Γ.Μ : Γιατί καθυστερεί ο πόλεμος ….
Χαίρεται
Απόσπασμα από την Αγία Γραφή .την Καινή Διαθήκη , ΑΠΟΛΑΛΥΨΗ Κεφ. 7.
Αποκ. 7,3           λέγων· μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα, ἄχρις οὗ σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.
Η επιστροφή  στον Θεό ,στην εκκλησία   ,την στιγμή της καταστροφής .δεν είναι αποτέλεσμα ΠΙΣΤΗΣ αλλά ενός φτηνού  συμφέροντος .
Τότε όμως είναι αργά , έχουν κλείσει οι πόρτες του παραδείσου ,της εσωτερικής ΕΙΡΗΝΗΣ που φυλάει τον άνθρωπο από κάθε ταραχή και φόβο .
Ο Θεός πρίν την καταστροφή ,την άρση της Θείας προστασίας από τον κόσμο ,δίνει χρόνο ,προειδοποιεί ,καλεί σε ΜΕΤΑΝΟΙΑ .
Έτσι φτάνει η καταστροφή να μας βρίσκει  χωρίς  το ΣΗΜΕΙΟ που δίνει το Άγιον Πνεύμα στο μέτωπο ,σε όσους θα γλυτώσουν την καταστροφή .
Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου.
Ο Βαπτισμένος Ορθόδοξος Χριστιανός παίρνει αυτό το ΣΗΜΕΙΟ στο μέτωπο την ώρα του Μυστηρίου  της βάπτισης
και του Χρίσματος .
Κατά την διάρκεια της ζωής μας το λερώνουμε .το απενεργοποιούμε ,αλλά είναι δύσκολο να το εξαλείψουμε αυτό το Χάραγμα .
Με τα υπόλοιπα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ,την εξομολόγηση ,το Ευχέλαιο ,το καθαρίζουμε και το ενεργοποιούμε ξανά ,ώστε να την γλυτώσουμε πρίν την ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ .
 
Ο καθαρισμός και το reset αυτού του ΣΗΜΕΙΟΥ , μόνο θα μας φυλάσξει και θα μας σώσει  από την καταστροφή .
Θα μας φυλάξει με έναν τρόπο ,που δεν μποροούμε να συλλάβουμε ,οι πνευματικές ααόρατες δυνάμεις ,ο αόρατος πόλεμος θα μας βρεί στην σωστή πλευρά .
όταν ο αόρατος πόλεμος θα γίνει ορατός 
 
Αν μας βρεί με καθαρά ΣΗΜΕΙΟ στο μέτωπο ,δεν μπορούν να μας πειράξουν οι σκοτεινές δυνάμεις .
Αν ‘ομως μας ‘εχουν παρασύρει  οι ψευτογέροντες ,οι ψευτοπροφήτες , που σαν καφετζούδες εδώ και δεκαετίες παίζουν την ίδια κασσέτα ,είναι δική μας ευθύνη .
Επιστροφή στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ της εκκλησίας ,να καθαρίσουμε το παντοδύναμο  ,ανίκητο ΣΗΜΕΙΟ που έχουμε πάνω μας  ,πρίν ο πόλεμος ξεκινήσει και στο ορατό υλικό πεδίο .
Αποκ. 7,2           καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα Θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξε φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις, οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν,
Κάθε Ορθόδοξος Βαπτισμένος Χριστιανός ‘εχει ένα Χάραγμα ,εχει το ΣΗΜΕΙΟ που του έθεσε το Αγιο Πνεύμα ΜΥΣΤΙΚΑ .
έχουμε και τα ΜΥΣΤΙΚΑ όπλα να το καθαρίζουμε και να το συντηρούνμε πρίν τις μάχες ,αυτό είναι το σημαντικότερο και όχι ποτέ θα γίνουν  τα γεγονότα .αλλά πως θα μας βρούν .
Αποκ. 3,10         ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
Ας  καθαρίσουμε ,ας γυαλίσουμες ,το μόνο όπλο που θα μας σώσει από την καταστροφή .
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση