” ἄφετε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ “
Χαίρεται

Καβάλα πήδηξαν τα ψάρια  στην στεριά….

Γιατί Κάηκε η Θάσος και τα ψάρια στην Καβάλα βγήκαν στην στεριά ;

Οικ. Πατριάρχης, Αρχιεπίσκοπος και Κιέβου Επιφάνιος σε Καβάλα και Θάσο τον Σεπτέμβριο

Ματθ. 13,30       ἄφετε συναυξάνεσθαι αμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.
Ματθ. 13,30             Αφήστε τα να μεγαλώνουν και τα δύο μαζή έως τον θερισμόν. Και κατά τον καιρόν του θερισμού θα πω στους θεριστάς· μαζεύσατε πρώτα τα ζιζάνια και δέσατέ τα σε δεμάτια, δια να τα κατακαύσετε. (Δηλαδή κατά την δευτέρα παρουσίαν μου θα πω στους αγγέλους μου να ξεχωρίσουν τους πονηρούς ανθρώπους και να τους ρίψουν στο πυρ της κολάσεως). Το δε σιτάρι μαζεύσατέ το εις την αποθήκην μου (δηλαδή τους δικαίους συνοδεύσατέ τους εις την βασιλείαν των ουρανών)”.
Ματθ. 23,3        πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε, κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.
 
Το στάρι κατ ‘ εντολή και θέλημα  του Κυρίου του αγρού, μεγαλώνει μαζί  με τα ζιζάνια ,έως του θερισμού.
Η δική μας δουλειά, καθενός ξεχωριστά είναι να  μην ασχολούμαστε με τα ζιζάνια ,να τα αποφεύγουμε  ,για να μην μας πνίξουν 

 και με αυτά  “εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά”
 

Αλλά ” πάντα οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν, τηρεῖτε καὶ ποιεῖτε ” 

 Μην μας ζυμώσουν  στο προζύμι τους και καταλήξουμε συμμέτοχοι στα υποκριτικά  έργα τους  κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε· λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι.” 

Τι σημαίνει ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ;  “λέγουσι γάρ, καὶ οὐ ποιοῦσι” τα λόγια του Ευαγγελίου ,την Ιερά Παράδοση …. 

Καλή φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση