Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Δωδεκανήσου κ. Καλλίνικος : Τό θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι ἐδῶ. Οἱ νέες Ταυτότητες.

Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Δωδεκανήσου κ. Καλλίνικος

Κάλυμνος 22-9-2023

Αἱ ἡμέραι ὅπου ζῶμεν δέν εἶναι μόνον πονηραί κατά τόν Ἀπόστολον, (Ἐφεσ. Ε΄, 16) ὅπου πρέπει νά ἐξαγοράζωμεν τόν καιρόν, ἀλλά εἶναι καί ἀποκαλυπτικαί, δηλαδή βιώνουμε γεγονότα τῆς Ἀποκαλύψεως,ὡς λέγει καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος. «καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι  πωλῆσαι εἰ μὴ  ἔχων τὸ χάραγμα,  τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ» (Ἀποκ. ΙΓ΄, 17).

Οἱ πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου, πολιτικοί, θέλουν νά ἐπιβάλουν διά τῆς βίας εἰς ὅλους τούς Ἕλληνας τήν ἠλεκτρονικήν κάρτα τοῦ πολίτη. Δέν ἔχεις ΑΜΚΑ (ἀριθμός μητρώου κοινωνικῆς ἀσφάλισης), ὅμως μπορεῖς καί νά ἀγοράσεις καί νά πωλήσεις. Ἄρα ὁ ΑΜΚΑ δέν εἶναι αὐτό πού ἀπαγορεύει ἡ Ἀποκάλυψις, δέν ἔχει καί τσιπ.Ὅμως ἡ ἠλεκτρονική ταυτότητα θά περιέχει τσιπ, καί μάλιστα δύο, καί δέν θά μπορεῖς χωρίς αὐτήν, οὔτε νά ἀγοράσεις οὔτε νά πωλήσεις. Ἄρα αὐτήν ἀπαγορεύει ὁ Θεός νά παραλάβωμεν. Μήπως τό ἀμφιβάλλετε; Θά εἶσθε μᾶλλον ἀφελεῖς. Ἐρωτῶμεν, θά δεχόταν ἕνας Ἑβραῖος ἤ ἕνας μουσουλμάνος, νά περιέχει ἡ ταυτότητά του, τό σημεῖον τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ; Ὄχι βεβαίως. Καί ἡ Κυβέρνησις θά ὑποχωροῦσε, ὅπως ὑποχώρησε καί εἰς τούς Ἱεχωβάδες καί διά νόμου δέν παίρνουν ὅπλο. Ἡμεῖς οἱ Χριστιανοί, διατί νά ἔχωμεν εἰς τήν ταυτότητά μας τόν ἀριθμόν τοῦ ἀντιχρίστου, τοῦ σατανᾶ, τῶν Ἑβραίων; Ὡς φαίνεται μᾶς θεωροῦν χαζούς. Καί ἐάν αὔριο τήν χάσεις, θά σοῦ τήν βάλουν μέ τσίπ στό χέρι, διά νά μήν ἔχεις πλέον κανένα πρόβλημα ἀπωλείας ἤ κλοπῆς. Ἀκόμη ἠμποροῦν νά ἀναγράφουν στά τσιπάκια, ὁτιδήποτε αὐτοί θελήσουν, χωρίς ἐμεῖς νά ἔχωμεν οὐδεμίαν γνῶσιν αὐτῶν. Ἄν δέν εἶναι αὐτό τό σφράγισμα, τότε εἴμεθα πνευματικῶς τυφλοί.

Πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου δέν εἶναι μόνον οἱ ψεύτες πολιτικοί, ἀλλά βλέπομεν νά συμπορεύωνται καί οἱ αἱρετικοί οἰκουμενισταί ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι μᾶς λέγουν ὅτι οἱ ἠλεκτρονικές ταυτότητες «δέν περιέχουν κανένα κακό», τό θέμα αὐτό εἶναι θεολογικῶς ἀδιάφορον, μᾶλλον θεολογικῶς αὐτοί εἶναι ἄσχετοι, καί ἀδιάφοροι.Τό εἴδαμεν καί εἰς τό ἐμβόλιον τοῦ covid19, δέν τό ἐπέβαλον στήν ἀρχή διά τῆς βίας, μετά ὅμως ἀκολούθησε ὁ ἐξαναγκασμός, δέν τό παίρνεις, ἀπολύεσαι ἀπό τήν ἐργασία σου, ἀλλά καί οἱ ψευδοεπίσκοποι οἰκουμενιστές ἔλεγον εἰς τούς πιστούς, ἐάν δέν τό κάνετε, θά ἔχετε συνέπειες, ἔπεφταν ἀργίες, κατάρες καί ἀναθέματα ἐναντίον τῶν ἀρνητῶν τοῦ ἐμβολίου!!! Διερωτήθηκαν ὅλοι αὐτοί, πόσοι ἔχουν πεθάνει καί θά πεθαίνουν ἐξ αἰτίας των;;; Ἐπί covid19, οὔτε στό Νοσοκομεῖο δέν μποροῦσες νά πᾶς, τό σύστημα σκοπίμως δέν ἄντεχε τόσους πολλούς ἀσθενεῖς, καί τοῦτο, διότι συνεχῶς ἔδιωχναν τό ἰατρικό προσωπικό καί τηροῦσαν τό πρωτόκολλο τῆς Κυβέρνησης καί τό ὁποῖον μᾶλλον σέ ἔστελλε ἀδιάβαστο. Ἔτσι θά μᾶς κάμουν καί μέ τήν νέαν ἠλεκτρονικήν ταυτότητα, ἄν δέν τήν πάρεις δέν ἔχεις δικαίωμα νά ζήσεις, διότι δέν θά μπορεῖς οὔτε νά ἀγοράσεις, οὔτε καί νά πωλήσεις, καί δέν θά τούς νοιάζει νά πεθάνεις ἀπό τήν πεῖνα, ἤ τήν ἔλλειψιν ἰατρικῆς περιθάλψεως (φάρμακα κ.λ.π.). Αὐτό τό θέλει μόνον ὁ σατανᾶς, ὁ ἀνθρωποκτόνος.

Μᾶς δεσμεύουν καί τό αὐτεξούσιον πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν». Θέλουν νά γίνωμεν δοῦλοι των, ἐνῶ ἐπαγγέλονται τούς «δημοκράτες». Οἱ πρόγονοί μας ἐθυσίασαν τήν ζωήν των, διά νά ζῶμεν ἡμεῖς ἐλεύθεροι, καί τώρα αὐτοί οἱ μασόνοι θέλουν νά μᾶς ὑποδουλώσουν εἰς τάς ἐπιθυμίας τῶν φθονερῶν σιωνιστῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι μισοῦν τόν Χριστόν καί ἡμᾶς. Ἔχουν σκοπόν ὄχι μόνον νά μᾶς στερήσουν τήν ἐλεθερίαν μας, ἀλλά καί μέ τήν ἀβάστακτη φορολογίαν, νά μᾶς πάρουν τά πάντα, ἀκόμη καί τά σπίτια μας, ἐνῶ οἱ Ἑβραῖοι εἰς τήν Ἑλλάδα, παραμένουν ἀκόμη ἀφορολόγητοι!!

. Ὅλοι αὐτοί εἶναι ἀντίχριστοι, καί ἐργάζονται πώς νά χάσωμεν τήν ἀθάνατον ψυχήν μας, καί νά τιμωρηθῶμεν αἰωνίως «εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός», ἡ «ἐν πυρί καί θείω» (Ἀποκ. Κ΄, 14, KA΄,8) γενόμενοι παραβάται τῆς ἐντολῆς τοῦ Θεοῦ.

Πῶς ὅμως θά ζήσωμεν χωρίς τήν κάρτα τοῦ πολίτη; Ἐάν δέν τήν πάρωμεν θά πεθάνωμεν τῆς πείνας. Ἐρωτῶμεν, ἔτσι θέλει ὁ Θεός; Ὄχι βεβαίως. Ἐξ ἄλλου στήν ἱεράν Ἀποκάλυψιν δέν ἀναφέρει κάτι τέτοιο. Μή ξεχνᾶτε, ὅτι οἱ Ἑβραῖοι 40 χρόνια εἰς τήν ἔρημο, δέν στερήθηκαν τίποτε, ὁ Θεός τούς ἔβρεχε καθημερινῶς τό μάννα, καί σέ μᾶς, θά ἔχει τόν τρόπον Του. Τό πιστεύομεν αὐτό, «πάντα δυνατά τῶ πιστεύοντι», ὅπως φροντίζει διά τά πετεινά τοῦ οὐρανοῦ, πολύ περισσότερον θά φροντίσει καί διά ἡμᾶς. Ἄς δώσωμεν προσοχήν εἰς τό (κεφ. 11), εἰς τήν πρός Ἑβραίους ἐπιστολήν τοῦ ἀπ. Παύλου.

Προτιμῶμεν νά ἀποθάνωμεν τῆς πείνας, παρά νά ἔχωμεν τόν σατανᾶ τῶν ἀντιχρίστων Ἑβραίων, εἰς τήν ταυτότητά μας.

Αφήστε μια απάντηση