Ὁ Ἀρμαγεδδών᾽Απειλεῖ τόν πλανήτη.

ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ, ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΩΔΥΝΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΠΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΦΩΡΑ

Κατά παραφθορά τοῦ <Κεφαλαίου> τοῦ Κάρλ Μάρξ, <ἓνα φάντασμα πλανᾶται σέ ὁλόκληρο τόν πλανήτη>.

Κι αὐτό εἶναι τό τί μέλλει γενέσθαι μέ τό Οὐκρανικό, πού ἢδη ἒχει ἁπλώσει τίς ἀρνητικές του ἐπιπτώσεις σέ ὁλόκληρο τόν κόσμο.

Τό κόστος ἐνέργειας ἀνέρχεται διαρκῶς καί ἀκολουθεῖ ἡ ἀκρίβεια στά τρόφιμα καί τά καύσιμα, διαφαινομένης στόν πλανήτη καί μιᾶς μεγάλης ἐπισιτιστικῆς κρίσης.

Κυρίως ὃμως ἐκφράζονται σοβαροί φόβοι ὃτι ἡ εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Οὐκρανία, ἒστω καί ἂν σταματήσει ὁ πόλεμος (ὃλοι οἱ πόλεμοι κάποτε σταματοῦν), οἱ ἀρνητικές ἐπιπτώσεις θά συνεχισθοῦν ἐπί μακρόν, μή ἀποκλειομένου ἑνός νέου πολέμου, ἂν ὂχι καί κάτι χειρότερο. Ἐπί τοῦ παρόντος ἡ χρήση πυρηνικῶν, παρά τίς δραματικές προειδοποιήσεις τῆς ρωσικῆς ἡγεσίας, δέν φαίνεται πιθανή, χωρίς πάντως καί νά ἀποκλείεται παντελῶς ἡ ὀλέθρια αὐτή ἐξέλιξη, ἰδίως μέ τά ὃσα σχεδιάζονται σχετικά μέ τόν ἐναέριο χῶρο τῆς Οὐκρανίας. Ἐδῶ ἰσχύει ἀπολύτως ἡ λαϊκή ρήση: Φοβᾶται ὁ Γιάννης τό θεριό καί τό θεριό τόν Γιάννη.

Ἀς μιλήσουν λοιπόν οἱ ἀριθμοί καί οἱ συσχετισμοί δυνάμεων. Ἐάν συνεχισθεῖ ἡ ἀμοιβαία ἐπιβολή κυρώσεων (sanctions) χωρίς διάλογο, ἡ ρωσική οἰκονομία θά στραγγαλισθεῖ, ἀλλά καί ἡ Δύση θά ὑποφέρει τά πάνδεινα, καθώς οἱ λαοί θά βρεθοῦν ἐνώπιον μιᾶς κλιμακουμένης ἀνατιμήσεως τῶν πάντων, ἂν μή καί κάτι χειρότερο, ἐνῶ οἱ πολιτικές ἡγεσίες θά προσπαθοῦν νά γεμίσουν τόν Πύθο τῶν Δαναΐδων στούς πληττομενους από τήν νεα κριση λαους τους. Κι αὐτή ἡ κατάσταση θά συνεχισθεῖ ἐπί μακρόν.

Ἂν γιά παράδειγμα ἡ Ρωσία κλείσει τίς στρόφιγγες τοῦ ἀερίου (ἐπί τοῦ παρόντος ἐκτελοῦνται κανονικά οἱ ροές φυσικοῦ ἀερίου καί πετρελαίου), τότε ἡ τιμή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου θά διπλασιασθεῖ. Ἢδη ἡ σημερινή τιμή τοῦ πετρελαίου ξεπέρασε διεθνῶς στά 120 δολ. τό βαρέλι. Σήμερα ἡ Εὐρώπη προμηθεύεται ἀπό τήν Ρωσία τό 40% τῶν ἀναγκῶν της σέ φυσικό ἀέριο καί τό 10% σέ πετρέλαιο. Εἶναι προφανές ὃτι, καθώς ἒχει χαθεῖ πλέον ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς Εὐρώπης πρός τήν Ρωσία, θά ἀναζητήσει ἐναλλακτικές λύσεις. Θεωρεῖται βέβαιο ὃτι οἱ χῶρες τοῦ ΟΠΕΚ θά αὐξήσουν τήν παραγωγή τους.

Μία ἂλλη σοβαρή ἀρνητική ἐξέλιξη θά εἶναι ἡ ἀπαγόρευση τῶν ἐξαγωγῶν σιτηρῶν ἀπό τήν Οὐκρανία καί τήν Ρωσία. Σέ μία ἀνθρωπότητα πού ἐγγίζει τά 7,8 δισ. ψυχῶν, ὁ ἀποκλεισμός τῶν δύο αὐτῶν σιτοβολόνων δίνει νέα διάσταση τοῦ γενικοῦ γραμματέα του ΟΗΕ Ἀντόνιο Γκουντέρες, σέ προγενέστερη ἐκτίμησή του, πού προειδοποίησε γιά λήψη ἂμεσης δράσης, καθώς γίνεται ὃλο καί πιό σαφές ὃτι θά ὑπάρξει παγκόσμια κατάσταση ἐπισιτιστικῆς ἒκτακτης ἀνάγκης, γνωστοῦ ὂντως ὃτι 820 ἑκατομμύρια ἂνθρωποι πεινᾶνε. Ἡ Ρωσία καί ἡ Οὐκρανία καλύπτουν τό ¼ τῶν ἀναγκῶν τοῦ κόσμου σέ σιτηρά καί ἂλλα γεννήματα.

Πιέσεις ἀσκοῦνται καί ἀπό τόν FAO, ὁ ὁποῖος βλέπει πιό κοντά τό πρόβλημα στήν Νότια Ἀμερική, στήν Ἀφρική καί στήν Νότια Ἀσία. Ὁ ρόλος τῆς Κίνας στήν αὐξημένη κατανάλωση σιτηρῶν καί σόγιας, καθώς καί σημαντικά προβλήματα γιά αὒξηση ζήτησης φυτικῶν ἐλαίων γιά βιοντῆζελ, εἶναι οἱ παράγοντες πού ὁδηγοῦν στό ράλυ ἀνόδου τῶν τιμῶν τροφίμων. Οἱ ἐπισιτιστικές κρίσεις πολλαπλασιάζονται στόν κόσμο, παρά τό γεγονός ὃτι ὁ πλανήτης παράγει περισσότερα τρόφιμα γιά σιτίσει τούς πληθυσμούς. Ἀμερικανός καθηγητής πού βραβεύθηκε τό 2010 ἀπό τό Ἳδρυμα Ἀλέξανδρος Ὠνάσης γιά τήν συμβολή του στήν παραγωγή τροφίμων, μοῦ ἒλεγε στήν Νέα Ὑόρκη ὃτι μέχρι τό τέλος τοῦ αἰῶνα ἡ παραγωγή τροφίμων πρέπει νά διπλασιασθεῖ. Οἱ ἐπισιτιστικές κρίσεις πολλαπλασιάζονται στόν κόσμο, παρά τό γεγονός ὃτι ὁ πλανήτης παράγει περισσότερα τρόφιμα ἀπό αὐτά πού χρειάζεται γιά νά σιτίσει τούς πληθυσμούς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ

Πρίν διαλυθεῖ ἡ Σοβιετική Ἓνωση, ὑπῆρχε <ἰσορροπία τοῦ τρόμου> (στρατιωτικῶν καί πυρηνικῶν δυνάμεων) μέ τίς ΗΠΑ καί τήν Δύση γενικώτερα. Σήμερα ἡ Ρωσία δέν φαίνεται ὃτι μπορεῖ νά εἶναι ἰσότιμη μέ τήν Δύση, μολονότι παραμένει σταθερά μία ἀπό τίς τρεῖς ὑπερδυνάμεις τοῦ πλανήτη λόγω τῆς μεγάλης τεχνολογία πού ἒχει ἀναπτύξει στά ὁπλικά της συστήματα καί ὂχι μόνο. Σήμερα δαπανᾶ γιά ἐξοπλισμούς τό ¼ τοῦ ΑΕΠ της, δηλαδή 60 δισ. δολάρια. Ἡ Γερμανία μέ 80 ἑκατομμύρια κατοίκους, ἒχει τριπλάσιο ΑΕΠ ἀπό τήν Ρωσία καί ἀνεκοίνωσε διά τοῦ καγκελαρίου της ὃτι θά δαπανήσει 100 δισ.δολ ἐτησίως. Ἡ Ἀγγλία ἒχει ΑΕΠ 2 τρισ. δολ., ἡ Γαλλία 2,3 τρισ. Ἀνάλογο ἒχει καί ἡ Ἰταλία. Ἐπί πλέον διαθέτουν οἱ χῶρες αὐτές μεγάλους στρατούς.

Ἡ Κίνα ἀπό τήν ἂλλη, μέ ΑΕΠ 120 τρισ. καλύπτει μόνο τό 1% τῶν ἀναγκῶν της ἀπό τήν Ρωσία. Τό ὑπόλοιπο 30% τό καλύπτει ἀπό τίς δυτικές χῶρες καί ἀλλοῦ. Ἐπιπροσθέτως ἡ Κίνα προμηθεύεται ρωσικό φυσικό ἀέριο ἀπό δύο μικρούς ἀγωγούς, πού καλύπτουν μόλις τό 2% τῶν ἀναγκῶν της. Φυσικά ἂν ἒχει ὑπογραφεῖ μεγάλη ἐνεργειακή συμφωνία γιά τήν κατασκευή νέων ἀγωγῶν, ἡ Ρωσία θά ἐπωφεληθεῖ. Καί ἀκόμη οἱ ἀντικυρώσεις τῆς Ρωσίας δέν ἒχουν ἀνακοινωθεῖ.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα σ᾽ αὐτή τήν πολύπλοκη διεθνῆ οἰκονομική καί πολιτική κατάσταση, ἡ Ἑλλάδα ἒσπευσε νά ἀναλάβει τόν ρόλο της καί τήν συμβολή της πρός τήν δοκιμαζόμενη Οὐκρανία, ἀποστέλλοντας πολεμικό ἀντί ἀνθρωπιστικό ὑλικό, χωρίς νά ἒχει νατοϊκή ὑποχρέωση πρός τοῦτο, ἀλλά μόνο εὐρωπαϊκή σύσταση. Ἂλλωστε ἀπό τίς 27 χῶρες μέλη τῆς ΕΕ, μόνο οἱ 12 ἒστειλαν στρατιωτική βοήθεια. Οἱ ἂλλες 15 δέν ἒστειλαν.

Στό σύνολό τους σχεδόν οἱ εἰδικοί ἀναλυτές καί στρατιωτικοί ἐμπειρογνώμονες, σέ ἀλλεπάλληλες παρουσιάσεις τους στούς ἑλληνικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, κατεδίκασαν τήν <βιαστική> αὐτή πρωτοβουλία τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία στέλνει στρατιωτικό ἐξοπλισμό σέ μία χώρα, πού οὒτε ὁ εἰσβολέας, κατά δήλωσή του, θέλει νά καταλάβει, ἀλλά νά ἀποστρατικοποιήσει καί να ἀποσύρει τά στρατεύματά της. Διότι, ἐνῶ ἡ χώρα μας ἒχει πρό ὀφθαλμῶν τήν πολύ χειρότερη εἰσβολή τῆς Τουρκίας ἀπό πλευρᾶς θυμάτων καί ἀπώλεια ἐδαφῶν στήν Κύπρο, μέ κριτήριο τούς πληθυσμούς τῶν δύο χωρῶν, μέ καθημερνή παραβίαση τοῦ ἐθνικοῦ της ἐναερίου χώρου καί μέ ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό ἑλληνικά νησιά μέ ὁπλισμένα ἀεροσκάφη, καταδικάζει τήν εἰσβολή Πούτιν (καί καλῶς) ἐπιτρέποντας ὃμως μέ την διπλωματική της συμπεριφορά στόν Ἐρντογάν νά παίζει πολύ καλά τό παιχνίδι του. Μέχρι καί τά βαρόσια τόν ἂφησε ἀνενόχλητο νά ἀνοίξη, ἐπιτρέποντάς  κατ᾽ οὐσία μία ἀκόμη εἰσβολή. Τώρα ὁ Ἐρντογάν ἀπειλεῖ άκόμη καί νά προσαρτήσει τά Κατεχόμενα στήν Τουρκία, ἐνῶ ἢδη, ἐνῶ προκαλέσει μεγαλύτερη καταστροφή στήν Κύπρο ἀναλογικά μέ τόν Πούτιν στήν Οὐκρανία μέ κριτήριο τόν πληθυσμό τῶν δύο χωρῶν

Πράγματι, ἡ εἰσβολή τῆς Τουρκίας στήν Κύπρο ἀναλογικά μέ τήν Οὐκρανία εἶναι πολύ χειρότερη ἀπό τήν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Οὐκρανία. Ἡ Κύπρος μέ 500.000 πληθυσμό εἶχε 15.000 νεκρούς καί ἀγνοουμένους καί ἐκτόπιση τοῦ 50% σχεδόν τοῦ πληθυσμοῦ της ἀπό τά κατεχόμενα. Καί φυσικά γράφει στά παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του τήν ἐπιτομή τοῦ διεθνοῦς δικαίου πού εἶναι τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ. πού ζητᾶ ἀποχώρηση τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων ἀπό τήν Κύπρο.

Ἀπό την ἂλλη. ἡ Τουρκία κλείνει τά Στενά τῶν Δαρδανελίων, ἱκανοποιῶντας τήν ΕΕ καί τίς ΗΠΑ, ἀλλά στήν πραγματικότητα ἐμποδίζοντας… τά πλοῖα τοῦ ΝΑΤΟ νά πλεύσουν πρός Μαύρη Θάλασσα, ἀφοῦ ἐκεῖ βρίσκεται ἢδη σχεδόν ὁλόκληρος ὁ στόλος τῆς Ρωσίας, πού ἀδιαφορεῖ γιά τό κλείσιμο τῶν Στενῶν. Ἀποτέλεσμα: Πούτιν καί Ἐρντογάν ἐξακολουθοῦν νά εἶναι <καλοί φίλοι>, κατά δήλωση τοῦ Τούρκου προέδρου, διότι ἡ Τουρκία θά λειτουργήσει σάν παρατράπεζα καί θά εἰσπράξει περί τά 20 δισ. εὐρώ ἀπό τούς Ρώσους τουρίστες, καθώς ἐμεῖς ἒχουμε κλείσει τόν ἐναέριο χῶρο μας στήν Ἀεροφλότ καί ἒχουμε βάλει σέ κίνδυνο τήν Ἀλεξανδρούπολη, ἂν τά πράγματα ἐξελιχθοῦν δυσμενῶς.

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

Αφήστε μια απάντηση