ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ MHNYMA ΕΠΙ ΤΗ ΠΑΝΣΕΠΤΩ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ  ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ  TΟΥ 2024, (με το Πάτριον Εορτολόγιον)
Φῶς ἐκ Φωτός ἔλαμψε τῷ κόσμῳ Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν. Τοῦτον λαοί προσκυνήσωμεν», ψάλλει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία κατά τήν πάμφωτον ἡμέραν τῶν Φώτων, κατά τήν ὁποίαν ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐβαπτίσθη εἰς τόν ᾿Ιορδάνην καί ἐφανερώθη ἡ προσκύνησις τῆς Ἁγίας Τριάδος!
Φῶς ἐκ Φωτός, Θεός ἀληθινός ἐκ Θεοῦ Ἀληθινοῦ, ὁ Βαπτιζόμενος! Πατήρ ἄνωθεν ἐμαρτύρησεν ὅτι: «οὗτος ἐστίν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησα»! Καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἐν εἴδει περιστερᾶς ἐβεβαίωσε «τοῦ Λόγου τό ἀσφαλές»!
Τριαδικοῦ Θεοῦ, λοιπόν, φανέρωσιν πανευκλεῶς ἑορτάζομεν τήν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων ὁμοῦ μέ ὁλόκληρον τόν ἐπουράνιον διάκοσμον τῆς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας, ψάλλοντες γηθοσύνως: «ἐπεφάνη ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος», «ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ καί τό φῶς Σου, Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντάς σε· ἦλθες, ἐφάνης τό Φῶς τό ἀπρόσιτον»!
Τοῦτο τό ἀπρόσιτον Φῶς τοῦ Θεοῦ Λόγου ἐσημειώθη πρότερον εἰς τούς Πατριάρχας καί τούς Προφῆτας τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, οἱ ὁποῖοι Τόν προεῖδον, Τόν προκατήγγειλαν καί προεμήνυσαν, ὅτι «Αὐτός ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τόν ᾿Ισραήλ» (Λουκ. κδ΄ 21).
Αὐτό τό ἀπρόσιτον Φῶς ἐσημειώθη ἰδιαιτέρως εἰς τόν Τίμιον Πρόδρομον ἀλλά καί εἰς τούς μαθητάς τοῦ Χριστοῦ!
Ἐχορηγήθη κατόπιν τό ἀπρόσιτον Φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος εἰς τά ἑκατομμύρια τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, εἰς τάς στρατιάς τῶν Ὁσίων Πατέρων καί Ἁγίων ῾Ιεραρχῶν καί Διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας! Καί Αὐτό πάντοτε φωτίζει τούς ταπεινούς καί καθαρούς τῇ καρδίᾳ ὀρθοδόξους!
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πάντοτε προσφέρει εἰς τόν κόσμον τό ἕν καί μοναδικόν λυτρωτικόν μήνυμα τοῦ ἀπροσίτου Φωτός, τό μήνυμα, τό ὁποῖον ἀποδίδει θεολογικῶς καί συνοπτικῶς ὁ Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν Παῦλος λέγων «Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί»! (Α΄ Τιμ. γ΄ 16).
Αὐτό τό οὐράνιον μήνυμα ἀναγγέλει πάντοτε ἡ Ἐκκλησία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ἡ ὁποία συνεχίζει διά τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ὅλων τῶν Ἁγίων της νά ὑπενθυμίζῃ πρός ὅλους μας τήν ἐντολήν τοῦ Ἀνάρχου Πατρός: «Αὐτοῦ ἀκούετε»! (Ματθ. ιζ΄ 5).
Παρ᾿ ὅλα τά δεινά τῆς σύγχρονης Βαβέλ, τῆς ἐποχῆς μας, καί ὅσον καί ἄν ἐπιχειροῦν μέ σατανικήν μανίαν τά πειθήνια ὄργανα τοῦ διαβόλου νά κατευθύνουν τούς ἀνθρώπους εἰς τήν ἀποστασίαν, ἡ Κιβωτός τῆς Ἐκκλησίας μας, ἡ νοερά ὁλκάς τῶν «θελόντων σωθῆναι», διαλαλοῦσα ὅτι «ἡμεῖς τοῦ σκότους ἐλυτρώθημεν, καταυγασθέντες τῷ φωτί τῆς Θεογνωσίας», πάντοτε καλεῖ ὅλους νά δεχθοῦν τό Φῶς τῆς Θείας Ἀληθείας καί νά ἐφαρμόσουν τάς Θείας ἐντολάς διά ψυχικήν λύτρωσιν καί σωτηρίαν.
Οὕτως ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί σήμερον κηρύττει εἰς ὅλους μετάνοιαν, διακρατοῦσα καί ὁμολογοῦσα τήν ὀρθήν Πίστιν καί προσφέρουσα τό ἀληθινόν, Ἅγιον καί σωτήριον Βάπτισμα, τό ὀρθοδόξως τελούμενον διά τριῶν καταδύσεων (καί οὐχί διά ραντίσματος), διά τοῦ ὁποίου ὁ ἄνθρωπος «ἀποτάσσεται τά ἔργα τοῦ σκότους» καί συντάσσεται μέ τόν Χριστόν, καθιστάμενος μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας!
Ἀπευθύνεται ἀκόμη ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας πρός τούς ἰσχυρούς τῆς γῆς καί τούς καλεῖ νά παύσουν νά ἐργάζωνται ἐναντίον τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ καί νά παραπλανοῦν, ἐξαθλιώνουν καί καταδυναστεύουν τούς λαούς, διότι ἄλλως δέν θά ἀργήσῃ νά ἔλθῃ ἡ μάχαιρα τῆς δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ.
Ἀπευθύνεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί πρός τάς ἐξουσίας τοῦ τόπου μας καί τούς διδάσκει, ὅτι ἔχουν χρέος νά ἄρχουν οὐχί ἀσεβῶς καί τυρρανικῶς, καί ὅπως τούς ἐπιβάλλουν τά σκοτεινά κέντρα τῆς ἀθέου Δύσεως, ἀλλά διακονοῦντες τόν λαόν ἐν ἀληθείᾳ καί δικαιοσύνῃ.
Τούς ὑπενθυμίζει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί τήν εὐθύνην ἔναντι τῆς ἐνδόξου Ἱστορίας τοῦ Ἔθνους μας, καί ἀπαιτεῖ τήν κατάργησιν τῶν ἀδίκων, ἀντιχριστιανικῶν καί ἀνθελληνικῶν νόμων, τούς ὁποίους θεσπίζει κατά καιρούς ἡ πολιτική νομοθετική ἐξουσία, ὑπακούουσα εἰς τά ὄργανα τοῦ ἐλευσομένου Ἀντιχρίστου, τοῦ ὁποίου τήν δικτατορίαν προετοιμάζουν καί μέ τά φασιστικά ἠλεκτρονικά συστήματα (νέων ταυτοτήτων, ἀχρημάτου συναλλαγῆς κ.ἄ.)
Καί τώρα ἡ Ὀρθόδοξος Ἁγία μας Ἐκκλησία ὁμοῦ μέ ὅλα τά πιστά γνήσια τέκνα της ἀπαιτεῖ τήν ἀπόσυρσιν τοῦ νέου πρός ψήφισιν ἀντιχριστιανικοῦ καί ἀνθελληνικοῦ νόμου, ὁ ὁποῖος ὅλως ἀντιθέως, ἀντισυνταγματικῶς καί ἀντεθνικῶς θέλει νά δώσει δικαιώματα γάμου καί υἱοθεσίας παιδιῶν εἰς τούς ὁμοφυλόφιλους, οἱ ὁποῖοι διακατέχονται ἀπό τό γνωστόν βδελυρόν θεομίσητον σοδομικόν πάθος, τό ἐπισύρον τήν ὀργήν τοῦ Θεοῦ.
Καί πρός τούς ταγούς τῆς καινοτόμου κρατικῆς Ἐκκλησίας ἀπευθύνεται ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί τούς ὑπενθυμίζει τό χρέος τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τάς Παραδόσεις τῆς Ὀρθοδοξίας, τάς ὁποίας ἐπί 100 ἔτη καταπατοῦν μέ τήν ἑορτολογικήν παπικήν καινοτομίαν καί τόν γλυώδη ἐναγκαλισμόν μέ τό βδέλυγμα τῆς παναιρέσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ.
Τούς καλεῖ ν’ ἀφήσουν τούς νεωτερισμούς καί τόν ἀντίχριστον οἰκουμενισμόν ὄχι μέ λόγια, ἀλλά ἐμπράκτως, ὅπως ἔπραττον οἱ Ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ἐχωρίζοντο ἀπό τάς αἱρέσεις καταδικάζοντες αὐτάς συνοδικῶς.
 Διότι εἶναι μεγάλη ὑποκρισία νά ἐκπέμπουν πληθωρικούς λόγους ὑπέρ τῆς ὀρθοδοξίας καί νά δηλώνουν δῆθεν ἀντίθετοι πρός τάς αἱρέσεις, ἐνῶ ἀκολουθοῦν τήν αἱρετικήν οἰκουμενιστικήν ἐγκύκλιον τοῦ 1920 καί τήν προδοτικήν Σύνοδον τοῦ Κολυμπαρίου, ἀρνούμενοι οὕτως τήν μοναδικότητα τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Καί ἀκόμη, διότι εἶναι ὑποκρισία, νά «ὁμολογοῦν» ὡς ἀντίθετοι πρός τόν παπισμόν, νά ἔχουν ὅμως Πατριάρχην καί νά μνημονεύουν τόν λίαν παπόφιλον Βαρθολομαῖον, ὁ ὁποῖος ἀναγνωρίζει τόν ἀντίχριστον Πάπαν ὡς ἁγιώτατον ἀδελφόν ἔχοντα θείαν χάριν καί ἀποστολικήν διαδοχήν…
Εἶναι ὑποκρισία, ἐδῶ νά ὁμολογοῦν τήν μοναδικότητα τῆς Ὀρθοδοξίας καί, ὅταν εὑρίσκωνται εἰς τούς οἰκουμενιστικούς διαλόγους, νά ἀποδέχωνται τήν αἱρετικήν ἐκκλησιολογίαν τῶν κλάδων…
Τοῦτο ἀποτελεῖ πλήρη ἄρνησις τῆς Ὀρθοδοξίας, διά τήν ὁποίαν ἐχύθησαν ποταμοί αἱμάτων Ἁγίων Ὁμολογητῶν.
Ἡ Ἁγία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καλεῖ ὅλους εἰς ἐπιστροφήν.
Νά ἐπιστρέψουν εἰς τήν ἀληθινήν Ὀρθοδοξίαν, καθότι ἡ λύσις τῶν προβλημάτων τοῦ Ἔθνους μας δέν θά ἔλθῃ ἀπό τάς κοσμικάς σκοτεινάς ἑνώσεις καί πρωτοβουλίας, αἱ ὁποῖαι περιφρονοῦν τήν Ἀλήθειαν καί ἀντιστρατεύονται πρός αὐτήν, ἀλλά ἀπό τήν ἐμμονήν εἰς τήν Ὀρθήν Πίστιν τῶν Ἁγίων Πατέρων μας καί τήν διάδοσιν τῆς ἀνοθεύτου, ἀκιβδήλου καί ἀκαινοτομήτου Πίστεως εἰς ὅλους τούς ἀνθρώπους, διότι «αὕτη ἐστίν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν».
Ἀλλά καί πρός τόν λαόν μας ἀπευθύνεται προτρέπουσα ἡ Ἁγία Ἐκκλησία:
«Λούσασθε καί καθαροί γίνεσθε, ἀφέλετε τάς πονηρίας ἀπό τῶν καρδιῶν ὑμῶν».
Δέν ἀρκεῖ τό νά ψάλλωμεν ἐτησίως «ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου Σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις», ἀλλά πρωτεύει νά βιώνωμεν τοῦτο διά τῆς πίστεως, τῆς μετανοίας, διά τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης καί κυρίως διά τῆς ὑπακοῆς εἰς τό Θεῖον θέλημα, τό ὁποῖον ἔχομεν χρέος νά μανθάνωμεν ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν, τούς Ἁγίους Πατέρας καί τούς βίους τῶν Ἁγίων, καί νά τό πράττωμεν ἀντιστεκόμενοι εἰς κάθε τι ἁμαρτωλόν, ἀντεθνικόν καί ἀντιχριστιανικόν σχέδιον καί ἔργον.
Ας ἀναγνωρίζωμεν, λοιπόν, τήν μηδαμινότητά μας καί ἄς μετανοῶμεν εἰλικρινῶς βαδίζοντες τόν δρόμον τῆς ἀσκήσεως, τῶν ἀρετῶν καί τῆς καθάρσεως, διά νά φθάσωμεν εἰς τήν θέωσιν, πού εἶναι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας.
Καί ἄς ἀγωνιζώμεθα, νά διάγωμεν «ἐν ἀρεταῖς ἐκλάμποντες καί πίστει ὀρθῇ» ἀκολουθοῦντες τά ἴχνη τῶν Ἁγίων Πατέρων καί ὁμολογοῦντες τήν Ὀρθοδοξίαν, ὥστε παραμένοντες γνήσια τέκνα τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας καί φωτιζόμενοι ὑπό τῆς ἀκτίστου Θείας Χάριτος νά ἔχωμεν τήν εὐλογίαν τοῦ ἐν Ἰορδάνῃ Βαπτισθέντος Σωτῆρος ἡμῶν Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀμήν. Γένοιτο.
Ὁ Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Κρήτης Ἀρέθας
καί ὁ Μητροπ. Γ.Ο.Γ. Λαυρεωτικῆς καί Σαρωνικοῦ Ἀθανάσιος.

Αφήστε μια απάντηση