ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΑΣ

Απαγόρευαν αυστηρά οι αποικιοκράτες την κοινή προσευχή των κακόμοιρων δούλων στις φυτείες  τους αφού γνώριζαν καλά πως η κοινή προσευχή έχει δύναμη ακαταγώνιστη και ως εκ τούτου πολλές φορές ματαίωνε και κατέστρεφε τα πονηρά και απάνθρωπα σχέδια τους. Παρομοίως και τώρα η μόνη δύναμη πως ως Χριστιανικός λαός  έχουμε είναι η προσευχή και μάλιστα η από κοινού προσευχή αφού όπως μας βεβαιώνει ο Χριστός μας

«Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐ­­τοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.  οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄ­­­­νο­μα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐ­­τῶν» (Ματθ.ιη΄-19-20)

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ὑπεραγία Πανάχραντε καί Παντοβασίλισσα, Μαριάμ Θεοχαρίτωτε .Ἐπίβλεψον ἐπί λαόν τεταπεινωμένον, θλιβόμενον καί καταδιωκόμενον καί τό Πανάγιόν  Του Υἱοῦ Σου ἐπικαλούμενον   καί σύντριψον τούς δυσμενεῖς ἀντίθεους καί δαιμονώντας ἄρχοντας ἠμῶν  τούς καταπανουργευσαμένους κατά Τοῦ Υἱοῦ Σου καί τῆς Ἐκκλησίας Τοῦ  ὡς καί τοῦ εὐσεβοῦς ἠμῶν  ἔθνους καί σύντριψον τά πονηρά αὐτῶν ἔργα  καί ματαίωσον  ταχέως τᾶς ἐλπίδας αὐτῶν εἰς εὐφροσύνην τῶν ἀγαπόντων Σέ καί εἰς δόξαν Τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐν τῷ Πατρί καί τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων . Ἀμήν

 

Διαβάζουμε ἔπειτα τόν Ψαλμός 108

Καί ποιοῦμε μετανοίας 40 ἤ ὄσας δυνάμεθα.

Τό δ’αὐτό ποιοῦμε κάθε ἡμέραν ἄχρι τῶν ἐκλογῶν καί τῆς πλήρης συντριβῆς τῶν ἀντιχρίστων τυραννίσκων.

π.Γ.Γ.

Αφήστε μια απάντηση