ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ …ΓΙΑΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ Δ.Ι.Σ. ΔΕΝ ΕΚΦΡΑΖΕΙ:
■ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
■ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ
■ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ
■ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ
■ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
■ ΤΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
■ ΤΗΝ ΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
■ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΣΕΒΩΝ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΒΑΔΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΤΕΜΒΕΡΓΗΣ
ΠΑΪΣΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Ο συστηματικός δογματικός Πατέρας της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, στο έργο του:《 Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως》μας διαβεβαιώνει, όπως και άλλοι Άγιοι Πατέρες ότι θα έρθει σε κάποια φάση της ιστορίας, στα έσχατα, ο κατ’ εξοχήν Αντίχριστος.
Γράφει συγκεκριμένα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 99, περὶ τοῦ ἀντιχρίστου: [ Ὅμως ἰδιοτρόπως καὶ ἐξαιρέτως Ἀντίχριστος λέγεται ὁ ἐπὶ τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἐρχόμενος. Χρὴ τοιγαροῦν πρῶτον κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καθὼς ἔφη ὁ Κύριος, καὶ τότε ἐλεύσεται εἰς ἔλεγχον τῶν Ἰουδαίων. Ἔφη γὰρ αὐτοῖς ὁ Κύριος· «Ἐγὼ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με· ἔρχεται ἄλλος ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, κἀκεῖνον λήψεσθε». Επομένως, η διδασκαλία αυτή προς γνώση, περισυλλογή και άμυνα των πιστών δεν είναι παρεκκλησιασική διδασκαλία αλλά αποτελεί ένα από τα θέματα της εκκλησιαστικής μας Παραδόσεως ]
■ Την διδασκαλία του αυτή ο Άγιος Ιωάννης την στηρίζει στο κήρυγμα τον Αποστόλων και στην μαρτυρία των Προφητών και συγκεκριμένα αναφερόμενος στον Απόστολο Παύλο λέγει: [καὶ ὁ ἀπόστολος· «Ἀνθ᾿ ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς, καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, ἵνα κριθῶσι
πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ᾿ εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ». Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι Υἱὸν Θεοῦ ὄντα τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ Θεὸν οὐκ ἐδέξαντο, τὸν δὲ πλάνον Θεὸν ἑαυτὸν λέγοντα δέξονται. Ὅτι γὰρ Θεὸν ἑαυτὸν ἀποκαλέσει, ὁ ἄγγελος τῷ Δανιὴλ διδάσκων οὕτω φησίν· «Ἐπὶ θεοὺς τῶν πατέρων αὐτοῦ οὐ συνήσει»]. Συνεπώς, το θέμα αυτό περί του Αντιχρίστου στην εκκλησιαστική μας Παράδοση μαρτυρείται και από το κήρυγμα των Αγίων Αποστόλων και των Προφητών.
■ Όταν ο Κύριος είπε: «Ἐγὼ ἦλθον ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, καὶ οὐ λαμβάνετέ με·
ἔρχεται ἄλλος ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, κἀκεῖνον λήψεσθε» ότι αυτόν τον αντίχριστο εννοούσε γι’ αυτό και παραθέτει το παραπάνω λόγο του Ιησού Χριστού από τα Ευαγγέλιό Του. Άρα, τα σχετικά με τον αντίχριστο λέγονται από τον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που δεν ήταν ούτε εξωκκλησιαστικός ούτε και παρεκκλησιαστικός αλλά είναι Αυτός η Κεφαλή της Εκκλησίας μας!!!
■ Εξηγεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σύμφωνα με εκείνο που είχε πει ο Ιωάννης ο Θεολόγος στην επιστολή του στο χωρίο Α’ Ιωάννου 2:18 “Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστί, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ὁ ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν”, ότι: [“Πᾶς μὲν οὖν ὁ μὴ ὁμολογῶν τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ καὶ Θεὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι καὶ εἶναι Θεὸν τέλειον καὶ γενέσθαι ἄνθρωπον τέλειον μετὰ τοῦ μεῖναι Θεὸν ἀντίχριστός ἐστιν. Ὅμως ἰδιοτρόπως
καὶ ἐξαιρέτως Ἀντίχριστος λέγεται ὁ ἐπὶ τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος ἐρχόμενος”]. Επομένως το ότι θα υπάρξουν πολλά πρόσωπα προδρομικά του αντιχρίστου που θα κάνουν έργο κατά του Χριστού, και γι’ αυτό θα είναι αντίχριστα, αυτό δεν αίρει την μαρτυρία των Γραφών ότι θα υπάρξει και ο κατ’ εξοχήν Αντίχριστος για τον οποίο Απόστολος Παύλος γράφει συγκεκριμένα: «Μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον, ὅτι, ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς θεὸν καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτόν, ὅτι ἔστι θεός».
■ Το χρονικό πλαίσιο, πότε θα έρθει ορίζεται από την αποστασία της ανθρωπότητος, που θα προηγηθεί σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου [ὅτι, ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ] έπειτα θα [ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας ὁ ἀντικείμενος καὶ ὑπεραιρόμενος ἐπὶ πάντα λεγόμενον θεὸν ἢ σέβασμα, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ ὡς θεὸν καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτόν, ὅτι ἔστι θεός».
Τί ορίζεται όμως ως αποστασία;
1. Δεν είναι το ότι οι άνθρωποι δεν εγκολπώθηκαν απλώς την αμαρτία αλλά αρνήθηκαν και αυτήν την ύπαρξη του Θεού. Το ζενίθ όμως της αποστασίας είναι ότι και αυτή η διοίκηση της Εκκλησίας έφτασε στην ασέβεια και την αθεΐα σύμφωνα με τον μύστη της θεώσεως τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά;
Τα τρία είδη της αθεΐας κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά είναι:
Τριῶν ὄντων τῶν τῆς ἀθεΐας ὡς εἰπεῖν γενῶν….
▪︎ Ἕν μέν δή γένος ἀθεΐας ἐστίν ἡ πολυειδής πλάνη τῶν ἑλληνιζόντων….
▪︎ Δεύτερον δέ γένος ἀθεΐας ἐστίν ἡ πολυσχιδής και πολύμορφος ἀπάτη τῶν αἱρετικῶν…
▪︎ Τρίτον δέ ἐστίν εἶδος, οὐ πόρρω τῆς ἀνωτέρω πονηρᾶς ξυνωρίδος, το παραιτεῖσθαί τι λέγειν τῶν δεδογμένων περί Θεοῦ καί μηδαμῶς ἐθέλειν ὑπ’ ἀνευλαβοῦς εὐλαβείας ἐκ τῶν ὑπερβαινόντων τήν τῶν πολλῶν διάνοιαν αὐτόν ὑμνεῖν … και τάς τῶν ἱερῶν πατέρων θεολογίας μή τοῖς οὐκ εἰδόσιν ἐξηγεῖσθαι, ἀλλ’ ἀποσείεσθαι καί ἀθετεῖν …
(Τρίτο πάλι εἶδος ἀθεΐας, πού δέν βρίσκεται καί πολύ μακριά ἀπό τήν ἀνωτέρω πονηρή δυάδα, εἶναι τό νά παραιτῆται κανείς νά ἀναφέρη τά δόγματα περί Θεοῦ καί λόγῳ τῆς ἀνευλαβοῦς εὐλάβειας νά μή θέλη καθόλου νά τόν ὑμνῆ ἀπό αὐτά, πού εἶναι ἀνώτερα ἀπό τήν διάνοια πολλῶν… εἶναι ἐπίσης τό νά μή ἐξηγῆ τίς θεολογίες τῶν ἱερῶν πατέρων σέ ὅσους δέν γνωρίζουν, ἀλλά νά τίς ἀπορρίπτη και ἀθετῆ…)
[(Πρός Διονύσιον, ΕΠΕ 4,404-412. ΕΧ. 2,479-483)
Ἀντιγραφή ἀπό τό ΠΑΛΑΜΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ τοῦ Ἱερομονάχου Βενεδίκτου, Νέα Σκήτη – Ἅγιον Ὄρος, Ἔκδοση 2008, σελ. 95-97, 6 Σεπ 2023 Ιστολόγιο Κατάνυξη].
α. Ο Μέγας Αθανάσιος στο πολύ γνωτό έργον του που επιγράφεται:” Κατά Ελλήνων” ( κατά ειδωλολατρών εννοεί, διότι το όνομα Έλλην τότε είχε την έννοια του ειδωλολάτρης) εξηγεί καλύτερα από κάθε άλλον Πατέρα της Εκκλησίας, πώς και για ποιό λόγο οι άνθρωποι έφτασαν στην ειδολολατρεία στο πρώτο είδος αθεΐας. Γράφει: [ οἱ δὲ ἄνθρωποι, κατολιγωρήσαντες τῶν κρειττόνων, καὶ ὀκνήσαντες περὶ τὴν τούτων κατάληψιν, τὰ ἐγγυτέρω μᾶλλον ἑαυτῶν ἐζήτησαν, ἐγγύτερα δὲ τούτοις ἦν τὸ σῶμα, καὶ αἱ τούτου αἰσθήσεις. ὅθεν τῶν μὲν νοητῶν ἀπέστησαν ἑαυτῶν τὸν νοῦν, ἑαυτοὺς δὲ κατανοεῖν ἤρξαντο. ἑαυτοὺς δὲ κατανοοῦντες, καὶ τοῦ τε σώματος καὶ τῶν ἄλλων αἰσθητῶν ἀντιλαμβανόμενοι, καὶ ὡς ἐν ἰδίοις ἀπατώμενοι, εἰς ἑαυτῶν ἐπιθυμίαν ἔπεσαν, τὰ ἴδια προτιμήσαντες τῆς πρὸς τὰ θεῖα θεωρίας· ἐνδιατρίψαντες δὲ τούτοις, καὶ τῶν ἐγγυτέρω μὴ ἀποστῆναι θέλοντες, ταῖς μὲν τοῦ σώματος ἡδοναῖς συνέκλεισαν ἑαυτῶν τὴν ψυχήν, τεταραγμένην καὶ πεφυρμένην πάσαις ἐπιθυμίαις· τέλεον δὲ ἐπελάθοντο τῆς ἐξ ἀρχῆς αὐτῶν παρὰ Θεοῦ δυνάμεως. Τοῦτο δ᾿ ἄν τις ἴδοι καὶ ἐκ τοῦ πρώτου πλασθέντος ἀνθρώπου ἀληθές, ὡς αἱ ἱεραὶ περὶ αὐτοῦ λέγουσι γραφαί.
κἀκεῖνος γάρ, ἕως μὲν τὸν νοῦν εἶχε πρὸς τὸ Θεὸν καὶ τὴν τούτου θεωρίαν, ἀπεστρέφετο τὴν πρὸς τὸ σῶμα θεωρίαν· ὅτε δὲ συμβουλίᾳ
τοῦ ὄφεως ἀπέστη μὲν τῆς πρὸς τὸν Θεὸν διανοίας, ἑαυτὸν δὲ κατανοεῖν ἤρξατο, τηνικαῦτα καὶ εἰς ἐπιθυμίαν τοῦ σώματος ἔπεσαν, καὶ ἔγνωσαν ὅτι γυμνοὶ ἦσαν, καὶ γνόντες ᾐσχύνθησαν. ἔγνωσαν δὲ ἑαυτοὺς γυμνοὺς οὐ τοσοῦτον ἀπὸ ἐνδύματος, ἀλλ᾿ ὅτι γυμνοὶ τῆς
τῶν θείων θεωρίας γεγόνασι, καὶ πρὸς τὰ ἐναντία τὴν διάνοιαν μετήνεγκαν………………..
Οὐκ ἀρκεσθεῖσα τῇ τῆς κακίας ἐπινοίᾳ τῶν ἀνθρώπων ἡ ψυχή, κατ᾿ ὀλίγον καὶ εἰς τὰ χείρονα ἑαυτὴν ἐξάγειν ἤρξατο. μαθοῦσα γὰρ
διαφορὰς ἡδονῶν καὶ ζωσαμένη τὴν τῶν θείων λήθην, ἡδομένη δὲ καὶ πρὸς τὰ τοῦ σώματος πάθη καὶ πρὸς μόνα τὰ παρόντα καὶ τὰς τούτων δόξας ἀποβλέπουσα, ἐνόμισε μηδὲν ἔτι πλέον εἶναι τῶν βλεπομένων, ἀλλὰ μόνα τὰ πρόσκαιρα καὶ τὰ σωματικὰ εἶναι τὰ καλά. ἀποστραφεῖσα δὲ καὶ ἐπιλαθομένη ἑαυτὴν εἶναι κατ᾿ εἰκόνα τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ, οὐκ ἔτι μὲν διὰ τῆς ἐν αὐτῇ δυνάμεως τὸν Θεὸν Λόγον, καθ᾿ ὃν καὶ γέγονεν, ὁρᾷ· ἔξω δὲ ἑαυτῆς γενομένη, τὰ οὐκ ὄντα λογίζεται καὶ ἀνατυποῦται. ἐπικρύψασα γὰρ ταῖς ἐπιπλοκαῖς τῶν σωματικῶν ἐπιθυμιῶν τὸ ὡς ἐν αὐτῇ κάτοπτρον, δι᾿ οὗ μόνον ὁρᾷν ἠδύνατο τὴν
εἰκόνα τοῦ Πατρός, οὐκέτι μὲν ὁρᾷ ἃ δεῖ ψυχὴν νοεῖν· παντὶ δὲ περιφέρεται, καὶ μόνα ἐκεῖνα ὁρᾷ τὰ τῇ αἰσθήσει προσπίπτοντα. ὅθεν δὴ πάσης σαρκικῆς ἐπιθυμίας γέμουσα, καὶ ἐν ταῖς τούτων δόξαις ταραττομένη, λοιπόν, ὃν ἐπελάθετο τῇ διανοίᾳ Θεόν, τοῦτον ἐν σωματικοῖς καὶ αἰσθητοῖς ἀναπλάττεται, τοῖς φαινομένοις τὴν Θεοῦ προσηγορίαν ἀνατιθεῖσα, καὶ μόνα ταῦτα δοξάζουσα ἅπερ αὐτὴ βούλεται καὶ ὡς ἡδέα ὁρᾷ. προηγεῖται τοίνυν αἰτία τῆς εἰδωλολατρείας ἡ κακία ].
β. Για το δεύτερο είδος της αθεΐας, ήτοι της πολυσχιδούς και πολύμορφου ἀπάτης τῶν αἱρετικῶν, τί ποιό φανερό και τρανταχτό της Παναιρέσεως του Οικουμενισμού θα μπορούσε γενικά κανείς να παραθέσει ως αποδεικτικό στοιχείο; Όσο για την θεσμική εκτροπή της διοικήσης της Εκκλησίας με την εκκλησιολογική κακοδοξία που συνιστά αίρεση και πιο ειδικά με την αναγνώριση πολλών Εκκλησιών, τί να είπει κανείς; Επειδή όμως το θέμα μας εν προκειμένω εξετάζει την σχέση των γραφομένων εν τη Αγία Γραφή με την ιερά Παράδοση, δηλαδή αναζητά το, τί είπαν οι Άγιοι, παλαιοί και νεότεροι, για τα σχετικά Αγιογραφικά χωρία με άμεσο υπομνηματισμό ή και έμμεση ερμηνεία ως παρακαταθήκη της εκκλησιαστικής μας Παραδόσεως, στην συνάφεια όλων εκείνων που γίνονται στον καιρό μας δια των ψηφιακών ταυτοτήτων και αυτού του σφραγίσματος των εμβολίων, θα εστιάσω εδώ σε αυτά.
Την επισήμανση της ιεράς Αποκαλύψεως στο 13ο κεφάλαιο στους στίχους τουλάχιστον 16 έως και 18, δηλαδή αυτό που γράφεται εκεί, ότι ουσιαστικά δεν θα δύναται ο πολίτης να συναλλάσετε , αν δεν υποταχθεί στο σύστημα, όπως μαρτυρείται:《καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν, καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς´,》 σύμφωνα με την απόφαση της Συνόδου της συστημικής Εκκλησίας, η οποία αποφάνθηκε στην 3η παράγραφο της ανακοίνωσεώς που αφορά στην Δεύτερη Συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Σεπτέμβριο (6/9/2023).
ότι: [ Δεν είναι θεολογικώς ισχυρές οι θεωρίες ότι προσβάλλεται το δόγμα της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού από τη μορφή και το περιεχόμενο της νέας αστυνομικής ταυτότητας, όπως αυτή ρυθμίζεται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (2018, 2019, 2023) ], και ας μας έχουν προϊδεάσει:
1ον) Οι ίδιοι της κυβερνήσεως και του συστήματος ότι έπειτα από κάποιο χρονικό περιθώριο θα αλλάξουμε όλοι ταυτότητες λαμβάνοντας την νέου τύπου ψηφιακή ταυτότητα, χωρίς την οποία δεν θα μπορούμε ούτε σπίρτα να αγοράσουμε. Δεν θα πρέπει να δούμε με καχυποψία την αντικατάσταση όλων των καρτών με μία ουσιαστικά “κάρτα του πολίτη” που θα λειτουργεί συνολικά και αντιπροσωπευτικά για όλες τις άλλες, αφού σύμφωνα με την διατύπωση της συνόδου [παραθρησκευτική αφετηρία έχει η χρήση φράσεων περί «ηλεκτρονικού φακελώματος» που επιβάλλει η «Νέα Τάξη Πραγμάτων» και η «παγκοσμιοποίηση», καθώς δεν στοχεύει στην προστασία των ατομικών ελευθεριών των πολιτών, αλλά υπονοεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία, οι υπηρεσίες της και η εκάστοτε εκλεγμένη Κυβέρνηση είναι «όργανα του Αντιχρίστου»].
2ον) Δεν πρέπει να συσχετίσουμε την έκδοση της ψηφιακής ταυτότητας με το ψηφιακό πορτοφόλι, ώστε να θεωρηθεί προγεφύρωμα του χαράγματος αυτή η κάρτα του πολίτη ενώ γνωρίζουμε ότι οδηγούμαστε σε μία αχρήματη κοινωνία και ήδη κυκλοφορούν bitcoin και η οικονομική αντιστοιχία στο χρηματιστήριο την ώρα αυτή που γράφεται γο άρθρο είναι: 24.053,22 €.
3ον) Όλα αυτά που γίνονται στις ημέρες μας δεν πρέπει κατά την “Ιερά” Σύνοδο να τα συνδέουμε με την Νέα Τάξη Πραγμάτων και ας γράφει ο Όσιος Εφραίμ, Μέ ποιόν τρόπο θά ἐπιβληθεῖ ὁ Ἀντίχριστος: «…Διότι μεταχειρίζεται ὁ τύραννος τέτοιον τρόπον, γιά νά ἔχουν ὅλοι τήν σφραγίδα τοῦ θηρίου (χάραγμα), ὅταν θά ἔρθει στήν ἐποχή του καί στόν ὁρισμένο καιρό νά ἐξαπατήση ὅλον τόν κόσμο μέ θαύματα· καί ἔπειτα ἔτσι νά προσφέρει τίς τροφές καί κάθε ἐμπόρευμα· καί θά τοποθετήσει κυβερνῆτες νά ἐκτελοῦν τό πρόσταγμά του. Προσέχετε ἀδελφοί μου, τήν ὑπερβολική πονηρία τοῦ θηρίου… διότι μεταχειρίζεται πονηρά τεχνάσματα. Προσέχετε πῶς ἀρχίζει ἀπό τήν κοιλιά, ὥστε ὅταν κάποιος βρεθεῖ σέ δυσκολία στερούμενος τήν τροφή, νά ἀναγκασθεῖ, νά δεχθεῖ τή σφραγίδα ἐκείνου, ὄχι ὅπου τύχει, σέ ὁποιοδήποτε μέλος τοῦ σώματος, ἀλλά νά δεχθεῖ τό ἀσεβές χάραγμα στό δεξί χέρι, ἐπίσης στό μέτωπο· γιά νά μήν ἔχει ὁ ἄνθρωπος δύναμη νά σχηματίσει μέ τό δεξί του χέρι τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, οὔτε ἐπίσης νά σημειώσει στό μέτωπό του ἐντελῶς τό ἅγιο ὄνομα τοῦ Κυρίου, οὔτε τόν ἔνδοξο καί τίμιο σταυρό τοῦ Χριστοῦ καί Σωτήρα μας…» (Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου, ΕΡΓΑ, τόμος Δ’, ἐκδ. Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, 1992, σελ. 119).
4ον) Δεν πρέπει να λάβουμε υπ όψιν μας ότι μας επεσήμαναν αγιασμένα πρόσωπα, πως με τις ψηφιακές ταυτότητες οδηγούμαστε σταδιακά σε μία πνευματική σκλαβιά. Πρόσωπα αγιασμένα δίνουν την πορεία πλεύσης που θα χρειαστεί να έχουμε για να φτάσουμε στον λιμένα της σωτηρίας, όπως τα κάτωθι:
✦Άγιος Αρέθας επίσκ. Καισαρείας και διάδοχος του Μ.Βασιλείου (Εξήγηση της Ιερας Αποκαλύψεως PG 106): «Το χάραγμα αρχικά θα δοθεί με την μορφή πλακιδίου (κάρτας) καθημερινής χρήσης…»
✦π. Νικολάι Ραγκόζιν (†1981): «..θα δώσουν Εβραϊκές ταυτότητες 666. Είναι καλύτερα να πεθάνεις από πείνα παρά να τις αποδεχθείς..
✦Οσιος Παΐσιος: «Να κρατήσετε τις παλιές
 ταυτότητες και να ξεσηκωθείτε, αν θελήσουν να σας δώσουν τέτοια ταυτότητα.
«…ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΗ, ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ!»
✦Λαμπρινή Βέτσιου (2002†): «Θα σας αναγκάσουν να πάρετε μια κάρτα-ταυτότητα. Θα κάνετε όλες τις συναλλαγές σας με αυτή. Να μη την πάρετε, είναι του Αντιχρίστου. Όποιος την πάρει αμέσως ξεβαπτίζεται! Θα αναγκάσουν τον κόσμο να την πάρει με διάφορους τρόπους.
✦Γέρ.Αμβρόσιος Λάζαρης (2006†): «Μετά το κλείσιμο των εκκλησιών θα σας αλλάξουν τις ταυτότητες»
✦Γερ.Ιουστίνος Πίρβου (2013†): «Μάλλον για πολλούς ανάμεσα σας αυτό το τσιπ είναι κάτι ασήμαντο αλλά πίσω από αυτό το σύστημα που καταγράφει τους ανθρώπους και περιέχει όλα τα δεδομένα, κρύβεται μία ολόκληρη δικτατορία, ένα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ του οποίου δέχεσαι να πουλήσεις την ψυχή σου στο διάβολο..(…) Ο καθένας να ψάξει και να δει ότι είμαστε μπροστά σε ένα δύσκολο σημείο που πρέπει να διαλέξουμε: είτε χάνεις την ψυχή, είτε σώζεις την ψυχή.
✦π.Σάββας Αχιλλέως (2016†):
–Μην πάρετε τη νέα ταυτότητα!
• Θα φωνάζει ο Αντίχριστος: –Είναι ευκολία, είναι ευκολία.. «Πάρτε την, δεν είναι τίποτε», «Όταν έχεις τον Χριστό μέσα σου, έξω ό,τι και να κάνεις, δεν είναι τίποτε». Δηλαδή, όταν πάρω την ταυτότητα του Αντιχρίστου, δεν είναι τίποτα;
• Προσέχετε μην πλανηθείτε! Μη σας πλανήσει ο διάβολος και δεν το πάρετε μυρωδιά και σας σφραγίσει.
• Την ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ αυτή σας λέγω ΝΑ ΜΗΝ ΤΗΝ ΠΑΡΕΤΕ. Θα πούμε όλοι μαζί μ’ ένα στόμα: – Ταυτότητα έχουμε. Δεν θέλουμε άλλη!
5ον) Δεν πρέπει -τάχα- να συσχετίσουμε τις ψηφιακές ταυτότητες με το προηγούμενο ενέσιμο σκεύασμα, το οποίο έλαβαν στον οργανισμό τους εκατομμύρια των συνανθρώπων μας, έστω και αν κατά μαρτυρίες ειδικών επιστημόνων της πληροφορικής και της μεταφραστικής Ιατρικής εμβάζουν στο σώμα νανοσωματίδια, βιοσένσορες, γραφένιο κ.α. και χρησιμοποιούν ποικίλες μεθόδους, όπως αυτή του DNA Origami, κατά τις οποίες αυτό το ίδιο το σώμα μας καθίσταται μεταξύ άλλων ολοκληρωμένο ψηφιακό κύκλωμα, καθώς και “ψηφιακό πορτοφόλι” με την τεχνική “αναβάθμιση” που του γίνεται.
6ον) Ο μετανθρωπισμός και η διδασκαλία για τον υπερανθρωπισμό με την σωματική, διανοητική, συναισθηματική και “ηθική” “αναβάθμιση” που γίνεται με τα φάρμακα, τα σύγχρονα γενετικά εμβόλια, τις νέες τεχνολογίες την νανοτεχνολογία, την νανομηχανική, τις νευρορπιστήμες, την νευροβιολογία, την πληροφορική και τα microchips δεν έχουν -δήθεν- σχέση με την προοπτική των ψηφιακών ταυτοτήτων που θα αλλοτριώδουν παντελώς τον άνθρωπο παρουσιάζονται ένα υβριδικό υποκείμενο, στην πεαγματικότητα ένα άλλο ον, πάντως όχι τον άνθρωπο, όπως πλάσθηκε απο τον Δημιουργό του. Γι’ αυτό και εκείνο που γράφεται από την Δ.Ι.Σ. : [ Όσες απόψεις ή επιφυλάξεις αναπαράγονται από παραθρησκευτικές αντιλήψεις γύρω από τις αστυνομικές ταυτότητες των πολιτών δεν είναι αμιγώς ορθόδοξης προέλευσης], ουσιαστικά μας λέει ότι θέμα των ταυτοτήτων δεν είναι θέμα της Εκκλησίας. Και θέλει βα νας πει ότι δεν έχει θεολογικά ερείσματα και ότι δεν στηρίζεται στους Αγίους Πατέρες ενώ συμβαίνει το εντελώς αντίθετο.
7ον) Στην πραγματικότητα η Σύνοδος θέλει από τους πιστούς να παύσουν να σκέπτονται, να μην έχουν συνείδηση, να μην λαμβάνουν υπόψιν τους πρόσωπα που οι ίδιοι αγιοκατατάσσουν, ή και ότι άγιοι είναι μόνο όσοι συμφωνούν μαζί της, και γενικώς ζητά από το χριστεπώνυμο πλήρωμα να βρίσκεται σε μία κατάσταση πνευματικής αφασίας, ώστε να αγνοεί και ακόμη να ενεργεί τα εντελώς αντίθετα και από αυτές τις ίδιες τις προηγούμενες αποφάσεις της Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί Αρχιεπισκόπων Σεραφείμ και Χριστοδούλου και αυτής ακόμη της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους που έχουν κοινοποιηθεί!!!

Αφήστε μια απάντηση