Φωτεινή Γραμμή 86 – Τάμα Του Έθνους,, Απόσπασμα Διά Τις Θέσεις Πραγματοποιήσεως Τάματος Κολοκοτρώνη και Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος –

«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28) 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ 

Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθήνα 

Ἀλληλογραφία : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978 

 e-mail: fot_gram@otenet.gr 

ΝΕΑ e mail : iphpa@fotinigrammi.cosmotemail.gr 

 fotinigrammi@gmail.com 

 ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr 

                         Facebook: https://www.facebook.com/tama.ethnos.3  και  

            &  Τάμα Έθνους (Φωτεινή Γραμμή)  Twitter: @PANEL_TAMA 

              https://www.instagram.com/tamaethnous_foteinigrammi/. 

 

Α.Φ.Μ. 090050859 * Α´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

 

Φωτεινή Γραμμή 86 – Τάμα Του Έθνους 

 Απόσπασμα Διά Τις Θέσεις Πραγματοποιήσεως Τάματος Κολοκοτρώνη και Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Του Σωτήρος  

2.11.2023 

Συνεχίζομεν κατόπιν ἐπιθυμίας πάρα πολλῶν φίλων τοῦ Τάματος τῶν ἡρώων τοῦ 1821, να ἀναδημοσιεύωμεν ἀπὸ τήν «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 86 τμηματικῶς ἀποσπάσματα εἰς το σημερινὸν μας ἄρθρον, σχετικῶς μὲ τὴν θέσι τοποθετήσεως τοῦ Τάματος τοῦ γενναίου στρατηλάτου μας Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.  

Οἱ διάφορες Ἐπιτροπές κατὰ τὰ ἔτη 1834 ἔως τὸ 1929, ὥριζαν κατὰ καιροὺς διάφορες τοποθεσίες εἰς τὴν μείζονα περιοχήν της πρωτευούσης τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ἀναλυτικὰ ἀναφέρεται στὶς συνημμένες σελίδες 19 – 23 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 86.  

Ἡ «Κεντρικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἑκατονταετηρίδος» τελικῶς ἀπεφάσισε τὸ 1929 νὰ πραγματοποιηθῇ τοῦτο εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, ὅπου ἐτέθη καὶ ὁ θεμέλιος λίθος. 

Ὡς γνωστόν, εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ὁ τότε Πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος Ἐλευθέριος Βενιζέλος καὶ ὁ ἐπὶ 8 φοράς διατελέσας πρωθυπουργὸς τῆς Ἑλλάδος καὶ τότε Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Ἀλέξανδρος Ζαΐμης ἔθεσαν τὸν θεμέλιον λίθον τὴν 30.3.1930 γιὰ τὸ Πανελλήνιο Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ  Τάματος τοῦ Ἔθνους. 

Συνημμένως ἀναλυτικὰ εἰς τὸ τεῦχος 86 τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς», σελίδες 23 – 32.  

Ἐπισυνάπτομεν ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ἔγγραφα τῆς ἐποχῆς καὶ φωτογραφίες ἀπὸ τὰ ἀρχεῖα τῆς ΕΡΤ.  

Ἡ σειρὰ τῶν ἀναρτήσεων αὐτῶν συνεχίζεται. 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ τηλ 210-3254321 

https://www.fotgrammi.gr/περιοδικό-φωτεινή-γραμμή/φωτεινή-γραμμή-86-τάμα-του-έθνους-απόσ-2/ 

Αφήστε μια απάντηση