Γ.Μ : Ντουβάρια και κολόνες …
Χαίρεται
Άγιος Πορφύριος:  Θα έρθει αποστασία του κλήρου. Εσείς να πιαστείτε από την κολόνα της Εκκλησίας.
 
Η κολόνα της Εκκλησίας.
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ  ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ
 
Όπως δεν είναι δυνατόν κανένας άνθρωπος να ζήσει χωρίς καρδιά, έτσι δεν είναι δυνατόν ποτέ κανένας άνθρωπος και με κανένα τρόπο να σωθεί χωρίς τη γνώση της Αγίας Γραφής.
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη , ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β’ Κεφ.3
Β Τιμ. 3,16         πᾶσα γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,
Η Αγία Γραφή αποτελείται από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη ,είναι η παλαιά και η νέα συμφωνία του Θεού με τον Λαό του ,παλαιό και Νέο.
Ο Θεός έθεσε τους τύπους στην Εκκλησία του ,ώστε μέσω των τύπων να φτάσουμε κάποια στιγμή σταδιακά και ομαλά στην ουσία .
Ο Θεός έθεσε το ΓΡΑΜΜΑ  ,τον ΝΟΜΟ,  τους κανόνες ,που περιέχονται στην  θεόπνευστή Γραφή , ώστε να φτάσουμε αγωνιζόμενοι στο τέλος και στο ΠΝΕΥΜΑ Φιλαδελφείας ΑΓΑΠΗΣ  .
Δια των ψυχρών τύπων ,του γράμματος του νόμου του Θεού ,το πνευματικό νήπιο στην αρχή πιέζεται ,υποχρεώνεται φοβάται ,υποτάσσεται από ΦΟΒΟ στις εντολές της Γραφής ,του Ευαγγελίου .
Όμως έτσι στο τέλος φτάνουμε  στην τελείωση ,όλες μας οι ενέργειες να είναι από και με  ΑΓΑΠΗ .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη , ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ Κεφ.3
Ρωμ. 3,23          πάντες γὰρ ἥμαρτον καὶ ὑστεροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.
Όλοι ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία ,ΠΑΝΤΕΣ ,δεν υπάρχει ΔΙΚΑΙΟΣ άνθρωπος  ,δηλαδή να απολαμβάνει την ΔΟΞΑ και δικαιοσύνη του Θεού .
Όλοι είμαστε πιασμένοι  από την αμαρτία ,από τα πάθη μας  ,από την σκληροκαρδία μας  , μόνοι μας δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγουμε .
οὐκ ἔστι φόβος Θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. λέει το Ψαλτήρι .
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.9
Ματθ. 9,13        πορευθέντες δὲ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καὶ οὐ θυσίαν. οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν.
 
Μέσα σε αυτή την απελπιστική μας κατάσταση ο Θεός  γίνεται άνθρωπος και συγκαταβαίνει για να σώσει όσους μπορούν να το δεχτούν ,ότι θέλουν βοήθεια .
Ο Χριστός ήλθε για να σώσει όσους μπορούν να δεχτούν την αμαρτωλότητα τους ,αλλά και αποδεχτούν την βοήθεια του .
Μίλησε ο ίδιος  και ως άνθρωπος πλήρωσε ,δηλαδή ολοκλήρωσε έκανε πλήρες το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ μας ,την Αγία Γραφή .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.5
Ματθ. 5,17        Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι.
 
Όλη η Αγία Γραφή είναι Θεόπνευστός ,δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα και λόγια ιδιοτελών σοφών στοχαστών ανθρώπων .
Ο Θεός εμφανίζει και κρύβει ότι θέλει ,όποτε θέλει και όσο Θέλει στα μάτια των ανθρώπων ,δεν είναι εύκολό να το δεχτεί το υπερήφανο μικρούλη μυαλουδάκι μου .
Είναι  έργο του Αγίου Πνεύματος  ,είναι το πλήρες δώρο του Θεού , το πλήρες ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ της σωτηρίας μας ,που οδηγεί στην αγιοσύνη .
ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ
 
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ. 11.
 
Λουκ. 11,28  αὐτὸς δὲ εἶπε· μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.
 
Τώρα που ο Θεός θα επιτρέψει νέο μεγαλύτερο πειρασμό ,θα χτυπήσει την καμπάνα και θα μας καλέσει σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ ,σε επιστροφή .
Μας έχει αφήσει παρακαταθήκη  ένα ανίκητο πνευματικό όπλο ,πλήρους  φόρτισης ,εξοπλισμένο , γεμάτο πυρομαχικά  ,που δεν τελειώνουν όσα και να ρίξεις .
Μας έχει αφήσει την Αγία Γραφή , είναι ο ίδιος που  μιλάει ,συμβουλεύει ,νουθετεί ,καθοδηγεί ,παιδαγωγεί ,παραδειγματίζει , μα πάνω από όλα ΑΓΑΠΑ  και δικαιώνει  ,συγχωρεί όταν βρει ΠΙΣΤΗ και ΜΕΤΑΝΟΙΑ και στην Παλαιά και στην Καινή διαθήκη του .
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή ,την Καινή Διαθήκη ,ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ Κεφ.14 .
Ιω. 14,27  Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.
Μακαριότητα είναι να μην σε φοβίζει τίποτα ,να έχεις την ΕΙΡΗΝΗ του Θεού ,από τον Θεό ,αδιατάρακτη μέσα σου και όχι του κόσμου , που είναι υπεροψία και όχι ειρήνη .
Να τα έχεις αφήσει με ΠΙΣΤΗ όλα στον Θεό ,την ζωή σου την ίδια .
Όπως ο πρωτομάρτυράς Στέφανος την ώρα του λιθοβολισμού του ,όπως αμέτρητοί μάρτυρές και ομολογητές ,όταν μαρτυρούσαν ,όταν ομολογούσαν Χριστό .
Η ΕΙΡΗΝΗ του Θεού  ,η δύναμη να μην κάνω τα νέα εμβόλια ,να μην πάρω την ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ,να γλυτώσω από τους  πλάνους και τους ψευδοπροφήτες
Δινόταν ,δίνεται και θα δίδεται στους  ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.
 
Ειρηνική ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ .
 
Αντίσταση στις Νέες Ταυτότητες ,στα ΝΕΑ ΕΜΒΟΛΙΑ  γίνεται μόνο με λίγο Αγία Γραφή κάθε μέρα το κακό το κάνει πέρα .
Η ταραχή ,ο φόβος ,η ανασφάλεια  , αλλάζουν και γίνονται ΕΙΡΗΝΗ  δια της ΠΙΣΤΕΩΣ 
Τότε η αντίσταση γίνεται ΕΙΡΗΝΙΚΗ μόνο με την ΕΙΡΗΝΗ από τον Θεό .
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ  

Αφήστε μια απάντηση