«Βαρύγδουπα» λόγια ἁγίου ….Γεώργιος Κ. Τζανάκης
Γράφει ο Γεώργιος Κ. Τζανάκης
Σήμερα Κυριακὴ 28 Ἰανουαρίου ἑορτάσαμε τὴν μνήμη τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Ἀναπόφευκτα ἔρχονται στὸ μυαλό ὅσα γράφει γιὰ τὴν τὴν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, τὴν συντέλεια τοῦ κόσμου καὶ τὴν παρουσία τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἔτσι κι᾿ ἀλλοιῶς ζοῦμε καθημερινὰ αὐτὰ ποὺ λέγει ὁ ἅγιος, ἀπὸ τὴν πρώτη κιόλας παράγραφο τοῦ λόγου του. Μὲ μία μεγάληδιαφορά. Ὁ ἅγιος στενάζει καὶ ὁδυνᾶται ἐπειδὴ ἀναγκάζεται νὰ πῇ γιὰ…

 τὰ ὅσα θὰ συμβοῦν στὸ μέλλον:

«Λαλήσω δὲ ἐν ὀδύναις καὶ εἴπω ἐν στεναγμοῖς».ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣΛόγος εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Κυρίου, καὶ περὶ συντελείας τοῦ κόσμου, καὶ εἰς τὴν παρουσίαν τοῦ Ἀντιχρίστου

Βλέπει τὸ μέλλον, βλέπει τὰ γεγονότα, βλέπει τὶςμεθοδεῖες τοῦ Δράκοντος καὶ πτοεῖτε καὶ θλίβεται καὶ ὁδυνᾶται. Ἐμεῖς τὰ ζοῦμε ὡς παρὸν, τὰ βιώνουμεκαθημερινά, καὶ ὄχι μόνο δὲν ἀνησυχοῦμε, ὄχι μόνο δὲν ἀντιδροῦμε, ἀλλὰ συνευδοκοῦμε καὶ συνεργαζόμεθα μὲ αὐτοὺς ποὺ τὰ μεθοδεύουν. Αὐτὴ εἶναι ἡ μεγάλη διαφορά.

Πάντα πάρχουν αὐτοὶ ποὺ γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὸ χουζούρι τους καὶ τὸ βόλεμα τους λένε: «κανεὶς δὲν ξέρει πότε ἔρχεται ὁ ἀντίχριστος, κλπ» -καὶ εἶναι σωστό αὐτό. Ὅμως τὰ προοίμια, τὴν προετοιμασία τοῦ ρχομοῦ, τὰ περιγράφει ὁ ἅγιος, ὅπως καὶ τόσοι ἄλλοι, καθαρά. Ἔρχεται, ὁ Δράκων, γιὰ νὰ ἐμβάλ -ὄχι ἀπλῶς νὰ βάλ, ἀλλὰ νὰ βάλ πολὺ βαθειά- στὴνκαρδιὰ τῶν ἀνθρώπων δειλίαδιαφορία καὶ ἀπιστία

«ἐμβαλεῖν δειλίαν καὶ ὀλιγωρίαν καὶ δεινὴν ἀπιστίανἐν καρδίαις  ἀνθρώπων». ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Τὰ βλέπουν αὐτὰ οἱ σημερινοί, ἄνετοι καὶ ὑπεράνω καὶ ἐκσυγχονισμένοι πιστοί (ποιμένες καὶ ποιμενόμενοι);

Δὲν βλέπουν τὴν ὀλιγωρία, τὴν ἀδιαφορία; Ἤ θεωροῦν ὅτι ζοῦμε νήφωντες καὶ ἀγρυπνοῦντες καὶ δεόμενοι συνεχῶς τοῦ ΚυρίουἘδῶ οἱ ἀντίχριστοι καταργοῦν τοὺς πλέον θεμελιώδεις νόμους τῆς φύσεως, τοὺς αἰώνιους καὶ ἀδιαμφισβήτητους καὶ ἀναγκαίους γιὰ τὴ συνέχισι τῆς ζωῆς καὶ ο ταγμένοι ὡς φύλακες, καὶ ὡς φῶς τοῦ κόσμου ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καθεύδουν καὶ ὑποτονθορίζουν λογίδριακαὶ ἀνακοινώσεις.

Ναὶ! λλὰ ὅταν ἀδιαφορεῖς, ἐπειδὴ δίνεις προτεραιότητα στὰ συμφέροντά σου, καὶ στὸ βόλεμά σου, -δηλαδὴ τὰ πάθη σου- ὅσο μικρὰ καὶ ἄν σοῦ φαίνονται αὐτά, πολιορκεῖσαι καὶ γίνεσαι αἰχμάλωτος τοῦ Δράκοντος. Γιατὶ εἶναι πονηρὸς καὶ δόλιος καὶ σοῦ παρουσιάζει τὰ σημεία του, τὰ ἐπιχειρήματά τουτοὺς διαλογισμούς του, ὥστε νὰ σὲ κοροϊδεύῃ, ἀλλὰ καὶ σύ πρέπει νὰ θέλῃς γιὰ νὰ κοροϊδεύεσαι.

«Ἐὰν γὰρ μικρὸν ὀλιγωρῶν εὑρεθῇ ἄνθρωπος, εὐχερῶς πολιορκεῖται καὶ γίνεται αἰχμάλωτος ἐν σημείοις τοῦ ∆ράκοντος, καὶ πονηροῦ καὶ δολίου.»ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Θέλει πολὺ γιὰ νὰ καταλάβῃς ὅτι σὲ δουλεύει, ὅταν σοῦ λέει ὅτι πρέπει νὰ νομοθετηθῇ γάμος τῶν κιναίδων ἐπειδὴ τὰ παιδιά ποὺ τυχὸν θὰ βρεθοῦν σ᾿ αὐτὲς τὶςσυμβιώσεις δὲν θὰ ἔχουν τὰ ἴδια δικαιώματα μ τπόλοιπα παιδιὰ τῶν οἰκογενειῶν; Ἤ ἀδιαφορεῖς ἐντελῶς καὶ ἔχεις δώσει ἄδεια ἐπ᾿ ἀόριστον στὴν ἀνθρώπινη λογική, ἤ ἔχεις γίνει τόσο δαιμονιώδης ποὺ πιστεύεις αὐτὲς τὶς ἀπάτες. Ὁπωσδήποτε ἡ ἀδιαφορία εἶναι τὸ θεμέλιο καὶ ἡ μήτρα ὅλων τῶν κακῶν ποὺ ἀκολουθοῦν.

Δὲν βλέπουν τὴν δειλία ποὺ ἔχει καταλάβει τοὺς πάντες καὶ ἰδιαιτέρως τοὺς λεγομένους χριστιανούς; Ψοφοδεεῖς καὶ κακομοίρηδες, ἀκόμη τρέχουν στὶςἐκκλησιὲς μὲ πατσαβούρια στὴ μούρη καὶ περιμένουν τὶς νέες ἀσθένειες ποὺ προαναγγέλουν οἱ πρόδρομοι τοῦ ἀντιχρίστου. Φοβοῦνται μὴ χάσουν τὶς ἀνέσεις, τὰ μπρίκια καὶ τὰ μπιχλιμπίδια καὶ τὴν ἐπιπλοποιία τῆς εὐτυχίας ποὺ τοὺς κουβαλοῦν οἱ ἐξελιγμένοι τῆς Δύσεως· τὰ «κεκτημένα», ὅπως ἔλεγε ἐκείνη ἡ μαϊμοῦ ποὺ τοποθέτησαν οἱ ἐπικυρίαρχοι σὰν ἡγέτη τῆς δυστυχοῦς χώρας, γιὰ νὰ κάνῃ τὰ παλαιώτερα γκρεμίσματα.

Δὲν βλέπουν τὴν φοβερὴ ἀπιστία ποὺ ἔχει φωλιάσει στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων; Ὅπου ὑπάρχει τόσοςφόβος, δὲν ὑπάρχει πίστις. Ὅπου ὑπάρχει ἀσάλευτη πίστις δὲν ἔχει καμμία δύναμη ὁ τύραννος.

«Τὴν ἀκλινῆ πίστιν τοῦ Χριστοῦ εἰλικρινῶς βαστάζοντες, εὐρίπιστον ποιήσομεν τὴν δύναμιν τοῦ τυράννου». ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Τώρα ὅλοι φοβοῦνται. Ἄρα, ὄχι πίστις ἀκλινὴς δὲν ὑπάρχει, δηλαδὴ ἀκλόνητη, ἀλλὰ οὔτε καὶ ἡ στοιχειώδης, ἀλλὰ εἰλικρινής. Τώρα μόνον θρησκευάμενα ντρομα ἄτομα κυκλοφοροῦν, ψάχνοντας νὰ ξεφορτωθοῦν τὴν εὐθύνη καὶ τὴν ἐλευθερία τους, κάνοντας «ὑπακοὴ» στοὺς ὑπαλλήλους τοῦ ἀλλοτρίου. Ἔχουν πίστι Πατριάρχες καὶ Ἀρχιεπίσκοποι ποὺ παρακολουθοῦν τὴν δαιμονικὴ ἐπέλασι νὰ ἀλλάζει νόμους καὶ τρόπους, νὰ διαλύῃθεμελιώδη δομικὰ στοιχεία τῆς κοινωνίας, πως τὸν γάμο· καὶ ἀπλῶς βγάζουν ἀνακοινώσεις, ἐνῷ ἀδρανοῦν καὶ δίνουν τ παράδειγμα καὶ τοὺς πολοίπους;

Τί φοβοῦνται; Ὄφειλαν νὰ πον τὴν ἀλήθεια τῆς πίστεως καὶ νὰ καλέσουν σὲ ἀγῶνα. Ἄς μὴν ἀκολουθήσει κανεὶς, ἤ ἄς ἀκολουθήσουν λίγοι. Δὲν ἔχει σημασία ὁ ἀριθμός. Ἡ δύναμις τῶν χριστιανῶν εἶναι ἡ δύναμις τοῦ Σταυροῦ. Ὁ ἀγῶνας εἶναι τὸ ἀναγκαῖο. Ἀπαραίτητος. Ὅλοι πρέπει νὰ σηκώσουμε τὸν θυρεὸ τῆς πίστεως, ( ἅγιος τὰ λέει αὐτά, ὄχι ἐγώ· μὴν παρεξηγηθοῦμε): 

«Μὴ γενώμεθα χαῦνοιἀλλὰ μᾶλλον δυνατοὶ τῇ δυνάμει τοῦ σταυροῦἈπαραίτητος ἀγὼν ἐπὶ θύραις ἐστί· τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως ἀναλάβωμεν πάντες.» ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀνωμαλία εἰσάγεται πακεταρισμένη μὲ περιτύλιγμα προοδευτισμοῦ ἀπὸ τὴν Ἀμέρικα, ἀλλὰ τὴν προβάλλουν οἱ ἀντιαμερικανοί σοσιαλκομμουνισμένοι καὶ ο ΛΟΑΤΚΙσμένοι, σὲ ἀγαστὴ συνεργασία μὲ τοὺς «παραδοσιακοὺς δεξιούς» ἀντικομουνιστὲς. Δὲν λέει τίποτα σὲ κανέναν αὐτό; Δὲν λέει ὅτι ὁ ἐπιχειρούμενος ἐκφυλισμὸς τοῦ ἀνθρωπίνου γένους εἶναι παγκόσμιος, ἐπειδὴ καὶ ὁ ἀντίχριστος θέλει ν εἶναι παγκόσμιος ἡγέτης ; Θέλει νὰ ρίξῃ στὸ βόθρο τῆς ἀσεβείας  ὅλους τοὺς ἀνθρώπους.

«Σπουδάζων ἐμβαλεῖν εἰς βόθρον ἀσεβείας πᾶν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων.» ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Ὅλους θέλει νὰ τοὺς ἐξαπατήσ, νὰ τοὺς τρομοκρατήσ, νὰ τοὺς ὑποδουλώσῃ. Γιατὶ ὁ Θεὸς ἀφήνει, θὰ πῆ κάποιος; Διότι παντοῦ, σ᾿ ὅλη τὴν γῆ, ἡ ἀσέβεια τοῦ κόσμου πλήσιανε, καὶ παντοῦ κετεργάζονται κάθε εἶδος κακοῦ. Πόσο στραβὸς πρέπεινἄσαι γιὰ νὰ μὴν τὸ βλέπεις;

«Διότι ἐπληθύνθη ἡ ἀσέβεια τοῦ κόσμου καὶ πανταχοῦ παντοῖα δεινὰ κατεργάζεται.» ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

λλὰ περισσότερο ἀπὸ ὅλους θέλει νὰ ρίξῃ στὸν βόθρο τῆς ἀσεβείας τοὺς χριστιανοὺς. Γιατί; Γιατὶ αὐτοὶ μποροῦν νὰ τὸν νικήσουν καὶ νὰ διαλύσουν τὶς φαντασίες του.

«Πλεῖον δὲ ἁγίοις πικρότερος γίνεται, τοῖς δυναμένοις νικᾶν τὰ αὑτοῦ φαντάσματα.» ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Γι᾿ αὐτὸ ξεκινᾶ ἀπὸ τὴν Ἐλλάδα, ὥστε νὰ γίνῃ ἡπρώτη ὀρθόδοξη χώρα ποὺ θὰ ἐγκρίνῃ τὴν δαιμονικὴ νομοθεσία. Γιὰ νὰ μπορῇ νὰ λέῃ περήφανα στὸ Θεὸ «Δὲς τοὺς δικούς σου, τώρα εἶναι δικοί μου καὶ μὲ τὸν Νόμο. Τοὺς νόμους μου ἀκολουθοῦν καὶ ὄχι τοὺς δικούς σου.»

Εἶναι δύσκολα αὐτά ὥστε νὰ δοῦμε ὅτι εἴμαστε σὲ καιρὸ ἀντιχρίστου, καὶ γι᾿ αὐτὸ χρειάζεται ἐγρήγορσις,νῆψις καὶ προσευχὴ μὲ δράσι , γιὰ ὅσους ἀξιώθηκαν νὰ πιστεύουν, ἀλλὰ ἐπίσης ἐγρήγορσις, λογικὴ καὶ δράσις γιὰ ὅσους διατηροῦν ἀναλοίωτα τὰ φυσικὰ ἀνθρώπινα ἱδιώματα, ἀλλὰ δὲν ἔχουν φτάσει στὴ ὀρθή πίστι; 

Δὲν βλέπετε ποιοί κυβερνοῦν τὸν κόσμο; Τί λέτε, μοιάζουν νὰ εἶναι τοποθετημένοι ἀπὸ τὸν Θεό ἤ τὸν ἐξαποδῶΜπορεῖ οἱ Πατριάρχες μας καὶ οἱ Ἀρχιεπίσκοποί μας νὰ τοὺς λέν ἐξοχωτάτους καὶ νὰ τοὺς προσκαλοῦν σὲ γεύματα καὶ συναντήσεις, ἀλλὰ αὐτὸ ἀποδεικνύει τί εἶναι καὶ οἱ ἴδιοι.  Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ τὸ λέει καθαρά: « Ὁ Διάβολος τοποθετεῖ ἄρχοντες γιὰ νὰ ἐκτελέσουν τὰ προστάγματά  του»:

«Καὶ δημάρχους ἱστᾷ ἐπιτελεῖν τὸ πρόσταγμα.»ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.) 

Στὴν παροῦσα φάσι τοὺς τοποθετεῖ γιὰ νὰ ὁδηγήσουν τὸν κόσμο πιὸ γρήγορα στὴν διαφθορά καὶ στὸν ἐκφυλισμό καὶ στὸ σφράγισμα τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀλλὰ καὶ ὅταν θὰ ἔρθῃ γιὰ νὰ κυβερήσῃ τὸν κόσμο, πάλι θὰ ἔχει τοποθετήσ ἄρχοντες στυγνοὺς γιὰ νὰ τιμωρήσουν ὅσους παραμείνουν πιστοὶ καὶ νὰ ἐλέγξουν ὅσους ἔχουν σφραγιστεῖ καὶ δικαιοῦνται νὰ ἀγοράζουν.

«∆ήμαρχοι γὰρ ἀπότομοι κατὰ  τόπον σταθήσονται· καὶ εἴ τις φέρει μεθ’ ἑαυτοῦ τὴν σφραγῖδα τοῦ τυράννου ἐν μετώπῳ ἢ δεξιᾷ, ἀγοράζει βραχὺ βρώματα ἐκ τῶν εὑρισκομένων.» ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Ἀλλὰ βλέπετε οἱ ποιμένες μας δὲν ἀσχολοῦνται μὲσφραγίσματα καὶ ταυτότητες καὶ τσιπάκια. Δὲν εἶναι τὰ βλαχαδερὰ τῆς κοινωνίας νὰ πιστεύουν τέτοιες ἀνοησίες, ὅπως αὐτὲς ποὺ ἔλεγε τότε ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ἤ ὁ ἅγιος Παΐσιος, στὸν καιρό μαςΑὐτοὶ ἀκολουθοῦν τοὺς «εἰδικοὺς» καὶ τοὺς κυβερνῆτες τῶν ὁποίων εἶναι μισθωτοί. Τὰ ἴδια ἔκαναν καὶ μὲ τὴν ὑγειονομικὴ ἀπάτη, τὰ ἴδια ἔκαναν καὶ μὲ τὰ μπόλια, τὰ ἴδια ἔκαναν καὶ μὲ τὶς ταυτότητες, ποὺ ἤδη δίδονται σιγά-σιγά στοὺς ἄνθρώπους, τὰ ἴδια ἔκαμαν τώρα μὲ τὸν γάμο τῶν κιναίδων, τὸ ἴδιο θὰ κάμουν καὶ μὲ τὸ ψηφιακὸ χρῆμα. Γιατί; Γιατὶ δὲν πιστεύουν μὲ τὴν πίστι τῶν ἀγίων. Ἔχουν δική τους πίστι. Ἄλλη πίστι. Ἐθελοθρησκεία. Αὐτὸ ποὺ λένε «οἰκουμενισμό», δηλαδὴ πίστι ἐκσυγχρονισμένη, δηλαδὴ θρησκευτικοὶ ΛΟΑΤΚΙ. Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἁγίων. Δὲν ὁδηγεῖ σὲ γνώσι τοῦ Θεοῦ. Διότι ἄν ὑπάρχει γνώσις τοῦ Θεοῦ μέσως γίνεται ἀντιληπτὸς  ρχομὸς τοῦ ἀντιχρίστου. Ὅσοι ὅμως ἔχουν τὸν νοῦ τους στὰ βιωτικὰ πράγματα καὶποθοῦν τὰ γήϊνα, καριέρες, ἐξουσίες, φιλαρχίες, ὑπερηφάνειες, μίτρες καὶ πατερίτσες, δόξα , πλοῦτο καὶ καλοπέρασι δὲν τὸ καταλαβάινουν εὔκολα αὐτό.ποιος εἶναι ἀλυσοδεμένος μὲ τὰ βιωτικὰ πράγματα καὶ νὰ ἀκούσῃ δὲν πιστεύει καὶ βδελύσεται καὶ ὅποιον τοῦ τὰ λέγει. Γι᾿ αὐτὸ τὸν λόγο, ὅμως, περίσχυσαν οἱ ἅγιοι τοῦ διαβόλου, διότι μονίνως ἀπέριψαν τὴν μέριμνα αὐτῆς τῆς ζωῆς.

«Τοῖς γὰρ ἔχουσι γνῶσιν, εὐχερῶς ἡ τούτου γνωρίζεται ἔλευσις· τοῖς δὲ τὸν νοῦν ἔχουσιν εἰς πράγματα βιωτικὰ καὶ ποθοῦσι τὰ γήϊνα, οὐκ εὔδηλον ἔσται τοῦτο. Ὁ γὰρ ἀεὶ δεδεμένος ἐν πράγμασι βιωτικοῖς, κἂν ἀκούσῃ, ἀπιστεῖ καὶ βδελύσσεται τὸν λέγοντα. Τούτου χάριν ἐνισχύουσιν οἱ ἅγιοι, ὅτι πᾶσαν τὴν ἡμέραν καὶ τὴν μέριμναν τοῦ βίου τούτου ἀπέρριψαν.» ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Γι᾿ αὐτὸ ὅσους πᾶνε νὰ ποῦνε κάτι ἀπὸ τὰ λόγια τῶν ἁγίων, ψεκασμένους τοὺς νεβάζουν, ἀρπαγμένους τοὺς κατεβάζουν, ἄν εἶναι δὲ κληρικοὶ τοὺς σέρνουν στὰ δικαστήρια ὡς ἀπειθεὶς καὶ νυπάκουους,καταφρονητὲς καὶ ὑβριστὲς τῶν ἐπισκόπων καὶ σκανδαλοποιούς. Καὶ ποιοί τὰ λένε αὐτά; Οἱ ἀδιάφοροι γιὰ τὴν σωτηρία καὶ τοῦ ἑαυτοῦ τους καὶ τῶν ποιμενομένων, οἱ πιστοὶ στὰ λόγια ἀλλὰ δεινῶς ἄπιστοι στὶς πράξεις, οἱ δειλοί καὶ ψελίζοντες μπροστά στοὺς ἄρχοντες τοῦ αἰῶνος τούτου.

ποιος δὲν ἔχει διαβάσει τὸν λόγο τοῦ ἁγίου Ἐφραίμἄς τὸν βρεῖ καὶ ἄς τὸν μελετήσει. Τὰ ἐλάχιστα ποὺ γράψαμε παραπάνω δίνουν τὸ στίγμα τῆς ἀγωνίας καὶ τῆς μέριμνας τοῦ ἁγίου. Εἶναι ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον τῆς ἀδιαφορίας καὶ τῆς ἐλαφρότητος ποὺ δείχνουμε οἱ σημερινο χριστιανοί καὶ μάλιστα πολλοὶ ποιμένοντες. Εἴδατε μὲ τὶ ἐλαφρότητα ὄχι μόνον δὲν ἀντέδρασαν ἀλλὰ καὶ προπαγάνδησαν τὶς ἠλεκτρονικὲς λεγόμενες ταυτότητες, τοὺς προαγγέλους τοῦ σφραγίσματος. Ἔτσι θὰ παρασύρουν τοὺς ἐπιπόλαιους καὶ στὸσφράγισμα. «Σιγά μωρέ, δὲν εἶναι τίποτα, ἕνα ἔγγραφοκρατικὸ εἶναι»λένε γιὰ τὴν ταυτότητα. «Τί θὰ πάθης καλέ μου, ἄν ἀντί νὰ κρατὰς μιὰ ταυτότητα βάλεις αὐτὸ τὸ ἀπειροελάχιστο τσιπακι στὸ χέρι σου ἤ ὅπου ἀλλοῦ; Ἔχουν πάθει τίποτα ὅσοι τὄχουν βάλει; Ἀπλῶςἐξυπηρετοῦνται καλύτερα καὶ γρηγορώτερα καὶ ἀσφαλέστερα. Γι᾿ αὐτὸ δὲν θὰ μᾶς συγχωρήσει ὁ Θεός; » Αὐτὰ ἀκοῦμε συνέχεια ἀπὸ τοὺς γνωστικούς αὐτοὺς ἀνθρώπους.

Καλά ἀκούγονται, γιατὶ βολεύουν, ἀλλὰ ὁ ἅγιος ἄλλα λέει:

«Καὶ ἀσύγγνωστος ὁ τοιοῦτος εὑρίσκεται ἐν τῇ κρίσει· αὐτοψεὶ γὰρ εὑρίσκεται, ὅτι ἐπίστευσε τῷ τυράννῳ ἑκουσίως.» ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

«Πάντες δὲ οἱ λαβόντες τὴν σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ προσκυνήσαντες αὐτῷ, ὡς Θεῷ τῷ ἀγαθῷ, οὐκ ἔχουσί τινα μερίδα ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ, ἀλλὰ μετὰ τοῦ ∆ράκοντος βληθήσονται ἐν τῇ γεέννῃ.» ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

Αὐτὰ δὲν ἀκούγονται εὐχάριστα στ᾿ αὐτί μας. Ἔτσι δὲν εἶναι; «Τί εἶν᾿ αὐτά; Ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη. Κάνει τέτοια πράγματα;»

Ὄχι καλέ. Δὲν κάνει. Ὅλους τοὺς ἀγαπάει, ὅλους τοὺς ἀποδέχεται ἀνεξαρτήτως σεξουαλικῶν προτιμήσεωνκλπ. Ἔτσι δὲν διδάσκουν οἱ σημερινοὶ ἀπόστολοί Του; 

Σωστά, ἀλλά… ὅταν θἄρθῃ ὁ Κύριος, μετὰ τὸ πανηγυράκι τοῦ σατανᾶ, τὰ ψέματα καὶ οἱ παρηγοριές θὰ τελειώσουν μὲ τρόπο ὀδυνηρό:

«Καὶ ἄγεται ὁ τύραννος, δεδεμένος ὑπὸ Ἀγγέλων, σὺν πᾶσι τοῖς δαίμοσιν, ἐνώπιον τοῦ βήματος, καὶ οἱ λαβόντες τὴν αὑτοῦ σφραγῖδα, καὶ πάντες οἱ ἀσεβεῖς καὶ ἁμαρτωλοὶ δεδεμένοιΚαὶ δίδωσιν ὁ Βασιλεὺς τὴν κατ’ αὐτῶν ἀπόφασιν τῆς αἰωνίου κρίσεως ἐν τῷ πυρὶ τῷ ἀσβέστῳ». ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ (ὅ.π.)

πως βλέπετε, κατὰ τὸν ἄγιο Ἐφραίμ, ὄχι μόνον οἱ σφραγισμένοι, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ σεβεῖς καὶ ἁμαρτωλοί, ὅλοι ἐμεῖς δηλαδή, ὄχι μόνον οἱ κίναιδοι καὶ οἱ ΛΟΑΤΚΙσμένοι, θὰ ὁδηγηθοῦμε  ἐν τῷ πυρὶ τῷ ἀσβέστῳ

Μήπως ἀκούγονται αὐτὰ «πολὺ βαρύγδουπα», ὅπως χαρακτήρησε ὁ Κρήτης Εὐγένιος τὸ ὅτι ἄλλος ἱεράρχης εἶπε «ὅτι ὁ γάμος τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν εἶναι ἁμάρτημα καὶ θὰ προκαλέσῃ θεϊκή παρέμβασι»; [1]

Θὰ δοῦμε τότε, σίγουρα. λλὰ μήπως εἶναι καλύτερα νὰ ἀκούσουμε καὶ σὲ κάτι τοὺς ἁγίους μας τοὺς σίγουρους, ὅπως ὁ ἅγιος Εφραίμ, καὶ ὄχι τοὺςπολιτικοὺς μας καὶ τοὺς τέτοιους πισκόπους μας, τοὺς σκίουρους καὶ πιθήκους στὰ κλαδιὰ τοῦ δαιμονικοῦ δένδρου τῆς Νέας Ἐποχῆς;

 

Γεώργιος Κ. Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 23 Ἰανουαρίου 2024.

 

[1] Συνἐντευξις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εὐγενίου στὸν δημοσιογράφο Γ. Σαχίνη στὴν ἐκπομπὴ Ἀντιθέσεις. ΚΡΗΤΗ ΤV. 6 Ἰανουαρίου 2024. https://www.youtube.com/watch?v=4BWVCz5_GkM&t=7415s

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2024/01/blog-post_853.html

Αφήστε μια απάντηση