Γ.Μ : Χριστούγεννα ,φτου ξελευθερία .
Χαίρεται
Ησ. 7,14            διὰ τοῦτο δώσει Κύριος αὐτὸς ὑμῖν σημεῖον· ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ·
Οκτώ αιώνες περίπου πριν γεννηθεί το βρέφος Ιησούς εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας εκ της Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας , ο Προφήτης Ησαΐας προφήτευσε  ότι  ιδού η Παρθένος έξει εν γαστρί, και τέξεται υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ.
 
Ματθ. 1,23        Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός.
 
Ενώ λίγο πρίν γεννηθεί ο Ιησούς .άγγελος Κυρίου επαναλαμβάνει τα λόγια του προφήτη στον Ιωσήφ .
μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός.
 
Αυτό σημαίνουν τα Χριστούγεννα ,αυτό γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα  ,πρώτα  την κάθοδο  του Θεού ανάμεσα μας  εἰς τὰ ἴδια ἦλθε όπως λέει στο κατά Ιωάννην .
Μα το δευτερό αλλά και σημαντικότερο  που γιορτάζουμε  τα Χριστούγεννα , Ο Θεός   ήλθε ανάμεσα μας  είναι μεθ᾿ ἡμῶν  για έναν λόγο  να ελευθερώσει το πλάσμα του .
Α Ιω. 3,8      εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου.
 
Έγινε άνθρωπος περπάτησε ,δίδαξε , έκανε θαύματα .ανέστησε νεκρούς , θεράπευσε ασθενείς ,τυφλούς ,χωλούς , που βασανιζόταν από τα αποτελέσματα της αμαρτίας  ,το είπε …Ίδε υγιής γέγονας μηκέτι αμάρτανε.
Η ασθένειες του σώματος και της ψυχής είναι τα όρατα αποτελέσματα της επίδρασης της αμαρτίας ,του κακού που εγώ επέλεξα να ακολουθήσω και με χτυπάει .
Παρ όλα αυτά ο Θεός είναι ΑΓΑΠΗ και τρέχει ξοπίσω μου .
Ακόμα περπατάει ανάμεσα μας ,όσο υπάρχει αυτός ο κόσμος θα περπατάει ανάμεσα μας ΕΝ ΕΤΕΡΑ ΜΟΡΦΗ
Θα Θεραπεύει τους δικούς του ,τα παιδιά του πατέρα του ,τα αδελφάκια του που ΜΕΤΑΝΟΟΥΝ και πληρώνουν την ΕΚΚΛΗΣΙΑ του .
 
Εν φυλακή ήμην, και ήλθετε προς με….
 
Τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή που μου θυμίζουν ότι μεθ᾿ ἡμῶν ὁ Θεός , έως της συντελείας του αιώνος τούτου 
είναι μαζί μας και ήλθε να μας ελευθερώσει από τα δεσμά του διαβόλου ,από την νοητή φυλακή της ΑΜΑΡΤΙΑΣ
Όταν θα  τελειωθεί ,πληρωθεί ο αριθμός  των εκλεκτών και των κατηραμένων τότε θα έλθει πλέον ορατά και θα  αρχίσει η ΚΡΙΣΗ και θα έλθει το σκόπιμον και λελογισμένον  ΤΕΛΟΣ του κόσμου τούτου και η Αρχή της αιώνιας Βασιλείας των Υιων του Θεού  .
 
 
Ιω. 8,32             καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.
 
Χριστούγεννα, η γιορτή της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ .
 
 
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση