ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ : ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ προς τον Μητροπολίτη Ν.Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου & Χαλκηδόνος κ.κ.Γαβριήλ

Μητροπολίτα,

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! κατ’ αρχάς, το οποίον προσπαθώ να θυμάμαι καθημερινώς και όχι εποχιακώς ή ευκαιριακώς.  Άλλωστε υπήρξε η αφορμή της παρούσης επιστολής.

«… τον άρτον ημών τον επιούσιον ΔΟΣ’ ημίν σήμερον…» προσευχόμεθα καθημερινώς, απευθυνόμενοι προς τον Πατέρα Θεόν, όπως ο Λόγος του Θεού δίδαξε κι όπως η Εκκλησία κατηχεί (όταν κατηχούσε, διότι πλέον έχει κατεβάσει μεταξύ πολλών και τα ρολά της κατηχήσεως).  Γι αυτό μην παρεξηγηθείς για τον χρησιμοποιούμενον ενικόν προς σε.  Άλλωστε ποιός είναι τόσον άφρων, ώστε στερούμενος ταπεινότητος να αποδέχεται πειρασμόν μεγαλυτέρας τιμής από τον Κύριον, προς τον οποίον ΟΥΔΕΙΣ επί γης απευθύνθη στον πληθυντικόν.  Παρόμοιον ήταν το επιχείρημα του Αγίου Αμφιλοχίου προς τον ρωμαίον αυτοκράτορα Μέγα Θεοδόσιον, ώστε να “εξαφανίσει” τους αρειανιστές.  Οι “καταραμένες” φράγκικες συνήθειες επεκράτησαν αιώνες μετά και συγκερασμένες με την μωαμεθανικήν δουλοπρέπειαν δημιούργησαν μιαν δαιμονικήν κατάστασιν γνωστήν εις τους παροικούντας την Ορθοδοξίαν ως “Ψευτορωμέηκο”, πόρρω απέχουσαν από το λαμπρότατον και υπερήφανον ιδεώδες είτε του Αρχαιοελληνισμού είτε ακόμα περισσότερον της Ρωμανίας, ως αντανακλάσεως του Ουρανίου Βασιλείου επί γης.  Άλλωστε ακόμα και προς τον φράγκον πάπα-Ρώμης, τον τότε ουσιαστικόν επικυρίαρχον της Βασιλευούσης, απευθυνόμενος ο ενδοξότατος Αυτοκράτωρ Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης, ενικόν χρησιμοποίησεν, αφού ο σεβασμός δεν επιβάλεται με τον πληθυντικόν αλλά εμπνέεται εμπράκτως.

 

Ο Κύριος και Μοναδικός Θεός του Σύμπαντος, όπως το Σύμβολον της Πίστεως ορίζει («Πιστεύω εις Ένα Θεόν…») είπεν : «ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει» (Ματθ.ιβ’30).  Δεν απαιτεί ιδιαιτέραν ευρυμάθειαν ή διάνοιαν, ώστε ο καθείς να αντιληφθεί τι “υπάρχει” (μάλλον δεν υπάρχει ~ μη ων) πνευματικώς, ως δήθεν θεός πέραν του Μοναδικού Θεού.  Μόνον ο αντικείμενος, όπως άλλωστε ο θεόπνευστος ψαλμός κατηγορηματικώς δηλώνει : «πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, ὁ δὲ Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν» (Ψ.95:5).

            Ανακεφαλαιώνω αυτά τα ολίγα : Μόνος Θεός του Σύμπαντος ο Τριαδικός Θεός, όλοι οι άλλοι “δήθεν” θεοί δαιμόνια του αντικειμένου, του σατανά για να καταλάβει ο κάθε πικραμένος.  Άρα όλες οι θρησκείες είναι σατανικά τεχνάσματα, εναντιούμενα της εκφραζομένης μόνον δια της Ορθοδοξίας Πίστεως του Μοναδικού Θεού και της επιδιωκομένης Μίας Αγίας Καθολικής Εκκλησίας, ως το Σύμβολον της Πίστεως οροθετεί.  Ο Λόγος του Θεού καθόρισεν το μέλλον όλων των θρησκειών : «πᾶσα φυτεία ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ Πατήρ Μου ὁ οὐράνιος ἐκριζωθήσεται» (Ματθ.ιε’13).

Για την διαδικτυακή λοιπόν δήλωσίν σου «Τα θρησκευτικά δεν έχουν χαρακτήρα να σας μάθουν τον Χριστό. Έχουν χαρακτήρα και στόχο να σας βοηθήσουν να μάθετε την έννοια των θρησκειών πώς αυτές είναι απαραίτητες…», αναρωτιέμαι ποίος ο λόγος ενασχολήσεώς σου με τις θρησκείες (βλ.πλάνες) του πονηρού, οι οποίες ούτως ή άλλως θα εκριζωθούν εκ του Πατρός.

            Αν δεν λανθάνω, η αποστολική εντολή, την οποίαν έλαβες με την επισκοπικήν χειροτονίαν, ήταν «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ.κη’19-20).  Μαθητεύσατε τι;  «Όσα ἐνετείλατο ὑμῖν» κι όχι το σκότος του διαβόλου («ὅσα ΜΗ ἐνετείλατο ὑμῖν»), τα οποία θα εκριζωθούν!!!  Πού λοιπόν είναι απαραίτητες οι έννοιες των θρησκειών, όπως δηλώνεις;  Για να μολύνουμε τους λογισμούς μας, όπως όλοι οι θεόπνευστοι Πατέρες δήλωσαν κατηγορηματικά;  Άλλωστε προανέφερα τι είπεν ο Χριστός : «καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει».  Είναι δυνατόν να είναι αυτός ο σκοπός σου;

 

            Έχων την εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ φέροντος το κηρύκειον, ως δείγμα εξουσίας του Όντος εντολέως του, σκανδαλίζομαι με έναν Γαβριήλ ασχολούμενον με τεχνάσματα του ΜΗ όντος.  Παραξενεύομαι δε με την απορίαν σου (https://orthodoxia.info/news/n-ionias-pandimia-anedeixe-themata-po/ ) «Βλέπουμε έναν Ρώσο πρόεδρο ο οποίος δεν έχει πρόβλημα να ανάβει το κερί στην Εκκλησία (…) και ταυτόχρονα να δίνει εντολή για να σκοτώνονται άνθρωποι. Μέσα του, η συνείδηση του δεν του λέει κάτι, γιατί ακριβώς πιστεύει ότι υπερασπίζεται την ορθότητα της πίστεως. Δηλαδή ένα ορθόδοξο τζιχάντ. Είναι δυνατόν αυτή η έννοια να είναι ταυτόσημη με την Ορθοδοξία;».  Πέραν της απορίας μου αν αυτό συνιστά τον ορισμόν της κατακρίσεως (από στόμα επισκόπου;;;) αναρωτιέμαι : “ο μητροπολίτης δεν διάβασε την ενδοξότατην ιστορία της Ρωμανίας;  Δεν πολέμησαν με το έμβλημα «ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» υπό τον Μέγα Κωνσταντίνον (οι κατά βουλήν Θεού πόλεμοι!!!) ή για την ανάκτησιν του Σταυρού υπό τον βασιλέα Ηράκλειον;  Ή δεν διεξήχθη πόλεμος επί 11 λαμπρούς αιώνες από ορθοδοξότατους βασιλείς, οι οποίοι εγένοντο δεκτοί ως νικηταί εις την Αγίαν Σοφίαν, ευλογούμενοι υπό του Πατριάρχου;  Ή μήπως θα αφοριστεί με καθυστέρησιν 10 αιώνων ο ενδοξότατος βασιλεύς Βασίλειος Β’ ο Μακεδών, για την βάσει ισχυούσης νομοθεσίας τιμωρίαν των Βουλγάρων;

Κυρίως όμως αναρωτιέμαι δεν πρόσεξες ποτέ εντός ναών αγιογραφήσεις αγίων εν πλήρη στρατιωτική εξαρτήσει, όπως των Αγίων Θεοδώρων, ή εν στρατιωτική εφόδω, όπως του Αγίου Μηνά, ή ακόμη και φονεύοντες τους εχθρούς, όπως των Αγίων Γεωργίου και Δημητρίου, μάλιστα δε όλων αυτών υπηρετούντων υπό την σημαίαν της ιμπεριαλιστικής Ρώμης κι όχι αμυνομένων υπέρ “βωμών κι εστιών”;  Δεν διδάχθηκες ποτέ την νεωτέραν Ελληνικήν Ιστορίαν, η οποία άρχισε με την Εκκλησίαν ευλογούσα τα τιμημένα όπλα της Παλλιγενεσίας και τους ηρωικούς αγωνιστές, εις τους οποίους οφείλομεν την ελευθερία μας (όση απέμεινε);  Δεν έμαθες ότι ακόμα και επίσκοποι της Ορθοδοξίας Θυσιάσθηκαν πολεμούντες εις τον Αγώνα, όπως ο Σαλώνων Ησαϊας;  Δεν εξανέστης όταν η ΠτΔ εξαφάνισε αυτά τα τιμημένα και αιματοβαμμένα όπλα και λάβαρα και κυρίως όταν απαξίωσε τον Σταυρόν, ενώ υπηρετεί το κράτος με Σύνταγμα «ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΟΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΤΡΙΑΔΟΣ»”.  Ε, λοιπόν και εγώ σκανδαλιζόμενος αντιλέγω : “βλέπω έναν μυστηριακώς χρισμένον απόστολον της Αληθείας του Χριστού, ο οποίος ταυτοχρόνως ασχολείται με τα ψεύδη (~θρησκείες) του αρχέκακου.  Μέσα του η συνείδησίς του δεν του λέει κάτι να υπερασπιστεί την Αλήθειαν της Πίστεως και να μην δίνει χώρον εις την μισάνθρωπην διάδοσιν του ψεύδους και της πλάνης, ενός διαβολικού τζιχάντ;  Είναι δυνατόν αυτά να συμβαίνουν εντός Ορθοδοξίας;”  Ζητώ συγγνώμη για τα διατυπωθέντα αλλά ο πειρασμός μου είναι ανυπέρβλητος.  Με την πρώτην ευκαιρίαν θα το εξομολογηθώ!

 

            Αναρωτιέμαι πόσοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι ο 400 (τουλάχιστον) ετών ζυγός και εισέτι συνεχιζόμενος για μεγάλο μέρος του Ελληνισμού, δεν ήταν τουρκικός αλλά ισλαμικός, όσο κι αν κάποιοι θέλουν να το “κουκουλώσουν”.  Ολοφάνερη η απόδειξις : “οι κατακτητές δεν απαιτούσαν να μην δηλώνεις Έλληνας αλλά να αρνηθείς τον Τριαδικόν Θεόν“.  Είναι αδύνατον να δηλωθεί πλέον ξεκάθαρα ο διαβολισμός τους (~η αντίθεσις προς την Πίστιν του Χριστού).  Εδώ λοιπόν έρχεται μητρόπολις της Αττικής να διαφημίζει ημερίδες “Γνωριμία με το ισλάμ”!!!  Να γνωρίσουμε τί;;;  Περισσότερα από 400 (και βάλε) χρόνια γνωρίσαμε πολύ καλά τον γενιτσαρισμόν, το κορυφαίον έγκλημα όχι μόνον γενοκτονίας και εθνοκαθάρσεως αλλά κυρίως στρεφόμενον κατά των ψυχών των (ελληνοπαίδων) γενιτσάρων αφού, αν δεν υπάρξει επέμβασις του Χριστού, θα απολεσθούν οριστικά, αποκομμένοι από το Ανέσπερον Φως.  Τύφλα να έχουν τα διαλαλούμενα ολοκαυτώματα έμπροσθεν του γενιτσαρισμού αλλά ποιός μίλησε ή ενημέρωσε εκ μέρους της ιεραρχίας;  Αντιθέτως υπάρχει ιεράρχης (Έλληνας;;;) να παραινεί την δημιουργίαν οικογενειών με ισλαμιστές, αποκρύπτοντας ότι τα παιδιά που θα προέλθουν από αυτούς τους μεικτούς (άρα μη ορθοδόξους) γάμους θα είναι εκτός Πίστεως και άνευ Ευλογίας και Βαπτίσματος.  Χωρίς Βάπτισμα πως θα σωθούν;;;  Θυμίζω «βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος».   Προς τι λοιπόν η όλη αυτή ισλαμολαγνεία;  Και συ έρχεσαι να μας μάθεις «την έννοια των θρησκειών πώς αυτές είναι απαραίτητες…»;;;  Πως νομιμοποιείσαι ενώπιον του Ιησού Χριστού, ενδεδυμένος τα αρχιερατικά ιμάτια, να ομιλείς περί δαιμονικών καταστάσεων, όταν πολλοί αρχιερείς απαγορεύουν στους ιερείς να ομιλούν περί πολιτικών θεμάτων (όχι κομματικών-στα κομματικά συμφωνώ αφού αυτά διχάζουν τον κόσμον), για τα οποία έχουν κάθε δικαίωμα να εκφράζονται ως Έλληνες πολίτες;

Διατυπώνω ένα τρομακτικόν λογισμόν : θυμάμαι την δήλωσιν του “ΘΕΟΦΙΛΟΥ” Κολοκοτρώνη ότι «ο Θεός έβαλε την υπογραφή Του για την ελευθερία της Ελλάδος και πίσω δεν την παίρνει».  Όμως ο Θεός, σεβόμενος το αυτεξούσιό μας, αν είδε ότι “μας αρέσει” η ισλαμολαγνεία και πήρε πίσω την υπογραφή Του, τι γίνεται;  ΤΟ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΝΕΙΣ;

 

            Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω την απορία μου επί κάποιων θεμάτων :

1ον : Πώς επίσκοποι, ακόμα και πατριάρχες παρακάθονται στα διαθρησκευτικά φόρα με όχι απλά (συμπερασματικώς ως άνω) παραμαζώματα θρησκειών του διαβόλου, αλλά ακόμα και με φυράματα, τα οποία ευθαρσώς δηλώνουν την ταυτότητά τους (πχ. “εκκλησία του Σατανά” κ.α. – “εκκλησία”;;; πόθεν;;;). Γιατί; για να τους ορθοδρομήσουν εις την Αλήθειαν του Χριστού;  Αναρωτιέμαι πώς δύνασαι να πείσεις αυτούς για τους οποίους ο Χριστός είπεν : «Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πᾶσα ἁμαρτία καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις, ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις· καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Ἁγίου, οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν τῷ νῦν αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι» (Ματθ.ιβ’31-32).  Το ότι έχουν προβεί εις ύβριν του Αγίου Πνεύματος και την αμφισβήτησιν του λεχθέντος «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι᾿ ἐμοῦ» (Ιω.ιδ’6), ονοματίζοντες τους υβριστές “δρόμον Σωτηρίας”, δεν τα συνειδητοποιούν;  Ή μήπως περιμένουν από τους αντικειμένους «γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς» (Ιω.η’32).  Το δε να τους πείσουν για την Αλήθειαν πάλιν μάταιον είναι κι εκτός Θείου Νόμου αφού ο Χριστός όρισε : «καὶ ὃς ἐὰν μὴ δέξηται ὑμᾶς μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ὑμῶν» (Ματθ.ι’14), ο δε Απόστολος των εθνών συμπλήρωσεν : «Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδώς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καί ἁμαρτάνει ὤν αὐτοκατάκριτος» (Τίτ.γ’10-11).

 

2ον : Στην αρχήν της φερομένης πανδημίας [σημ. αναφέρω “φερομένη” καθότι με όρους του Π.Ο.Υ. ισχύοντες ως το 2019 δεν ήταν πανδημία – οι όροι άλλαξαν μόλις προ της “πανδημίας”, ώστε να θεωρηθεί τοιαύτη – επαλήθευσις του αναφερομένου υπό του Θουκυδίδου : “πολεμούν τον νούν μας αποδομώντας τις έννοιες κι αλλάζουν την καθιερωμένη σημασία των λέξεων για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους“], η ιεραρχία της Ελλάδος τοποθετήθηκε (ορθότατα), ότι ο Χριστός παραχώρησε την ασθένεια, λόγω ηθικής καταπτώσεως, προς μετάνοιαν των πιστών. Κατόπιν ήρθεν η ιεραρχία να παραινεί αλλά και απειλεί (σαφέστατα τουλάχιστον προς ιερείς) να εμβολιασθουμε για να σωθούμε!!! Πρόσεξε τι είπατε : με κοσμικόν τρόπον θα διορθωθεί το πνευματικόν αίτιον!!!  Ούτε αλλόπιστοι δεν θα το έλεγαν… Όπως ο πάπας-Ρώμης “πωλούσε” συγχωροχάρτια έναντι συγχωρήσεως.  Όταν οι κορυφαίοι Πατέρες της Ορθοδοξίας έχουν ονοματίσει τον πάπα ως τον πρώτον αιρεσιάρχη, σεις οι ορθόδοξοι επίσκοποι, πως τον αντιγράφετε;  Κυρίως όμως τι γίνεται με την ηθικήν κατάπτωσιν;  Θα αρθεί με τον εμβολιασμόν; (εδώ κλαίνε γοερά!!!)  Σεις οι επίσκοποι τι κάνατε γι αυτό το ζήτημα, μήπως πολλαπλασιάσατε τα κηρύγματα ή δώσατε εντολή για τα ορθόδοξα θεραπευτικά (λιτανείες, παρακλήσεις κλπ);  Αυτές δε οι διατυπωθείσες δικαιολογίες ότι λόγω της “πανδημίας” ήταν αδύνατον να γίνουν, είναι πέρα για πέρα ανοησίες (~στερητ.α +νους), αφού όποτε στο παρελθόν διεξήχθησαν υπήρχε πανδημία πραγματική κι όχι εφευρημένη.  Ερωτώ λοιπόν : Με το (κοσμικό-κτιστόν) εμβόλιο, πώς θα αρθεί το πνευματικόν αίτιον της ηθικής καταπτώσεως;  Προβλέπω ότι στο μέλλον αυτό το εμβόλιο θα ονομαστεί ΣΥΓΧΩΡΟΜΠΟΛΙ, κατά το συγχωροχάρτι μεν αλλά πλέον προχωρημένον πνευματικώς αφού θα αποπνέει και επιστημονικότητα.  Τελικά ξέχασε η ιεραρχία, πως θα ιαθεί η πνευματική κατάπτωσις;

Επί πλέον, αν και η Επιστήμη είναι δώρον εκ Θεού (ως αναφέρεται εις την Σοφία Σειράχ), θα ήταν αδύνατον να τεθεί υπεράνω του Θείου Λόγου και των υποχρεώσεών μας προς τον Δημιουργόν.  Η ιεράρχησις υποχρεώσεων είναι αδύνατον να καταστρατηγηθεί.  Πέραν του ότι η Εκκλησία οφείλει να ελέγχει την Επιστήμη για την ορθή τήρησιν του “δώρου” του Θεού (το ότι η επιστήμη προβαίνει σε εκτρώσεις, που θεωρούνται το αίσχυστον έγκλημα έναντι της Θείας Δημιουργίας, δεν το γνωρίζετε;;;), ακόμα κι αν η Επιστήμη όριζε κάτι εις βάρος της λατρείας του Θεού, θα έπρεπε να δράσετε τουλάχιστον με γνώμονα «ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι» (Λουκ.ια’42)!  Άλλωστε δεν είναι η ζωή (η βιοτή) το μεγαλύτερον αγαθόν του ανθρώπου, ως κακώς διαλαλήσατε αλλά η αιώνια ΨΥΧΗ και στόχος του ανθρώπου δεν είναι η παράτασις της βιοτής αλλά η αιωνία ατελεύτητος Ζωή.  Δείτε άλλωστε τι έγραψε ο Άγιος Νεκτάριος : «…η τελείωσις, η ανύψωσις από του υλικού κόσμου προς τον πνευματικόν· ότι ο πνευματικός κόσμος δέον εστί να ζωογονή τον υλικόν κόσμον, ότι το πνεύμα ανάγκη να επικρατήσει της ύλης, ότι οι πνευματικοί νόμοι δέον εστί να ώσιν ισχυρότεροι των φυσικών νόμων».  Σεις πως “το πάτε” αντίστροφα, όπως και εν ζωή τον μέγα Ιεράρχην, τον οποίον ουδέποτε η ιεραρχία απεκατέστησε με τον πρέποντα τρόπον.

3ον : Μου “διαολίζει” τον λογισμόν, ειδικώς αυτήν την εποχήν, ότι ο ενανθρωπισμένος Δημιουργός έπαθεν, εσταυρώθη και ανεστήθη, ώστε «θανάτω, θάνατον πατήσας», να διώξει την αρχέκακη δαιμονικήν πλάνην, Αυτός που μας είπε : «Θαρσείτε εγώ είμι· μη φοβείσθε» (Ματθ.ιδ’27)

«θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον» (Ιωαν.ιστ’33), Αυτός που ήρθε να διαλύσει τον φόβον και η ιεραρχία να επαναφέρει με τα λεγόμενα και πραττόμενα εντονώτερον τον αρχαίον δαιμονικόν φόβον!

Μήπως τινάζετε την ουσίαν του Ορθοδόξου δόγματος στον αέρα;

Οπότε ερωτώ : ΠΟΙΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ;

Διότι αν η Ορθοδοξία είναι κυρίως στάσις ζωής και οφείλει να ολοκληρώνεται με την Ορθοπραξίαν, τί πράξαμε στα δύσκολα;  Τον αφήσαμε Μόνον επί του Σταυρού, όπως τότε;

Προσωπικά θεωρώ χείριστη την εικόνα της ιεραρχίας, όπου κάθε μητροπολίτης έλεγε τα δικά του.  Τους αμφισβητούντες τις ιατρικές μεθοδεύσεις άλλος αποκαλούσε αμαρτωλούς, άλλος ανόμους, άλλος δολοφόνους, άλλος απλά συνομωσιολόγους και πάμπολλα άλλα.  Τελικά ποιός από όλους ήταν φωτισμένος από το Άγιον Πνεύμα αφού η Αλήθεια μία είναι και ποιός την λαλούσε … αν την λαλούσε;  Τέτοιες διαφορές απόψεων ούτε σε συνέλευσιν πολιτικού κόμματος ή πολυκατοικίας δεν συναντώνται.  Αλλά σε Ορθοδόξους επισκόπους; σε διαδόχους των Αποστόλων;  Ποιός προσευχήθηκε να λάβει “πληροφορία”, όπως έλεγε ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, και πόσοι μιλούσαν στα “κουτουρού”;  Αναρωτιέμαι δε με την ήδη καλπάζουσα αύξησιν παρενεργιών και θανατικού, πως θα αιτιολογηθεί η τότε στάσις αυτών.  Θα πουν ότι οι πολιτικοί τους κορόϊδεψαν;  Τους αποστολικούς διαδόχους, οι οποίοι αγνόησαν το «ου βασιλέων εστί νομοθετείν τη Εκκλησία» (Άγ.Ιωάννης Δαμασκηνός) ;  Η ανάμιξις μιας Καισαρίνας ήταν η αφορμή της “δολοφονίας” του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου.  Με τέτοιαν έλλειψιν ακρίβειας, που απαιτεί το ιερατικό λειτούργημα, ειδικά δε το αρχιερατικό, πως θα κυβερνηθεί η ναυς της Εκκλησίας, όπου κανονικώς οι εντολές πρέπει να είναι αποκλειστικώς και μόνον ΑΝΩΘΕΝ, ειδικά εν τρικυμία;  Αν πάλιν θέλεις να σε πληροφορήσω μερί της επιστημονικής ακριβείας (ή μη ακριβείας), εις την οποίαν ειδικεύομαι, πολύ ευχαρίστως θα αποδεχθώ την πρόσκλησιν.

 

4ον : Αναρωτιέμαι οι επίσκοποι μήπως λησμονήσατε τα ακόλουθα : Εκκλησία είμαστε άπαντες με κεφαλήν τον Ιησού Χριστόν κι όχι μόνοι σεις! Σεις είστε πρώτον μοναχοί, έχοντες περιβληθεί το αγγελικό σχήμα, επίγειοι άγγελοι δηλαδή, οπότε δεν θα πρέπει να υπολείπεσθε των ουρανίων αγγέλων σε έπαρσιν, την οποίαν αυτοί δεν έχουν καθόλου; Το λειτούργημά σας δεν οφείλει να διέπεται από την νουθεσίαν του Χριστού «ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν»;  Σεις τι λύτρον δώσατε; έστω κήρυγμα κάνετε;  Χρισμένοι διάδοχοι των Αποστόλων δεν οφείλετε να σέβεστε το λεχθέν του Πρωτοκορυφαίου Παύλου «Τούτο λέγω κατά την εμήν γνώμην, ου κατ’ επιταγήν» και να μην καταλήγετε στο στο “αποφασίζομεν και διατάζομεν”, αγνοούντες το λεχθέν του Λόγου του Θεού «χωρίς Εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν» και καταστρατηγούντες το αυτεξούσιον;  Είναι αυτός ορθόδοξος τρόπος;  Δεν πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να πέσει κάποιος στα γόνατα να να προσευχηθεί αιτούμενος την βοήθειαν του Χριστού («Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν, ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε, κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν· πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται» ~ Ματθ.ζ’7-8), όπως έκαναν συμπροσευχόμενοι οι θεόπνευστοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων;  Είναι δυνατόν να λαμβάνει μόνος του κάποιος τις όποιες αποφάσεις (στα κουτουρού, που λέει ο λαός);  Γνωρίζετε ότι όλοι από μόνοι μας είμαστε ένα μηδενικό («χωρίς Εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν»);  ΟΠΟΤΕ ΕΡΩΤΩ : ΕΡΩΤΗΣΑΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ ή ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ;  Μην πείτε ότι αδυνατείτε να Τον ερωτήσετε, διότι τότε σας ερωτώ :

α-Τί διάδοχοι των Αποστόλων είστε, σε πλήρη σύνδεσιν με το Άγιον Πνεύμα; και

β-Πώς αποφασίζετε κατά τις εξομολογήσεις, μόνοι σας;;;  ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟΥ;;; στα κουτουρού;

 

5ον : Μήπως λησμονείτε ότι ο Χριστός έδωσε κι αυτήν την ιατρικήν : «προσκαλεσάμενος τους δώδεκα μαθητάς αυτού έδωκεν αυτοίς εξουσίαν πνευμάτων ακαθάρτων ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν…Τούτους τους δώδεκα απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτοίς λέγων· Εις οδόν εθνών μη απέλθητε, και εις πόλιν Σαμαριτών μη εισέλθητε· πορεύεσθε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλότα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγγικεν η βασιλεία των οὐρανών. ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε· δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε» (Ματθ.ι’1,5-8); Επιτρέπεται αμέλεια του λειτουργήματός σας ή παρακράτησις της αφάτου δωρεάς, την οποίαν δεν δωρίζετε; Γιατί άραγε;

 

6ον : Δώσατε προσοχή σε αυτό; «ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη» (Αποκ.ιη’23). Τι λέει ο Ευαγγελιστής της Αγάπης; Εμπλέκει Bill Gates (μεγιστάνες) με εμβόλια (φαρμακεία) και πανδημία (πάντα τα έθνη). Αναρωτιόμουν αν ήταν δυνατόν ο Παντογνώστης Κύριος να μην είχε προβλέψει να μας δώσει τα στίγματα διορθώσεως της πορείας μας.

 

Μητροπολίτα

            ίσως αναρωτηθείς ποιός είμαι και με ποίαν εξουσίαν σε ερωτώ.  Μπορεί να είμαι ο αμαρτωλότερος των ανθρώπων, ο πλέον μιαρός, βδέλυγμα της κοινωνίας, πλην όμως μετέχω της Μίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας και δεν δέχομαι διαστροφήν του Λόγου Αυτού που είπεν : «ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Λουκ.κα’33).  Διότι αυτό συνιστά ασυγχώρητον ύβριν του Αγίου Πνεύματος ενώ τα λοιπά προαναφερθέντα μπορεί να μου τα συγχωρήσει ο Μεγαλοδύναμος.  Για την παραποίησιν των Ευαγγελικών λόγων, ακολουθούμε τον Πρωτοκορυφαίον «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ᾿ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω. ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω· εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ.α’8-9).  Όπως είπε ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος “όταν οἱ Θεῖοι νόμοι ὑβρίζονται καί ἐμεῖς διατελοῦμε ἐν σιγῇ καί ἀδιαφορία, τότε, ἡ κόλαση μᾶς περιμένει” και ασφαλώς όσα αναφέρω δεν συνιστούν κατάκρισιν αφού «Τό μή κρίνετε, ἵνα μή κριθῇτε, περί βίου ἐστίν, οὐ περί πίστεως» (Άγ.Ιωάννης Χρυσόστομος PG 63,σ.232) και «Τα δημοσίως λεγόμενα και πραττόμενα, δημοσίως να ελέγχονται» (Χρυσόστομος ~ ΕΠΕ,23,393).

 

            Αντιθέτως όταν κάποιοι συλλειτουργοί σου επιμένουν να διαστρεβλώνουν την Αλήθεια φθάνοντας στο σημείο να δηλώνουν (επί λέξει) : “Εκκλησία δεν είμαι εγώ, αλλίμονο αν η Εκκλησία είχε εμένα ως μαντρόσκυλο, εγώ θα πω αυτό που λέει η Εκκλησία, δηλαδή το πλήρωμα των πιστών, θα αφουγκραστώ τους χριστιανούς τι λένε, ποιό θεωρούν σωστό, εγώ θα υπερασπιστώ αυτό που λένε οι χριστιανοί, ακόμα κι αν οι χριστιανοί μας θεωρούν σωστό αυτό που είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο γιατί οι χριστιανοί μας έφτιαξαν το Ευαγγέλιο, δεν έφτιαξε το Ευαγγέλιο την Εκκλησία”, με άλλα λόγια αμφισβητούν την θεοπνευστία του Ευαγγελίου και ακόμα τους ανέχεστε, μήπως αγνοείτε τι δίδαξαν ο Απόστολος Παύλος και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος;  Τελικώς μήπως ο μακαριστός γέροντας Αθανάσιος Μυτιληναίος ορθώς περιέγραψε ως Νο1 αμάρτημα του Ελληνικού λαού τις σπουδές εις την άνομον δύσιν (εις τους Παρισίους και “Συμπεζίους”) και όχι την πραγματικήν μοναχικήν άσκησιν εις το Αγιώνυμον Όρος;  Εκεί που σέβονται το «ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις» (Ματθ.ια’25) και πέφτουν στα γόνατα “αιτούντες, ζητούντες και κρούοντες” προς φώτισιν του Αγίου Πνεύματος, δίνοντες αίμα, ώστε να λάβουν Πνεύμα και «ρήτορας πολυφθόγγους ως ιχθύας αφώνους» αφήναι απορείν.  Το είδαμε ιστορικώς αυτό και αντιστρόφως : πολυμορφωμένοι ιερείς και αρχιερείς να πρωτοστατούν αιρέσεων λόγω δαιμονικών λογισμών, όπως ο Άρειος ή ο αρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νεστόριος, δυστυχώς με οικτρόν τέλος.   «Τὸ Πνεῦμα ὅπου θέλει πνεῖ…» (Ιω.γ’8) και αποκέκρυπται από (κατά κόσμον) σοφών…

 

            Υπάρχουμε λοιπόν κάποιοι, οι οποίοι, υπακούοντες μόνον στον Λόγον του Ευαγγελίου, τα κείμενα των Αποστόλων και των Θεόπνευστων Πατέρων, μελετήσαμε πέντε θεματάκια κι ακούσαμε επ’αυτών προρρήσεις Αγίων, ειδικώς δε συγχρόνων (τους οποίους κάποιοι είχαν την “τύχη” να συνομιλήσουν) περί του μέλλοντος των επισκόπων και αγωνιωδώς προσπαθούμε να αποτρέψομεν.  Πλήν όμως οι σημερινοί επίσκοποι αγνοούν ακόμα και να αναφέρουν τα ονόματα των συγχρόνων Αγίων, εκτός και αν εορτάζουν, όμως με αυτούς τους τρόπους η “ειμαρμένη” δεν αποφεύγεται…. Τι προσβολή προς τους συγχρόνους Αγίους, που αυτοί κατήχησαν τους όποιους πιστούς σήμερα.

 

Μητροπολίτα,

            το λειτούργημά σου επιβάλει να απαντήσεις στις αιτήσεις μου (έστω και ενός των προβάτων, που ο Χριστός εμπιστεύθηκε), ώστε αν είναι αβάσιμες και μιαρές να με επανορθοδρομήσεις εις την Αληθεία και να μην αφήσεις τον πνευματικόν μολυσμόν να προχωρήσει περαιτέρω.  Αν δεν λάβω απάντησιν (ως οφείλεις εκ του λειτουργήματός σου ενώπιον του Χριστού) θα θεωρήσω αυτοδικαίως ότι δεν λανθάνω, μετέχων δε της Εκκλησίας του Χριστού έχω το δικαίωμα (ασχέτως αν πραξικοματικώς μας αφαιρέθηκε – ο Χριστός βλέπει) να φωνάζω “άξιος” ή “ανάξιος” για τους επισκόπους, οι οποίοι χειροτονήθηκαν εις τύπον και τόπον Χριστού, ο οποίος «οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν» (Μαρκ.ι’45).  Ας πράξεις λοιπόν κατά το μυστηριακώς χρισμένο λειτούργημά σου “δια χειρός” Ιησού Χριστού!

 

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη, αν σε στενοχώρησα, σκέψου όμως πόσον στενοχωρούμε τον Κύριον.  Είμαι ένας απλός πιστός προσπαθών, όσο μπορώ, να απεκδύομαι τον παλαιόν άνθρωπον και να βοηθώ τους άλλους και την Εκκλησία, μέσω του Θεού με την προσευχήν.  Αμαρτωλός, αμαρτωλότατος αλλά ΟΧΙ ΑΝΟΜΟΣ.  Ας ευχηθούμε όλοι όπως δώση το Άγιον Πνεύμα τον φωτισμόν Του κι ο καθείς εξ ημών ας βοηθήσει με τόν τρόπον του και κατά την αποστολήν του προς δόξαν του Ιησού Χριστού και της Εκκλησίας που ίδρυσε χάρις στην σταυρικήν θυσίαν Του την Πεντηκοστή.

 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ για να “αναστηθούμε” άπαντες!!!

 

Ο με παρρησία λαλών και Ορθοδόξως προσπαθών

(εν μέσω τόσων δαιμονικών πειρασμών)

ΑΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ

Αθήναι, 29 Απρ.2022

 

aristefanidis@mail.com

Αφήστε μια απάντηση