ΙΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ: Οι επιστολές προς τις επτά εκκλησίες ΚΕΦ. Β’ 1-11

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β
2-1 Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ᾿Εφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·
2-2 οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον σου καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς·
2-3 καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακας.
2-4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκας.
2-5 μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.
2-6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαῑτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ.
2-7 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ μου.
2-8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·
2-9 οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν· ἀλλὰ πλούσιος εἶ καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ᾿Ιουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ.
2-10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις παθεῖν. ἰδοὺ δὴ μέλλει βαλεῖν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.
2-11 ῾Ο ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ῾Ο νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
====================================================================
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’
Επιστολή στην εκκλησία της Εφέσου.
1. Στον άγγελο της εκκλησίας της Εφέσου γράψε:
Αυτά λέγει Εκείνος που κρατά τους επτά αστέρες στη δεξιά Του, Εκείνος που περιπατεί εν μέσω των εκκλησιών.
(Κατ’ ουσίαν οι λόγοι του Κυρίου δεν απευθύνονται στον άγγελο – προστάτη της κάθε εκκλησίας αλλά σε όλους τους Χριστιανούς που ανήκουν σε αυτήν).
2. Γνωρίζω τους κόπους, τους αγώνες και την υπομονή σας και ότι υπομείνατε θλίψεις πολλές από τους εναντίους για το όνομά μου. Και δοκιμάζετε όσους διδάσκουν ως απόστολοι και διακρίνετε, ποιοι από αυτούς είναι ψεύτες και πλάνοι. Και όλα αυτά είναι θεάρεστα.
4. Αλλά σας καταλογίζω, ότι αμελήσατε τα πρότερά σας χαρίσματα, που ήσασταν φιλόπτωχοι και ελεήμονες.
5. Να θυμάστε λοιπόν από πού εκπέσατε και να επιστρέψετε εκεί. Ειδάλλως, εάν δε μετανοήσετε, θα αφαιρέσω τη Χάρη μου πάραυτα από εσάς.
6. Έχετε όμως και το εξής καλό:
Ότι μισείτε τα έργα των Νικολαϊτών, όπως κι εγώ.
(Ο Νικόλαος ο Αντιοχεύς ήταν ένας από τους επτά διακόνους της εκκλησίας της Εφέσου, ο οποίος εισήγαγε αποτρόπαια δόγματα και αισχρά έργα.)
7. Όποιος έχει ανοιχτό νου, ας ακούσει τον πνευματικό λόγο που απευθύνεται στις εκκλησίες μέσω της Αποκαλύψεως. Και σε όποιον νικήσει τον πόλεμο με το διάβολο, θα χαρίσει ο Θεός την απόλαυση της αιώνιας ζωής στη βασιλεία Του.

Επιστολή στην εκκλησία της Σμύρνης.

8. Και στον άγγελο της εκκλησίας της Σμύρνης γράψε:
Αυτά λέει ο πρώτος και ο έσχατος, Εκείνος που καταδέχτηκε το θάνατο για τη σωτηρία μας και ανεστήθη εκ των νεκρών.
9. Γνωρίζω τα έργα σας, τη θλίψη και τη φτώχεια (αλλά οι δια τον Χριστόν πτωχεύσαντες πλούσιοι είναι), που δοκιμάσατε λόγω του διωγμού από τους Ιουδαίους, που δεν είναι όμως οπαδοί του Χριστού αλλά του διαβόλου και συναγωγή του σατανά.
11. Όποιος έχει μυαλό, ας ακούσει, τι φανερώνει ο πνευματικός λόγος της Αποκαλύψεως στις εκκλησίες.
Δύο είναι οι θάνατοι που μπορεί, να βιώσει ένας άνθρωπος:
Ο φυσικός, δηλαδή ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα.
Ο πνευματικός, δηλαδή ο χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό ένεκα των αμαρτιών του.
Όσοι ακούνε το λόγο του Θεού θα εξέλθουν νικητές, διότι δε θα γευθούν το δεύτερο θάνατο.

Αφήστε μια απάντηση