Γεώργιος Φλώρος : «Νους και διάνοια», οι πρώτες αισθήσεις της ψυχής…

…και μετά η γνώμη ή η δόξα -κατ’ άλλους Αγίους- (και δεν αντιλέγουν).

«Χριστός Ανέστη χαρές μου»  (Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ)

Εξ’ όλης της διανοίας και εξ’ όλης της ψυχής.

Αυτές τις δύο πρώτες αισθήσεις της ψυχής υποχρεούμεθα πρωτίστως να καλλιεργούμε-συν Θεώ-, ως καλοί «σκαπανείς» («ερευνάτε τας Γραφάς»),προκειμένου να αξιωθούμε το «καθ’ ομοίωση». Βεβαίως, αν η προαίρεση και η διάθεση συνηγορούν κατά την κρίση του αδέκαστου Κριτού.

Εάν διαστραφεί ο νους και η διάνοια, επόμενο είναι να τύχει ανάλογης διαστροφής και η γνώμη ή η δόξα.

«…γνώριζε, ότι ένας τέτοιος άνθρωπος έχει διαστραφεί (…) παράτησέ τον και απόφυγέ τον» (Τιτ.γ’10-11)

«Μωραίνει Κύριος, ὅν βούλεται ἀπολέσαι».

Είναι αρχαίας αντίληψης ηπιότερη της πραγματικότητας.

Θα το πούμε τώρα κατά τας Γραφάς εν Αληθεία, που ομοιάζει κατά πολύ, αλλά είναι σκληρότερο :

«Είπεν ο Κύριος ότι είπεν Ησαΐας: «Τετύφλωκεν αυτών  τούς οφθαλμούς και πεπώρωκεν αυτών την καρδίαν, ίνα μη ίδωσι τοις οφθαλμοίς και νοήσωσι τη καρδία και επιστραφώσι, και ιάσομαι αυτούς. (και τούτο συνέβη): λόγω της κακής των διαθέσεως και προαιρέσεως (…) την οποίαν προείδεν ο Κύριος (…) (γι’ αυτό και) παραχώρησεν ο Θεός» να γίνει αυτό. (Ιωαν.ιβ’39-40)

Ποιά αξιοσέβαστη γνώμη μπορεί επομένως, να έχει ένας διεστραμμένος  νους αιρετικού;

Αν λοιπόν οι πρώτες αισθήσεις της ψυχής, νους-διάνοια προσβληθούν (διαστραφούν),τότε και οι υπόλοιπες τρεις :

η γνώμη ή η δόξα, η φαντασία και η αίσθηση δεν ανταποκρίνονται ορθώς ,εν Αληθεία.

Αυτό δε αν πολυκαιρίσει ,αλίμονο στην ψυχή που θα στερηθεί τις κυρίαρχες αισθήσεις της, καθώς θα ομοιάζει με άλογο ον.

«Είναι άλογα ζώα…θα καταστραφούν ασφαλώς, επειδή βλασφημούν εις εκείνα που δεν γνωρίζουν». (Β’Πέτρου,β’12)

Ποιά ΓΝΩΜΗ για το σωτήριον έργον του Θεού και ποιά Ορθή ΔΟΞΑ μπορούν να αποδώσουν στον εξαγοράσαντά μας Ιησού Χριστό, αυτοί που στερούνται ψυχικές αισθήσεις; ‘Ηδη έγιναν αιρετικοί, άλλα διαβάζουν και άλλα καταλαβαίνουν. Άλλα μάς διδάσκει ο Κύριος κι άλλα κάνουν αυτοί.

Γι’ αυτό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι φυσικό επακόλουθο να εκλείπουν οι ψυχικές αρετές που «είναι εν πρώτοις οι τέσσερις γενικότερες, ανδρεία, φρόνηση, σωφροσύνη και δικαιοσύνη.»

(Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Χρυσορρόας-ΦΙΛΟΚ.Β’σελ.301)

Αν θέλουμε επομένως να είμαστε ασφαλείς, αποφεύγοντας την πλάνη και την αίρεση, «Μόνον την διδασκαλία του Κυρίου πρέπει να έχομεν οδηγόν μας».

                                 ΤΑΔΕ  ΕΦΗ ΚΥΡΙΟΣ

«Συμβιβασμούς με την παράταξη του διαβόλου δεν δέχομαι όπως φαντάζεστε σεις. Εκείνος, που δεν είναι εξ’ όλης της ψυχής μαζί Μου, είναι εναντίον Μου. Και εκείνος που δεν μαζεύει με Εμέ τα πνευματικά πρόβατά Μου, ούτος σαν άλλος λύκος τα σκορπίζει». (Λουκ.ια’23)

Τα διαβάζουμε από τις Άγιες Γραφές ,αλλά δεν τα εννοούμε.

Είναι εξ’ όλης τους της ψυχής μαζί με τον Ιησού Χριστό οι διοργανωτές της ψευδοσυνόδου  Κολυμπαρίου και όσοι τούς ακολουθούν ή είναι εναντίον Του;

Τί γνώμη έχετε;

Κι αν είναι εναντίον Του, είναι εχθροί Του;

Κι αν είναι εχθροί Του, ως θεομάχους, τούς εμπιστεύεται τα Άγια Μυστήρια της Πίστεως ,για τα οποία μάς έδωσε Εντολή να μην τα δώσουμε στους κύνες και στους χοίρους;

Είπαμε, πρώτα ο νους και η διάνοια και τρίτη η γνώμη. Απλά σκεφτείτε τα.

Τα σημεία των καιρών δεν αφήνουν περιθώρια λανθασμένων αντιλήψεων. Τα γεγονότα βοούν!

Και η θέση μας, μάλλον ένοχη…

 

                        «Χρωστάς …ή σου χρωστάνε;»

https://www.triklopodia.gr/%ce%b3%ce%b5%cf%8e%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%82-%cf%86%ce%bb%cf%8e%cf%81%ce%bf%cf%82-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ac%cf%82-%ce%ae-%cf%83%ce%bf%cf%85-%cf%87%cf%81%cf%89%cf%83/

Ας δούμε τώρα τί χρωστάμε εμείς…

«…Όταν ο Θεός διατάξη, θα ζήση ο άνθρωπος και χωρίς άρτον.», μετά «…του έδειξε σαν εις πανόραμα εν μια στιγμή χρόνου,(το οποίον καθίστα τον πειρασμόν ισχυρότερον ),όλα τα βασίλεια της κατοικουμένης γης με τα πλούτη των και την απατηλήν μεγαλοπρέπειάν των.

Και του είπεν ο διάβολος. Θα δώσω εις σε όλα αυτά τα κράτη, που εξουσιάζονται από εμέ, και όλην την δόξαν τους, θα σου τα δώσω, διότι έχουν παραδοθή εις εμέ από τους βασιλείς των και τους λαούς των, οι οποίοι δια της αμαρτίας υπετάγησαν εις εμέ. Είναι λοιπόν ιδικά μου και εις οιονδήποτε θέλω, τα δίδω. Και ανυψώνω εγώ δια των οργάνων μου εις μεγάλα αξιώματα εκείνους που παραδίδονται εις εμέ.

Εάν λοιπόν συ προσκυνήσης εμπρός μου και  με αναγνωρίσης ως Κύριόν σου, όλη η εξουσία και η δόξα αυτή θα είναι ιδική σου.

Και αποκριθείς αυτώ είπεν ο Ιησούς: Ύπαγε οπίσω μου σατανά. Δεν ημπορώ να σε ακούω. Διότι είναι γραμμένον Κύριον τον Θεόν σου θα προσκυνήσης και αυτόν μόνον θα λατρεύσης.» (Λουκ.δ’4-8)

Ξεκινώντας ο Κύριος  το σωτήριον  έργον Του μάς ενημερώνει στην αρχή του Ευαγγελίου Του, ότι οι πειρασμοί θα έρθουν ευθύς εξ’ αρχής στον άνθρωπο που θα θελήσει να ακολουθήσει τον ευαγγελικό τρόπο ζωής. Τους δικούς του δεν τους πειράζει ο διάβολος, απεναντίας τούς δίνει αυτά που τούς έχει υποσχεθεί και στο τέλος τούς καταβροχθίζει ως λέων ωρυόμενος, τους απολυμένους δηλαδή που ούτως ή άλλως ήταν χαμένοι. Τους ευλογημένους όμως, που διατίθενται  να αγωνιστούν και όσους βλέπει να ασκούν πνευματική βία φύσεως, τούς πειράζει έως τους κοσκινίζει «πετώντας τους ψηλά με ψαθί για να τους αποσπάσει από το έργο τους», κατ’ οικονομία, «Ἱνα πλείονα καρπόν φέρουν».

Μας προειδοποιεί συνεπώς ο Κύριος για το τί θα συναντήσουμε, για το ποιός είναι ο κόσμος και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους πειρασμούς , μιμούμενοι τον Κύριο. Μάς λέει ότι «όλα αυτά τα κράτη εξουσιάζονται από τον διάβολο.»

Και το αιτιολογεί :

«διότι έχουν παραδοθεί από τους βασιλείς των και από τους λαούς των εις αυτόν, δια των αμαρτιών των.»

Παρενθετικά σημειώνεται …

(Για αυτόν τον λόγο θέλει ο Κύριος τα παιδιά Του, τους μαθητές Του, τους συνεργάτες Του να είναι το Φως και το Άλας του κόσμου. Το μεν Φως δεν το κρύβουμε «στον καναπέ», αλλά το βάζουμε στο πιο ψηλό σημείο για να φωτίζει όσο το δυνατόν περισσότερο «τους ανθρώπους, που ευρίσκονται εις το σκότος της αμαρτίας και της πλάνης..» (Ματθ.ε’14), το δε Άλας να «νοστιμεύει» τη ζωή γενόμενο παράδειγμα προς μίμηση από τους ανθρώπους του κόσμου. Πχ. βλέπουμε το πώς ζουν οι άνθρωποι του Θεού που η Χάρις χωρίς να το θέλουν εκδηλώνεται στα πρόσωπά τους,  ενώ τα τέκνα του διαβόλου βρίσκονται σε μόνιμη ταραχή και νευρασθένεια. Αμφότερα, Φως και Άλας   «έχουν προορισμό να προλαμβάνουν την ηθικήν σαπίλαν… Εάν λοιπόν και σεις χάσετε την ηθικήν σας δύναμιν, δεν θα γίνετε άχρηστοι μόνον, αλλά και θα περιφρονηθείτε από τους ανθρώπους.» (Ματθ.Ε’13)

«Δια τούτο κρατήστε μέσα σας το πυρ του θείου ζήλου, της θυσίας και της αρετής, δια να έχετε πάντοτε μεταξύ σας ειρήνην και να μη φιλονεικήτε δια αξιώματα και τιμητικάς θέσεις». (Μαρκ. Θ’50)

Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της διεφθαρμένης ανθρωπότητος. Προς τα εκεί οδεύουμε, άλλο εάν πολλοί «σκεπάζονται με το πάπλωμα (κατά τον μακαριστό Αθανάσιο Μυτιληναίο), έχουν ήδη αρχίσει να χτυπούν τις κουδούνες οι δαίμονες ξεσκεπάζοντάς τους».)

Ας διεισδύσουμε τώρα με προσοχή και διάκριση στα κρυφά της ψυχής μας, μέχρι εκεί που είναι της δικαιοδοσίας μας και ας ερευνήσουμε με πάσα ειλικρίνεια τυχόν απολαβές εκ των οργάνων του διαβόλου που ξέρουν «να ανυψώνουν εις μεγάλα αξιώματα» τους επιρρεπείς. Τότε ίσως δούμε κατά πόσο έχουμε παραδοθεί εις τον διάβολο, λαμβάνοντας κάτι εκουσίως από αυτόν, μέσω των οργάνων του. Δεν θα διευκρινίσουμε, ούτε θα αναλύσουμε τις απολαβές ή αυτό το κάτι γιατί θα πικραθούν πολλοί. Ούτε θα εμπλέξουμε την πολιτική, διότι τότε θα αποδειχθεί αναμφισβήτητα ποιοί ευθύνονται για τα δεινά της Ελλάδας και όλου του κόσμου.

Εάν όμως ψάχνετε για υπεύθυνους ή για προδότες, δεν θα τους βρείτε στους πολιτικούς. Αυτοί δεν είναι προδότες, ακολουθούν πιστά και στο ακέραιο, ό,τι τούς διατάσσει το αφεντικό τους.

(Και ανυψώνω εγώ δια των οργάνων μου εις μεγάλα αξιώματα εκείνους που παραδίδονται εις εμέ.)

Τους προδότες και άμεσα υπεύθυνους θα τούς βρείτε «στη γενεά την πονηρά και μοιχαλίδα, που επρόδοκε τον Ουράνιον Νυμφίον» το 2016 στην ψευδοσύνοδο Κολυμπαρίου.

Από ‘κει ξεκινάνε όλα τα δεινά, από την ημέρα που εισήγαγαν οι προδότες της Πίστεως, την παναίρεση και πανθρησκεία και όχι όπως υποστηρίζουν κάποιοι, από την εποχή του κορωνοϊού.

Έχουμε νου, επιβάλλεται να τον αξιοποιήσουμε.

«Αυτοί (…) προέρχονται από τον μακράν του Θεού κόσμον. Δι’ αυτό διδάσκουν σύμφωνα με το πνεύμα του κόσμου και ο κόσμος τούς ακούει και τούς δέχεται» (Α’Ιωαν. δ’5)

Το θέμα του κορωνοϊού και οι προεκτάσεις του, είναι ένα από τα πολλά δεινά που εκδηλώθηκαν μετά την ανιστόρητη προδοσία της Πίστεως  στην ψευδοσύνοδο.

Οι μάσκες μέσα στους ναούς είναι κάκιστη ενέργεια, αλλά ασυγκρίτως μικρότερη από την παναίρεση και την πανθρησκεία.

Είδατε αδερφοί, ότι ασχολούμαστε με τα ελάσσονα και σιωπούμε στα μείζονα;

Είδατε τέχνη εξαπάτησης για να ξεχαστεί το «έγκλημα»;

Στο μεταξύ οι προδότες ανέγγιχτοι και ατιμώρητοι παραμένουν στις θέσεις τους, σαν να μη συμβαίνει τίποτα, συνεχίζοντας τον κατακερματισμό της Ορθοδοξίας.

Το πνεύμα  ή θα είναι του Φωτός ή θα είναι του σκότους. Τα τέκνα ή θα είναι του Θεού ή του διαβόλου. Η πνευματική καταστολή που έχει υποστεί το ποίμνιο από τους προβατόσχημους τόσα χρόνια ,ως συνέπεια βέβαια και της αδιαφορίας του, δεν του επιτρέπει να εννοήσει ότι του έχουν αλλάξει τη θρησκεία. Το απομακρύνουν από τον Θεό. Αυτοί που το έκαναν συνεχίζουν να «ποιμαίνουν», ασχολούμενοι τεχνηέντως μόνο με τη μετάνοια ,αποβλακώνοντάς το, αφού ταυτόχρονα αμαρτάνουν όντες αδιάφοροι στο σπουδαιότερο, δηλαδή στη φύλαξη των Εντολών και της Ορθής Πίστης. Όσο για την καρδιακή μετάνοια η οποία είναι βασική προϋπόθεση σωτηρίας, «θέλει παρακολούθηση για να βεβαιωθεί ότι είναι ειλικρινής». Αυτό λένε οι Άγιοι, στο οποίο δυστυχώς πολλοί κωφεύουν.

Έτσι λοιπόν μένουν ατιμώρητοι οι ένοχοι συνεχίζοντας το καταστροφικό τους σχέδιο και τον φράκτη που έβαλε ο Κύριος στην Άμπελο αφήνουν εσκεμμένα γκρεμισμένο για να εισέρχεται ο κάθε τυχάρπαστος ,πρόδρομος του αντιχρίστου-αιρετικός, σφετεριζόμενος  τα πρόβατα.

Συνεπώς το κακό διαιωνίζεται και οι αστήρικτες ψυχές καταποντίζονται στον Άδη, πιστεύοντας ότι δια της Μετανοίας και μόνο καλύπτουν τις υποχρεώσεις τους. Όταν μάλιστα κάποιος αναφέρεται στην ψευδοσύνοδο Κολυμπαρίου (2016) , τα όργανα του διαβόλου αποκαλύπτονται λέγοντας:

«Ναι, αλλά ο κόσμος …δεν τη δέχτηκε!»

Αφού λοιπόν ,τέκνα του διαβόλου, ο κόσμος δεν τη δέχτηκε , γιατί δεν την καταδικάζετε μαζί με τους ενορχηστρωτές της, αλλά συγκοινωνείτε με τους εχθρούς του Θεού ,αποδίδοντάς τους μάλιστα και Μυστήρια;

Ο Κύριος δεν είπε σε εμάς να:

«…μη ρίχνουμε τα Άγια Μυστήρια της Ορθοδόξου Πίστεως τοις κυσί;»

Τί μάς λέτε τώρα εσείς, ότι ο Ίδιος τα δίνει στα σκυλιά ,στους προβατόσχημους λύκους και στους χοίρους για να τα βλασφημούν και να τα χρησιμοποιούν ως δόλωμα προκειμένου να καταστρέψουν τα πρόβατα ή μήπως υπάρχει σήμερα χριστιανός που δε γνωρίζει  τί έχει συμβεί στην Εκκλησία του Χριστού;

«Δεν εισέρχονται αυτοί ,δεν αφήνουν ούτε τους άλλους να εισέλθουν.»

Να προσευχόμεθα να φωτίζει ο Θεός πρωτίστως  το νου και τη διάνοιά μας , γιατί αυτά τα θέματα είναι περί αιωνίου ζωής ή αιωνίου θανάτου.

Όσο για την αναλαμπή , πρέπει να κατανοηθεί ότι ποτέ δεν έσβησε η λάμψη της Ορθοδοξίας για να θεωρήσουμε ότι κάποτε θα λάμψει πάλι. Πάντα έλαμπε, λάμπει και θα λάμπει.. αρκεί να υπάρχουν μάτια για να βλέπουν. Αν είχε πάψει να λάμπει, θα είχε πάψει να υπάρχει ο κόσμος.

«Μακάριοι οι ακούοντες τον Λόγον του Θεού και φυλάσσοντες  Αυτόν»  (Λουκ.ΙΑ’28)

Αξιολύπητοι όσοι λαμβάνουν από αυτούς που «..δεν φέρουν την διδαχήν αυτήν (του Ιησού Χριστού)» (Β’Ιωαν. 10)

Εν κατακλείδι, ζούμε τίμια με τον ιδρώτα μας ή έχουμε προσκυνήσει εκουσίως ή ακουσίως ,μερικώς ή ολικώς αυτόν που εξουσιάζει τα κράτη;

Μήπως τελικά…χρωστάμε;

Άπειρες οι παγίδες του πονηρού για να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Αποδίδει τίτλους εκεί που δεν υπήρχαν, ονομάζει «αξιωματούχους», τους υποταγμένους εις αυτόν. Αυτός ξέρει τί λέει, ο ακατήχητος ξέρει τί ακούει; Ο αξιωματικός διατάσσει και ο κατώτερος υπακούει. Εφ’ εξής οι αυτοπροσδιοριζόμενοι «αξιωματούχοι», όργανα του σατανά, θα εισηγούνται (γιατί το διατάσσω προκαλεί απέχθεια, προς το παρόν τουλάχιστον) και αυτοί που έχουν δώσει δικαιώματα ,αφού έχουν ..λάβει, θα υπακούουν.

Ωω ..πόση δύναμη χρειάζεται για να τους φτύσεις από πάνω μέχρι κάτω τρις και να φύγεις μακράν από αυτούς που τάζουν δόξες, μιμούμενος τον Κύριο λέγοντας :

«…ύπαγε οπίσω μου σατανά..»;

Απ’ την άλλη όμως, εφικτό είναι έστω και την τελευταία στιγμή, όπως ο ληστής,  να κερδίσουμε τον Παράδεισο!

Εάν καταλάβουμε και χωνέψουμε ότι ο κόσμος εκ του κόσμου άρχεται εκ του διαβόλου ,τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να ξεχωρίσουμε «τα δέντρα από τον καρπό που κάνουν». Για το λόγο αυτό στην αρχή του Ευαγγελίου καταγράφονται οι πειρασμοί του Κυρίου, ως προειδοποίηση του κινδύνου που διατρέχουμε από τον «δεύτερο εχθρό του ανθρώπου» που είναι ο κόσμος, με τα βασίλεια, τη μεγαλοπρέπεια και τα πλούτη του.

«(…) προσέξτε και από τις κακές παρακινήσεις των ανθρώπων (του κόσμου)».

Και τελειώνει ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη ,πάλι με την ίδια προειδοποίηση επαναλαμβάνοντάς μας:

«…εβγάτε έξω από την πόλιν αυτήν του κόσμου της Βαβυλώνας, όσοι αποτελείται τον λαόν Εμού του Θεού..» και προειδοποιεί:

« Για να μη σας εύρουν και εσάς τιμωρίας που θα αποδοθούν.»

Αλλού μάς λέει:

«Αν είστε δυστυχισμένοι (με τις αποφάσεις που παίρνετε),δεν θα φταίει το Ευαγγέλιό Μου ,αλλά η κακία των ανθρώπων». Μόνο με τη βοήθεια του Κυρίου μας ,τις πρεσβείες της Παναχράντου Μητρός μας και όλων των Αγίων, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας βίας φύσεως και καλής προαίρεσης, θα μπορέσουμε «να βγούμε έξω από την πόλη της Βαβυλώνας, της διαφθοράς και αποστασίας. Αυτό βεβαιώνεται ότι θα γίνει από όσους  αποτελούν τον λαόν του Θεού» ( Αποκ.ιη’4)

Οι υπόλοιποι … ,το πλήθος, ο κόσμος, οι πολλοί θα είναι σε σύγχυση, μπερδεμένοι, μη ικανοί να ξεχωρίσουν ότι:

«Είχε έλθει προ πολλού η ώρα όπου (…) οι πραγματικοί προσκυνηταί θα προσκυνήσουν και θα λατρεύσουν τον Πατέρα με θεοφωτίστους τας πνευματικάς δυνάμεις των, και με λατρείαν όχι τυπικήν και σκιώδη, αλλά πραγματικήν και εμπνευσμένην από πλήρη επίγνωσιν της Αληθείας. Διότι και ο Πατήρ ζητεί επιμόνως τέτοιοι αληθινοί και πραγματικοί προσκυνηταί να είναι εκείνοι που Τον λατρεύουν.

Ο Θεός είναι πνεύμα, δι’ αυτό και δεν περιορίζεται εις τόπους (..)» (Ιωαν. δ’23-24)

Συνεπώς, ο κόσμος της Βαβυλώνας θα κρατάει την ύλη νομίζοντας ότι πράττει θεάρεστα, πίνοντας ταυτόχρονα και από το «ποτήριο των δαιμονίων», ενώ ο λαός του Θεού, ήδη διαχωρισμένος πλήρως από τους πρώτους, θα πορεύεται «ανηφορικά» την τεθλιμμένη οδό ακολουθώντας τον Πατέρα του στο: … «Μιμητές Μου γίνεσθε».

Οι «εκκλησίες» του αντιχρίστου δηλαδή των προδρόμων του αντιχρίστου – αιρετικών,  που κακώς τις ονομάζουν «εκκλησίες», διότι μόνο εκκλησίες δεν είναι, θα πωλούνται και θα χλευάζονται από τους ίδιους τους αιρετικούς.

Η Εκκλησία είναι Μία, Αυτή που ίδρυσε ο Ιησούς Χριστός και «πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς».

Οι δε χώροι θείας λατρείας ονομάζονται ιεροί ναοί και αν δεν λατρεύεται εκεί ο Τριαδικός Θεός, ουδεμία χάρι έχουν, αφού εντός αυτών… υποκρίνονται ότι λειτουργούν οι εναντίον Του.

Τάδε είπεν ο Κύριος.

«Όστις με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων (όχι μέσα απ’ τα δόντια του ,αλλά με θάρρος) ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω και Εγώ ενώπιον του Πατρός Μου». Επίσης μέσω του Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

είπεν ο Κύριος:

«…διαχωρίζω τον εαυτόν μου από όσους σιωπούν  και δεν κάνουν τίποτα για να σταματήσουν την καταστροφή των μελών της Εκκλησίας Μου.»

Πληρούμε επομένως τις προϋποθέσεις για να ονομαζόμαστε Ορθόδοξοι χριστιανοί ή εμπαίζουμε πρώτα τον εαυτό μας και στη συνέχεια τους αναγνώστες;

Λειτουργεί εν Θεώ ο νους και η διάνοιά μας ή προτρέχει η γνώμη μας επιπόλαια και λανθασμένα;

«Εάν ο Θεός δεν λογάριασε τους εκπεσόντες αγγέλους», μολονότι δεν ζημίωναν κανέναν παρά μόνο τον εαυτό τους , λόγω εγωισμού, «και αν δε λυπήθηκε τα Σόδομα και τη Γομόρα», θα λυπηθεί τους προδότες της Πίστεως που καταστρέφουν τα τέκνα Του και ζημιώνουν την Εκκλησία Του για Την οποία έχυσε το αίμα Του;

Δημιούργησε την Άμπελο ο Ίδιος, έβαλε φράκτη γύρω της, (κανόνες μέσω των Αποστόλων) και  ανέθεσε σε όλους μας να Την προστατεύουμε καθώς και να Την αξιοποιούμε ως θεραπευτήριο, με τη βοήθειά Του προς εξυγίανση πνευματική και σωματική των αδυνάτων ανθρώπων (ων πρώτος ειμί εγώ).

Όταν επομένως παραβιάζουμε τον φράκτη, απαξιώνοντας τους Κανόνες και αφήνουμε τους λύκους να κατασπαράζουν όσους έχουν ανάγκη, όχι αρνησίθεοι αλλά μάλλον θεομάχοι γινόμαστε.

ΑΠΑΓΕ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ!

Τότε να χωνέψουμε καλά ότι μάς πρέπει τιμωρία μεγαλυτέρα των Σοδόμων.

Τα άγια φρικτά μυστήρια της Πίστεώς μας ενεργούν μέσω των κληθέντων, στρατολογημένων, ταπεινών ,αλλά και ανδρείων ιερωμένων «τούς εδόθηκαν μάλιστα εξουσίες προς επιβεβαίωση του κηρύγματός τους».

Από αυτούς να μεταλαμβάνουμε ΤΟ ΣΩΜΑ (όλο το σώμα) και ΤΟ ΑΙΜΑ (όλο το αίμα) του Χριστού. Απ’ αυτούς να παίρνουμε ευλογία, χωρίς να ασχολούμαστε με τα περί βίου αμαρτήματά τους.

Εκεί που λειτουργούν οι λειτουργοί του Υψίστου να συμμετέχουμε ενεργά, με ταπείνωση, για να μεταδοθεί η χάρις της μετανοίας και των αρετών.

Οι πράκτορες της CIA

Οι εχθροί του Θεού

Οι μασόνοι

Οι εναντίον Του ή αλλιώς θεομάχοι

…και όσοι καταστρέφουν ως πρώτοι και δεύτεροι καταστροφείς το ποίμνιό Του ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΥΣΤΗΡΙΑ!

ΕΧΟΥΝ ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΟ!

Δυστυχώς ο περισσότερος κόσμος δεν το βλέπει γιατί έχει λάβει κατιτίς από τα όργανα αυτού που εξουσιάζει τον κόσμο.

Ένεκα τούτου, ο κόσμος εκ του κόσμου που χρωστά καθότι έχει λάβει, θα έχει μεν τις εξουσίες ,θα πικραίνεται όμως σφόδρα μέχρι την τελική απώλεια. Οι δαίμονες φίλους δεν έχουν, τους δικούς τους, τα όργανά τους θα καταβροχθίζουν, «τους απολυμένους (μάς λέει ο Ιερός Χρυσόστομος) που ή ερχόταν ο αντίχριστος ή δεν ερχόταν ,αυτοί είναι απολυμένοι.»

«Να σηκώσουμε τάχιστα τον φράκτη της Αμπέλου», πάλι στη θέση του γιατί η οργή του Θεού ,θα πέσει στα κεφάλια μας.

Είμαστε τέκνα Θεού, στον Πατέρα μας υπακούμε και εις Αυτόν εναποθέτουμε «…σαν άγρυπνοι σκοποί..» όμως, τις ελπίδες μας. Ο,τιδήποτε διαφορετικό από αυτά που παραλάβαμε ας έχει ανάθεμα τρις!

«…Εβγάτε έξω της Βαβυλώνος…», «…σημαδέψατέ τους και φεύγετε μακράν από αυτούς…» (Ρωμαίους ιστ’17)  γιατί είναι όργανα του σατανά. Οικοδόμησαν νέα θρησκεία, νέα εκκλησία του ΠΣΕ, δημιουργούν σκάνδαλα και διαιρέσεις. Επιθυμούν την καταστροφή της ανθρωπότητας,

γι’ αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος τούς ονομάζει καταστροφείς.

Προσέξτε «για να μη σάς εύρουν και εσάς οι…τιμωρίες»!

 

Δοξολογούμεν, υμνούμεν, ευλογούμεν ,προσκυνούμεν και ευχαριστούμεν τον Κύριον ΟΡΘΩΣ και ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ και μετά αιτούμε …για να λάβουμε!

«Αιτείτε και δοθήσετε..»

«ΥΠΟ ΕΝΑΝ ΟΡΟ ΟΜΩΣ…» (μάς βάζει όρο, μη το παραβλέπουμε γιατί είναι ζωτικής σημασίας) «Ζητούμε πρωτίστως και κυρίως τα πνευματικά αγαθά της Βασιλείας του Θεού και την απόκτησιν των αρετών, (…) και τότε (…) θα μάς δοθούν και τα επίγεια.» (Ματθ.στ΄33 & ζ’7)

Εμείς πατώσαμε στα πνευματικά και αιτούμε να μάς δοθούν τα πλέον σοβαρά επίγεια,…γιατί; Για να τα παραδώσουμε και αυτά στους καρδινάλιους όπως και τα πνευματικά;

Γι’ αυτό σάς λέω ότι δεν τα έχουμε καταλάβει σωστά.

Ο αγώνας δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην περιγραφή των κακώς κειμένων, αλλά κυρίως αποδίδει όταν γίνεται πράξη.

Πρώτα σκεπτόμαστε ,μετά εξετάζουμε (ερευνούμε) και τέλος διατυπώνουμε γνώμη.

«Μείνετε ενωμένοι με Εμέ, δια να μένω και Εγώ Ενωμένος με σας».(Ιωαν.ιε’4)

Διαφορετικά, μάταια αιτούμε. «Έχουμε ήδη πεταχτεί έξω(…)». Ποτέ να μη συμβεί..!!

Ζει Κύριος ο Θεός μας ..

ΑΛΗΘΩΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  !!!

 

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος

Αφήστε μια απάντηση