Γ.Μ : Σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν …
Χαίρεται
Σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· 
 
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή , την Παλαιά Διαθήκη ,ΓΕΝΕΣΙΣ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΜΟΡΡΩΝ.
 
Γεν. 19,17          καὶ ἐγένετο, ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν· σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν· μὴ περιβλέψῃ εἰς τὰ ὀπίσω, μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ· εἰς τὸ ὄρος σῴζου, μήποτε συμπαραληφθῇς.
Οταν δε οι άγγελοι έφερον αυτούς έξω από την πόλιν, είπαν στον Λωτ και τας τρεις γυναίκας· “σπεύσε να σώσης την ζωήν σου, φύγε από την περιοχήν αυτήν· ούτε να στρέψετε το κεφάλι σας εις τα οπίσω, ούτε και να σταματήσετε πουθενά εις τα περίχωρα των Σοδόμων. Σπεύσατε στο απέναντι όρος, δια να σωθήτε, διότι άλλως υπάρχει φόβος να συμπεριληφθήτε και σεις εις την φοβεράν καταστροφήν.
Αγαπώ πρώτα την ΨΥΧΗ μου  ότι πιο πολύτιμο έχω και ψάχνω να βρώ και να αγαπήσω τον Χριστό ,για το καλό της .
Τότε έχω ΑΓΑΠΗ να δώσω ,από την άπειρη πηγή ΑΓΑΠΗΣ  ,από  τον Χριστό  που με συνδέει με τον πατέρα  .
Δεν είναι ΑΓΑΠΗ αυτό που δίνω ,αν δεν είναι από τον Χριστό .αν δεν είναι από τον Θεό .
Είναι  καρκινική ,άρρωστη  του σκοταδιού , ενέργεια κίνηση της καρδιάς ,χωρίς ΦΩΣ Χριστού ,που προκαλεί πόνο και όχι χαρά ,σε μένα και τους άλλους.
ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί·
Είμαστε σε καιρούς χαλεπούς  , πνευματικά φτωχούς ,γυμνούς ,ταλαίπωρούς ,όπου  επικρατεί πώρωση ,σκληροκαρδία , η  αδιαφορία για τον συνάνθρωπο ,για τον αδελφό .
 Ένα εξωτερικό  τελείως ψευτικό υποκριτικό ενδιαφέρον για τα ζωάκια ,τα δεντράκια  ,την φύση  ,τους άλλους καλύπτει και με πλανά το βάθος του προβλήματος μου .
Κρύβει την κακία ,την πονηρία ,τον φθόνο ,την χαιρεκακία ,την μνησικακία που πραγματικά νοιώθω χωρίς Χριστό στην καρδιά μου .
είναι αποτέλεσμα της αδιαφορίας για τον ΕΑΥΤΟ μου ,την ΨΥΧΗ μου, που απομακρύνθηκε από τον ζωοδότη Χριστό .
Έτσι δεν μπορώ να Δω τον Θεό πίσω από όλα ,δεν μπορώ να αντιληφθώ τις κλήσεις του για ΜΕΤΑΝΟΙΑ γιατί δεν βλέπω πρώτα τον εαυτό μου ,την κατάσταση μου .
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ. 8
Αποκ. 8,7           Καὶ ὁ πρῶτος ἐσάλπισε, καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.
 
 
Οι καμπάνες χτυπάνε και καλούν  ….
Πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η πώρωση του νού ,της καρδιάς ,της ΨΥΧΗΣ ενός ανθρώπου, ενός λαού  ,να μην πιάνει  τα σημεία των καιρών που προειδοποιούν .
Να μην βλέπει  γύρω του ,να μην ακούει  τις νοητές καμπάνες που τον καλούν σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Όσο μεγαλύτερη η πώρωση ,τόσο μεγαλύτερη η δοκιμασία για να σπάσει η πέτρα της καρδιάς και ο άφατος πόνος μεγαλύτερος .
Σημεία των καιρών που για αυτά μίλησε ο Θεάνθρωπος  Κύριος , ως έμμεση βοήθεια , αν κινητοποιήσουμε την λογική και την φαντασία μας ,που αυτός μας έδωσε .
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,Το ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 16 Κεφ.
Ματθ. 16,26       τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;
 
Η ψυχή έχει  φοβερές  κρυμμένες από αυτόν τον κόσμο δυνατότητες  ,έχει  δικά της αισθητήρια .
Το μόνο πλάσμα  ο άνθρωπος με την δυνατότητα  της αυτεξούσιας  κίνησης πρός το καθ ομοίωση  και σύνδεσης με τον τέλειο Θεό .
Εγώ επιλέγω αν θέλω το έσεσθαι ουν υμείς τέλειοι , ώσπερ ο πατήρ υμών ο εν τοις ουρανοίς τέλειος
Όταν η ψυχή  συνδέεται με τον Θεό και τροφοδοτείται από την άπειρη δυναμική του ,γίνεται υπερκόσμια   ,αιώνια ,αποκτά τις υπερδυνάμεις του Θεού ,σε σχέση με τις αισθήσεις του κόσμου .
Αυτό το αντιλαμβανόμαστε  από την ζωή των αγίων και τα θαύματα που επιτελούσαν ,επ ονόματι του Ιησού .
Όμως κολλάμε στα εγκόσμια και χάνουμε τα υπερκόσμια  ,τα αιώνια ,τα άχρονα .
Έτσι εξαναγκάζουμε τον Θεό να μας καλεί  ,με κυκλικούς  πιεστικούς τρόπους ,σάλπιγγες ,φιάλες ,πληγές .φωτιές ,πολέμους ,καταστροφές .
Μέσα από αυτά κραυγάζει ο Θεός στις διψασμένες ψυχές και τις καλεί να τον δούν ,να τον ακούσουν που τις καλεί στην αιώνια ζωή .
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ. 21
 
Αποκ. 21,1         Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι.
Αυτός ο κόσμος  είναι προσωρινός ,μάταιος  ,είναι για να καταστραφεί  ,για να αλλαχτεί και μέσα από αυτή τη διαδικασία να ξεχωρίσουν  το στάρι από τα ζιζάνια .
Αυτός ο κόσμος είναι  ένα  αντίγραφο των όσων έχει ετοιμάσει ο Θεός για τα παιδιά του ,που συνυπάρχουν δοκιμαστικά το στάρι με τα ζιζάνια .
Όταν θέλω να σώσω αυτόν τον κόσμο  ,είναι γιατί δεν βλέπω ,δεν ακούω ,  δεν πιστεύω στον άλλον αυτόν που μου έχει ετοιμάσει ,γιατί πωρώθηκαν τα αισθητήρια της Ψυχής μου ,έπαθα σκλήρυνση της καρδιάς ,σκληροκαρδία λέγεται και χρειάζομαι πνευματικό απινιδωτή.
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ Κεφ. 21
Αποκ. 21,10        καὶ ἀπήνεγκέ με ἐν πνεύματι ἐπ᾿ ὄρος μέγα καὶ ὑψηλόν, καὶ ἔδειξέ μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ,
 
Αυτός ο κόσμος  έχει αρχή και λελογισμένο τέλος ,είναι ένα   αντίγραφο της Βασιλείας των ουρανών .
Είναι μία ευκαιρία να δούμε μέσα από αυτόν τον κόσμο τον Θεό και να τον δοξάσουμε  και τότε θα μας χαρίσει τον αληθινό ,την Βασιλεία του και θα μας χαρίσει τον κόσμο που δεν περιγράφεται  με λόγια ,εκέι που τα ρήματα είναι άρρητα .
Αυτός ο κόσμος είναι ένας κόσμος  σαν τα  παιχνίδια του jumbo   και τα εργαλεία του lidl που χαλάνε ευκολά ,μέτριάς ποιότητας κατασκευές .
Έτσι για να μας δοκιμάσει ο Θεός πρίν μας δώσει τον ακριβό  κόσμο  την ἁγίαν Ἱερουσαλὴμ  ἐκ τοῦ οὐρανοῦ  για τα γνήσια δοκιμασμένα ,ταπεινά παιδιά του .
Απόσπασμα  από την Αγία Γραφή  ,την Καινή διαθήκη  ,ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 17
Λουκ. 17,32        μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ.
 
Ευλογημένος  αυτός που θα καεί το σπίτι του ,το χωράφι του ,το αυτοκίνητο του ,στην φωτιά ,να μην γυρίσει πίσω να κοιτάξει ,δεν το αντιλαμβάνεται είναι δύσκολο να το χωνέψεις ,αλλά ο Θεός ξέρει ότι θα το χωνέψω σιγά σιγά.
Αλλά θα έλθει η στιγμή  που θα  δοξάσω ,θα υμνήσω  και θα ευχαριστώ αιώνια τον Θεό μου , για την ευκαιρία ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ που μου έδωσε ,να ξεφύγω από τα βαρίδια που με κρατάνε κολλημένο στο χώμα .
Ευκαιρία ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ είναι η καταστροφή , ο όλεθρος ,  ,η απώλεια κάθε τι υλικό  που με κρατάει δεμένο ψυχικά στην ματαιότητα .
Η γυναίκα του Λώτ δεν το κατάλαβε κόλλησε η καρδιά της στα επίγεια ,στα εγκόσμια ,στο νοικοκυριό της ,στην περιουσία της ,τα σπίτια της  ,ΕΝΩ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΕΥΑΝ ΑΓΓΕΛΟΙ  καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ δεν ξεκόλλησε ποτέ.
Ιωηλ. 2,2     ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης …
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση