«Βίος Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μέγα» – ΠΑΤΡΟΛΟΓΟΣ Ορθόδοξη ελληνομάθεια για ομογενείς και φιλέλληνες

«Βίος Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μέγα», ὑπό ἁγίου ἈθανασίουΜέρος 1ο ἀπὸ 4: Ὁ Ἀντώνιος ἀρχίζει τὴν ἀσκητική ζωήhttps://www.patrologos.gr/gr/life_of_saint_antony_1 – ελληνική αφήγησηhttps://www.patrologos.gr/en/life_of_saint_antony_1 – ελληνική αφήγηση με αγγλικούς υπότιτλουςhttps://www.patrologos.gr/es/life_of_saint_antony_1 – ελληνική αφήγηση με ισπανικούς υπότιτλους(Απόσπασμα) Δὲν εἶχαν περάσει ἀκόμη ἕξη μῆνες ἀπὸ τὸν θάνατο τῶν γονιῶν του, ὅταν μιὰ Κυριακή πρωΐ ἐνῶ πήγαινε πρὸς τὴν ἐκκλησία, κατὰ τὴν συνήθειά του, συλλογιζόταν μες τὸ νοῦ του, καὶ καθὼς ἐβάδιζε σκεπτόταν, πῶς οἱ ἀπόστολοι ἐγκατέλειψαν τὰ πάντα καὶ ἀκολούθησαν τὸν Σωτῆρα· καὶ πῶς οἱ Χριστιανοὶ τῶν Πράξεων πωλοῦσαν τὰ ὑπάρχοντά τους καὶ ἔφεραν καὶ ἀπέθεταν τὸ ἀντίτιμο στὰ πόδια τῶν ἀποστόλων γιὰ νὰ τὰ μοιράσουν ἐκεῖνοι στοὺς πτωχούς, καὶ ποία καὶ πόση ἀμοιβὴ τοὺς ἀναμένει εἰς τοὺς οὐρανούς. Ἐνῶ λοιπὸν αὐτά συλλογιζόταν, εἰσῆλθε εἰς τὴν ἐκκλησία ὅπου συνέπεσε ἐκείνη τὴ στιγμὴ νὰ διαβάζεται τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τότε ἄκουσε τὸν Κύριο νὰ λέγη εἰς τὸν πλούσιο· «Ἐὰν θέλης νὰ εἶσαι τέλειος πήγαινε καὶ πώλησε ὅλα τὰ ὑπάρχοντά σου καὶ μοίρασέ τα στοὺς πτωχοὺς καὶ ἔλα ἀκολούθησέ με καὶ θὰ ἔχης θησαυροὺς εἰς τοὺς οὐρανούς». Καὶ ὁ Ἀντώνιος, σὰν νὰ τοῦ εἶχε δωθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸ τὸ χάρισμα νὰ ἐνθυμῆται τοὺς ἁγίους καὶ σὰ νὰ εἶχε ἀναγνωσθῆ γι’ αὐτὸν καὶ μόνο τὸ εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, βγῆκε ἀμέσως ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, καὶ τὰ κτήματα ποὺ εἶχε ἀπὸ τοὺς προγόνους του, τὰ χάρισε στοὺς συγχωριανούς του, γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλήσουν οὔτε αὐτὸν οὔτε τὴν ἀδελφή του σὲ τίποτε· εἶχε περίπου τριακόσια καλλιεργήσιμα χωράφια, τὰ ὁποῖα ἦταν εὔφορα καὶ πολὺ καλὰ· καὶ ὅσα ἄλλα κινητὰ εἶχαν τὰ πούλησε ὅλα, κι ἀφοῦ συγκέντρωσε ἀρκετά χρήματα, τὰ ἔδωσε εἰς τοὺς πτωχούς. Ἐκράτησε μόνο λίγα γιὰ τὴν ἀδελφή του. Καὶ ὅταν εἰσῆλθε καὶ πάλι στὴν ἐκκλησία καὶ ἄκουσε τὸν Κύριο νὰ λέγη «Μὴ μεριμνήσετε διὰ τὴν αὔριον», εἰς τὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα, δὲν ἄντεξε νὰ περιμένη ἄλλο καὶ ἀφοῦ ἐξῆλθε ἀπὸ τὸ ναό, τὰ ἐμοίρασε καὶ ἐκεῖνα εἰς τοὺς πτωχούς.Πηγή: Project Patrologoshttps://www.patrologos.gr

Αφήστε μια απάντηση