε τονίσει την πνευματική σημασία του αριθμού 666 και ζητούσε “να μη γίνει δεκτός ως κωδικός αριθμός των κρατικών ηλεκτρονικών συστημάτων για την προστασία του ανθρώπου“. Και “για κανένα λόγο να μην εφαρμοσθή σαν κωδικός αριθμός ο αριθμός 666 στο νέο σύστημα ταυτοτήτων της Χώρας μας, και το θρήσκευμα να συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά στα αναγραφόμενα στοιχεία των νέου τύπου ταυτοτήτων”. Τα πράγματα έδειξαν ότι δεν εισακούσθησαν οι εκκλήσεις αυτές της Εκκλησίας.  
  1. Εάν επομένως και εφ’ όσον οι νέες ταυτότητες μέλλουν να χρησιμοποιήσουν σαν κωδικό αναγνώσεως τους από ηλεκτρονικά μηχανήματα τον δυσώνυμο και απαράδεκτο αριθμό 666, τότε η Ιερά Σύνοδος θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μη δεχθούν τις νέες ταυτότητεςΣτην περίπτωση αυτή οφείλει η Κυβέρνηση να θεωρήση τους πιστούς αυτούς ως προβάλλοντας λόγους συνειδήσεως και να ρυθμίση με άλλο τρόπο την έναντι της Πολιτείας τακτοποίησή τους.  

Γέροντος Ἀθανασίου Μυτιληναίου (+2006) 

   [Σ.σ. Ὁ ἀείμνηστος αὐτὸς Ἀρχιμανδρίτης ὑπῆρξε ἕνας ἀπὸ τοὺς κορυφαίους ὁμιλητὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνος, μὲ ἀμέτρητες ὧρες προσεγμένων κατηχητικῶν κηρυγμάτων-ὁμιλιῶν. Ἀντιοικουμενιστὴς καὶ πολέμιος τῶν πάσης φύσεως ἀντιχρίστων δυνάμεων. ]   

(ἀποσπάσματα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας) 

«[…] Λέει, ὅμως ἡ Γραφὴ σαφῶς, ὅτι τὸ 666 θὰ μπῇ στὸ χέρι (σ.σ. ἢ στὸ μέτωπο) μὲ σφραγίδα. Τὸ λέγει μὲ τρόπο ρεαλιστικό, μὲ τρόπο σαφῆ, πολὺ σαφῆ, ποὺ σημαίνει ὅτι δὲν θὰ πῶ οὔτε τὸ ἕνα ὅτι ἔχει τὸ 666 τὸ χαρτονόμισμα ἢ ἡ ταυτότητα καὶ (σ.σ. ἄρα) χάθηκα, οὔτε τὸ ἄλλο ὅτι δὲν ἔχει σημασία τὸ 666 […] Δὲν θὰ ἔβλαπτε νὰ ἔμπαινε (τὸ 666) ἢ στὴν ταυτότητα ἢ στὰ χαρτονομίσματα […] παραταῦτα δὲν πρέπει νὰ βάλουμε στὶς ταυτότητες τὸν ἀριθμὸν 666, οὔτε σὲ ἄλλα πράγματα. Μὰ ἀφοῦ δὲν βλάπτει; Ναὶ μέν, ἀλλά… Ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ «ἄλλα»; […]… Ἂν γίνῃ ἡ ἀρχὴ νὰ βάλουμε τὸ 666 στὴν ταυτότητά μας, θὰ συνηθίσουμε καὶ πλέον δὲν θὰ μᾶς κάνῃ ἐντύπωσι ὅταν πᾶμε στὰ παρακάτω βήματα… Ποιά; Ποιὸ εἶναι τὸ παρακάτω βῆμα; Δὲν ξέρω πόσα μπορεῖ νὰ εἶναι, ἀλλὰ τὸ τελευταῖο βῆμα εἶναι τὸ σφράγισμα στὸ χέρι. […] …ὅταν θὰ ἔχουμε μάθῃ νὰ σφραγίζουμε τὴν ταυτότητά μας μὲ τὸ 666, ὅταν θά ’χουμε συνηθίσῃ νὰ βλέπουμε παντοῦ τὸ 666, ὄταν θὰ ἔρθῃ ἡ ὧρα, κατὰ τρόπον πολὺ μαλακὸν καὶ φυσικόν, δὲν θὰ ποῦμε τὸ ὄχι γιὰ τὸ χέρι μας, καὶ τότε οἱ χριστιανοί μας θὰ μαρκαριστοῦνε (=σφραγιστοῦνε)… […] Μὲ βάσι τὴν Ἁγία Γραφή… ἐκεῖνος ποὺ σφραγίζεται δὲν σώζεται, ρητῶς καὶ κατηγορηματικῶς. Καὶ ὅτι θὰ εἶναι σφραγίδα ἐπὶ τῆς χειρός, τῆς δεξιᾶς μάλιστα, καὶ ἐπὶ τοῦ μετώπου, εἶναι ὅ,τι λέει ἀκριβῶς τὸ κείμενον. Οὔτε κατὰ μεταφοράν, οὔτε ἀλληγορία· εἶναι ὅ,τι λέει τὸ κείμενον… […] (Ὁ σφραγισμένος) δὲν θὰ μπορῇ νὰ μετανοήσῃ.» 

Ἁγίου Παϊσίου ἁγιορείτου (+1994) 

   [Εἶναι ἀπορίας ἄξιον ποὺ δὲν εἶναι λίγοι ἐκεῖνοι ποὺ ἀδιαφοροῦν γιὰ τὴν θέσι τοῦ ὁσίου περὶ τῶν ταυτοτήτων καὶ τῆς ἠλεκτρονικῆς δικτατορίας! Κάποιοι μάλιστα θεωροῦν ὅτι σὲ αὐτὸ τὸ θέμα ἔσφαλε ἢ ὅτι ἄλλαξε γνώμη (ἀναίρεσε ποτὲ τὰ κάτωθι ὑπ’ αὐτοῦ γραφόμενα;)!]  

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ κείμενο τοῦ Γέροντος: «Σημεῖα τῶν καιρῶν» (1986).  

(διετηρήθη ἡ ὀρθογραφία τοῦ πρωτοτύπου) 

[…] «Πίσω λοιπὸν καὶ  ἀπὸ τὸ τέλειο σύστημα «κάρτας ἐξυπηρετήσεως» ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιὰ τοῦ ἀντιχρίστου. […] Τὸ παράξενο ὅμως, καὶ πολλοὶ πνευματικοὶ ἄνθρωποι ἐκτὸς ποὺ δείνουν δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβάνται καὶ αὐτοὶ τὸν κοσμικὸ φόβο τοῦ φακελλώματος, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ ἀνησυχοῦν πνευματικά, καὶ νὰ βοηθήσουν τοὺς Χριστιανοὺς μὲ τὴν καλὴ ἀνησυχία, καὶ νὰ τοὺς τονώνουν τὴν πίστι, νὰ νοιώθουν θεϊκὴ παρηγοριά. Ἀπορῶ! Δὲν τοὺς προβληματίζουν ὅλα αὐτὰ τὰ γεγονότα; Γιατὶ δὲν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικὸ γιὰ τὶς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι’ ἂν ἐπιβοηθοῦν τὸν ἀντίχριστο γιὰ τὸ σφράγισμα, πῶς παρασύρουν καὶ ἄλλες ψυχὲς στὴν ἀπώλεια; Θὰ πλανεθοῦν, αὐτοὶ ποὺ τὰ ἑρμηνεύουν μὲ τὸ μυαλό. Καὶ ἐνῶ τὰ σημεῖα φαίνωνται ξεκάθαρα· «τὸ θηρίο» στὴς Βρυξέλλες μὲ τὸ 666 ἔχει σχεδὸν ρουφίξει ὅλα τὰ κράτη στὸ κομπιοῦτερ. Ἡ κάρτα, ἡ ταυτότητα, «ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ σφραγίσματος» τί φανερώνουν; […] Μετὰ λοιπὸν ἀπὸ τὴν κάρτα, καὶ τὴν ταυτότητα, «τὸ φακέλλωμα» γιὰ νὰ προχωρίσουν πονηρὰ στὸ σφράγισμα, θὰ λένε συνέχεια στὴν τηλεόραση, ὅτι πῆρε κάποιος τὴν κάρτα τοῦ δεῖνα, καὶ τοῦ σήκοσε τὰ χρήματα ἀπὸ τὴν τράπεζα.  Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, θὰ διαφημίζουν «τὸ τέλειο σύστημα» τὸ σφράγισμα στὸ χέρι ἢ στὸ μέτωπο μὲ ἀκτῖνες λέϊζερ, ποὺ δὲν θὰ διακρίνεται ἐξωτερικά, μὲ τὸ 666 τὸ ὄνομα τοῦ ἀντιρίστου. 

   Δυστυχῶς, καὶ πάλι «ὁρισμένοι γνωστικοὶ» θὰ φασκιώνουν τὰ πνευματικά τους τέκνα σὰν τὰ μωρά, δῆθεν γιὰ νὰ μὴ στενοχωροῦνται· «δὲν πιράζει αὐτό, δὲν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικὰ νὰ πιστεύετε!» […] … ὁ διάβολος, ὁ ἀντίχριστος, ὅταν εἶναι στὴν ταυτότητά μας, ἢ στὸ χέρι, ἢ στὸ κεφάλι μας, μὲ τὸ σύμβολό του, δὲν ἁγιάζονται, μὲ τὸ νὰ βάλουμε καὶ ἕνα Σταυρό. […] Ὁ Χριστὸς νὰ μᾶς δίνη καλὴ φώτιση. Ἀμήν.  

   [Σ.σ. Σημειωθήτω ὅτι σὲ βιβλία καὶ ἄρθρα, ποὺ κυκλοφοροῦν περὶ τοῦ ὁσίου Γέροντος, ὑπάρχουν παρόμοιες θέσεις του, ἀπομαγνητοφωνημένες ἢ καταγεγραμμένες ἀπὸ αὐτηκόους μάρτυρες]        

Γέροντος Ἰουστίνου Πίρβου 

   [Σ.σ. Μακαριστὸς πλέον (ἐκοιμήθη τὸ 2009), ἀπὸ τοὺς ἐναρέτους ἱερομονάχους-Ἀρχιμανδρῖτες τῆς Ρουμανίας, ἀντιοικουμενιστὴς καὶ πολέμιος τῆς ἐκκοσμικεύσεως καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς, ὅπως φανερώνεται καὶ ἐκ τῶν κάτωθι ἀποσπασμάτων ἐπιστολῆς του (εὐκόλως ἐντοπίσιμης στὸ διαδίκτυο)].  

(ἐτροποποίηθη ἐλαχίστως ἡ μετάφρασι ἀπὸ τὰ ρουμανικά, γιὰ νὰ στέκῃ καλλίτερα γραμματικῶς)     

«[…] Δεν είναι δική μου αποστολή ως απλού μοναχού, κρυμμένου πάνω σε ένα βουνό, να σας κάνω γνωστούς αυτούς τους κινδύνους, που έρχονται πάνω στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι της Ιεραρχίας, των μεγάλων αυτής της Εκκλησίας. Αλλά εάν αυτοί δε λένε τίποτα για αυτά τα θέματα, που ἐνδιαφέρουν το λαό, έχοντας άλλες πολύ πιο σημαντικές απασχολήσεις εκτός από αυτές, εγώ δεν μπορώ να προσπεράσω τη φωνή όλων σας, όσων μείνατε πιστοί στο λόγο του Ευαγγελίου του Χριστού και περιμένετε και μου ζητήσατε τη γνώμη μου σχετικά με αυτή την οδυνηρή πραγματικότητα την οποία ζούμε. 

[…] Πιεζόμενοι από το νόμο και την κυβέρνηση οι Ρουμάνοι είναι αναγκασμένοι να μπούν σε ένα σχέδιο εντοπισμού και επιτήρησης, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Σχέδιο που, στην πράξη, κλέβει την ελευθερία των ανθρώπων. Ζητάνε από τους Ρουμάνους να βάλουν πάνω στα διαβατήρια και πάνω στα διπλώματα οδηγήσεως αυτό το βιομετρικό τσιπ, το οποίο περιέχει το ψηφιακό αποτύπωμα και τη φωτογραφία. 

[…] Μάλλον για πολλούς ανάμεσά σας αυτό το τσιπ είναι κάτι ασήμαντο, αλλά πίσω από αυτό το σύστημα που καταγράφει τους ανθρώπους και περιέχει όλα τα δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία ολόκληρη δικτατορία, ένα δαιμονικό σχέδιο, μέσω του οποίου δέχεσαι να πουλήσεις την ψυχή σου στο διάβολο. Η καταγραφή των ανθρώπων, όπως κάνουμε με τα ζώα, είναι το πρώτο βήμα από τα μέτρα που παίρνουνε για να ελέγχουν απόλυτα τον άνθρωπο. 

[…] Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πόσο γενναία αντέδρασαν οι Έλληνες και οι Σέρβοι, όταν διαμαρτυρήθηκαν για το τσιπ και αυτού του συστήματος καταγραφής και του απόλυτου ελέγχου μέσῳ της ταυτότητος. 

[…] Θέλουν και προσπαθούν τη διάλυση του θεϊκού μέσῳ της σχετικοποίησης των θεμελιωδών αξιών και τὴ διάλυση της αληθείας της πίστεως μέσω του Οικουμενισμού· θέλουν να οδηγήσουν τα παιδιά μας στην αθεΐα… 

[…]  Να ζητάτε από τις ρουμανικές αρχές να ανακαλέσει αυτούς τους νόμους, που επιτρέπουν την καταγραφή και την ηλεκτρονική παρακολούθηση των Χριστιανών, το οποίο σημαίνει ότι χάνουμε την ελευθερία με την οποία γεννηθήκαμε. 

[…] Να ταπεινωθούμε και να βάλουμε στάχτη στο κεφάλι, για να μας δώσει ο Θεός τη Χάρη και τη δύναμη να δεχθούμε το μαρτύριοΘα πρέπει να φτιάξουμε μικρὲς κοινότητες για να επιβιώσουμε στα χωριά, εκεί που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι ζουν πιο κοντά στην  Εκκλησία μας· που να έχουμε το δικό μας χωράφι, δικό μας σχολείο, που να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας μέσα στο Ορθόδοξο πνεύμα. Να έχουμε τα δικά μας νοσοκομεία και μαίες. Τα παιδιά μόλις γεννηθούν πρέπει να προστατευτούν, γιατί όπως βλέπετε θέλουν να βάλουν αυτό το τσιπ στο παιδί μόλις γεννιέται 

   Τέλος, παρακολουθῆστε, ἐὰν θέλετε, στὸ ὑπὸ τὸν τίτλο «Κατάργηση μετρητών – Τέλος της Ελευθερίας – Οδεύοντας προς τον ολοκληρωτισμό» διαδικτυακὸ βίντεο, μία πιστεύουμε ἰσοοροπημένη (οὔτε ἀκραία, οὔτε χλιαρή) ἡμερίδα ἐπὶ τοῦ θέματος, ἢ/καὶ διαβάστε τὸ κείμενο τοῦ ἁγιορείτου μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ «Η ΘΕΣΙΣ ΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ» (ἀνάρτησι στὸ διαδίκτυο, 25/10/2010), ὥστε νὰ ἀποκτήσετε, ὅσοι δὲν ἔχετε ἤδη, μία σφαιρικώτερη εἰκόνα τῆς σημερινῆς καταστάσεως καὶ τῶν κινδύνων ποὺ ἐλλοχεύουν στὴν ἠλεκτρονικὴ δικτατορία ποὺ διαρκῶς ἐπεκτείνεται, προετοιμάζοντας τὸ ἔδαφος γιὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Ἀντιχρίστου. 

   Πατέρες καὶ ἀδελφοί, ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φωτίσῃ  

καὶ νὰ μᾶς ἐνισχύσῃ καὶ σὲ αὐτὸν τὸν πειρασμό!  

Ἕνας ἀδελφός

Αφήστε μια απάντηση