ΑΡΘΡΑ 12 Σεπ 2023 - 19:52

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής :«Εκκλησία, όπως είπε ο Χριστός μας, δεν είναι ούτε τα κτίρια, ούτε τα ντουβάρια, ούτε οι κληρικοί, ιερείς και αρχιερείς, ούτε τίποτε άλλο. Είναι ο ίδιος ο Χριστός και η Αλήθειά Του, το Ευαγγέλιο Του, η Ορθή Πίστη, η ορθή δόξα. Αυτή είναι η Εκκλησία! Και όπου υπάρχει αυτή η αλήθεια, η ορθή δόξα, εκεί είναι και η Εκκλησία του Χριστού. Όπου δεν υπάρχει αυτή η ορθή δόξα, η ορθή ομολογία και η αλήθεια, εκεί δεν υπάρχει ούτε Εκκλησία του Χριστού». Απόδειξη τα Ευαγγέλια:  

(Ματθ. ΙΣΤ΄ 13-18) 16,13 Ἐλθὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ λέγων· τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου;   Ὅταν δὲ ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη τῆς Καισαρείας, τὴν ὁποίαν εἶχε ἐπεκτείνει καὶ ἐξωραΐσει ὁ Ἡρώδης ὁ Φίλιππος, ἐρώτησε τοὺς μαθητάς του λέγων· <τί λένε οἱ ἄνθρωποι, ὅτι εἶμαι ἐγώ, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου;> 

16,14 Οἱ δὲ εἶπον· οἱ μὲν Ἰωάννην τὸν βαπτιστήν, ἄλλοι δὲ Ἠλίαν, ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν ἢ ἕνα τῶν προφητῶν. 

16,15 Λέγει αὐτοῖς· ὑμῖν δὲ τίνα μὲ λέγετε εἶναι;   Λέγει εἰς αὐτούς· <σεῖς ὅμως οἱ μαθηταί μου ποῖος λέτε, ὅτι εἶμαι;> 

16,16 Ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε· σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος    Ἀπεκρίθη δὲ ὁ Σίμων ὁ Πέτρος καὶ εἶπε· <Σὺ εἶσαι ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ αἰωνίου, ποὺ ἔχει ζωὴν καὶ δίδει ζωήν>. 

16,17 Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· μακάριος εἶ, Σίμων Βαριωνᾶ, ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέ σοι, ἀλλ’ ὁ πατήρ μου ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.    Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀπήντησε καὶ τοῦ εἶπε· <μακάριος εἶσαι, Σίμων υἱὲ τοῦ ᾿Ιωνᾶ, διότι τὴν ὁμολογίαν, ποὺ ἔκαμες, δὲν σοῦ τὴν ἐφανέρωσε αἷμα καὶ σάρξ, δηλαδὴ κάποιος ἄνθρωπος, ἀλλὰ ὁ Πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος. 

16,18 Κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.     Καὶ ἐγὼ δὲ σοῦ λέγω τοῦτο· ὅτι σὺ εἶσαι Πέτρος καὶ ἐπάνω εἰς αὐτήν τὴν πέτραν τῆς ὁμολογίας σου θὰ οἰκοδομήσω ἀσάλευτον τὴν Ἐκκλησίαν μου, καὶ πύλαι Ἅδου (δηλαδὴ ὅλαι αἱ κακαὶ δυνάμεις τοῦ πονηροῦ διαβόλου καὶ τῶν διεστραμμένων ἀνθρώπων), δὲν θὰ ὑπερισχύσουν καὶ δὲν θὰ κατορθώσουν τίποτε ἐναντίον της.  

Το λέει ο ίδιος ο Κύριός. Την Εκκλησία Του την οικοδόμησε επάνω σε μία πέτρα. Την πέτρα της πίστεως. Τον ίδιο τον Χριστό και την Αλήθειά Του. Την πέτρα της ομολογίας του Πέτρου. «Σε αυτή την πέτρα της ομολογίας σου, σ’ αυτή την αλήθεια που είπες τώρα, ότι εγώ είμαι ο Yιός του Θεού του ζώντος, εκεί πάνω εγώ θα στηρίξω την Εκκλησία μου και αυτή θα είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, και αυτήν την Εκκλησία κανείς δεν θα μπορέσει να εξαφανίσει και να καταργήσει, ούτε ο ίδιος ο Άδης και ο Διάβολος!» ( 

Ο ίδιος ο Χριστός και η Αλήθεια Του! Η Ορθή Πίστη και Δόξα! Δεν είναι ούτε τα τούβλα, ούτε οι μήτρες, ούτε οι πατερίτσες, ούτε οι αρχιερείς ούτε οι πατριάρχες ούτε κανένας. Κανείς, απ’ όλους αυτούς, εκτός εάν έχουν μαζί τους τον Χριστό και την Αλήθεια Του! Αν λοιπόν δεν έχουμε την αλήθεια και δεν είμαστε μέσα στην Ορθοδοξία, δεν είμαστε ούτε μέσα στην Εκκλησία άσχετα αν πηγαίνουμε σε ναούς, αν κάνουμε μνημόσυνα, λειτουργίες, κοινωνάμε, βγάζουμε λόγους και κάνουμε οτιδήποτε.  

(Τίτ. 3, 10-11) 3,10 Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ,  Αἱρετικὸν ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος ὕστερα ἀπὸ πρώτην καὶ δευτέραν συμβουλὴν μένει μὲ πεῖσμα εἰς τὴν πλάνην του, παράτησέ τον καὶ μὴ συζητῇς πλέον μαζῆ του. 

3,11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.  Γνωρίζων, ὅτι ὁ τοιοῦτος ἔχει πλέον παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν ἀλήθειαν καὶ διαστροφῆ καὶ ἁμαρτάνει, ἐλεγχόμενος καὶ καταδικαζόμενος ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν εὐατόν του, ἀπὸ τὴν συνείδησίν του.  

Ο αιρετικός μολύνει την πίστη. Όποιος είναι σε κοινωνία και μνημονεύει αιρετικούς είναι αιρετικός.  Ας προσέξουμε αυτή την σημαντική λεπτομέρεια, γιατί έχουν ήδη έρθει δύσκολες μέρες και χρειαζόμαστε διάκριση, αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε καταστάσεις. Υπάρχει ήδη, γεγονός που τεκμαίρεται από τα πολλά γραφόμενα, μεγάλη σύγχυση. Οι περισσότεροι θα ακολουθούν τους πολλούς, – ψυχολογία της μάζας -, πού πάει ο πολύς κόσμος. Γιατί θα λένε είναι δυνατόν, όλοι αυτοί να έχουν άδικο και μόνο ένας ή δύο ή μια χούφτα άνθρωποι να έχουν δίκαιο; Μην ξεχνάμε ότι ο άρχων του κόσμου τούτου, ο άρχων του ψεύδους ο ανθρωποκτόνος θα προσπαθήσει να πλανέψει ακόμα και τους εκλεκτούς.  

(Ματθ.24,24) ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσι σημεῖα μεγάλα καὶ τέρατα, ὥστε πλανῆσαι, εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς.  

Κι ἄν ἐπιλέγεις νά πλέεις πάντοτε μέ τό ρεῦμα, ἕνα μονάχα πρᾶγμα σοῦ ἀξίζει: ὁ φονικός καταρράκτης στό τέλος τῆς διαδρομῆς. 

Προς Πολύκαρπον Επιστολή του Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου: 

 «Τους καιρούς καταμάνθανε. Τον υπέρ καιρόν προσδόκα, τον άχρονον, τον αόρατον, τον δι’ ημάς ορατόν, τον αψηλάφητον, τον απαθή, τον δι’ ημάς παθητόν, τον κατά πάντα τρόπον δι’ ημάς υπομείναντα». Με λίγα λόγια : να μελετάς τους καιρούς, τον Αναμενόμενο προσδόκα! 

Παναγιώτης  

Αφήστε μια απάντηση