Γ.Μ : Οι πόρτες του πολέμου …
Χαίρεται
Α Τιμ. 2,4     ὃς πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν.
 
Το ΘΕΛΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ    είναι η σωτηρία όλων μας , το ακατάληπτο σχέδιο του έχει σαν σκοπό  την είσοδο μας στην πόρτα  ,στον προθάλαμο που λέγεται παραδείσος .
Με δική μας επιλογή δια της ΠΙΣΤΕΩΣ .στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού μόνο μπορεί να γίνει αυτό  .
Εκει στον παράδεισο , που είναι  ο πνευματικός αλλά και πραγματικός  φυσικός χώρος .εκεί που ο άνθρωπος προετοιμάζεται για την ώρα της κρίσεως και την Βασιλέια των Ουρανών  .
Αποκ. 1,18         καὶ ὁ ζῶν, καὶ ἐγενόμην νεκρός, καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, καὶ ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ ᾅδου.
Έξω από τον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ είναι ο ΑΔΗΣ η άλλη πόρτα ,το σκοτάδι ,ο πόνος , είναι ο προθάλαμος της ΚΟΛΑΣΕΩΣ και εκεί όμως υπάρχει δυνατότητα διαφυγής
Αν κάποιος από τον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ στείλει τον Χριστό να με βγάλει και εγώ  θέλω να φύγω ,μόνο δια μεσιτείας και ΠΡΕΣΒΕΙΩΝ φεύγω από εκεί  .
Ματθ. 24,8      πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ ὠδίνων.
 
Αν εγώ ο άνθρωπος δεν περάσω θλίψη ,πειρασμούς , ωδίνες .πόνο ,δεν  καθαρίζομαι από την αμαρτία , αλλά και δεν αποκτώ την γνώση του καλού και του πονηρού  ,εμπειρικά δεν αποκτώ την ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΩΝ 
Αν δεν παλέψω με τον διάβολο ,δεν έρχομαι στην ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ότι χωρίς τον Χριστό θα χάσω και Μόνο με ΠΙΣΤΗ στον Χριστό και με τον Χριστό μπορώ να βγώ νικητής σε αυτή την μεγαλύτερη μάχη ,τον μεγαλύτερο πόλεμο που έχω να παλέψω στην επιλογή πόρτας   .
Γεν. 3,22           καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡς εἷς ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν· καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα.
 
Η ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ . το καθ ομοίωση με τον ΘΕΟ είναι το τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν  
Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ .ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ  η βρώση του  ξύλου τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν που όμως έχει την ώρα της
Μετά από την ΚΑΘΑΡΣΗ που ο Θεός .ο Χριστός  επιτελεί στον άνθρωπο με ακατάληπτους τρόπους και σχέδιο  ,αν ο άνθρωπος έχει ΥΠΑΚΟΗ .
Αν ο άνθρωπος όμως βγεί από το Θέλημα του Θεού ,υπακούωντας τον  διάβολο πέφτει στην στρεβλή αδικρίτως ,εμπαθής , πονηρή εκμάθηση τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν .
 
Αποκ. 7,9           Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·
 
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ είναι το σώμα του Χριστού  , ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν 
είναι οι άνθρωποι  ,είναι όσοι έκαναν ΥΠΑΚΟΗ στην εντολή  του να μην φάνε πρόωρα και ανυπάκουα το ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ  .
Αυτοί μένουν μέσα στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ   τώρα είτε στην γή μέσα στην Εκκλησία με ΥΠΑΚΟΗ σε πνευματικό πατέρα ,είτε στον ουρανό  μαζί με τους αδελφούς τους περιβεβλημένους στολὰς λευκάς
Τηρούν υπάκουα την εντολή  ἐν τῷ παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν .
Γεν. 3,24  ….καὶ ἔταξε τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
 
Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ υπάρχει  είναι ΕΠΙΓΕΙΟΣ και ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΣ , φυλάσεται από τα  τὰ Χερουβὶμ καὶ τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην
Αποτελείται από ανθρώπους ,ψυχές  που αγωνίζονται άλλοι να φτάσουν στο ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ,άλλοι έφτασαν και βοηθάνε αυτούς που αγωνίζονται να φτάσουν και όλοι μαζί να φτασουν στην ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ 
Αυτό επιβεβαιώνεται στο τελευταίο κεφ, της ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ που περιγράφεται η Νέα Ιερουσαλήμ 
Αποκ. 22,2         ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς, ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.
 
 
 
Ο Πόλεμος είναι ἐπὶ θύραις  .
 
Είναι στην πόρτα του παραδείσου ,είναι στην πόρτα της Εκκλησίας  .επίγειας και επουράνιας
Από την μία  ,τα  Χερουβὶμ με τὴν φλογίνην ῥομφαίαν τὴν στρεφομένην φυλάσσειν τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
Δεν  επιτρέπουν  σε κανέναν  να εισέλθει κακόβουλα στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ πρός τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
Από την άλλη όμως ο σατανάς που δεν μπαίνει ,προσπαθεί να εμποδίσει και όσους  φτάνουν σε αυτήν την πόρτα και προσπαθούν να μπούν .
 
Ματθ. 24,4        καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ.
 
Όταν ο μόνος και αληθινός σκοπός της ζωής ενός ανθρώπου είναι διά της ΠΙΣΤΗΣ στον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό ,εν Αγίω Πνεύματί ,να βρεί τὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
Μέσω της Εκκλησίας ,των Μυστηρίων ,αυτών των αρχιερέων και ιερέων  ,που έχουν την ιερωσύνη και μόνο δια αυτής κάποιος φτάνει στην ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
 
Ιω. 14,6             λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς …
 
ΠΛΑΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Η ΑΠΟΚΟΠΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ  ΜΙΛΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ ΔΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΛΟΓΟ ΣΤΟΝ ΘΕΟ 
 
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥΝ ΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΤΗΓΟΡΩΝΤΑΣ ΑΛΑΖΟΝΙΚΑ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ .
ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΗΝ ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ  ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΡΙΤΙΚΗ  ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ .
 
 
Ματθ. 23,3        πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.
 
 
Ο πόλεμος είναι ἐπὶ θύραις και σε εξέλιξη ,είναι ενάντια στην επίγεια Εκκλησία και μόνο όπλο είναι η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ και η ΣΙΩΠΗ , η ΠΙΣΤΗ στον ΘΕΟ που είχε και ο αρχάγγελος Μιχαήλ όταν δεν κατηγόρησε τον διάβολο  και  είπε επιτιμησαι σοι κυριος

Η ΥΠΑΚΟΗ  οδηγεί στον Παράδεισο  ,αυτοί που είναι ενάντια στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ και σε αυτούς που τα τελούν ,οδηγούν στην έξοδο ,στην άλλη πόρτα ,τον άδη.
Τα ΜΥΣΤΗΡΙΑ αυτά ΜΥΣΤΙΚΑ ενεργούν στον άνθρωπο τον καθαρίζουν και τον οδηγούν στον ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 
 
Ποιός είμαι εγώ όταν κατηγορώ ,κρίνω  ,κατακρίνω οποιονδήποτε λαικό ,ιερέα ,αρχιερέα , όταν ένας αρχάγγελος είπε στον σατανά επιτιμησαι σοι κυριος
Αν το κάνω όσο και να Θεολογώ είμαι ΠΛΑΝΟΣ ,πολεμάω πονηρά την Εκκλησία ,ενώ μιλάω για Χριστό ,είμαι πολέμιος του ,αυτόκλητος σωτήρας των άλλων ,ενώ εγώ είμαι χαμένος ήδη .
Εκτρέπω , πλανώ από την οδό τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς  ,υπηρετώ τον σατανά και πολεμάω μαζί του ενάντια στον Χριστό και την Εκκλησία του ,θεολογώντας  χωρίς πνεύμα ,αργά η γρήγορα αν δεν μετανοήσω θα φάω τα μούτρα μου ,θα σκορπίσω..
 
 
Ματθ. 12,30       ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει.
 
Ο Μεγαλός πόλεμος ,ο μεγαλύτερος και σημαντικότερος πόλεμος είναι εδώ και αιώνες επί Θύραις ,την Θύρα που οδηγεί στὴν ὁδὸν τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς.
Εγω ειμι η θυρα δι εμου εαν τις εισελθη σωθησεται ,ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς Λέει ο Χριστός
Ο σατανάς με τα όργανα του , τους ψευδοπροφήτες του ,που παριστάνουν το στόμα του Θεού , πολεμάνε στην πόρτα της εκκλησίας
Να με κάνουν να μην μπώ ,να μην εξομολογηθώ ,να μην πιστεύω και να μην συμμετέχω στα ΜΥΣΤΗΡΙΑ ,να μην κάνω υπακοή στις εντολές που μου δίνει ο Χριστός δια του ιερέα στην εξομολόγηση
Να μην γνωρίσω τον Χριστό δια των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ αλλά με άλλους τρόπους  πλάγιους  ,με πάνε σε άναν άλλο Χριστό στον αντίχριστο σταδιακά
Ετσι να μην λάβω ποτέ το Αγιον Πνεύμα που σημαίνει ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ αντίθετα να είμαι πονηρός που υπηρετώ τον σατανά που μου παριστάνει τον ‘αγγελο φωτός…
 
Οι πόρτες του πολέμου.
 
Δύο πόρτες ,σε δύο επιλογές οδηγεί  αυτός ο πόλεμος  ,ή στην πόρτα του παραδείσου ως  ΝΙΚΗΤΗΣ με τον Χριστό Μόνον δια της Εκκλησίας του ,δια των ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ που ενεργεί το ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και τελούν αυτοί  οι ιερείς και αρχιερείς,
Η χωρίς τον Χριστό ,εκτός εκκλησίας ,σε κάποιο Θρήσκευμα ,αίρεση ,που οδηγεί στην άλλη πόρτα ,την πόρτα του σατανά ,την Πύλη του άδη ..
Κύριε Κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν…..
 
 
Αν περιμένω τον πόλεμο ,είναι γιατί δεν βλέπω ότι είμαι ήδη σε αυτόν δεμένος και  αιχμάλωτος  …
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση