ΑΡΘΡΑ 1 Νοέ 2022 - 20:06

Λίγο πρίν τον Θερισμό .

Λίγο πρίν τον Θερισμό .
Χαίρεται
Λουκ. 3,8     δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ.
Είναι κάποιες έννοιες που περιέχουν έναν πνευματικό συμβολισμό και έχουν ένα βαθύτερο νόημα .
Ο Ισραήλ είναι ο περιούσιος λαός του Θεού ,όπως και να το κάνουμε οι Ιουδαίοι  είναι η Ελιά ,τον αρνήθηκαν όμως και από τότε υποφέρουν .
Έτσι ο Θεός απευθύνεται στους ειδωλολάτρες τις πέτρες ,σε εμάς τους εθνικούς ,στην αγριελιά και βρίσκει ανταπόκριση .
Δημιουργεί έναν νέο λαό αγαπημένο ,ένα νέο Ισραήλ εκ των Εθνικών .
Με την πάροδο του χρόνου και εμείς αποστατούμε ,όχι όμως ολοκληρωτικά ,παραμένει μαγιά ,προζύμι, που  φουσκώνει μέσα στην ιστορία .
Με αγίους που ξεπετάγονται ,όπως τον Άγιο Ιωάννη τον Ελεήμονα ,τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό ,τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά κ.α 
 
 
Ωσ. 2,16         Διὰ τοῦτο ἰδοὺ ἐγὼ πλανῶ αὐτὴν καὶ τάξω αὐτὴν ὡς ἔρημον καὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν καρδίαν                            αὐτῆς
                     Δια τούτο εγώ θα οδηγήσω την φυλήν Ισραήλ εις περιπλάνησιν και εξορίαν, θα καταστήσω έρημον                         και ακατοίκητον την χώραν της.
                     Και όταν εν τη θλίψει της μετανοήση, εγώ θα ομιλήσω εις την καρδίαν της ειρηνικά.
Μετά την ..περιπλάνησιν και εξορίαν, δοκιμασίες ,πείνα, καταστροφή ,κατοχή  ,πόλεμος εν τη θλίψει
ανοίγει η καρδιά  μας  και λέει ο Θεός.. λαλήσω ἐπὶ τὴν καρδίαν αὐτῆς
Η Μικρά Ασία είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ,η πρωτεύουσα μας είναι η Κωνσταντίνου Πολη
Όπως ο παλαιός Ισραήλ στερείται ένα μέρος από τον τόπο  του ,διασκορπισμένοι ως πρόβατα  , με ολοκαυτώματα  στην πλάτη ,πληρώνουν την αποστασία τους .
Έτσι και ο νέος Ισραήλ εν τη θλίψει  είναι εξορία ,μακριά από τα αγία χώματα των επτά εκκλησιών ,
Με την πρωτεύουσα της Ρωμιοσύνης  να καταπατείται από τους υιούς της Άγαρ και την Αγία του Θεού σοφία να γίνεται τζαμί .
Αποκ. 1,1           ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει
                         εκείνα, τα οποία έπρεπε κατά την θείαν βουλήν να πραγματοποιηθούν συντόμως.
Τα ιστορικά γεγονότα ,τα ατομικά  γεγονότα ,δεν είναι  τυχαία , ούτε αποτελούν αποτέλεσμα  ζαριάς του σύμπαντος  και ότι βγει ,είναι γεγονότα που για τον Θεό ήδη έχουν συμβεί .
Είναι το κύρηγμα ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ, η πρόσκληση ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ἐπὶ τὴν καρδίαν  του καθενός ξεχωριστά από εμάς .
Μετά την σχετική περιπλάνηση στην έρημο  ,στις δυσκολίες ,τις κακουχίες χωρίς τον Θεό .
Έρχεται η ώρα που   ἐπὶ τὴν καρδίαν  του καθενός ξεχωριστά από εμάς ,έχει παρθεί η οριστική απόφαση  και τότε έρχεται η ώρα  της Οργής του Θεού ,του Θερισμού που ακούγεται το φοβερό ἐρῶ τοῖς θερισταῖς·
Ματθ. 13,30       ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.
 
Το Εβραίικό ολοκαύτωμα ,οι παγκόσμιοι πόλεμοι , πείνες ,επιδημίες  ,η Μικρασιατική καταστροφή ,κάθε ιστορικό παγκόσμιο γεγονός που μοιάζει καταστροφή ,δεν είναι τυχαίο ,δεν είναι ζαριά .
πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται.
Είναι η οργή του Θεού ,το φτυάρι του Θεού .θερισμός της κάθε  γενιάς  σίτου και ζιζανιών ,που τα μεν πάνε στην αποθήκη ,τον παράδεισο και τα δε πάνε  στον άδη  και περιμένουν την καύση τους στην κόλαση .
Ματθ. 3,7  γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς;
‘Οταν θα έλθει και για την γενιά μας η ώρα που θα βγουν οι Θεριστές ,που διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ.
εκείνη την ώρα είναι αργά  την ώρα της καταστροφής
Είναι η ώρα που καίγεται η Σμύρνη ,που μπαίνουν οι Γερμανοί στην Αθήνα , που μας παίρνουν την Μακεδονία ,που κάνουν την Αγία του Θεού Σοφία τζαμί …
Αν από τώρα δεν λάβουμε υπόψη  τις  παρακάτω συμβουλές του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου και τις κάνουμε πράξη ,πριν την ώρα του Θερισμού μας.
Αν παραμείνουμε γεννήματα ἐχιδνῶν  δεν θα ξεφύγουμε τῆς μελλούσης ὀργῆς  ,που αναπόφευκτα έρχεται ἐν τάχει  στην καλοταϊσμένη ,πλούσια  ,αχόρταγη, ψυχρή  ,σχεδόν νεκρή ,  αδιάφορη για τον πλησίον ,γενιά μας .
 τί οὖν ποιήσομεν;
Συμβουλές για πρίν τον Θερισμό πρός τον σῖτον και κάθε ἄχυρον από τον Τίμιο Πρόδρομο
Ματθ. 3,8           ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας,
                         Εάν με την καρδιά σας δέχεσθε ειλικρινώς το βάπτισμα της μετανοίας και θέλετε να σωθήτε από                             την  οργήν, κάμετε έργα αγαθά, άξια και σύμφωνα με την μετάνοιάν σας.
 
Λουκ. 3,10         Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι λέγοντες· τί οὖν ποιήσομεν
                          Και τον ερωτούσαν τα πλήθη· “τι λοιπόν να κάμωμεν, δια να σωθώμεν από την οργήν του Θεού;”
Λουκ. 3,11         ἀποκριθεὶς δὲ λέγει αὐτοῖς· ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω τῷ μὴ ἔχοντι, καὶ ὁ ἔχων                                       βρώματα ὁμοίως ποιείτω.
                          Απήντησε δε και τους είπε· “αυτός που έχει δύο χιτώνας, ας δώση τον ένα εις εκείνον που δεν                                έχει, και Εκείνος που έχει τροφάς, ας κάμη το ίδιο”.
Λουκ. 3,13         ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς· μηδὲν πλέον παρὰ τὸ διατεταγμένον ὑμῖν πράσσετε.
                         Εκείνος δε τους είπε· “μη εισπράττετε τίποτε παραπάνω από εκείνο, που έχει ορισθή από τον                                 νόμον.
Λουκ. 3,14         ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ στρατευόμενοι λέγοντες· καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν; καὶ εἶπε πρὸς                                αὐτούς· μηδένα συκοφαντήσητε μηδὲ διασείσητε, καὶ ἀρκεῖσθε τοῖς ὀψωνίοις ὑμῶν.
                         Ερωτούσαν δε αυτόν και οι υπηρετούντες ως στρατιώται, λέγοντες· “και ημείς τι να κάμωμεν;”                               Και είπε    προς αυτούς· “κανένα να μη συκοφαντήσετε, κανένα να μη εκφοβήσετε με απειλές,                               δια να του αποσπάσετε χρήματα, και να αρκήσθε στον μισθόν σας.
Καλή Φώτιση και αρχή μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση