Γ.Μ : Δεν είναι Daniel …Δανιήλ είναι…
Χαίρεται
Απόσπασμα σπο την Αγία Γραφή ,την Παλαιά Διαθήκη ,ΔΑΝΙΗΛ κεφ 12
 Δαν. 12,1         Καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσεται Μιχαὴλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας, ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· καὶ ἔσται καιρὸς θλίψεως, θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν ἀφ᾿ οὗ γεγένηται ἔθνος ἐν τῇ γῇ ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σωθήσεται ὁ λαός σου, πᾶς ὁ γεγραμμένος ἐν τῇ βίβλῳ·
 
Κατά τον καιρόν εκείνον θα εγερθή ο αρχάγγελος Μιχαήλ, ο οποίος στέκεται προστάτης των υιών του ιουδαϊκού λαού σου. Θα είναι τότε περίοδος θλίψεως, μεγάλης θλίψεως, ομοία της οποίας δεν έγινεν από της εποχής που υπήρξαν άνθρωποι και έθνη επί της γης, έως την εποχήν εκείνην. Κατά την περίοδον όμως της μεγάλης αυτής θλίψεως θα σωθούν από τον λαόν σου αυτοί, που είναι γραμμένοι στο βιβλίον της ζωής.
ἔσται καιρὸς θλίψεως, θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν….
Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε  ότι το  εγγλέζικό  Daniel στα Ελληνικά είναι Δανιήλ  που ειναι ένας απο τους μεγαλύτερους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης
Στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ χιλιάδες χρόνια πρίν αναφέρονται οι ίδιες προφητείες που περιέχονται και στην πολύ μεταγενέστερη αποκάλυψη .
ΚΕΦ. 12: Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΚΑΙ Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
Δαν. 12,11         καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.
 
Όταν θα πάψει να γίνεται Θεία λειτουργία στον κόσμο …
 καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σωθήσεται ὁ λαός σου, πᾶς ὁ γεγραμμένος ἐν τῇ βίβλῳ·
 
 
Ο Δανιήλ μιλά φωτισμένος  από το Άγιο Πνεύμα , βλέπει τους εσχάτους χρόνους αιώνες μετά ,προειδοποιώντας για τα επερχόμενα και ότι μόνο η ΜΕΤΑΝΟΙΑ θα μας φυλάξει
Δεν υπάρχει τύχη αλλά σε όλα είναι ο Θεός ,ακόμα και το όνομα της φοβερής κακοκαιρίας έχει ως ΣΗΜΕΙΟ για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι έρχεται …
Τα χαστούκια θα είναι συνεχή .
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση