ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ : ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ… «Σημαδεύσατέ τους και φύγετε  μακράν από αυτούς…

…Γίνετε άγρυπνοι σκοποί»  (Ρωμ. Ιστ’17), 

διαφορετικά θα είστε συνεργοί στην έλευση του αντιχρίστου. Πλέον όλοι γνωρίζουν ότι οι αιρετικοί είναι οι πρόδρομοί του. 

Μετά να μην λέτε.. «γιατί με βρήκε εμένα;», αφού σκεπάζετε, αγκαλιάζετε τους αιρετικούς και  συμβάλλετε με τις ενέργειες σας, στην έλευσή του. 

Ο αιρετικός Άρειος έφαγε χαστούκι λόγω Ιερής αγανάκτησης από τον Άγιο Νικόλαο, γιατί βλασφημούσε την ομοούσιον και αδιαίρετον Αγία Τριάδα, μη διακρίνοντας τη διαφορά ομοουσίου και ομοιουσίου (η διαφορά στο -ι- (γιώτα), παρακαλώ)! 

Θυμάστε; «Ούτε ιώτα…» δεν αλλάζουμε γιατί αλλάζει εντελώς το νόημα. 

Οι καταλύοντες την Ορθοδοξία ,λοιπόν, οι προδότες του Χριστού που ενώθηκαν με όλους τους αιρετικούς, πόσα χαστούκια πρέπει να φάνε μήηηπως …συνέλθουν; 

Δεν προβάλουν κανένα θεολογικό επιχείρημα, ωστόσο κατακρίνουν και συκοφαντούν τους ορθοτομούντες τον λόγο της Αληθείας και απ’ την άλλη «διδάσκουν» την ταπείνωση και την υπακοή. Αυτοί είναι οι πρόδρομοι του αντιχρίστου και τα όργανά τους μάς προτρέπουν να βρισκόμαστε κοντά τους. 

Πάντα λένε και κάνουν τα αντίθετα, ο Απόστολος μάς λέει να φύγουμε από αυτούς και αυτοί λένε να είμαστε πλησίον τους. 

Εάν προσέξετε, αγαπητοί μου, κάνοντας ανασκόπηση, θα παρατηρήσετε ότι οι αιρετικοί δεν αναφέρονται ούτε μία φορά στο Ι. Πηδάλιο της Ορθοδοξίας που «έχει διαχρονική ισχύ, είναι απαρασάλευτο» και συνάμα «είναι η μετά τας Αγίας Γραφάς Αγία Γραφή. Αύτη η Βίβλος είναι η μετά την Παλαιάν και Καινήν Διαθήκην, Διαθήκη. Τα μετά ,τα πρώτα και θεόπνευστα λόγια, δεύτερα και θεόπνευστα λόγια». (Πηδ. εισαγ. σελ. ιδ’) 

Εύκολα αντιλαμβάνεται ο έχων νου και πνεύμα Θεού, ότι το Πηδάλιο ελέγχει και επιτιμά τους αιρετικούς και όχι μόνο, γι’ αυτό και οι αιρετικοί το αποστρέφονται. Και ενώ το Πηδάλιο εξεδόθη για την εκκλησιαστική ευταξία και δογματική ακρίβεια, οι αποστάτες,οι προδότες του Χριστού, οι αιρετικοί δηλαδή, που συμβάλλουν ενεργά στον ερχομό του αντιχρίστου, δεν ενδιαφέρονται ούτε για την εκκλησιαστική ευταξία, ούτε για τη δογματική ακρίβεια. Φροντίζουν όμως οι πονηροί, τα όργανα του διαβόλου, να διαβάλουν την Αλήθεια , αποκαλώντας αιρετικούς αυτούς που καυτηριάζουν τους αιρετικούς και τους χαλούν τα «συνέδρια», όπως μάς προτρέπει ο Ιερός Χρυσόστομος να κάνουμε, προκειμένου να σωθεί έστω και μία ψυχή. 

Αντί να ευχαριστούν, λασπολογούν και κατακρίνουν. Αυτή είναι η υπέρτατη εωσφορική κατάκριση, να λες τους Ορθοδόξους , αιρετικούς και τους αιρετικούς να τούς σκεπάζεις και να τούς ακολουθείς. 

«Τούτο επεδίωκεν ο Άγιος Νικόδημος δια της εκδόσεως του Πηδαλίου: να έλθουν οι χριστιανοί εις γνώσιν του Ορθού και να επιζητήσουν οι ίδιοι τη διόρθωσίν των..» 

Δυστυχώς όμως, δεν επιζητούν κάποιοι τη διόρθωσή τους και μάλιστα επιδιώκουν διά της στρεβλής «διδασκαλίας των» να αφήσουν και άλλους αδιόρθωτους.  

Μάς λέει στο Πηδάλιο: 

«Εννοείται βεβαίως ότι δεν αρκεί η γνώσις των Ιερών Κανόνων, αλλά χρειάζεται η εφαρμογή των:  

«Μη γίνεσθε μόνον των θείων Νόμων τούτων αναγνώσται  και ακροαταί, αλλά και ποιηταί…ίνα μη οι εις ζωήν Κανόνες ούτοι υπάρχοντες, φυλαττόμενοι, ευρεθώσιν εις θάνατον, αθετούμενοι.» (Αυτόθι, σελίδα λζ’) – ( Πηδάλιο,εισαγ. σελ.ιε’) 

Οι αιρετικοί όμως, οι υποκινούμενοι από το ακάθαρτο πνεύμα, αφού προηγήθηκε εις αυτούς το:  

«(…) εξέστραπταν οι τοιούτοι όντες αυτοκατάκριτοι» δεν ενδιαφέρονται πλέον ούτε για ανάγνωση, ούτε για ακρόαση πολλώ δε μάλλον για ποίηση των Ιερών Κανόνων. Εάν ενδιαφέρονταν θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να επιστράτευαν όλες τις δυνάμεις τους προς επίλυση των προβλημάτων της Εκκλησίας και τη σωτηρία των μελών Της για τα οποία υποκρινόμενοι δείχνουν δήθεν μεγάλο ενδιαφέρον. 

Αντ’ αυτού επιδιώκουν τη λήθη της προδοσίας στην ψευδοσύνοδο (2016) στο Κολυμπάρι που εξαιτίας της γεννήθηκαν μύρια κακά και έπεται συνέχεια.. 

Έτσι οι Ιούδες -προδότες θα συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο… 

Όσοι έχουν στοιχειώδη γνώση του Ευαγγελίου και ενδιαφέρον για την Αποστολική διαδοχή, γνωρίζουν του Κυρίου διά στόματος Απ. Παύλου το:  

«Και μη γίνεσθε με την ανοχή σας συγκοινωνοί και συνένοχοι εις τα έργα του σκότους(…). Αντί να τα σκεπάζετε και να τα ανέχεστε, οφείλετε μάλλον να ελέγχετε τα έργα αυτά και να τα βγάζετε εις το φως, αποδεικνύοντας πόσον ολέθρια είναι.  

Ο έλεγχος και η διαφώτισις αυτή είναι επιβεβλημένη και ωφέλιμος, διότι τα έργα που πράττουν κρυφίως οι απειθείς αυτοί, είναι τόσον αισχρά, ώστε και μόνον το να ομιλή κανείς δι’ αυτά φέρει εντροπήν.  

Δια του ελέγχου όμως τα έργα αυτά, που γίνονται κρυφά, φανερούνται. Γίνεται δηλαδή γνωστός ο αισχρός των χαρακτήρ και αι ολέθριαι συνέπειαι των και διορθούνται όσοι έχουν καλήν προαίρεσιν (…). 

Επειδή δε πράγματι επέρχεται διόρθωσις δια του ελέγχου, δι’ αυτό και το Πνεύμα το Άγιον χρησιμοποιεί τον έλεγχον και φωνάζει προς κάθε αμαρτωλόν δια στόματος των προφητών της Καινής Διαθήκης:  

Σήκω επάνω συ, που κοιμάσαι τον ύπνο της αμαρτίας και αναστήσου από την νέκραν και τον θάνατον, εις τον οποίον σε έρριψεν η αμαρτία. Και θα σε φωτίσει ο Χριστός». (Εφεσ.Ε’1-21)  

Για να δούμε…, αυτά που μάς λέει ο Απόστολος θα τα εννοήσουμε;  

Πολλά τα νοήματα!  

Παρεμπιπτόντως  στο τέλος, εμμέσως πλην σαφώς, αφήνει να νοηθεί ότι η φώτιση έπεται της μετάνοιας (δικήςς μας αυτεξούσιας επιλογής) και η μετάνοια έπεται της αγαθής προαίρεσης που προ-βλέπει ο Κύριος. 

Τότε και μόνο τότε «ανοίγει τους κρουνούς» του ελέους Του και κυριολεκτικά περιλούζει την έμπρακτη προσπάθεια ειλικρινούς μετανοίας. 

Το Άγιο Πνεύμα δεν πλησιάζει ό,τι είναι ρυπαρό, πόσο μάλλον να ενωθεί μαζί του. Όποιος έχει ενδιαφέρον, θα καταλάβει…. Προσέξτε όμως ,γιατί και ο διάβολος καταλαβαίνει αλλά σκοντάφτει στην προαίρεση. Το αυτό ισχύει και για τα όργανά του. 

Εσείς που σκεπάζετε τους αναίσχυντους αιρετικούς, που ακολουθείτε την πίστη τους και την «ενάρετη» ζωή τους δια της μνημόνευσης, δεν ντρέπεστε; 

Όχι δεν ντρέπεστε, είστε υποκριτές χειρίστου βαθμού, ΓΙΑΤΙ αυτά που αναφέρει ο θείος Παύλος αφορούν «πορνεία , σαρκική ακαθαρσία, πλεονεξία, μωρολογία, απρεπή αστειότητα, βωμολοχία, τα οποία παραπέμπουν σε ειδωλολατρία και δεν αρμόζουν εις χριστιανούς». 

Ομιλεί ο Απόστολος για περί βίου αμαρτήματα ,για τα οποία εσείς κωφεύετε και περιμένετε να αποφασίσει η ΔΙΣ για το αν πρέπει ή όχι να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι. Η δε ΔΙΣ περιμένει τί θα αποφασίσει η άθεη κυβέρνηση, η δαιμονοκινούμενη ,για να πάρει και ..αυτή, θέση! 

ΦΡΙΞΟΝ ΗΛΙΕ! 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, το χειρότερο όλων είναι ότι βλασφημείται το Άγιο Πνεύμα. Καταλύουν οι ψευδο-ρασοφόροι την Ορθοδοξία και εσείς -αντίχριστοι (όσοι το κάνετε..), λέτε πως ό,τι κι αν είναι ο παπάς δεν έχει σημασία. Κατά τα λεγόμενά σας δηλαδή, δεν έχει σημασία που ο Άννας και ο Καϊάφας (το ιερατείο όλο) σταύρωσαν τον θεάνθρωπο Ιησού Χριστό. Τόσο καταλαβαίνετε αυτά που λέτε. 

Εξαιτίας αυτών «..δια τα αμαρτήματα αυτά, έρχεται η οργή του Θεού κατά των απειθών και ανυπότακτων ανθρώπων» (Εφες.Ε’1-21) που δέχονται ότι το Ευαγγέλιο θα προσαρμόζεται κατά την επιθυμία των ανθρώπων.  

Είναι …ύπουλοι, υποκριτές ,διεστραμμένοι αιρετικοί. 

Γι’ αυτό ο Κύριος δια του Αποστόλου Παύλου χρησιμοποίησε όλους τους χαρακτηρισμούς (Β’Τιμοθ.γ’1-11) 

«Κατά τας τελευταίας αυτάς ημέρας θα έλθουν καιροί δύσκολοι και επικίνδυνοι. (…)διότι οι άνθρωποι θα είναι βλάσφημοι, ασεβείς, διαβολείς, προδόται, μη έχοντες Ιερόν και Όσιον (…) (και άλλους πολλούς χαρακτηρισμούς αναφέρει),αλλά δεν θα προκόψουν περισσότερον. Διότι η ηθική τους αμυαλοσύνη θα γίνει εις όλους ολοφάνερος.» (Β’Τιμοθ.γ’1-9) 

Επιβάλλεται να γνωρίζουμε ποιοι λέγονται αιρετικοί…. 

                           –ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ- 

 

ΑΛΛΟΙ ΜΕΝ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΑΛΛΟΙ ΔΕ ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΣΥΝΑΓΩΓΟΙ  

Κανόνες του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου   

ερμηνευόμενοι.   

(ΚΑΝΩΝ Α’ Ερμηνεία Πηδαλίου σελ.588-589) 

«Αιρετικοί δε ονομάζονται εκείνοι, των οποίων η διαφορά παρευθύς  και αμέσως είναι περί της εις Θεόν Πίστεως, ήτοι οι κατά την Πίστιν και τα δόγματα χωρισμένοι από τους Ορθοδόξους  και παντελώς απομεμακρυσμένοι (3.)  

Οι δε αιρετικοί,…και όσοι άλλοι, επιστρέφοντες εις την Ορθοδοξίαν, βαπτίζονται ωσάν οι Έλληνες, επειδή οι παλαιοί Πατέρες εκείνο μόνον το βάπτισμα έκριναν  να δεχθή το οποίον δεν εκβαίνει τελείως από την Πίστιν, το δε των αιρετικών βάπτισμα, ως έξω της Ορθής Πίστεως όν, έκριναν να αποβάλλουσι παντελώς…  

Βλασφημούν εις το πνεύμα το Άγιον,(ήτις βλασφημία είναι ασυγχώρητος)  

Επιφημίζοντες το όνομα αυτού του παρακλήτου εις ανθρώπους θνητούς και τους ανθρώπους θεοποιούντες, αιρετικοί φανερά είναι, όθεν και πρέπει, επιστρέφοντες να βαπτίζωνται. Ει δε και Διονύσιος (ο Αλεξανδρείας δηλ.)λέγει να μη βαπτίζωνται, όμως εις τούτο έσφαλε, και ημείς δεν πρέπει κατά τούτο να τον ακολουθώμεν.  

——————————  

(3)Διό και Γεώργιος ο Σχολάριος εν τω κατά Σιμωνίας,  

αιρετικός είναι, λέγει, κάθε ένας όπου ή κατ’ευθείαν, ή πλαγίως πλανάται περί τι των άρθρων της Πίστεως.  

————————-  

Και οι πολιτικοί νόμοι φασίν.  

 

Αιρετικός εστί, και τοις των αιρετικών υπόκειται νόμοις ο μικρόν  γουν  τι της ορθής Πίστεως παρεκκλήνων.  

——————————–  

Και ο Ταράσιος εν τη α’. πράξει της ζ’. Συνόδου λέγει.  

Το επί δόγμασιν είτε μικροίς είτε μεγάλοις αμαρτάνειν,ταυτόν εστί εξ αμφοτέρων γαρ ο νόμος του Θεού αθετείται.  

——————————-  

Και  ο Φώτιος, γράφων προς τον Ρώμης Νικόλαον, και γαρ εστίν όντως τα κοινά πάσιν άπαντα φυλάττειν επάναγκες, και πρόγε των άλλων τα περί Πίστεως .  

Ένθα και το παρεκκλίναι μικρόν,αμαρτείν εστίν αμαρτίαν την προς θάνατον.  

———————————-  

Διαφέρουσι δε οι αιρετικοί από τους άπιστους, καθότι οι μεν αιρετικοί δεν φρονούσιν ορθώς τα των Χριστιανών, οι δε άπιστοι τελείως δεν δέχονται την ένσαρκον του Θεού Λόγου οικονομίαν. (Μελέτιος εκκλ.,ις’.ορ.(σελ.71)  

 

(Βλέπε: «ΠΛΗΝ Ο ΕΧΕΤΕ ΚΡΑΤΗΣΑΤΕ ΑΧΡΙΣ ΟΥ ΑΝ ΗΞΩ» (Αποκ.Β’25) 

https://www.triklopodia.gr/%CF%80%CE%BB%CE%B7%CE%BD-%CE%BF-%CE%B5%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B1%CF%84%CE%B5-%CE%B1%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83-%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD-%CE%B7%CE%BE%CF%89/  ) 

Οι προφητείες και τα Λόγια του Ευαγγελίου γράφτηκαν με σκοπό να μάς προ-ειδοποιήσουν και να μάς προ-ετοιμάσουν (για όποιον θέλει) ώστε να μην μάς εύρει μέσα στην πόλη της Βαβυλώνας η οργή του Θεού με τις ανάλογες τιμωρίες ,αλλά έξω και μακριά από αυτήν. Αυτό δε κατά τον θάνατο τού καθενός και κατά τη Δευτέρα παρουσία. Όλα θα γίνουν όπως έχουν γραφτεί από τους Αποστόλους, Προφήτες και  Αγίους Του ή μήπως δεν μάς αρκούν οι ανωτέρω, που μάς έστειλε; 

Οι υποτιθέμενοι νεότεροι θα λένε ακριβώς τα ίδια με τους παλαιούς;  

Εάν ναι, τότε ποιος ο Λόγος της υπακοής στους νεότερους και όχι στους παλιούς που τα έχουν πει ΟΛΑ; 

Εάν όχι,….ΑΝΑΘΕΜΑ ! και ο νοών νοείτω! 

Το συμφερότερο είναι να δείξουμε ζήλο για την έρευνα των Γραφών προς εύρεση της Αλήθειας, –διότι «κάνει την τελευταία προσπάθεια για να μάς σώσει»-και ίσως δεν προλάβουμε. Να επιβεβαιώνουμε πρέπει εμπράκτως, ότι όντως ανήκουμε στα τέκνα του Θεού και όχι στα τέκνα του διαβόλου που ήδη ενώθηκαν με όλους τους αιρετικούς εχθρούς Του. 

Δεν είναι άξιοι ούτε την ερμηνεία της αρχιερατικής προσευχής να κατανοήσουν (δηλαδή σε ποιους αναφέρεται το: «ίνα ώσι εν» το οποίο συνεχώς αναμοχλεύουν αλλοιώνοντάς το). 

«΄Ινα και αυτοί (οι ένδεκα Απόστολοι και όσοι πιστέψουν  δια του Λόγου αυτών, εις τον Κύριον, εκτός του Ιούδα/ων) ώσιν ηγιασμένοι εν ΑΛΗΘΕΙΑ». (Ιωαν.ΙΖ’19) 

Δεν μπορούν να ατενίσουν το: «ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!», τούς κατακαίει διότι έχουν γίνει ένα με το…ψέμα και τον επινοητή του ψεύδους. 

Οι θεομάχοι δεν έχουν θέση «στο δέντρο της Ζωής και στην πόλιν την Αγίαν». Αν για τους πόρνους, τους κλέφτες και ψεύτες έχει ετοιμαστεί η λίμνη που καίει με πίσσα και θειάφι (αν δεν υπάρξει ειλικρινής μετάνοια), για όσους «θέλουν να μεταβάλλουν και αλλοιώσουν το αληθές περί Χριστού κήρυγμα» ( Γαλ.Α΄8-9),έχει ετοιμαστεί κάτι χειρότερο, δεν τούς επιτρέπεται η μετάνοια, «είναι αναθεματισμένοι και χωρισμένοι διαπαντός από τον Χριστό». 

Εσείς λέτε ότι η Χάρις του Θεού ενεργεί δι’ αυτών και ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι είναι ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΧΩΡΙΣΜΕΝΟΣ απ’ αυτούς. Μάλιστα «χωρίζει τον Εαυτόν Του και από όσους ΒΛΕΠΟΥΝ,ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ και ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ για να σταματήσουν τους πρώτους καταστροφείς της Εκκλησίας Του» (αυτούς που μπαίνουν αλλαχόθεν) (Ιερού Χρυς.) 

(Βλέπε: ΔΥΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ 

https://www.triklopodia.gr/%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%86%ce%bb%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b5%ce%b9%cf%83/ ) 

Ο 15ος Κανών της ΑΒ’ επί Μ. Φωτίου αγκαλά και ο 31ος των Αγ. Αποστόλων μάς λένε ότι: 

 «ΤΙΜΗ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΚΑΛΩΝ διότι έσωσαν την Εκκλησία από το σχίσμα και την αίρεση…». (Ι. Πηδ. σελ.358) 

Οι δε διαστρεβλωτές της Αλήθειας, μολονότι έχουν εξονυχιστικά ερμηνευτεί οι ανωτέρω Κανόνες ,τόσα χρόνια, επιμένουν με εωσφορική εμμονή να διαστρεβλώνουν την Αλήθεια, λέγοντας ότι είναι αιρετικοί και κάνουν σχίσμα αυτοί που διακόπτουν τη σχέση και αποτειχίζουν τους αιρετικούς , ψεύτικους ρασοφόρους. 

Ο Ιησούς Χριστός μάς λέει:  

«Όποιος δεν μείνει ενωμένος μαζή μου έχει ήδη πεταχθεί έξωΚαι τότε θα ξεραθή και δεν θα του μείνη κανέν’ ίχνος χάριτος και πνευματικής δυνάμεως και ζωής». (Ιωαν.ΙΕ’6) (Κολιτσάρα/Τρεμπέλα) 

Ο Απόστολος Παύλος μάς λέει: 

«Είναι αναθεματισμένοι και χωρισμένοι διαπαντός από τον Χριστό όσοι θέλουν να μεταβάλλουν και να αλλοιώσουν το αληθές περί Χριστού κήρυγμα».(Γαλ.Α’8-9) 

Ο Ιερός Χρυσόστομος τα ίδια λέει ,ότι:  

«Και από τους δεύτερους καταστροφείς που βλέπουν, γνωρίζουν και δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν τους πρώτους καταστροφείς ο Ιησούς Χριστός διαχωρίζει τον Εαυτόν Του. 

ΕΣΕΙΣ πονηροί, ποιοι είστε που λέτε ότι έχουν τον Θεό μέσα τους, ότι έχουν χάρη Θεού οι αποστάτες ,οι αποκομμένοι από τον Θεό; 

Δηλαδή να πιστέψουμε ότι ο Ελπιδοφόρος τέλεσε μυστήριο βαπτίσεως τέκνων ομοφυλόφιλου ζεύγους;  

ΕΤΕΛΕΣΘΗ το μυστήριο; 

Για σκεφτείτε το, γιατί αυτό μάς λέτε.. ότι ενεργούν τα μυστήρια δι’ αυτών. Τρελαθήκατε εντελώς!!!  

Αυτό σημαίνει το: «..ΕΞΕΣΤΡΑΠΤΕ!..» 

Ποιόν να ακούσω; Εσάς ή τον Θεό; 

Ωωω του διαβόλου το σπέρμα, να ψάξετε να βρείτε όλα τα άλογα πρόβατα, να ενωθείτε μεταξύ σας και να υποδεχθείτε τον μεσσία σας για τον οποίον εργάζεσθε. Δεν σάς τα λέω με εμπάθεια, αλλά 7 χρόνια μετά την ψευδοσύνοδο ,κάποιοι δεν θέλουν να καταλάβουν τί έχει συμβεί. 

Στο χωρίο:  

«(…)είναι διεστραμμένος ών αυτοκατάκριτος..», δεν ξέρετε να ερμηνεύσετε το «αυτοκατάκριτος»,ξέρετε όμως όλες τις προφητείες, παλαιές και νέες. Ούτε ένα λογικό πρόβατο, ούτε ένα απ’ αυτά που ακούνε τη φωνή του καλού ποιμένος δεν θα αφαρπάσετε. Για αυτό το ένα γίνεται μεγάλη χαρά στους ουρανούς, για το ένα γύρισε βουνά και λαγκάδια για να το βρει. Και σου λέει: 

«Εάν επαναφέρεις έναν πλανεμένο θα συναριθμηθείς μεταξύ των φίλων Μου». 

Και αλλού: 

«Εάν κάνεις έναν ανάξιο, άξιο θα είσαι σαν στόμα Μου». 

Και πάλι: 

«Γίνου συνεργάτης Μου.» 

Εσύ όμως αντί να γυρίσεις έναν πλανεμένο ,παραπλανάς δέκα. 

Αντί να είσαι φίλος Του, γίνεσαι εχθρός Του, αντί να είσαι σαν στόμα Του, είσαι σαν το στόμα του διαβόλου που διαβάλλει. Αντί να γίνεις συνεργάτης Του, γίνεσαι συνεργάτης του εχθρού Του. Θέλεις όμως να ενεργούν τα Φρικτά Μυστήριά Του ,μετά την ψευδοσύνοδο που οι ίδιοι συγκάλεσαν, όντες αυτοκατάκριτοι. 

Αφού σε αυτά (των δυνατοτήτων σου) που σού λέει να κάνεις, εσύ κάνεις τα αντίθετα, θα σού παραχωρήσει να κάνεις αυτά που δεν καταλαβαίνεις, για να εξαπατάς το ποίμνιο; Ούτε να το σκέφτεσαι! 

Οι αιρετικοί αλλάζουν λεγόμενα και προσωπείο όπως ο εντολέας τους, ο διάβολος. Τα τέκνα του Θεού έχουν σταθερές απόψεις, γιατί γνωρίζουν ότι «ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, αλλά οι Λόγοι του Ιησού Χριστού θα παραμείνουν στους αιώνας.»  

Οι αιρετικοί περιτυλίγουν το δηλητήριο (αίρεση) με λόγια  επιλεγμένα του Ευαγγελίου (Ιερ. Χρυς.) για να γίνουν πιστευτοί και τα παρουσιάζουν «…με εξογκωμένους λόγους γεμάτους ματαιότητα και πλάνη, δελεάζοντας αστήρικτους  πιστούς.» (Β’Πετρ. Β’18) 

Είναι τόσο μεγάλη η πνευματική τους αρρώστια (διαστροφή τους),που ενώ οι προϊστάμενοί τους ,όργανα του αντιχρίστου και αυτά, τους αφαιρούν τη ζωή, εκείνοι συνεχίζουν να τούς ακολουθούν και να τούς σκεπάζουν.  

«Οι κουδούνες όμως, ήδη άρχισαν να χτυπούν.» (Αθ. Μυτιληναίου) 

Δεν μπορούν να κρυφτούν πλέον. Και στου βοδιού το κέρατο να κρυφτούν η θεία δικαιοσύνη θα τούς βρει. 

Θα ακούμε στο εξής το μαύρο -άσπρο και το πικρό-γλυκό, πιο έντονα. Εμείς ωστόσο, θα ερευνούμε όλο το Ευαγγέλιο, όχι μόνο τα περί αγάπης και ταπεινοφροσύνης που επικαλούνται οι επίδοξοι για να παραπλανήσουν τους πιστούς, αλλά θα δείχνουμε και θείο ζήλο στα περί πίστεως, γνωρίζοντας από  τον Κύριό μας ότι: 

«Καθόλου από τα έργα, καθόλου από τη μετάνοια των προσωπικών αμαρτημάτων, αλλά από τη δικαιοσύνη και την πίστη θα σωθούμε». 

Πίστη δε σημαίνει να στηρίζω τις δικές μου απόψεις, αλλά να τηρώ τις Εντολές Του.  

«Ο δίκαιος θα ζήσει και θα σωθεί δια της πίστεως». 

Και πάλι: « Ο υπομείνας μέχρι τέλους σωθήσεται». 

Μας τα έχει πει όλα και δεν έχουμε ανάγκη καμιάς νέας «διδαχής». 

«Ιδού προείρηκα υμίν άπαντα».  

Όσοι ακούν τους αλλότριους νεωτεριστές-ψευδοδιδασκάλους και  ψευδοπροφήτες , θα ακούσουν:  

«…δεν έχετε καμία δικαιολογία για την παραπλάνησή σας». 

Επαναλαμβάνουμε τους Λόγους του Ευαγγελίου για να μην παραδοθεί ο Λόγος στη λήθη ή αν θέλετε γιατί, η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως. 

Το σπίτι για να είναι με αρχές, πρέπει να έχει κανόνες και να τους τηρεί. 

Ο στρατός για να είναι στρατός πρέπει να έχει πειθαρχία, κανόνες και να τους τηρεί. 

Το κράτος για να μην είναι μπάχαλο και χαθεί ,πρέπει να έχει κανόνες, νόμους ,Σύνταγμα και να τα τηρεί. 

Η Εκκλησία για να είναι του Χριστού υπόκειται σε Κανόνες. Τούς ονομάζει Ιερούς, εμπεριέχονται στο Ι. Πηδάλιο  και είναι ο φράκτης της Αμπέλου που έβαλε ο Χριστός πριν την Ανάληψή Του. Διαχωρίζει δε τον εαυτόν Της (η Εκκλησία) από τους πρώτους καταστροφείς και από τους δεύτερους καταστροφείς που αμφότεροι συμβάλλουν στην καταστροφή του ποιμνίου δια της λήθης των Ι. Κανόνων. 

Η Εκκλησία του Χριστού μας θα τηρεί μέχρι τέλους τους έχοντας διαχρονική ισχύ Κανόνες, ακόμα κι αν Την αποτελεί (μείνει στο τέλος) μόνο ένας. Την Εκκλησία δεν Την αποτελούν άνθρωποι του κόσμου εκ του κόσμου που άρχεται εκ του διαβόλου, Την αποτελούν οι πιστοί άνθρωποι και όσοι  «άρρωστοι» διατίθενται να θεραπευτούν εντός του «πανδοχείου». Άλλωστε, λίγο- πολύ «άρρωστοι» είμαστε όλοι. Οι υπόλοιποι θέλουν και είναι εκτός Εκκλησίας. 

«Εβγήκαν έξω της Εκκλησίας (…) δεν είναι από ημάς ,δεν είναι γνήσιοι χριστιανοί» (Α’Ιωαν.β’19) 

Πρόδωσαν και έφυγαν, όπως ο Ιούδας, αυτοί έφυγαν ,αυτοί που προδίδουν ..φεύγουν. 

Να θυμόμαστε ότι  δεν είναι αιρετικοί και εκτός Εκκλησίας αυτοί που «κρατούν στερεά Εκείνο που έχουν και τούς παρεδόθη ως  το μόνον αληθές Ευαγγέλιον , έως ότου έλθει κατά την δευτέραν παρουσίαν Του» (Αποκ.Β’25) ή μέχρι το θάνατό τους. 

Αιρετικοί, σχισματικοί και ταραχοποιοί είναι αυτοί που αλλάζουν το αληθές περί Χριστού κήρυγμα, γι’ αυτό είναι αναθεματισμένοι και χωρισμένοι διαπαντός από τον Ιησού Χριστό και την Εκκλησία Του. Όποιος σάς λέει αντίθετα απ’ τα ανωτέρω του Ευαγγελίου, ακόμα και άγγελος να είναι , είναι απατεώνας που θέλει να αποσπάσει τα πρόβατα από τον καλό ποιμένα, στείλτε τον λοιπόν, στο ανάθεμα. 

Το λογικό ποίμνιο, το ηγιασμένο αντιδρά και στο μέλλον θα αντιδράσει περισσότερο. Οι δε εχθροί του Θεού, «οι ρυπαροί ας γίνονται περισσότερον ρυπαροί». Θα αποκαλύπτονται σιγά-σιγά ώστε να γίνουν παραδείγματα αποφυγής. Η Εκκλησία είναι Αυτή που και το σπίτι προστατεύει και το κράτος υπερασπίζεται και τον στρατό  κάνει ανδρείο και τον Εαυτό Της προστατεύει μέχρι μαρτυρίου. Γνωρίζει πολύ καλά τον ρόλο Της γιατί έχει κεφαλή τον Χριστό! Οι 347 «εκκλησίες» του ΠΣΕ έχουν ως κεφαλή τον αντίχριστο ,γι’ αυτό και «προκόβουν» στα χειρότερα. Φυσικά, για όσους έχουν μάτια και ..βλέπουν! 

Δεν χρειάζεται όμως γι’ αυτά που συμβαίνουν να έχει κάποιος πνευματικούς οφθαλμούς, αρκούν  μόνο οι σωματικοί. 

Οι αιρετικοί όμως στερούνται και πνευματικών αλλά και σωματικών οφθαλμών. Αυτό συνέβη μετά την απομάκρυνσή τους από την Εκκλησία του Χριστού. Γι’ αυτό «(…) παραχώρησε ο Θεός να τούς έλθει ενέργεια πονηρά που θα τούς σπρώχνει εις την πλάνην δια να πιστεύσουν ούτοι εις το ψεύδος.» (Β’Θεςς.β’11) 

Αυτό τούς έχει συμβεί, «θέλουν να παρουσιάζονται ως διδάσκαλοι του νόμου, και δεν καταλαβαίνουν ούτε εκείνα που ..λέγουν» (Α’Τιμ.α’7) 

«Συ λοιπόν, που διδάσκεις τον άλλον ,δεν διδάσκεις καλύτερα τον εαυτόν σου;» (Ρωμ.Β’21) 

Δεν απελπίζονται οι έχοντες αγαθή προαίρεση, ούτε μάς έδωσε πνεύμα δειλίας. Επομένως, να θυμηθούμε ότι «έστω και την ενδεκάτην τον ίδιο μισθό θα λάβουμε». 

Να υπερασπιζόμαστε με θείο ζήλο τα Ιερά και τα Όσια.  

«Στους απολυμένους  ο αντίχριστος θα έχει τη δύναμη». 

«Ει ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ ημών». 

ΥΓ. : 

Προτείνω τον καινούργιο χρόνο να κάνουμε ένα δώρο στον γλυκύτατο Ιησού Χριστό μας (όχι ότι έχει ανάγκη δώρων ο Δωρήσας τα πάντα σε εμάς, αυτό όμως Του αρέσει.)  

Να κόψουμε ένα πάθος μας και στο τέλος του χρόνου να δούμε (..που θα το δούμε..) ότι θα κοπούν και άλλα, παρελκόμενα του πρώτου γιατί έτσι μάς έχει υποσχεθεί. 

«Ένα βήμα εμείς προς Αυτόν ,πολλαπλάσια ο Πατέρας μας προς εμάς». 

Εύχομαι ολόψυχα στην «Τρικλοποδιά» και σε όλους τους αδερφούς το νέο έτος 2024 ,να είναι αγωνιστικό, με θείο ζήλο και ανδρείο φρόνημα. 

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον 

Γεώργιος Φλώρος

Αφήστε μια απάντηση