Γ.Μ : Οι πεθαμένοι νεκροί ….
Χαίρεται
Β Θεσ. 2,3         μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ κατὰ μηδένα τρόπον· ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ ἡ ἀποστασία πρῶτον καὶ ἀποκαλυφθῇ ὁ ἄνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας,
 
Η κατάσταση που θα  έχει επικρατήσει ολοκληρωτικά  στον κόσμο πρίν να εμφανιστεί ο ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας  θα είναι η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ .
Αλλά τι είναι η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ;
Είναι όχι απλά η  διακοπή σχέσης με τον Θεό ,αλλά  η εσωτερικά με την καρδιά μου ,μεγάλη απόσταση από το θέλημα του Θεού .η οποία είναι δύσκολο να γεφυρωθεί πλέον .
Είναι το
Ματθ. 15,8        ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ·
 
Η ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ είναι εσωτερική κατάσταση είναι ΘΑΝΑΤΟΣ αποκοπή από την πηγή της ζωής και όχι εξωτερική  και φανερή ,
Η αποστασία  κρύβεται και γίνεται αντιληπτή μόνο από τις ενέργειες του ανθρώπου ,τα γεγονότα ,την κατάσταση που επικρατεί ,όσο και αν μοιάζει ζωντανός ο αποστάτης είναι νεκρός ,είναι ένα ζόμπυ .
Όταν  έρχεται το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια ,την τεκνοθεσία  ,ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε  αυτή την ακαθαρσία ,το βδέλυγμα ως επιλογή για την κοινωνία ,αυτό δηλώνει το βαθμό ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣ μας .
Επειδή δεν έχει έλθει αυτή η εσωτερική  κατάσταση της αποστασίας στον Ελληνικό λαό ,ούτε στον κλήρο  ,έρχεται η ώρα της σύγκρουσης των αποστατών με τους πιστούς ακόμα στην καρδιά τους στον Θεό .
Αυτό θα φέρει την Πολιτειακή ανωμαλία , την σύγκρουση  των νεκρών με τους ζωντανούς . 
Στην ελλάδα μας υπάρχουν ακόμη ζωντανοί  στην καρδιά ,που δεν έχουν προσκυνήσει τον σατανά ,αλλά και νεκροί  στην καρδιά ,πεθαμένοι πνευματικά  και δεν θα δεχτούν τις επιλογές των πεθαμένων . …
 
 
Ματθ. 8,22        ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ· ἀκολούθει μοι, καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.
 
Καλή Φώτιση και Αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ

Αφήστε μια απάντηση