“ΠΑΛΙΝ ΗΡΩΔΙΑΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ”. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ…

ΠΑΛΙΝ ΗΡΩΔΙΑΣ ΜΑΙΝΕΤΑΙ…

Ἡ Ἠρωδιάδα, δηλαδὴ ἡ δοτὴ ντόπια κρατικὴ ἐξουσία καὶ ἡ σχεδὸν σύνολη παρατρεχάμενη πολιτικὴ ἠγεσία, κατὰ τίς 10 τρέχοντος μηνὸς Ἰουνίου, ἐξεμάνη, διέρρηξε τὰ ἱμάτια ἑαυτῆς καὶ περιεφέρετο στοὺς δρόμους καὶ τίς ρῦμες τῆς Ἀθήνας, ὡς ἀγυιοπαιδίσκη, ἀλλοπαρμένη (ἀπὸ τὸ πονηρὸ πνεῦμα τῆς σαρκολατρείας), γυμνὴ (ἀπὸ αἰδῶ καὶ τσίπα), φωνασκοῦσα, ἀσχημονοῦσα, γαυριωμένη, βακχευομένη καὶ ἀλαζονευομένη.

Ἀναφερόμαστε στὶς κατ’ ἔτος ἐπαναλαμβανόμενες ἐκδηλώσεις τῆς αἰσχύνης, τοῦ ὑπερφίαλου ἐγωϊσμοῦ, καὶ τῆς «ὑπερηφάνειας» στὶς σύγχρονες πόλεις τῆς Ἑλλάδας, τίς μιμήτριες τῶν Σοδόμων καὶ Γομμόρας, τίς ὁποῖες «ὁ Θεὸς τεφρώσας καταστροφὴ κατέκρινεν ὑπόδειγμα μελλόντων ἀσεβεῖν τεθεικῶς» (Πέτρ.Β΄- Β,5) καί                          «οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους εἰς τὸν αἰῶνα τετήρηται» (Ἰούδα, στίχ.13).

Κάθε χρόνο τὸ σκοτάδι ἁπλώνεται, πυκνώνει καὶ καλύπτει τίς καρδιὲς καὶ τὰ μυαλὰ ἐνηλίκων, ἀλλὰ καὶ ἀνηλίκων (ἀπὸ τὴν νηπιακὴ ἡλικία μετὰ τὰ ψευδεπίγραφα ἐργαστήρια δεξιοτήτων, στὴν πραγματικότητα ἐργαστήρια ἐκπόρνευσης καὶ διαφθορᾶς).

Γι’ αὐτὸ καταντήσαμε νὰ παρατηρεῖται, ὅπως εἶπε γνωστὸς λόγιος κληρικὸς καὶ πνευματικὸς στὴν Ἀθήνα, παιδάκια Α’ Δημοτικοῦ σχολείου νὰ προπαγανδίζουν σὲ συμμαθητές τους ὅτι : ὁ Χριστὸς εἶναι μῦθος, ὅπως ὁ Ἄη Βασίλης !!

Ὁ βρωμερός, δυσώδης, βόρβορος ποὺ κατακλύζει τοὺς δρόμους τῆς Ἀθήνας εἶναι δεινότερος ἀπὸ τίς πλημμύρες στὴν Μάνδρα Ἀττικῆς. Οἱ ἄνθρωποι ὅμως «οὐ μετενόησαν» (Ἀποκ. Ἰωάν. Β΄-20-21 καὶ ΙΣΤ΄,11 καὶ Ματθ. ΙΑ’,20).

Ἡ γῆ τῆς Ἑλλάδας καὶ οἱ δρόμοι, ποὺ πατοῦν αὐτὰ τὰ «ἄχθη ἀρούρης», εἶναι ποτισμένα μὲ τὸ ἄλικο αἷμα τῶν πανευφήμων Ἀποστόλων, μαρτύρων, ὁμολογητῶν, νεομαρτύρων, ὁσιομαρτύρων, ἡρώων, κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι θυσιάστηκαν γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ τὴν ἐλευθερία τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ καὶ ὄχι γιὰ τὰ δεσμὰ καὶ τὴν δουλεία τῶν παθῶν καὶ τῆς ψυχοκτόνου ἁμαρτίας, μέ τίς θεοστυγεὶς πομπὲς ἐνορχηστρωμένες σὲ κακόφωνη συναυλία ἀπὸ τὸν ἀρχέκακο, χαιρέκακο καὶ ἀνθρωποκτόνο Σατάν, γι’ αὐτό καὶ «γῆ Σοδόμων ἀνεκτότερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως», (Ματθ. ΙΑ’, 24).

Δυστυχῶς,  οἱ ἄνθρωποι κατάντησαν «χοῖροι καὶ χείρω χοίρων» κατὰ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Χρυσόστομο.

Μὲ πολλὴ λύπη σκεπτόμαστε ὅτι τῶν ἀπεχθῶν αὐτῶν πομπῶν προηγήθηκε ἡ ἔξοδος καὶ παραμονὴ στὴν Ἀθήνα τῆς Ἐφεστίας Ἱερᾶς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Ὅρους «Ἄξιόν Ἐστιν». Εὐωδίασε ὁ τόπος, τῶν καρδιῶν τῶν ἁπλῶν καὶ εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἀπὸ τὴν Χάρη, Εὐλογία καὶ Παρηγορία τῆς Πανάχραντης Μητέρας τοῦ Θεοῦ, τῆς Κυρίας Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Παρέστησαν καὶ κάποιοι μεγαλοσχήμονες κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ γιὰ ἰδιοτελεῖς σκοποὺς (γιὰ ἱεραρχικοὺς προβιβασμούς, ἐκλογικὰ ὀφέλη καὶ ἄλλα ὑλικὰ συμφέροντα). Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ φανερῶς ἢ ἀφανῶς προωθοῦν τὴν παγκόσμια ἀτζέντα τῶν ΛΟΑΤΚΙ καὶ μαζὶ μέ τούς συμμετέχοντες στὶς θεομίσητες πομπὲς τοῦ πονηροῦ Σατὰν μόλυναν τὸν τόπο μὲ τὴν δυσώδη διαγωγὴ τους καὶ ἡ ἀποφορὰ διεχύθη πολὺ μακριά…

Ὅσο γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες μοναχούς, οἱ ὁποῖοι συμπλέουν ἀγαστῶς καὶ προσποιοῦνται τὸν μὴ ὑποψιασμένο, θὰ λάβουν μερικὰ ἑκατομμύρια εὐρὼ γιὰ «πράσινη» ἐνέργεια καὶ περιβαλλοντικὴ προστασία…

Ὁ νοῶν νοείτω.

Ὁ Θεάνθρωπος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός

νὰ μᾶς ἐλεήσει.

Ἀμήν.

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

Αφήστε μια απάντηση