ΚΥΑΝΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΣ : Εις πολύν φωτισμόν, Δέσποτα

Είναι εντελώς αντίθετη με τον σκοπόν της ζωής, όπως μας πληροφορούν οι Άγιοι Πατέρες.  Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρώφ έλεγε ότι σκοπός της ζωής είναι η απόκτησις του Αγίου Πνεύματος. 

Δεν θα μπορούσα λοιπόν να ευχηθώ με κοσμικόν τρόπον (“εις πολλά έτη”) στον στύλον της Ορθοδοξίας του Ελλαδικού χώρου τα τελευταία έτη.  Τον μοναδικόν κατ’ εμέ επίσκοπον, ο οποίος εστάθη βράχος στην επέλασιν παγκοσμιοποιητών και οικουμενιστών.  Τον μοναδικόν συστηματικώς κατηχήσαντα το ελλαδικόν ποίμνιον, υφιστάμενον λοιδωρίες και διώξεις.  Αυτόν που σχεδόν μόνος κρατεί την αξιοπρέπεια των επισκόπων. 

Οπότε εορτάζοντος σήμερον του Αγίου Νεοφύτου, του φέροντος το όνομά του εύχομαι : 

ΕΙΣ ΠΟΛΥΝ ΦΩΤΙΣΜΟΝ, ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΕ! 

Τολμώ δε να του ευχηθώ να τον δούμε συντόμως Οικουμενικόν Πατριάρχην, ώστε να υψώσει το τρωθέν κύρος του Φαναρίου, τόσο με το σωματικό του ύψος αλλά κυρίως με το πνευματικό του.  Εύχομαι να δούμε Οικουμενικόν Πατριάρχην κάποιον με 8 πνευματικούς γονείς, όπως ο ίδιος δηλώνει ότι τον αξίωσε ο Χριστός.  Και πάλιν : 

ΕΙΣ ΠΟΛΥΝ ΦΩΤΙΣΜΟΝ, ΔΕΣΠΟΤΑ ΜΟΡΦΟΥ ΝΕΟΦΥΤΕ! 

Ασφαλώς δεν γνωρίζομε τις Βουλές του Κυρίου περί Φαναρίου, αλλά είναι βέβαιον ότι αν αύριο στεφθεί Οικουμενικός Πατριάρχης, οι λαϊκή φωνή “ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ, ΑΞΙΟΣ” θα αντηχήσει μέχρι την Ανταρκτική.  Και σεις όσιοι Ιάκωβε, Πορφύριε, Παϊσιε, Ευμένιε, αγιασμένοι γέροντες Εφραίμ, Θεόδωρος και Γαλακτία πρεσβεύετε υπέρ αυτού. 

Ας δούμε κάποια στοιχεία του Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος και ας τον παρακαλέσουμε να φωτίζει τον Ιεράρχη μας. 

 Τῇ ΚΑ΄ (21η) τοῦ μηνός Ιανουαρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Νεοφύτου (+290) 

Τὸν Νεόφυτον ἐκριζοῖ γῆθεν δόρυ, 

Νέου φυτοῦ κάλλιστον οἷὰ περ θάλος. 

Ο Άγιος Νεόφυτος γεννήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας από γονείς ευσεβείς, τον Θεόδωρο και τη Φλωρεντία, επί βασιλέως Διοκλητιανού (284-304). Σε νεαρή ηλικία κατέφυγε στον Όλυμπο και ζούσε ασκητικά μέσα σε μια σπηλιά. Από τον Όλυμπο επανήλθε στη Νίκαια, όπου επισκέφθηκε τους γονείς του, και κατόπιν πάλι επέστρεψε στον Όλυμπο. Η ζωή του υπήρξε πολύ πνευματική. Εκείνο τον καιρό όμως, οι διώκτες του Χριστιανισμού Διοκλητιανός και Μαξιμιανός, έστειλαν στην επαρχία της Βιθυνίας έναν θηριώδη άρχοντα, τον Μάξιμο. Αυτός κομμάτιαζε τους χριστιανούς με τον πιο απάνθρωπο τρόπο. Τότε άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε στον Νεόφυτο (που ήταν μόλις 15 ετών) και του είπε να πάει στη Νίκαια για να μαρτυρήσει. Έτσι ώστε με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει ψυχικά τους χριστιανούς. Πράγματι ο Νεόφυτος παρουσιάστηκε στον Μάξιμο (290) και με πρωτοφανές θάρρος τον ήλεγξε. Τότε ο άγριος άρχοντας διέταξε και τον έδειραν σκληρά. Κατόπιν τον έριξαν μέσα σε καζάνι με βραστό νερό, έπειτα στα θηρία και στο τέλος τον σκότωσαν με ξίφος. Το μαρτύριο του, όμως, εμψύχωσε σε μεγάλο βαθμό τους χριστιανούς του τόπου εκείνου. 

Ἀπολυτίκιον (Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον) Εκ σπάργανων επλήσθης της θείας χάριτος, ώσπερ νεόφυτοι έρνος χαριτωθείς την ψυχήν, και θαυμάτων αυτουργός ξένων γενόμενος, ηνδρανάθησας στερρώς, δι’ αγώνων Ιερών, Νεόφυτε Αθλοφόρε. Αλλά μη παύση πρεσβεύων, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. 

Ἀπολυτίκιον (Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε) Ὁ Μάρτυς σου Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ, τὸ στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας, ἐκ σοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν· ἔχων γὰρ τὴν ἰσχύν σου, τοὺς τυράννους καθεῖλεν ἔθραυσε καὶ δαιμόνων τὰ ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις Χριστέ ὁ Θεός, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

CyanUranus 

Αφήστε μια απάντηση