ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ

Ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής απαντά στους αιρετικούς διώκτες του επίσκοπο, πατριάρχη και αυτοκράτορα Κωνσταντινουπόλεως : Ο Θεός δεν περιόρισε στην καρδιά όλη την σωτηρία, αλλά είπε: «Ο ομολογών με έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω αυτόν έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανοίς». Και ο θείος Απόστολος διδάσκει ως εξής: «Kαρδία μεν πιστεύεται εις δικαιοσύνην. στόματι δε ομολογείται εις σωτηρίαν». Αν λοιπόν ο Θεός και οι προφήται και οι απόστολοι του Θεού προτρέπουν να ομολογήται με τους λόγους των Αγίων το μυστήριο, το μεγάλο και φρικτό και σωτήριο για όλο τον κόσμο, δεν πρέπει να σιωπήση με κανένα τρόπο η φωνή που κηρύττει αυτό, για να μη κινδυνεύση η σωτηρία των σιωπώντων. Η σιωπή των λόγων είναι αναίρεσις των λόγων. Λέγει το Άγιον Πνεύμα μέσω του Προφήτου Δαβίδ: «Ουκ εισί λαλιαί, ουδέ λόγοι, ων ουχί ακούονται αι φωναί αυτών». Άρα λοιπόν ο λόγος που δεν λέγεται, δεν είναι καν λόγος.

Πρέπει να ομολογούμε και να δείξουμε θάρρος και πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό ο οποίος μίλησε απλά και ξεκάθαρα προς τους μαθητές Του, προειδοποιώντας τους τι τους περιμένει στο διάβα της επίγειας ζωής τους: «Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε, αλλά θαρσείτε εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιω. 16, 33). Να ξέρετε δηλαδή ότι σε αυτόν τον κόσμο θα έχετε θλίψεις και βάσανα. Ο Μάρτυς ο Πιστός, ο Πρωτότοκος των νεκρών, ο Ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού θυσιάστηκε για τους ανθρώπους και σφράγισε με το αίμα του την καινούρια διαθήκη. Εξαγόρασε την σωτηρία μας και έλαβε τον μισθό του που είναι οι πιστοί σε Αυτόν, δηλαδή το σώμα της Εκκλησίας.

Ο άρχων αυτού του κόσμου, κατά παραχώρηση του Θεού, είναι ο αντικείμενος, ο έκπτωτος άγγελος.
«Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν· ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχειν οὐδέν» (Ιω. 14, 30) Δὲν θὰ ὁμιλήσω πλέον πολλὰ μαζί σας. Δὲν μένει ἄλλως τε καιρὸς διὰ νὰ σᾶς εἴπω περισσότερα. Διότι ἔρχεται ὁ σατανᾶς, ποὺ ἐξουσιάζει τὸν μακρὰν τοῦ Θεοῦ κόσμον. Καὶ ἔρχεται ἐδῶ νὰ ἐνεργήσῃ τὴν τελευταίαν καὶ βιαιοτέραν ἐπίθεσίν του κατ’ ἐμοῦ. Ἀλλ’ εἰς ἐμὲ δὲν θὰ εὔρῃ τίποτε τὸ ἰδικόν του, τὸ ὁποῖον θὰ τοῦ δίδῃ ἐξουσίαν ἢ κάποιον δικαίωμα ἐπ’ ἐμοῦ. Αυτό δεν ισχύει για τους υπόλοιπους ανθρώπους.

«Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει·» (Αποκ. 3,7) Ο Άγιος, ο Αληθινός, ο έχων την κλείν του Δαυίδ, αλλοίμονο σε αυτούς που θα έχουν χάσει την καρδιά τους όταν θα τους επισκεφτεί. Αλλοίμονο στους μισθωτούς ποιμένες που συντρώγουν με τον λύκο. Αλλοίμονο σε αυτούς που ευαγγελίζονται κενή δόξα και αναλαμπές, περασμένα μεγαλεία αυτοκρατορίες και νέα Ρώμη και αυτό προσδιορίζονται εκλεκτοί του Θεού και περιούσιος λαός. Μην ξεχνάμε τους εβραίους που Τον σταύρωσαν. Η καταστροφή της Ιερουσαλήμ (70 μ.Χ.) προφητεύετε από τον Κύριο στο 24ο κεφ. στο κατά Ματθαίον ευαγγέλιο. Η εν λόγω προφητεία αποτελεί και εσχατολογική προφητεία για την Δευτέρα παρουσία του Κυρίου και το τέλος της ιστορίας.

Το Ευαγγέλιο του Χριστού διαδόθηκε δυο χιλιάδες χρόνια τώρα. Μα δεν το πιστέψαμε, γεγονός που προφήτευσε ο Κύριος. «Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἆρα εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκ. 18,8).
«Ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τὸ τέλος, οὗτος σωθήσεται». – Όποιος μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί (Μτθ. 24,13)
Αλλά πως θα μείνουμε σταθεροί ως το τέλος; Πρέπει να μείνουμε κοντά στον Χριστό.
«Ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς ἵνα υἱοὶ φωτὸς γένησθε. Ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς» (Ιω. 12, 36) Ἕως ὅτου ἔχετε μεταξύ σας ἐμέ, ποὺ εἶμαι τὸ φῶς, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς καὶ ἀναγνωρίσατε, ὅτι ἐγὼ εἶμαι τὸ φῶς, διὰ νὰ γίνετε παιδιὰ τοῦ φωτός, ὁλόκληροι φωτισμένοι ἀπὸ τὸ φῶς τῆς ἀληθείας καὶ τῆς ἁγιότητος.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΑΥΛΟΥ

1,26 Διὰ τοῦτο παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς πάθη ἀτιμίας. Αἵ τε γὰρ θήλειαι αὐτῶν μετήλλαξαν τὴν φυσικὴν χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν, – Ἐπειδὴ δὲ ἐλάτρευσαν τὴν κτίσιν ἀντὶ τοῦ Κτίστου, δι’ αὐτὸ ἐπέτρεψεν ὁ Θεὸς νὰ παραδοθοῦν εἰς ἀτιμωτικὰ πάθη. Διότι καὶ αἱ γυναῖκες των ἄλλαξαν τὴν φυσικὴν σχέσιν καὶ χρῆσιν εἰς τὴν παρὰ φύσιν καὶ ἐξευτελίσθησαν μὲ ἀκατονόμαστους ἀσελγείας.
1,27 ὁμοίως δὲ καὶ οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τὴν ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καὶ τὴν ἀντιμισθίαν ἣν ἔδει τῆς πλάνης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβάνοντες.-

Κατὰ τὸν ὅμοιον ἀκριβῶς τρόπον καὶ οἱ ἄρρενες ἄφησαν τὴν φυσικὴν σχέσιν καὶ χρῆσιν τῆς γυναικὸς καὶ ἐκάησαν ἀπὸ φλόγα ἀκρατήτου ἐπιθυμίας μεταξύ τους, πράττοντες ἀρσενικοὶ μὲ ἀρσενικοὺς ἀσχήμους καὶ ἀτίμους πράξεις καὶ λαμβάνοντες τὸν μισθόν, ποὺ τοὺς ἤξιζε διὰ τὴν πλάνην τῆς εἰδωλολατρείας των, ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν τους.
1,28 Καὶ καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχειν ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα – Καὶ ὅπως ἀκριβῶς δὲν ἔκριναν καλὸν καὶ δὲν ἠθέλησαν νὰ κατέχουν τὴν πλήρη καὶ ἀληθῆ γνῶσιν τοῦ Θεοῦ, τοὺς ἐγκατέλιπεν ὁ Θεὸς καὶ παρεδόθησαν εἰς νοῦν ἀνίκανον νὰ διακρίνῃ τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ὀρθόν, καὶ ἀποτέλεσμα αὐτοῦ ὑπῆρξε τὸ νὰ πράττουν ἀπρεπῆ καὶ ἀνήθικα ἔργα.
10,9 Ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς ἐν τῷ στόματί σου Κύριον Ἰησοῦν, καὶ πιστεύσῃς ἐν τῇ καρδίᾳ σου ὅτι ὁ Θεὸς αὐτὸν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, σωθήσῃ – ·Διότι, ἐὰν μὲ τὸ στόμα σου ὁμολογήσῃς τὸν Ἰησοῦν ὡς ὕψιστον Κύριον, καὶ μὲ ὅλην σου τὴν καρδίαν ἐσωτερικῶς πιστεύσῃς ὅτι ὁ Θεὸς τὸν ἀνέστησε ἐκ νεκρῶν, θὰ σωθῇς.
10,10 καρδίᾳ γὰρ πιστεύεται εἰς δικαιοσύνην, στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς σωτηρίαν. – Διότι μὲ τὴν καρδίαν του πιστεύει κανεὶς εἰς τὸν Χριστὸν καὶ ὡς συνέπειαν αὐτῆς τῆς πίστεώς του ἔχει τὴν δικαίωσιν· μὲ τὸ στόμα του δὲ ὁμολογεῖ τὸν Χριστὸν ἐμπρὸς εἰς τοὺς ἀνθρώπους καὶ λαμβάνει ἔτσι τὴν σωτηρίαν.

Ο Κύριος είναι πάντα μαζί μας εφόσον Τον πιστεύουμε και πράττουμε το θέλημά Του.

Οποιαδήποτε προσπάθεια να ερμηνεύσουμε τις προφητείες και να μαντέψουμε τι επρόκειτο να συμβεί χωρίς την Αγία Γραφή και τους άγιους πατέρες της Εκκλησίας έχει νοσηρότητα και μας οδηγεί μακριά από τον Θεό.

Εύχομαι αρχή μετάνοιας για όλους μας…καλή δύναμη και καλό αγώνα..

Παναγιώτης

Αφήστε μια απάντηση