Γ.Μ : Χριστός γεννάται δοξάσατε…
Χαίρεται
Λουκ. 2,34         καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεὼν καὶ εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ· ἰδοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον.
 
 
Όταν ακούμε και διαβάζουμε ΙΣΡΑΗΛ ας βάζουμε στο μυαλό μας Ο λαός του Θεού .
Αυτός ο λαός του Θεού πλέον είναι οι βαπτισμένοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ,σύμφωνα με τα λόγια του Χριστού και των προφητών του .
δοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος. λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι οὐ μή με ἴδητε ἕως ἂν ἥξῃ ὅτε εἴπητε· εὐλογημέ-νος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου .
 
Μετά από αυτά τα λόγια του Χριστού ξεκίνησε η εξάπλωση του Χριστιανισμού στα ειδωλολατρικά έθνη Εγκαταλείποντας τον Ισραήλ ο Θεός ,δημιούργησε τον Νέο Ισραήλ που τον δέχτηκαν
Τα Θέματα που αντιμετώπισε ο παλαιός Ισραήλ και είναι καταγεγραμμένα ως ΤΥΠΟΙ μέσα στην Παλαιά Διαθήκη και θα συμβαίνουν και στον Νέο Ισραήλ .
Για παράδειγμα θα καλοπερνά με fake Χριστούγεννα  ,θα εγκαταλείπει τον Θεό ,θα παιδαγωγείται και θα επιστρέφει .
δοὺ οὗτος κεῖται εἰς πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ καὶ εἰς σημεῖον ἀντιλεγόμενον.
 
Αυτός για τον οποίο μιλά ο προφήτης Συμεών ,είναι το κεντρικό πρόσωπο των Χριστουγέννων ,που όμως ξεχάσαμε και πλέον αγνοούμε ποιός και τι πραγματικά είναι για εμάς .
Αυτός είναι ο Θεός ,ο δημιουργός που έγινε άνθρωπός και ζητάει να τον πιστέψουμε ως ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ για να μας σώσει από το σκοτάδι ,από τον άδη .
ω. 1,14             Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.
Τα καλύτερα Χριστούγεννα είναι όταν μάθω ποιός και τι είναι ο Χριστός ,ξεκινώντας να τον βλέπω να ενεργεί ,να οδηγεί και να παιδαγωγεί ως Θεός στην Παλαιά Διαθήκη τον παλαιό Ισραήλ ως ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
Μετά μπορώ να το δώ στην ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ να γεννιέται και να ζεί ταπεινά και να κινείται ανάμεσα μας  και να μας διδάσκει τον τρόπο σωτηρίας ΠΙΣΤΗ στο όνομα του   Πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται.
Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της ανθρωπότητας ο Θεός γίνεται άνθρωπος εἰς  ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραὴλ .
Χριστούγεννα  με άγνοια για τον Χριστό ,δεν είναι Χριστούγεννα αλλά λατρεία των ειδώλων της μόδας ,του καταναλωτισμού ,της καλοπέρασης .
Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται , ο Χριστός δοξάζεται  μέσα στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ,  μέσα στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ και όχι μέσα στα εμπορικά κέντρα ..
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
 
Γ,Μ 

Αφήστε μια απάντηση