Οι μόνες εγγυημένες καταθέσεις .
Χαίρεται
Αποκ. 6,6   τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.
 
Διαβάζουμε στην Αποκάλυψη όταν ο ἵππος μέλας, καὶ ὁ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ·
σαρώσει την γή   ,του δίνεται εντολή  , να μην αδικήση τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον.
 
Λουκ. 10,34        καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον
 
Διαβάζουμε στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο  ,την παραβολή του καλού Σαμαρείτη και βλέπουμε πάλι ἔλαιον καὶ οἶνον ως  φάρμακα  .
Φάρμακα που ο καλός Σαμαρείτης επιχέει πάνω στις πληγές του ἡμιθανῆ τυγχάνοντα.
Πρίν τον οδηγήσει στο πανδοχείο να τον αφήσει  για να γιατρευτεί .
Ο καλός Σαμαρείτης είχε μαζί του ἔλαιον καὶ οἶνον και τα χρησιμοποίησε ,για να  ανακουφίσει τον πόνο του  πλησίον του .
 
Ψαλμός 36ος  ἐν ἡμέραις λιμοῦ χορτασθήσονται.
 
Γιατί όμως ο ιερός Ευαγγελιστής αναφέρει για δύο υλικά αγαθά  τον όρο ἀδικήσῃς .την περίοδο  λιμού ,πείνας.
Είναι μήπως η δικαιοσύνη  της ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗΣ ,της ουράνιας αποταμίευσης για περίοδο  πείνας  υλικής και πνευματικής 
Μήπως  σε τέτοιον   ἔλαιον καὶ οἶνον να  κάνουμε  προμήθειες ;  και τότε δεν θα επιτρέψει ο Θεός να  μας λείψουν  ἐν ἡμέραις λιμοῦ , ο πνευματικός και ο υλικός άρτος .
Οι δύο ελεημοσύνες .
 
τὸ ἔλαιον
 
Είναι η υλική ελεημοσύνη   ,πρός  κάθε αναξιοπαθούντα ,  άπορο ,  αδύναμο ,αδελφό  ,που δοκιμάζεται από τον Θεό ,για να τελειοποιηθεί  ,για να μην χάσει την ψυχή του .
 
Α Κορ. 5,5          παραδοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τὸ πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ                                ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.
 
Περιμένει την στήριξη και την βοήθεια μας ,το ΕΛΕΟΣ μας ,αυτό που μας δίνει ο ΘΕΟΣ   για να το μοιραζόμαστε  Δεν είναι δικό μας τίποτα ,παρά μόνο η ελευθερία αυτεξούσιας επιλογής , μένουμε  με τον Θεό ή όχι .
 
Τον  οἶνον
 
Είναι η πνευματική  ελεημοσύνη ,στήριξη ,η παράκληση ,η παρηγορία ενός αδελφού που πεινάει πνευματικά Υποφέρει η ψυχή του, το πνεύμα του  και όχι το σώμα του και η κοιλιά του .
Χρειάζεται έναν παρηγορητικό λόγο και όχι  υλικά αγαθά ,από αυτά μπορεί να σκάει.
 
Τα δύο συσσίτια .
Εύχομαι  να έχουμε γεμάτες τις αποθήκες μας  ἔλαιον και οἶνον και με την  χάρη του Θεου να μοιραζόμαστε με τους αδελφούς μας .
Είμαστε ήδη σε  αόρατο πόλεμο  και σε πνευματικό λιμό  τοῦ ἀκοῦσαι τὸν λόγον Κυρίου· 
Σύντομα μπορεί να μπούμε  και σε  εντονότερο  κατοχικό  ,λιμό  της κοιλιάς  .
Γύρω μας υπάρχουν αποθηκάριοι που πληρώνουν τώρα τις αποθήκες τους ἔλαιον καὶ οἶνον  
Αλλά και αυτοί οι λίγοι που  έχουν γεμάτες αποθήκες μεἔλαιον καὶ οἶνον  και τα μοιράζονται  αδιάκοπα  .
Ένα παράδειγμα πρός μίμηση .
 
Τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω
 
Αν ο Θεός  μου στείλει στον δρόμο μου  κάποιον που χρειάζεται βοήθεια ,που χρειάζεται   ἔλαιον καὶ οἶνον  
Είναι ευκαιρία αποταμίευσης  ,για τις υπάρχουσες  αλλά και τις  επερχόμενες ημέρες λιμού  .
τότε μόνο το  ἔλαιον καὶ ο οἶνος  που θα έχω  στην άκρη θα μετράνε και δεν θα μπορεί κανείς να μου πάρει να με αδικήσει όταν θα μου αποδοθούν με τόκο .
 
Αποκ. 6,6   τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.
 
Όποιος  αποταμίευσε  και αποταμιεύει  σε ἔλαιον καὶ τ οἶνον  θα  λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ .
Μα κυρίως  ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον.
 
 
Οι μόνες εγγυημένες καταθέσεις ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ αλλά και ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ
Αυτές που  οδηγούν σε ζωὴν αἰώνιον είναι  τὸ ἔλαιον καὶ ο οἶνος
Δεν πρόκειται να τις πειράξει κανείς ,να τις αδικήση.
 
 
Καλή φώτιση και αρχή Μετανοίας 
Γ.Μ 

Αφήστε μια απάντηση